Noora Viljamaa profiilikuva
Noora
Viljamaa
väitöskirjatutkija, historia ja arkeologia

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

lapsuuden historia
köyhyyden historia
kokemushistoria
elämänkulkututkimus
Suomen historia
1800-luku
kaupunkihistoria
viranomais- ja väestörekisteriaineistot
muistitietohistoria

Biografia

Työskentelen väitöskirjatutkijana Turun yliopiston Suomen historian ja sosiaalityön oppiaineiden, prof. Kirsi Vainio-Korhosen johtamassa projektissa Lasten ja nuorten kokemukset köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kriisien jälkeisessä Suomessa 1800-luvulta nykypäivään (Koneen Säätiö, 1/2021‒12/2024).

Olen lisäksi tutkinut Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään -hankkeessa (Turun kaupunkitutkimusohjelma, 2020‒2021) Turun vuoden 1827 suurpalon jälkeistä Luostarinmäkeä. Tässä hankkeessa olen käsitellyt osallisuuden ja huono-osaisuuden näkökulmasta Luostarinmäellä syntyneitä lapsia ja lapsiperheitä, asukkaiden sosiaalisia verkostoja sekä köyhien työläislasten saamaa koulutusta.

Olen vieraileva väitöskirjatutkija Uppsalan yliopiston historian laitoksella varhaismodernin ruotsalaisen yhteiskunnan sukupuolta ja työntekoa käsittelevässä Gender and Work -projektissa 1.3.‒31.5.2024.

Opetus

Olen opettanut useilla kursseilla Turun yliopistossa ja Turun avoimessa yliopistossa sekä suorittanut yliopistopedagogiikan opintoja yhteensä 10 opintopistettä. Viimeisin opetuskokemukseni on aineopintotasoiselta luentokurssilta Lapsiköyhyys Suomessa 1800-luvulta nykypäivään (5 op, kevät 2023). Olen lisäksi antanut luento-, pienryhmä- ja lukupiiriopetusta köyhyyden historiaa ja kokemushistoriaa käsittelevillä kursseilla.

Olen opettanut avoimen yliopiston verkkokursilla Varhaismoderni aika (5 op) vuodesta 2021 alkaen sekä keväällä 2023 Historian ja arkeologian taidot -verkkokurssilla (5 op).


Tutkimus

Väitöstutkimukseni käsittelee lasten ja nuorten köyhyyden ja huono-osaisuuden kokemuksia sekä niiden ylisukupolvista periytymistä 1800-luvun Suomessa, erityisesti Turussa eli urbaanissa kontekstissa. Tutkimuksessani selvitän syntyperältään aviottomien lasten elämänkulkuja, ja hyödynnän prosopografian, elämänkulkututkimuksen ja kokemushistorian metodeja. Olen erityisen kiinnostunut siitä, miten lapset ja nuoret kokivat köyhyyden ja huono-osaisuuden sen sijaan, että tutkisin aihetta paljon käytetystä institutionaalis-hallinnollisesta näkökulmasta. Tutkin, millaisia muotoja lasten ja nuorten kohtaamalla köyhyydellä ja huono-osaisuudella oli, ja miten huono-osaisuus kerrostuu ja rakentuu hierarkkisesti osana elämänkulkuja. Lisäksi pohdin, millaisella teoreettisella ja metodologisella viitekehyksellä köyhien ja huono-osaisten ihmisten historiaan liittyviä hiljaisuuksia voi tutkia ja selittää.

Olen erityisen kiinnostunut köyhyyden henkilökohtaisista kokemuksista ja vaikutuksista, köyhäinhoidosta, köyhien lasten koulunkäynnistä ja varhaisesta suomalaisesta kansanopetuksesta, rikollisuudesta sekä syrjäytymisen ja osallisuuden kokemuksista 1800-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa.

Julkaisut

Järjestä: