Suomen kielen taidon todentaminen

Kaikkien hakijoiden tulee osoittaa suomen kielen taito. Yleensä suomen kielen taito todentuu ylioppilastutkinnon tiedoilla, eikä sinun tarvitse toimittaa kielitaidosta erillistä todistusta.

Mikäli sinun tulee osoittaa kielitaito erillisellä todistuksella, saat hakulomakkeella pyynnön liittää kyseinen todistus lomakkeelle 6.4.2023 klo 15:00 mennessä.

Jos valmistut hakukeväänä ja osoitat kielitaitosi valmistuvalla tutkinnolla, lopullisen tutkintotodistuksen toimituspäivämäärät pätevät myös kielitaidon osoittamiseen.

Vaaditun kielitaidon voi osoittaa jollakin alla mainituista tavoista.

Perusopetus ja toisen asteen opetus
 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä.
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä
 • Etäkoulu Kulkurin perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä suoritettu hyväksytysti.

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä suoritettu arvosanalla laudatur (L)
Kansainväliset ylioppilastutkinnot

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

IB-tutkinnossa jokin seuraavista

 • A-tason, A1-tason tai A2-tason suomen kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 2
 • B-tason suomen kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 5

EB-tutkinnossa jokin seuraavista

 • Suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosanalla 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosanalla 5.00)
 • Suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00

​​​​​​RP- tai DIA-tutkinnossa jokin seuraavista

 • Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
 • Suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 suoritettu vähintään arvosanalla 8
Korkeakouluopinnot
 • Suomalaisessa korkeakoulussa hyväksytysti suomeksi suoritettu kypsyysnäyte
 • Suomalaisessa korkeakoulussa tutkintoon sisältyvä kielikoe suomen kielessä tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
 • Suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallinen lopputyö suomeksi
 • Suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetu suomen kielen oppiaineessa (tai vastaavassa) vähintään 60op/35 ov opintokokonaisuus
Kielitutkinto tai -koe
 • Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon kielitutkinnossa suullinen ja kirjallinen taito suoritettu arvosanalla hyvä.
 • Yhdistelmä YKI-tutkinnosta ja valtionhallinnon kielitutkinnosta: YKI-tutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen taito suoritettu arvosanalla hyvä TAI YKI-tutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen taito suoritettu arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulun itse (tai yhteistyössä) järjestämä kielikoe, jossa hakijan suomen kielen taidon arvioidaan olevan vähintään tasolla B2