Täydentävät opinnot Turun kauppakorkeakoulussa

Turun kauppakorkeakoulun johtokunta on 5.4.2024 päättänyt täydentävistä opinnoista.

Päätös astuu voimaan 1.8.2024 ja koskee

 • kevään 2024 haussa tai sen jälkeen opiskelijaksi valittuja,
 • opintonsa syksyllä 2024 tai sen jälkeen aloittavia maisteriopiskelijoita,
 • uusiin maisteritutkinto-ohjelmiin siirtyviä erikoistumissuuntaa/pääainetta tutkintojen välillä vaihtavia KTK/KTM-opiskelijoita, sekä
 • alla mainittuja tutkintoja vastaavan ulkomaisen pohjakoulutuksen suorittaneita.

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan sellaisia opintoja, joiden katsotaan olevan välttämättömiä suoraan maisterivaiheeseen valituksi tulleelle opiskelijalle maisterin tutkinnon suorittamisen kannalta. Täydentäviä opintoja voi tulla suoritettavaksi myös vaihdettaessa erikoistumissuuntaa (pääainetta) KTK-tutkinnosta KTM-tutkintoon.

Täydentävät opinnot ovat sellaisia perus- ja aineopintotasoisia opintoja, joita vastaavia tai lähinnä vastaavia opiskelija ei ole aiemmin suorittanut. Opiskelijan erikoistumissuunta voi lisäksi edellyttää täydentävinä opintoina keskeisiksi katsomiaan opintojaksoja, jotta voidaan varmistaa riittävä pääaineen alan osaaminen (tarkemmat tiedot: tämän sivun alaosasta).

Täydentävät opintojaksot määritellään opintojen alkuvaiheessa opiskelijan aikaisempien opintosuoritusten perusteella. Määrittely tapahtuu joko henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) laatimisen yhteydessä tai erikoistumissuunnan (pääaineen) vaihdon yhteydessä.

Täydentävät opinnot suositellaan suoritettavan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Kaikissa tutkinto-ohjelmissa täydentävät opinnot tulee suorittaa ennen pro gradu -tutkielmaseminaariin osallistumista.

Täydentävinä opintoina suoritetut opinnot voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

Täydentävät opinnot

Täydentävät opinnot vaihdettaessa erikoistumissuuntaa (pääainetta) KTK-tutkinnosta KTM-tutkintoon

Kun KTK-tutkinnon suorittanut opiskelija vaihtaa erikoistumissuuntaa (pääainetta) KTM-tutkintoon, tulee hänellä olla KTM-tutkinnon erikoistumissuunnan (pääaineen) opintoja suoritettuna vähintään 35 op. Mikäli opintoja on suoritettuna tätä vähemmän, tulee opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja siten, että 35 opintopisteen vaatimus täyttyy.

Suositus on, että opiskelija suorittaa KTM-tutkintoon haluamastaan pääaineesta KTK-tutkintoonsa sivuaineen. Sivuaineen laajuus (vähintään 25 op) vähentää täydentävien opintojen määrää.

KTM-tutkinnon täydentävät opinnot

Yliopistotutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneen täydentävät opinnot

Opiskelijalla tulee olla KTM-tutkinnon erikoistumissuunnassa (pääaineessa) suoritettuna opintoja vähintään 35 op. Mikäli opintoja on suoritettuna tätä vähemmän, tulee opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja siten, että 35 opintopisteen vaatimus täyttyy.

Liiketalouden tradenomien tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden täydentävät opinnot

Opiskelijalla tulee olla KTM-tutkinnon erikoistumissuunnassa (pääaineessa) suoritettuna opintoja vähintään 60 op. Mikäli opintoja on suoritettuna tätä vähemmän, tulee opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja siten, että 60 opintopisteen vaatimus täyttyy.

Opiskelijan erikoistumissuunta voi lisäksi edellyttää täydentävinä opintoina keskeisiksi katsomiaan opintojaksoja enintään 25 op, jotta voidaan varmistaa riittävä pääaineen alan osaaminen.

FM/VTM-tutkinnon täydentävät opinnot

VTM-tutkinto pääaineena tulevaisuudentutkimus

Pääaineen täydentävät opinnot AMK-tutkinnon suorittaneille tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille

Pääaineen opintoja tulee täydentää 6 opintopisteen laajuisella esseesuorituksella. Täydentävän esseen 6 opintopistettä voidaan sisällyttää tutkinnon minimilaajuuteen 120 op.

FM-tutkinto pääaineena tietojärjestelmätiede

Pääaineen täydentäviä opintoja ei edellytetä.

Erikoistumissuuntien pakolliset oppisisällöt

Johtaminen ja organisointi, Pori
 • PJO1/PLR36/PMA36 Henkilöstöjohtaminen, 5 op
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
 • PLR77 Johdon ohjausjärjestelmät 6 op
Markkinointi, Pori
 • PMA2 Service Marketing 6 op
Laskentatoimi ja rahoitus, rahoituksen erikoistumissuunta, Turku
 • TKM7/LRS22/KT35 Ekonometrian peruskurssi 6 op
Talousmaantiede, Turku
 • TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op
 • TM5 Empiirinen aluetutkimus 5 op
 • TM51/TJ17/LOG15 Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa I 6 op
 • TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op
Taloustiede, Turku
 • KT33 Mikroteoria I 6 op
 • KT34 Makroteoria I 6 op
 • KT35 Ekonometrian johdantokurssi 6 op
 • KT53 Optimointi 6 op

Lisäksi matematiikan perusopinnot tai vastaavat.

Toimitusketjujen johtaminen, Turku
 • LOG1/TM44 Supply Chain Management 5 op
 • LOG2 Tuotantotalous 6 op
 • LOG3 Purchasing and Supply Management 6 op
 • LOG4/TM45 Kuljetustoiminnot ja -markkinat 6 op
 • TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op
Yritysjuridiikka, Turku
 • Oikeuslähteet 6 op
Muut, Turku

Muissa erikoistumissuunnissa ei ole erikseen määriteltyjä pakollisia opintojaksoja.

Aiempia vuosikursseja koskevat päätökset:

Johtokunnan päätös täydentävistä opinnoista (5.6.2020)

Varadekaanin päätös täydentävien opintojen muutoksesta (28.6.2023) (kandidaatintutkielma)