Oppimisen eettiset ohjeet

Rehtorin päätös 5.9.2013
Dnro 718/001/2013

Turun yliopiston toiminta perustuu korkeatasoiseen ja monialaiseen tutkimukseen. Yliopistomme on osa kansainvälistä tiedeyhteisöä ja toimii vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa.

Turun yliopiston toiminnan perusarvoja ovat eettisyys, kriittisyys, luovuus, avoimuus ja yhteisöllisyys. Eettisyys tarkoittaa pyrkimystä hyviin ja oikeisiin ratkaisuihin. Yliopistomme strategian mukaisesti henkilöstö ja opiskelijat noudattavat sekä tutkimustyössä että muussa toiminnassa korkean ammattietiikan ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.[1]

Turun yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjetta.[2]

Yliopistoamme sitoo myös yliopistolain velvoite kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Toiminta tulee järjestää eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.[3]

Nämä toiminnalliset vaatimukset ohjaavat yliopistoamme yhteisönä, mutta myös sen jokaista jäsentä yksilönä. Eettiset ohjeet opiskelijalle ja opettajalle on kirjoitettu minämuotoon, koska eettisyys toteutuu aina omakohtaisen sitoutumisen kautta. Tavoitteena on turvata Turun yliopistossa luottamusta ja yhteistyötä arvostava ilmapiiri, jossa kaikkien osapuolten on hyvä toimia.[4]

Opettajana

1.  Päätavoitteeni on edistää opiskelijoiden oppimista.

2. Tiedostan roolini tiedeyhteisön vastuullisena toimijana.

3. Tiedostan olevani esikuva opiskelijoille ja hyvää työilmapiiriä rakentava kumppani työtovereille. Tuen omalla toiminnallani tiedeyhteisön eettistä, kriittistä, luovaa, avointa ja yhteisöllistä toimintatapaa.

4.  Arvostan ja kehitän työtäni opettajana hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen:

-  kohtelen opiskelijoita tasa-arvoisesti ja arvioin heidän oppimistaan oikeudenmukaisesti

-  annan positiivista tai rakentavan kriittistä palautetta opintojen etenemisestä

-     ohjaan opiskelijaa muuttamaan työskentelytapaansa, jos tunnistan siinä oppimistuloksia heikentäviä tai muiden opiskelijoiden toimintaa häiritseviä piirteitä

-  kunnioitan opiskelijoiden näkemyksiä ja heiltä saamaani rakentavaa palautetta

-  en vilpillisesti hyödynnä opiskelijoitteni työpanosta.

5. Otan osaltani vastuun siitä, että opiskelijani saavat riittävät tiedot hyvän tieteellisen käytännön periaatteista ja niiden soveltamisesta omalla tieteenalallani.  Puutun yliopiston menettelyohjeen mukaisesti vilppiin, kuten plagiointiin tai lunttaukseen tentissä.

6. Vaikeissa ohjaustilanteissa pyydän kollegoiltani tukea ja neuvoja sekä oman että opiskelijan oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi.

Opiskelijana

1.  Päätavoitteeni on oppia.

2. Tiedostan roolini tiedeyhteisön vastuullisena toimijana.

3. Tunnustan muiden tekemän työn arvon ja toimin rehellisesti. Tuen omalla toiminnallani tiedeyhteisön eettistä, kriittistä, luovaa, avointa ja yhteisöllistä toimintatapaa.

4.  Opintosuoritukseni pohjautuvat aitoon osaamiseen:

-   en lunttaa enkä muulla tavoin tee vilppiä opinnoissani

-   laadin itse omat harjoitus- ja opinnäytetyöni enkä luvatta hyödynnä toisten työtä

-   ilmoitan käyttämäni lähteet enkä ota omiin nimiini internetistä, toisilta opiskelijoilta tai muualta saatavaa tietoa

-   en luovuta omia suorituksiani toiselle opiskelijalle vilpilliseen käyttöön enkä itsekään käytä aiempia suorituksiani tai niiden osia uusien pohjana ilman lähdeviittauksia

-   pari- ja ryhmätöissä kuvaan tehtävän työnjaon oikeudenmukaisesti ja arviointia tukevalla tavalla.

5. Opetus- ja tenttitilanteissa toimin muiden työskentelyrauhaa häiritsemättä.

6. Kunnioitan opettajieni opetus- ja tutkimustyötä:

-   ylläpidän opetustilanteissa positiivista ilmapiiriä olemalla aktiivinen ja vastuun tunteva opiskelija

-   annan opetuksesta rakentavaa palautetta

-   tarvittaessa kysyn oma-aloitteisesti lisätietoa oikeista menettelytavoista

7. Tuen ryhmän yhteisiä etuja tilanteissa, joissa yksilöllisiä vaateita ei voida toteuttaa.

______________________________

1. Turun yliopiston strategia 2013–2016.
2. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohje 2012.
3. Yliopistolaki 558/2009, 2 §.
4. Nämä ohjeet on valmistellut rehtorin asettama tutkimuksen ja opetuksen eettiset ohjeet -työryhmä. Turun yliopiston johtoryhmän ja opintoasiainneuvoston käsittelyjen pohjalta rehtori on vahvistanut ohjeet käyttöön 5.9.2013. Ohjeiden esikuvana on käytetty Oulun yliopiston vuonna 2005 julkaisemaa opetuksen eettistä ohjeistoa.