Suoraan maisterivaiheeseen valittujen täydentävät opinnot Turun kauppakorkeakoulussa

Turun kauppakorkeakoulun johtokunta on 7.6.2019 päättänyt suoraan maisterivaiheeseen valittujen opiskelijoiden täydentävistä opinnoista.

Päätös on astunut voimaan 1.8.2019 ja koskee

 • keväällä 2019 haussa tai sen jälkeen opiskelijaksi valittuja,
 • opintonsa syksyllä 2019 tai sen jälkeen aloittavia maisteriopiskelijoita sekä
 • uusiin maisteritutkinto-ohjelmiin siirtyviä erikoistumissuuntaa/pääainetta tutkintojen välillä vaihtavia KTK/KTM-opiskelijoita.

Aiempaa johtokunnan päätöstä (2.3.2018) on muutettu vain Liiketalouden tradenomien täydentävien opintojen osalta. Päätös koskee myös alla mainittuja tutkintoja vastaavan ulkomaisen pohjakoulutuksen suorittaneita.

Täydentävät opinnot

 • koskevat pelkästään maisterin tutkintoa suorittamaan valittuja opiskelijoita
 • antavat riittävät edellytykset maisterin tutkinnon suorittamiseen
 • suositellaan suoritettavan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana
 • ovat sellaisia perus- ja aineopintotasoisia opintoja, joita vastaavia tai lähinnä vastaavia opiskelija ei ole vielä suorittanut
  • Erikoistumissuuntakohtaisesti voidaan edellyttää erikoistumissuunnan (pääaineen) täydentävinä opintoina suoritettavaksi tiettyjä oppiaineen keskeisiä oppisisältöjä, jotta voidaan varmistaa riittävä pääaineen alan osaaminen.
 • määritellään opiskelijan aikaisempien opintosuoritusten perusteella opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) laatimisen yhteydessä tai erikoistumissuunnan (pääaineen) vaihdon yhteydessä

Täydentävät opinnot opiskelijan aiemman tutkinnon perusteella

Täydentävät opinnot vaihdettaessa erikoistumissuuntaa (pääainetta) KTK-tutkinnosta KTM-tutkintoon

Turun kauppakorkeakoulussa KTK-tutkinnon suorittaneella erikoistumissuuntaa (pääainetta) KTM-tutkintoon vaihtavalla opiskelijalla tulee olla KTM-tutkinnon erikoistumissuunnassa (pääaineessa) suoritettuna opintoja yhteensä vähintään 35 op. Mikäli opintoja on suoritettuna tätä vähemmän, tulee opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja siten, että 35 opintopisteen vaatimus täyttyy.

Suositus on, että opiskelija suorittaa KTM-tutkintoon haluamastaan pääaineesta KTK-tutkintoonsa sivuaineen. Sivuaineen laajuus (vähintään 25 op) vähentää täydentävien opintojen määrää.

Erikoistumissuunnan (pääaineen) täydentävät opinnot sisällytetään pääsääntöisesti KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin silloin, kun ne eivät sisälly jo KTK-tutkintoon. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

KTK-tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneen täydentävät opinnot

Erikoistumissuunnan (pääaineen) täydentävät opinnot
Opiskelijalla tulee olla KTM-tutkinnon erikoistumissuunnassa (pääaineessa) suoritettuna opintoja yhteensä vähintään 35 op. Mikäli opintoja on suoritettuna tätä vähemmän, tulee opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja siten, että 35 opintopisteen vaatimus täyttyy. Opiskelijan aikaisemmat opinnot ko. oppiaineessa otetaan huomioon täydentävien opintojen määrää vähentävästi.

Täydentävinä opintoina suoritetut erikoistumissuunnan (pääaineen) opinnot voidaan sisällyttää KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

Muut täydentävät opinnot
Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiemmin lainkaan tilastotieteen opintoja, täydentävinä opintoina tulee suorittaa opintojakso TKMY3/PTKMY3 Tilastotieteen perusteet. TKMY3/PTKMY3-opintojakso voidaan sisällyttää maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Muun kandidaatin tutkinnon kuin KTK-tutkinnon tai maisterin tutkinnon suorittaneen täydentävät opinnot

Erikoistumissuunnan (pääaineen) täydentävät opinnot
Opiskelijalla tulee olla KTM-tutkinnon erikoistumissuunnassa (pääaineessa) suoritettuna opintoja yhteensä vähintään 35 op. Mikäli opintoja on suoritettuna tätä vähemmän, tulee opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja siten, että 35 opintopisteen vaatimus täyttyy. Opiskelijan aikaisemmat opinnot ko. oppiaineessa otetaan tapauskohtaisesti huomioon täydentävien opintojen määrää vähentävästi.

Täydentävinä opintoina suoritetut erikoistumissuunnan (pääaineen) opinnot voidaan sisällyttää KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

Liiketaloustieteiden ja taloustieteen täydentävät perusopinnot
Muun kandidaatin tutkinnon kuin KTK-tutkinnon suorittaneilta vaaditaan seuraavasti täydentäviä opintoja liiketaloustieteissä ja taloustieteessä, mikäli vastaavia opintojaksoja ei ole suoritettu aiemmin:

Pakolliset opintojaksot Turussa (13 op):

 • LRYA Kirjanpidon perusteet ja tilinpäätös 4 op
 • LRYB Kustannuslaskennan perusteet 3 op
 • KTY Taloustieteen perusteet 6 op

Lisäksi valittava 6 op seuraavista:

 • JOY Johtamisen perusteet 3 op
 • MAY Markkinoinnin perusteet 3 op
 • KVY Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op
 • LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op
 • YRY Yrittäjyys 3 op

Pakolliset opintojaksot Porissa (12 op):

 • PLRY1, osa 1 Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op
 • PLRY1, osa 2 Kustannuslaskennan perusteet 3 op
 • PKTY Taloustieteen perusteet 6 op

Lisäksi valittava vähintään 6 op seuraavista:

 • PJOY1 Johtaminen ja organisaatiot 5 op
 • PMAY1A Markkinoinnin perusteet 3 op
 • PYRY1 Johdatus yrittäjyyteen 3 op

Liiketaloustieteiden ja taloustieteen täydentäviä perusopintoja ei voi sisällyttää maisteritutkintoon.

Muut täydentävät opinnot
Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiemmin lainkaan tilastotieteen opintoja, täydentävinä opintoina tulee suorittaa opintojakso TKMY3/PTKMY3 Tilastotieteen perusteet. TKMY3/PTKMY3-opintojakso voidaan sisällyttää maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Liiketalouden tradenomien täydentävät opinnot

Erikoistumissuunnan (pääaineen) opinnot

Opiskelijalla tulee olla KTM-tutkinnon erikoistumissuunnassa (pääaineessa) suoritettuna opintoja yhteensä vähintään 60 op. Mikäli opintoja on suoritettuna tätä vähemmän, tulee opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja siten, että 60 opintopisteen vaatimus täyttyy.

Kun opiskelijalta on valintakelpoisuuden saavuttamiseksi edellytetty aiempia KTM-tutkinnon pääaineen alan opintoja vähintään 60 opintopistettä, häneltä ei pääsääntöisesti edellytetä täydentäviä pääaineen opintoja kandidaatintutkielmaa lukuun ottamatta, ks. alla. Opiskelijalta voidaan kuitenkin tarvittaessa erikoistumissuuntakohtaisesti edellyttää erikoistumissuunnan (pääaineen) täydentävinä opintoina suoritettavaksi enintään 25 opintopistettä tiettyjä oppiaineen keskeisiä oppisisältöjä, jotta voidaan varmistaa riittävä pääaineen alan osaaminen.

Kun opiskelijalta on valintakelpoisuuden saavuttamiseksi edellytetty aiempia KTM-tutkinnon pääaineen alan opintoja vähintään 25 opintopistettä, erikoistumissuunnan (pääaineen) opintoja tulee täydentää vähintään 20 op ja enintään 35 op oppiaineen keskeisiä oppisisältöjä riippuen aikaisemmista pääaineessa suoritetuista opinnoista.

Pääaineen yliopistotasoisilla tai ylemmän AMK-tutkinnon opinnoilla voidaan tapauskohtaisesti vähentää pääaineessa vaadittujen täydentävien opintojen määrää alle vaaditun vähimmäismäärän. Täydentävien opintojen määrittelyssä voidaan huomioida myös muita opiskelijalta valintavaiheessa edellytettyjä opintoja.

Liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittaneella pääaineen täydentävinä opintoina edellytetään edellä mainittujen opintojen lisäksi kandidaatintutkielma 10 op. Liiketalouden tradenomin ylemmän AMK-tutkinnon lopputyön tehneiltä ei edellytetä täydentävänä opintona kandidaatintutkielman suorittamista.

Täydentävinä opintoina suoritetut erikoistumissuunnan (pääaineen) opinnot voidaan kandidaatintutkielmaa lukuun ottamatta sisällyttää KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

Muut täydentävät opinnot

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiemmin lainkaan tilastotieteen opintoja, täydentävinä opintoina tulee suorittaa opintojakso TKMY3/PTKMY3 Tilastotieteen perusteet. TKMY3/PTKMY3-opintojakso voidaan sisällyttää maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

FM-tutkinto: Pääaineen täydentävät opinnot AMK-tutkinnon suorittaneille

Pääaineessa opintosuorituksia tulee olla vähintään 10 op aiemmat suoritukset huomioiden. Täydentävinä opintoina suoritetut erikoistumissuunnan (pääaineen) opinnot voidaan sisällyttää FM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

Erikoistumissuuntien pakolliset oppisisällöt

Johtaminen ja organisointi, Pori
 • PJO1/PLR36/PMA36 Henkilöstöjohtaminen, 5 op
 • PJO21/PLR37/PMA37 Organizational Behaviour and Leadership, 5 op
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori

Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneella katsotaan olevan riittävä pohjaosaaminen. Muun tutkinnon suorittaneelle (muu yliopistotutkinto tai liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK)) katsotaan tapauskohtaisesti mahdollisesti tarvittavat täydentävät opinnot, mikäli opiskelijalla ei ole seuraavien opintojaksojen sisältöjen osaamista:

 • PLR2B Kirjanpidon ja tilinpäätöksen jatkokurssi 3 op /PLR11 Accounting Trends and Corporate Social Responsibility 2 op
 • PLR3/PJO34/PMA34 Liiketoimintaa tukeva laskentatoimi 6 op
 • PLR4/PJO35/PMA35 Yritysrahoitus 4 op
 • PLR5 Lyhyen ja pitkän tähtäimen taloudellinen päätöksenteko 6 op
 • PLR77 Johdon ohjausjärjestelmät 6 op
Markkinointi, Pori
 • PMA28/PLR39/PJO39 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 5 op
 • PMA2 Service Marketing 6 op
Talousmaantiede, Turku
 • TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede
 • TM51/TJ17/LOG15 Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa I
Taloustiede, Turku
 • KT33 Mikroteoria I
 • KT34 Makroteoria I
 • KT35 Ekonometrian johdantokurssi
 • KT53 Optimointi
Muut, Turku

Muissa erikoistumissuunnissa ei ole erikseen määriteltyjä pakollisia opintojaksoja.