Keskuksemme on mukana useissa erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, jotka liittyvät ruokaan, ravitsemukseen, terveyteen, kestävään kehitykseen ja ruokaketjun kehittämiseen. Tutustu hankkeisiin tarkemmin alla!

BIODIFUL

BIODIFUL-konsortion tieteellinen ja yhteiskunnallinen tavoite on tukea ja mahdollistaa muutosta kohti luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta sekä yksilö-, organisaatio- että yhteiskuntatasoilla. Hankkeessa keskitytään erityisesti ruokajärjestelmään ja luonnon virkistyskäyttöön.

Yhteyshenkilö: Saska Tuomasjukka, saska.tuomasjukka@utu.fi

Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

Blue Products 3.0

Alihyödynnettyjen kalalajien hyödyntäminen ja tuotekehitys entistä kestävämmin, monipuolisemmin ja laajemmin kalaelintarvikkeiden raaka-aineena ja uusien kotimaisesta kalaraaka-aineesta korkean lisäarvon tuotteita valmistavien arvoketjujen kehittäminen.

Yhteyshenkilö: Anu Hopia, anu.hopia@utu.fi

Lue lisää

Dining Flow

Dining Flow -hankkeessa parannetaan ruokailijoiden ja palveluntarjoajien kokemuksia, ja lisätään kestävyyttä itsepalveluravintoloissa (Self Service Restaurant, SSR). Palveluntarjoajille tarjotaan konkreettisia datalähtöisiä päätöksenteon tukityökaluja ja -ratkaisuja, jotka syntyvät yhdistäen ruokailijoiden toiminnan ja kokemusten tutkimusta itsepalveluravintoloiden sidosryhmiltä, laitteistoilta ja ympäristöltä (eli rakennuksilta ja niiden käyttäjiltä) saatavaan dataan.

Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

Hiililounas

Hiililounas-hankkeessa tuotetaan hiilijalanjälkitietoa kotimaisista kasviproteiineista ja kehitetään joukkoruokailuun ravitsemukseltaan täysipainoisia ja pienemmän hiilijalanjäljen omaavia lounasruoka-annoksia.

Yhteyshenkilö: Emma Sivula, emma.sivula@utu.fi

Tutustu Hiililounaan omiin sivuihin

Green and Sustainable Educators (GREASE)

Kestävään ruokajärjestelmään keskittyvä koulutuskokonaisuus toisen asteen oppilaitoksille. Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen opettajille, entistä parempia valmiuksia opettaa ruuasta vihreiden arvojen ja kestävän kehityksen näkökulmasta; muutoksesta elämäntyylissä, kulutuksessa ja tuotannossa. Hankkeessa testataan ja luodaan kaikille avoimesti saatavilla olevia koulutusmoduuleja ja -materiaaleja hyödynnettäväksi ammatillisessa koulutuksessa sekä lisäämään tietoutta esim. ruokahävikistä myös kansalaisten parissa.

Yhteyshenkilö: Nanna Rintala, nanna.rintala@utu.fi

Lisätietoja hankkeesta

LUKAKER

Hankkeessa kehitetään Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun toimijoiden kykyä vastata ruokamurroksen haasteeseen, erityisenä kohteena ruokaketjun merkitys ja mahdollisuudet luontokadon ehkäisyssä.

Yhteyshenkilö: Anne Rintamäki, anne.rintamaki@utu.fi

Lue lisää

Liikunnan ja ruoan testialustapalvelut (LiRu)
LiRu-hankkeen rahoittajat

Tavoite

Liikunnan ja ruoan testialustapalvelut (LIRU) -hankkeessa luodaan uudenlaisia liikunnan ja terveellisen ruokailun yhdistäviä testialustapalveluja, joita voidaan tarjota yrityksille ns. yhden luukun palveluna. Palvelun avulla yritykset voivat varmistua tuotteidensa turvallisuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta ja siten nopeuttaa uusien ratkaisujen saamista markkinoille.

Projektin lopputuloksena syntyy liikunta- ja ruokatuotteiden kehittämistä palveleva testialusta, jossa

  • on tarjolla liikunta- ja ruokatuotteita ja -palveluita kehittävien tuotekehitysyritysten testaustarpeisiin vastaavia palvelukokonaisuuksia
  • testialustan palveluprosessit ovat yhtenäiset, selkeät ja helposti saavutettavat
  • palvelu on monialaista ja liikunta- ja ruokatuotteiden erityiskysymykset kattavaa
  • palvelu on integroitu osaksi Terttu-palvelua

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset, jotka kehittävät ruokaan, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja eri toimialoilla, kuten ravitsemus, liikunta-, terveys- ja hyvinvointipalvelut, elämysteollisuus, hyvinvointi-, liikunta- ja terveysteknologia.

Hanketoteuttajat

Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja Paavo Nurmi -keskus, Turun ammattikorkeakoulun Liikuntalaboratorio ja Terveysteknologian laboratorio sekä Turku Science Park.

Toteutusaika

Hanke toteutetaan 1.2.2023 - 28.2.2025.

Rahoitus

Uudenmaan liitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuen. Hanke toteuttaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Hankkeen kokonaisbudjetista aluekehitysrahaston osuus on 60% ja omarahoitusosuus on 40%.

Yhteys

Ella Koivuniemi, elmkoi(at)utu.fi

Me, My Health and My Food (MeHeFo)

Me, My Health & My Food tutkii ja kehittää yksilöllistä ravitsemusohjausta ja -ratkaisuja terveellisten ruokailutottumusten edistämiseen. Tutkimalla ja analysoimalla kuluttajiin liittyviä personoituja tekijöitä ja dataa pyritään tukemaan kuluttajia heidän hyvinvointiinsa räätälöityjen tuotteiden ja palveluiden valinnassa.

Yhteyshenkilö: Ella Koivuniemi, elmkoi@utu.fi

Tutustu hankkeeseen tarkemmin

Olfactory Cultural Studies

Hankkeessa tutkitaan, miten hajuaistin ilmiöt vaikuttavat ihmisten arkeen ja miten ne ilmenevät erilaisissa fyysisissä ympäristöissä ja mediassa. Erityistä huomiota kiinnitetään hajujen rooliin kulttuuristen identiteettien rakentamisessa. Tutkimusmenetelmällisesti hanke täydentää eri aisteja yhdisteleviä kulttuuritutkimuksia keskittymällä erityisesti hajuaistin viestintään ja merkityksellistämiseen.

Yhteyshenkilö: Anu Hopia, anu.hopia@utu.fi

Tutustu hankkeeseen tarkemmin

Ravitsemus- ja terveystutkimukset

Varhainen ravitsemus ja terveys -tutkimusryhmän tavoitteena on selvittää varhaisen ravitsemuksen, erityisesti raskausajan ravitsemuksen, aineenvaihdunnan ja suoliston mikrobiomin, yhteyttä äidin ja lapsen terveyteen.

Lue lisää tutkimuksista ryhmän omilta sivuilta

Ruokaperinteet tutuksi

Hankkeessa kohotetaan lähialueen ruoka-alan yrittäjien tunnettavuutta omalla lähialueellaan sekä vaalitaan perinneruokien säilymistä kansalaisten keskuudessa. Turun yliopisto kerää ja tallentaa ruokaperinteitä ja alueen ruokakulttuuria.

Lue lisää

Ruoan raaka-aineiden elinkaarilaskenta luontokadon ehkäisyssä (RELE)

Hankkeessa lasketaan luontojalanjälkiä keskeisille kotimaisille ruoan raaka-aineille. Lisäksi ruoka-alan ammattilaisille kehitetään ohjausvälineitä biodiversiteettiystävällisten aterioiden suunnitteluun, sekä valmiita malliateriareseptejä ruokapalveluille.

Yhteyshenkilö: Saska Tuomasjukka, saska.tuomasjukka@utu.fi

Tradinnovations

Paikallisesta ruokaperinteestä ammentava kansainvälinen ruokainnovaatio-, koulutus- ja kulttuurihanke. Hankkeessa kehitetään ruokia yhteiskunnallisiin ja ravitsemuksellisiin tarpeisiin parhaiden ruokakulttuuristen ja perinteisten käytäntöjen, raaka-aineiden ja ruokalajien pohjalta.

Katso lisätietoja hankkeesta

Seinäjoen kaupunkiruokastrategia ja sen vaikuttavuusanalyysi

Ruokapääkaupunki-teema on osa Seinäjoen kaupunkistrategiaa. Hankkeessa kehitetään paikallista ruokakulttuuria ja ruokamatkailua ja rakennetaan kaupunkiruokastrategia Seinäjoen kaupungille.  Ruokasektorilla tutkitaan mahdollisuuksia kasvuun, jotka liittyvät ruoan viennin, kestävien ruokaratkaisujen sekä suurten ja pienten elintarvikeyritysten yhteistyön kehittämiseen.

Yhteyshenkilö: Anu Hopia, anu.hopia@utu.fi

Lue lisää Seinäjoen kaupungin sivuilta

Virtual and immersive technologies in food experience

Hankkeessa tutkitaan virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) mahdollisuuksia toimia osana ruokaelämystä. Hanke toteutetaan yhdessä Kööpenhaminan yliopiston kanssa.

Lue lisää

WiseFood - resurssiviisaat ruokaketjut

WiseFood-hankkeen tavoitteena on vahvistaa resurssiviisaasti tuotettujen ja valmistettujen ruokatuotteiden markkinoita Turun seudulla. Hankkeessa kehitetään ruokaketjujen kiertotalouden mukaisia liiketoimintaekosysteemejä. Hankkeen kohderyhmät ovat ruokaketjujen yritykset, oppilaitokset, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat sekä -verkostot.

Työpaketit

  1. Resurssiviisaan ruokaketjun innovaatiotoimintaa
  2. Elintarvikealan koulutuksen yritysyhteistyön malli
  3. Ruokaketjujen kiertotalousratkaisujen case-tarkastelu Turun kauppahallikorttelin kokonaisuudessa

Kesto

1.9.2023-30.11.2025

Toteuttajat

Päähankkeen toteuttaja: Turun kaupunki
Osahankkeen toteuttaja: Turun yliopisto

Rahoitus

Kokonaisbudjetti: 522 000 €
EU-rahoitus: 313 000 €

Hanke on saanut rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR).
(Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma)

Lisätietoja

Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

Emma Sivula, emma.sivula@utu.fi

Anni Kerttula, anni.kerttula@utu.fi