Mirva Heikkilä profiilikuva
Mirva
Heikkilä
erikoistutkija, opettajankoulutuslaitos (Turku)

Ota yhteyttä

+358 29 450 3877
+358 50 500 4937
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

korkeakoulutus
ammatillinen kehittyminen
opetus ja opettajan työ
opettajankoulutus
toimijuus
identiteetit
ammatillinen tieto
kehollisuus
työurat
diskurssianalyysi
kerronnallisuus
sosiomaterialismi/uusmaterialismi

Biografia


Työskentelen erikoistutkijana Opettajankoulutuslaitoksella. Lisäksi toimin Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS:n tiedottajana. Taustaltani olen kasvatustieteilijä (KT) ja juristi (OTM, VT).

Aikaisempi työkokemukseni kasvatustieteen alalla koostuu väitöskirjatyön lisäksi yliopisto-opettajan työstä Kasvatustieteiden laitoksella ja projektipäällikön työstä Opettajankoulutuksen valinnat - Ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -hankkeessa (www.sites.utu.fi/ovet) .


Opetus

Opetan tai olen opettanut mm. laadullisia tutkimusmenetelmiä ja tutkimustaitoja laajemmin, työelämäopintoja, koulutuksen hallintoa, koulutuksen arviointia ja kandidaatintutkielmaopintoja. Olen toiminut opettajatuutorina ja kehittänyt opetusta, muun muassa ollut mukana kehittämässä Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimallin (MAP). Ks. tarkempi kuvaus opetuskokemuksestani englanninkielisestä sivuversiosta. 


Tutkimus

Tutkin oppimista ja opettamista korkeakoulutuksessa sekä ammatillista kehittymistä työelämässä. Tarkastelen näitä aiheita ammatillisen toimijuuden, identiteettien ja tiedon näkökulmasta. Väitöstutkimukseni käsitteli opettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien toimijuutta teorian ja käytännön yhteensovittamisessa. Lisäksi tutkin tai olen tutkinut urasiirtymiä, opetussuunnitelmia, opettajan osaamista ja opiskelijavalintoja sekä kehollisuutta, materiaalisuutta ja affekteja korkeakoulutuksessa ja työelämässä. 

Työskentelen seuraavissa hankkeissa:

FINSCI (Fostering Finnish Science Capital), STN

SITE (Opettajankoulutus ja osaamisen kehittymisen jatkumo opiskelijavalinnasta työelämään), Suomen akatemia

Julkaisut

Järjestä: