Täydentävät opinnot Turun kauppakorkeakoulussa

Turun kauppakorkeakoulun johtokunta on 5.6.2020 päättänyt täydentävistä opinnoista.

Päätös astuu voimaan 1.8.2020 ja koskee

 • kevään 2020 haussa tai sen jälkeen opiskelijaksi valittuja,
 • opintonsa syksyllä 2020 tai sen jälkeen aloittavia maisteriopiskelijoita,
 • uusiin maisteritutkinto-ohjelmiin siirtyviä erikoistumissuuntaa/pääainetta tutkintojen välillä vaihtavia KTK/KTM-opiskelijoita, sekä
 • alla mainittuja tutkintoja vastaavan ulkomaisen pohjakoulutuksen suorittaneita.

Täydentävät opinnot

 • koskevat pelkästään maisterin tutkintoa suorittamaan valittuja opiskelijoita ja tutkintojen välillä erikoistumissuuntaa vaihtavia
 • antavat riittävät edellytykset maisterin tutkinnon suorittamiseen
 • suositellaan suoritettavan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana
 • ovat sellaisia perus- ja aineopintotasoisia opintoja, joita vastaavia tai lähinnä vastaavia opiskelija ei ole vielä suorittanut
  • Erikoistumissuuntakohtaisesti voidaan edellyttää erikoistumissuunnan (pääaineen) täydentävinä opintoina suoritettavaksi tiettyjä oppiaineen keskeisiä oppisisältöjä, jotta voidaan varmistaa riittävä pääaineen alan osaaminen.
 • määritellään opiskelijan aikaisempien opintosuoritusten perusteella opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) laatimisen yhteydessä tai erikoistumissuunnan (pääaineen) vaihdon yhteydessä

Pakollisena täydentävänä opintona kaikilta maisterihaussa suomenkielisiin maisteritutkinto-ohjelmiin valituilta edellytetään opintojakson Oppimisen taito maisteriopiskelijoille (1 op) suorittamista. Opintojakso sisällytetään tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Kaikissa tutkinto-ohjelmissa täydentävät opinnot tulee suorittaa ennen pro gradu -tutkielmaseminaariin osallistumista.

Täydentävät opinnot suomenkielisten KTM-tutkinto-ohjelmien opiskelijoille

Täydentävät opinnot vaihdettaessa erikoistumissuuntaa (pääainetta) KTK-tutkinnosta KTM-tutkintoon

Turun kauppakorkeakoulussa KTK-tutkinnon suorittaneella erikoistumissuuntaa (pääainetta) KTM-tutkintoon vaihtavalla opiskelijalla tulee olla KTM-tutkinnon erikoistumissuunnassa (pääaineessa) suoritettuna opintoja yhteensä vähintään 35 op. Mikäli opintoja on suoritettuna tätä vähemmän, tulee opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja siten, että 35 opintopisteen vaatimus täyttyy.

Opiskelijalta voidaan tarvittaessa erikoistumissuuntakohtaisesti edellyttää erikoistumissuunnan (pääaineen) täydentävinä opintoina suoritettavaksi tiettyjä oppiaineen keskeisiä oppisisältöjä, jotta voidaan varmistaa riittävä pääaineen alan osaaminen.

Suositus on, että opiskelija suorittaa KTM-tutkintoon haluamastaan pääaineesta KTK-tutkintoonsa sivuaineen. Sivuaineen laajuus (vähintään 25 op) vähentää täydentävien opintojen määrää.

Erikoistumissuunnan (pääaineen) täydentävät opinnot sisällytetään pääsääntöisesti KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin silloin, kun ne eivät sisälly jo KTK-tutkintoon. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

KTK-tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneen täydentävät opinnot

Erikoistumissuunnan (pääaineen) täydentävät opinnot
Opiskelijalla tulee olla KTM-tutkinnon erikoistumissuunnassa (pääaineessa) suoritettuna opintoja yhteensä vähintään 35 op. Mikäli opintoja on suoritettuna tätä vähemmän, tulee opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja siten, että 35 opintopisteen vaatimus täyttyy. Opiskelijan aikaisemmat opinnot ko. oppiaineessa otetaan huomioon täydentävien opintojen määrää vähentävästi.

Opiskelijalta voidaan tarvittaessa erikoistumissuuntakohtaisesti edellyttää erikoistumissuunnan (pääaineen) täydentävinä opintoina suoritettavaksi tiettyjä oppiaineen keskeisiä oppisisältöjä, jotta voidaan varmistaa riittävä pääaineen alan osaaminen.

Täydentävinä opintoina suoritetut erikoistumissuunnan (pääaineen) opinnot voidaan sisällyttää KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

Muut täydentävät opinnot
Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiemmin lainkaan tilastotieteen opintoja, täydentävinä opintoina tulee suorittaa opintojakso TKMY3/PTKMY3 Tilastotieteen perusteet. TKMY3/PTKMY3-opintojakso voidaan sisällyttää maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Muun kandidaatin tutkinnon kuin KTK-tutkinnon tai maisterin tutkinnon suorittaneen täydentävät opinnot

Erikoistumissuunnan (pääaineen) täydentävät opinnot
Opiskelijalla tulee olla KTM-tutkinnon erikoistumissuunnassa (pääaineessa) suoritettuna opintoja yhteensä vähintään 35 op. Mikäli opintoja on suoritettuna tätä vähemmän, tulee opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja siten, että 35 opintopisteen vaatimus täyttyy. Opiskelijan aikaisemmat opinnot ko. oppiaineessa otetaan tapauskohtaisesti huomioon täydentävien opintojen määrää vähentävästi.

Täydentävinä opintoina suoritetut erikoistumissuunnan (pääaineen) opinnot voidaan sisällyttää KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

Liiketaloustieteiden ja taloustieteen täydentävät perusopinnot
Muun kandidaatin tutkinnon kuin KTK-tutkinnon suorittaneilta vaaditaan seuraavasti täydentäviä opintoja liiketaloustieteissä ja taloustieteessä, mikäli vastaavia opintojaksoja ei ole suoritettu aiemmin:

Pakolliset opintojaksot Turussa (13 op):

 • LRYA Kirjanpidon perusteet ja tilinpäätös 3 op
 • LRYB Kustannuslaskennan perusteet 4 op
 • KTY Taloustieteen perusteet 6 op

Lisäksi valittava 6 op seuraavista:

 • JOY Johtamisen perusteet 3 op
 • MAY Markkinoinnin perusteet 3 op
 • KVY Introduction to International Business 3 op
 • LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op
 • YRY Yrittäjämäinen liiketoiminta 3 op

Pakolliset opintojaksot Porissa (12 op):

 • PLRY1, osa 1 Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op
 • PLRY1, osa 2 Kustannuslaskennan perusteet 3 op
 • PKTY Taloustieteen perusteet 6 op

Lisäksi valittava vähintään 6 op seuraavista:

 • PJOY1 Organisaatiot ja johtaminen 5 op
 • PMAY1A Markkinoinnin perusteet 3 op
 • PYRY1 Yrittäjämäinen liiketoiminta 3 op

Liiketaloustieteiden ja taloustieteen täydentäviä perusopintoja ei voi sisällyttää maisteritutkintoon.

Muut täydentävät opinnot
Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiemmin lainkaan tilastotieteen opintoja, täydentävinä opintoina tulee suorittaa opintojakso TKMY3/PTKMY3 Tilastotieteen perusteet. TKMY3/PTKMY3-opintojakso voidaan sisällyttää maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Liiketalouden tradenomien täydentävät opinnot

Erikoistumissuunnan (pääaineen) opinnot

Opiskelijalla tulee olla KTM-tutkinnon erikoistumissuunnassa (pääaineessa) suoritettuna opintoja yhteensä vähintään 60 op. Mikäli opintoja on suoritettuna tätä vähemmän, tulee opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja siten, että 60 opintopisteen vaatimus täyttyy.

Opiskelijalta voidaan tarvittaessa erikoistumissuuntakohtaisesti edellyttää erikoistumissuunnan (pääaineen) täydentävinä opintoina suoritettavaksi tiettyjä oppiaineen keskeisiä oppisisältöjä, jotta voidaan varmistaa riittävä pääaineen alan osaaminen.

Täydentävien opintojen määrittelyssä voidaan huomioida myös muita opiskelijalta valintavaiheessa edellytettyjä opintoja.

Liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittaneella pääaineen täydentävinä opintoina edellytetään edellä mainittujen opintojen lisäksi kandidaatintutkielma 10 op. Liiketalouden tradenomin ylemmän AMK-tutkinnon lopputyön tehneiltä ei edellytetä täydentävänä opintona kandidaatintutkielman suorittamista.

Täydentävinä opintoina suoritetut erikoistumissuunnan (pääaineen) opinnot voidaan kandidaatintutkielmaa lukuun ottamatta sisällyttää KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

Muut täydentävät opinnot

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiemmin lainkaan tilastotieteen opintoja, täydentävinä opintoina tulee suorittaa opintojakso TKMY3/PTKMY3 Tilastotieteen perusteet. TKMY3/PTKMY3-opintojakso voidaan sisällyttää maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

FM-tutkinto: Pääaineena tietojärjestelmätiede

Pääaineen täydentäviä opintoja ei edellytetä opiskelijavalintaperusteissa määriteltyjen aiempien opintojen lisäksi.

Täydentävät opinnot kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille (ei koske yhteistutkinto-ohjelmia)

KTK-tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneen täydentävät opinnot

Pääaineen täydentävät opinnot

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna KTM-tutkinnon pääaineen edeltäviä opintoja yhteensä vähintään 35 op. Mikäli opintoja on suoritettuna tätä vähemmän, tulee opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja siten, että 35 opintopisteen vaatimus täyttyy. Opiskelijan aikaisemmat opinnot ko. oppiaineessa otetaan huomioon täydentävien opintojen määrää vähentävästi.

Täydentävinä opintoina suoritetut pääaineen opinnot voidaan sisällyttää KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

Muut täydentävät opinnot

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiemmin lainkaan tilastotieteen opintoja, täydentävinä opintoina tulee suorittaa opintojakso TKMY3 Tilastotieteen perusteet. TKMY3-opintojakso voidaan sisällyttää maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Muun kandidaatin tutkinnon kuin KTK-tutkinnon tai maisterin tutkinnon (tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon) suorittaneen täydentävät opinnot

Pääaineen täydentävät opinnot

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna KTM-tutkinnon pääaineen edeltäviä opintoja yhteensä vähintään 35 op. Mikäli opintoja on suoritettuna tätä vähemmän, tulee opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja siten, että 35 opintopisteen vaatimus täyttyy. Opiskelijan aikaisemmat opinnot ko. oppiaineessa otetaan tapauskohtaisesti huomioon täydentävien opintojen määrää vähentävästi.

Täydentävinä opintoina suoritetut pääaineen opinnot voidaan sisällyttää KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

Liiketaloustieteiden ja taloustieteen täydentävät perusopinnot

Muun kandidaatin tutkinnon kuin KTK-tutkinnon suorittaneilta vaaditaan seuraavasti täydentäviä opintoja liiketaloustieteissä ja taloustieteessä, mikäli vastaavia opintojaksoja ei ole suoritettu aiemmin:

Pakolliset opintojaksot (13 op):

LRYA Kirjanpidon perusteet ja tilinpäätös 3 op
LRYB Kustannuslaskennan perusteet 4 op
KTY Taloustieteen perusteet 6 op

Lisäksi valittava 6 op seuraavista:

JOY Johtamisen perusteet 3 op
MAY Markkinoinnin perusteet 3 op
KVY Introduction to International Business 3 op
LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op
YRY Yrittäjämäinen liiketoiminta 3 op

Mikäli em. perusopintojaksoa ei ole tarjolla opetussuunnitelmassa englannin kielellä opintojen aloittamishetkellä, täydentäväksi opintojaksoksi määritellään soveltuva englanninkielinen aineopintojen opintojakso.

Liiketaloustieteiden ja taloustieteen täydentäviä perusopintoja ei voi sisällyttää maisteritutkintoon.

Muut täydentävät opinnot

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiemmin lainkaan tilastotieteen opintoja, täydentävinä opintoina tulee suorittaa opintojakso TKMY3 Tilastotieteen perusteet. TKMY3-opintojakso voidaan sisällyttää maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Liiketalouden tradenomien tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden täydentävät opinnot

Pääaineen opinnot

Pääaineen) opintoja tulee täydentää vähintään 20 op ja enintään 35 op riippuen aikaisemmista pääaineessa suoritetuista opinnoista. Pääaineen yliopistotasoisilla tai ylemmän AMK-tutkinnon opinnoilla voidaan tapauskohtaisesti vähentää pääaineessa vaadittujen täydentävien opintojen määrää alle vaaditun vähimmäismäärän.

Täydentävinä opintoina suoritetut pääaineen opinnot voidaan sisällyttää KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

Muut täydentävät opinnot

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiemmin lainkaan tilastotieteen opintoja, täydentävinä opintoina tulee suorittaa opintojakso TKMY3 Tilastotieteen perusteet. TKMY3-opintojakso voidaan sisällyttää maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

FM-tutkinto pääaineena tulevaisuudentutkimus

Pääaineen täydentävät opinnot AMK-tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille:

Pääaineen opintoja tulee täydentää 10 opintopisteen laajuisella esseesuorituksella. Täydentävinä opintoina suoritetut pääaineen opinnot voidaan sisällyttää FM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

Erikoistumissuuntien pakolliset oppisisällöt

Johtaminen ja organisointi, Pori
 • PJO1/PLR36/PMA36 Henkilöstöjohtaminen, 5 op
 • PJO21/PLR37/PMA37 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus, 5 op
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori

Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneella katsotaan olevan riittävä pohjaosaaminen. Muun tutkinnon suorittaneelle (muu yliopistotutkinto tai liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK)) katsotaan tapauskohtaisesti mahdollisesti tarvittavat täydentävät opinnot, mikäli opiskelijalla ei ole seuraavien opintojaksojen sisältöjen osaamista:

 • PLR2B Kirjanpidon ja tilinpäätöksen jatkokurssi 3 op /PLR11 Accounting Trends and Corporate Social Responsibility 2 op
 • PLR3/PJO34/PMA34 Liiketoimintaa tukeva laskentatoimi 6 op
 • PLR4/PJO35/PMA35 Yritysrahoitus 4 op
 • PLR5 Lyhyen ja pitkän tähtäimen taloudellinen päätöksenteko 6 op
 • PLR77 Johdon ohjausjärjestelmät 6 op
Markkinointi, Pori
 • PMA28/PLR39/PJO39 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 5 op
 • PMA2 Service Marketing 6 op
Laskentatoimi ja rahoitus, rahoituksen erikoistumissuunta
 • TKM7/LRS22/KT35 Ekonometrian peruskurssi
Talousmaantiede, Turku
 • TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede
 • TM5 Empiirinen aluetutkimus
 • TM51/TJ17/LOG15 Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa I
Taloustiede, Turku
 • KT33 Mikroteoria I
 • KT34 Makroteoria I
 • KT35 Ekonometrian johdantokurssi
 • KT53 Optimointi

Lisäksi opinnot edellyttävät matematiikan perusopinnot tai vastaavat.

Toimitusketjujen johtaminen
 • LOG1/TM44 Supply Chain Management
 • LOG2 Tuotantotalous
 • LOG3 Purchasing and Supply Management
 • LOG4/TM45 Kuljetustoiminnot ja -markkinat
Muut, Turku

Muissa erikoistumissuunnissa ei ole erikseen määriteltyjä pakollisia opintojaksoja.