Tietosuojailmoitus - Palvelupyyntöjen hallinta

​Rekisterinpitäjän identiteetti ja yhte​ystiedot

Turun yliopisto 
20014 TURUN YLIOPISTO 
puh. 029 450 5000 
email. helpdesk@utu.fi

Tietosuojavastaavan yhteystie​dot

Onerva Steudle 
+358 29 450 3009 
dpo@utu.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusper​uste

Palvelupyyntöjenhallintajärjestelmän tarkoitus on ottaa vastaan ja hallinnoida Turun yliopiston asiakkaiden sähköisiä asiakaspalvelupyyntöjä sekä viestintä asiakkaan kanssa.

Henkilötietojen käsittely palvelussa perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston tehtävään ja sen toteuttamiseen yleisen edun nimissä.

Palveluun vastaanotetut palvelupyynnöt ohjataan palvelun sisällä yhteydenotossa käytetyn palveluosoitteen mukaisesti vastaanottajille, joita palvelupyyntö koskee. Palvelupyyntöön on pääsy ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää rekisterin käyttöä. Erillisillä palveluosoitteilla on rekisterissä omat käsittelijäryhmänsä, jotka käsittelevät palvelupyyntöjä omissa palvelupyyntöjonoissaan.

Kyseessä olevat henki​lötietoryhmät

Yliopiston ulkopuoliset:

Henkilötiedot

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Viestin mahdollisesti sisältämät henkilötiedot

Yliopiston sisäiset

Henkilötiedot

 • Nimi
 • Käyttäjätunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Viestin mahdollisesti sisältämät henkilötiedot

Työsuhteeseen tai opintoihin liittyvät tiedot

 • Laitos
 • Yksikkö
 • Kustannuspaikka/oppiaine
 • Nimike
 • Sopimuksen tyyppi (henkilökunta/opiskelija/vierailija)

Työsuhteen yhteystiedot

 • Rakennus
 • Huone
 • Työpuhelinnumero
 • Matkapuhelinnumero
 • Nimike

Henkilötietojen vastaanottaj​at ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta rekisteristä. Mikäli yliopiston arkistonmuodostussuunnitelma sitä edellyttää, yksittäinen viesti tai palveluprosessi saatetaan siirtää tästä palvelusta toisaalle.

Tiedot tietojen siirrosta kol​mansiin maihin

Rekisterin tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaik​a

Yksittäisellä palvelupyyntöjonolla on oma säilytysaikansa. Säilytysaika voi vaihdella yhden ja kahdenkymmenen (1-20) vuoden välillä.

Rekisteröidyn oikeude​t

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot rekisterinpitäjältä toiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot selosteen alussa.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilöti​edot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset

Henkilötietojen antamatta jättäminen johtaa tilanteeseen, jossa rekisteröidyn pyytämää palvelua ja yleistä etua on mahdotonta täyttää.

Tiedot siitä mistä henkilötiedot o​n saatu

Yliopiston ulkopuoliset:

Rekisteröidystä kirjattavat henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään palvelupyynnön luonnin yhteydessä

Yliopiston sisäiset:

Rekisteröidystä kirjattavat henkilötiedot saadaan rekisteröidyn työsuhteen tai opiskeluoikeuteen perustuen yliopiston henkilöstö- tai opiskelijatietorekisteristä.

 

Tiedot automaattisen päätöksenteon ml. profiloinnin olemassaolosta

Rekisterin tietoja ei käytet​ä automaattiseen päätöksentekoon tai profiloinnin tekemiseen.