Pix4Business – kuvadatasta voimaa liiketoimintaan

Pix4Business on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen Turku BioImaging -organisaation yritysyhteistyöhön tähtäävä hanke, jonka päätavoitteena on lisätä biokuvantamisella tuotetun kuvadatan hyödynnettävyyttä,vaikuttavuutta ja tuottavuutta Varsinais-Suomen seudun Life science -alan yritysten TKI-toiminnoissa.

Kuvadatan on arvioitu olevan merkittävin ja vaikuttavin lähivuosien kehitys- ja kasvualue bio- ja lääketieteen tutkimuksessa ja sen hyödyntämispotentiaalin ymmärtäminen on juuri nyt maailmanlaajuisessa käännekohdassa. Hyödyntämällä moderneja menetelmiä kuten syväoppimista ja pilvilaskentaa, sekä louhimalla vanhasta kuvadatasta uutta tietoa yritykset pystyisivät nopeuttamaan omaa tuotekehitystään ja toimintaprosessejaan ja mahdollisesti uudistamaan omaa liiketoimintaansa.

Kuitenkin alustavan selvityksen perusteella kuvadata on tällä hetkellä yrityksissä sekä käyttämätön mahdollisuus että tulevaisuuden kehitystyön mahdollinen pullonkaula. Turku on Suomen biokuvantamisenpääkaupunki maailmanluokan kuvantamisinfrastruktuurillaan, mistä hyötyy koko Varsinais-Suomen bio- ja lääketeollisuussektori. Vahvistamalla kuvantamistoimintaa uusilla laadukkailla kuvadatan analyysi- ja hallintapalveluilla voitaisiin lisätä kaikkeen kuvantamiseen liittyvän toiminnan arvoa ja vaikuttavuutta ja mahdollistaa kuvadatanmonipuolisempi hyödyntäminen sekä tuotekehityksen työmyyränä että uusien innovaatioiden ajurina.

Pix4Business-hanke tarttuu tähän ajankohtaiseen mahdollisuuteen i) tuomalla akateemiset kuvantamisdatanasiantuntijapalvelut ja osaamisen alueen yritysten saataville, ii) rakentamalla yritysten ja asiantuntijoiden verkoston, jossa lisätään tietoa ja ymmärrystä kuvadatan hyödyntämisen mahdollisuuksista, sekä iii) parantamalla kuvantamisen opiskelijoiden integroitumista alan yrityksiin ja siten varmistamalla paremman kuvantamisen ymmärryksen yrityksissä tulevaisuudessa.

Näin Pix4Business-hanke lujittaa ja täydentää Turun vahvaa kuvantamisklusteria tulevaisuudessa yhä tärkeämmiksi tulevilla kuvadatapalveluilla, ja edistää siten alueen kuvantamisresurssien viisasta ja monipuolistahyödyntämistä Turun bio- ja lääkeyrityksissä.

Pix4Business-hankkeen toteuttaja on Turku BioImangingin Image Data Team, joka tällä hetkellä tarjoaa edistyneitä kuvadatan hallintaan liittyviä, paljon kysyttyjä analyysipalveluita akateemisille tutkimusryhmille. Pix4Business-hankkeessa kuvadatapalvelut laajennetaan uusien resurssien turvin myös yritysten saataville. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, joka keskittyy yritysten kuvadataan liittyvien tarpeiden ja osaamisen kartoittamiseen ja monimuotoisen verkoston sekä ketterien kuvadatapalveluiden kehittämiseen. Lisäksi projektiin palkataan kuvadata-asiantuntija, jonka toimenkuvassa painottuvat uusien kuvadatan analyysi- ja hallintamenetelmien sisältö ja laatu sekä niiden muotoilu ja tuotteistaminen yritysten käyttöön. Näin ollen uusien toimivien palveluiden lisäksi hankeviestintä on avainasemassa hankkeen onnistumisessa ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota.

Pix4Business-hankkeessa muodostunutta yritysverkostoa hyödynnetään myös lisäämään kansainvälisen kuvantamisen maisteriohjelmanopiskelijoiden työelämävalmiuksia ja yritysyhteistyötä. Tämä vauhdittaa uusien ideoiden vaihtoa, innovaatioidensyntymistä sekä vahvistaa kansainvälisten osaajien kiinnittymistä alueen yrityksiin. Pix4Business-hankkeessa on huomioitu horisontaaliset periaatteet. Hanke edistää resurssiviisautta ja resurssitehokkuutta, sillä kuvadatan tehokkaampi ja monipuolisempi analysointi ja uudelleenkäyttö lisäävät olemassa olevan materiaalin hyödyntämistä ja vähentävät uuden datan tuottamisen tarvetta. Digitaaliset kuvapalvelut voidaan lisäksi pitkälti toteuttaa etäyhteyksin, mikä vähentää matkustusta ja muuta resurssien kulutusta, ja tukee näinvihreämpää toimintaa. Lisäksi hanke luo pk-yrityksille aiempaa paremmat mahdollisuudet hyödyntää kuvadataa sekä akateemista asiantuntijuutta tutkimus- ja kehitystoimissa, mikä osaltaan lisää mahdollisuuksien tasa-arvoa suurten ja pienten yritysten välillä, kun kuvadataosaaminen on paremmin myös pienempien yritysten saatavilla.

Tätä hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

eu-logot