Yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset vuodesta 2014 alkaen

A
Aaltonen Hanni
Aarnio-Wihuri Antti
Ahlfors Rolf
Akkanen Mika
Alhopuro Sakari
Ansinn Raija
Arvilommi Heikki

D
Dammert Leo

E
Elenius Rauli

F
Ferm Hans

G
Ghasemi Mehdi
Grenman Reidar
Grön Jouko
Grön Leila
Gürsoy Mervi

H
Hakanen Antti
Halonen Jukka-Pekka
Hartiala Jaakko
Haser Çigdem
Heikkilä Elina
Heikkinen Kaija
Heikonen Pekka
Heikkonen Terttu
Heinolainen Merja
Heinonen Annamari
Heinonen Mikko
Helander Inkeri
Helin Janne
Helin Sanna
Helovuo Hilkka
Henriksson Mikko
Hentula Auvo
Herlin Ilkka
Hietala Heidi
Hujala Eeva
Hukkanen Markku
Huovinen Riikka
Hurme Heli
Huttunen Eila
Huttunen Esa
Huttunen Tapio
Hyrkäs Marke
Hyvärinen Esa
Hyvärinen Irma ja Korpi Antti
Hämäläinen Simo
Hänninen Pekka
Härkönen Jari

I
Ikonen Kimmo

J
Jaakkola Jouko ja Ulla
Jaakkola Matti
Jaakola Jaana
Jalkanen Sirpa
Jalkanen Tero
Jalo Mirva
Joki Jari
Jordman Paavo
Jumppanen Kyösti
Jumppanen Seija
Järvenpää Merja
Järvensivu Pekka
Jääskeläinen Antti

K
Kaarnavaara-Puutio Mari
Kaislaniemi Ilpo
Kallio Timo Tapio
Kallio Markku
Kalliokorpi Pekka
Kanervisto Antti
Kanervisto Pekka
Kangas Marja-Liisa
Kangassalo Risto
Kangassalo Salme
Karhapää Jyri
Karhinen Reijo
Kari Reijo
Kinnunen Hannele
Kirstilä Pekka
Kitti-Jacobson Lea
Kiviaho Ulla
Kivilaakso Mauri
Koilisranta Helena
Koivisto Anna
Korhonen Ari Matti
Korhonen Heikki
Korkeakoski Olli
Kortesniemi Maaria
Koskenniemi Erkki
Koskenniemi Jaana
Koskinen Sanni
Kosonen Paavo
Kujala Eeva S
Kumpula Auli
Kupiainen Ewert
Kurki Veikko
Kurppa Sirpa
Kuusela Reima
Kytö Marja Anneli
Kähkönen Antti
Kähäri Veli-Matti

L
Laaksonen Kalle
Laijoki Ismo
Lapinleimu Helena ja Jouni
Lappalainen Hannu
Lassila Olli
Laurikainen Erkki
Lehtiniemi Ceta
Lehto Jani-Matti
Lehtonen Juhani
Lehtonen Liisa
Lehtonen Olli-Pekka
Leino-Kilpi Helena
Leppänen Mika
Liesegang-Aalto Marjo
Liira Juha
Liuska Perttu
Lohikoski Mikko
Loimovuori Juha-Petri
Louhi Meri
Loukonen Jaakko
Lukander Harri
Lumme Pirjo
Lähdemaa Jyri
Lähdeniemi Aino

M
Manner Tuula
Markkanen Sanna-Liisa
Mattila Rauno
Mellanen Martti
Miettula Markus
Multala Tarja
Mustelin-Niemelä Taina
Mutanen Juha-Pekka
Mäkelä Sari

N
Neuvonen Liisa-Kaarina
Niittynen Reijo
Niskanen Matti
Nuutila Pirjo

O
Oikonen Vesa
Oksman Pentti
Omran Tarek

P
Paavola Paula
Paavola Tomi
Pajuharju Tapio
Parvio Erkki
Parvio Lauri
Parvio-Manz Sirkku
Paso Arttu
Peippo Kaija
Peltola Maija S.
Peltomäki Tapio
Pennamo Matti
Pienimäki Marit
Pirhonen Sami
Pohjola Jukka
Pohjannoro Ulla
Posti Timo
Pulkkinen Eero
Puolijoki Hannu
Puro Tapani
Pussinen Pertti ja Anita
Pylkkö Juha
Pyykkö Kaija
Päiviö Joose

Q
Qvist Leena ja Matti

R
Rainerma Keijo
Raitakari Olli
Rantakokko-Jalava Kaisu
Rasinkangas Jarkko
Rastimo Urpo
Remes Pekka
Reponen Elina
Riitala Tarja
Roms Olli
Roos Tuomas
Routila Panu
Rosqvist Leif
Ruismäki Heikki
Runola Eerik
Ruohonen Matti
Ruohonen Mikko
Rönnemaa Tapani ja Anna-Maija

S
Saarinen Leo
Saario Eija
Saario Olli-Pekka
Sahlsten Hanna
Salmela Heikki
Salmela Kari
Salmela Marko
Salminen Seppo
Salo Eero
Salonen Eero
Salonen Päivi
Savila Rami
Schlossberg Marianna
Seppälä Pentti
Silver Eero
Sinokki Marjo
Siren Jukka Kalevi
Sjölund Marjaana
Snellman Janne
Soini Esa
Soininen Pentti
Sointusalo Juha
Suilamo Sami
Suomi Hannele ja Markku
Suopajärvi Ritva
Suvanto Jussi

T
Taipale Mikael
Tala-Peltomäki Tytti
Tammilaakso Sanna-Mari
Tamminen Niila
Tanner Lauri
Tapani Jussi
Tapio Raila
Tempo Orvokki
Tevaluoto Paavo
Tiittanen Kimmo
Toivanen Paavo ja Aulu
Toppari Jorma
Toriseva Juha
Tuominen Tapio
Tähtinen Tommi

U
Ukkonen Valtteri
Ulfstedt Marja
Uurasmaa Pirkko

V
Vainio Irmeli
Vainio Lasse
Vainio Pekka
Vainio Ria Saskia
Vaiste Heikki
Varrela Juha
Viljanen Matti
Viljanen Ritva
Virta Matias
Virta Terttu
Vuola Jenni
Vuopio Jaana
Vuori Sami
Vuoriluoto Jarkko ja Hanna
Vuoriluoto Lauri
Vuorinen Ilpo
Vähäkangas Johanna

W
Warinowski Anu
Wessman Marjukka
Wiklöf Anders

Y
Ylitalo Juha

Ä
Äyräs Kirsi