KiVA-koulu -tutkimukseen vuosina 2007-2009 osallistuneiden henkilöiden informointi kyselyaineiston yhdistämisestä rekisteriaineistoihin

KiVa Koulu -ohjelman vaikuttavuustutkimus toteutettiin vuosina 2007-08 ja 2008-09, ja siihen osallistui lähes 30 000 oppilasta kaikilta perusopetuksen vuosiluokilta kaikista Suomen lääneistä, kaikkiaan 234 koulusta. Tutkittavat ja heidän huoltajansa antoivat tuolloin informoidun suostumuksensa tutkimukseen osallistumiseen. Tutkittavilta kerättiin sähköisen kyselyn avulla tutkimusaineistoa kolme kertaa yhden kouluvuoden aikana. Kysymykset koskivat mm. kokemuksia kiusaamisesta ja kiusatuksi joutumisesta, luokan ja koulun ilmapiiristä, kaverisuhteista ja omasta hyvinvoinnista (esimerkiksi masentuneisuus, ahdistuneisuus) sekä luokkatoverien toiminnasta silloin, kun kiusaamista tapahtuu. Tämä aineisto on laajuudessaan ainutlaatuinen koko maailmassa.

Turun yliopiston uudessa syrjäytymisen ehkäisyn INVEST-lippulaivahankkeessa vuosina 2007-2009 KiVA-tutkimukseen osallistuneilta oppilailta kerätty tutkimusaineisto yhdistetään suomalaisista rekisteriaineistoista poimittaviin tietoihin siten, että aineiston avulla voidaan tutkia kouluaikaisten vertaissuhteiden yhteyksiä hyvinvointiin, koulutukseen, työhistoriaan ja terveyteen aikuisuudessa. Alkuperäiseen KiVA-aineistoon yhdistetään yksilötason rekisteritiedot Tilastokeskuksen rekistereistä koskien tietoja koulutuksesta (koulutukseen hakeutuminen, koulutuksen keskeyttäminen, tutkinnot ja erityisopetus), perheestä (tiedot avo/avioliitosta ja/tai rekisteröidystä parisuhteesta), oikeudellisista asioista (syytteet, tuomiot, rangaistukset sekä rikos- ja riita-asioiden sovittelu) sekä veronalaisista tuloista. Kattava lista yhdistettävistä rekistereistä informoinnin lopussa. Rekisteriaineistojen yhdistämisen ajanjakso on 1.1.2007-31.12.2020.

Yhdistämisessä alkuperäinen kyselytutkimusaineisto toimitetaan suojatun yhteyden yli Tilastokeskukseen, jossa siihen poimitaan yllä mainitut rekisteritiedot, jonka jälkeen aineisto anonymisoidaan ja se toimitetaan tutkijoiden käyttöön FIONA-etäkäyttöympäristöön. Aineiston yhdistelystä ja anonymisoinnista huolehtii Tilastokeskus, joka on alan kokenut viranomainen Suomessa. Aineiston yhdistämisestä on tehty vaikutustenarviointi (DPIA) tutkittaville aiheutuvien tietosuojariskien arvioimiseksi; aineiston siirtämisen Tilastokeskukseen yhdistettäväksi nähdään parantaa alkuperäisen aineiston tietosuojaa, sillä Tilastokeskus anonymisoi aineiston, eivätkä tutkijat enää vastedes pääse käsiksi tutkittavat yksilöiviin tunnisteellisiin tietoihin. Aineiston jatkokäyttö rajoittuu lisäksi jatkossa Tilastokeskuksen etäkäyttöympäristöön, jossa on käytössä tarkistusmenettely, joka koskee kaikkea ympäristöstä ulos tuotavaa materiaalia.

Kyselyaineisto yhdistetään seuraaviin Tilastokeskuksen rekistereihin:

  • FOLK perustieto
  • FOLK perhe
  • FOLK asuinliitot
  • FOLK tutkinto
  • FOLK tulotieto
  • FOLK työssäkäynti
  • EDUC_TYHR Toisen asteen yhteishaku
  • Erityisopetus
  • Koulutuksen keskeyttäminen
  • Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset