Yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset vuodesta 2014 alkaen

Aaltonen Hanni
Ahlfors Rolf
Alhopuro Sakari
Arvilommi Heikki
Elenius Rauli
Ghasemi Mehdi
Grenman Reidar
Hakanen Antti
Halonen Jukka-Pekka
Hartiala Jaakko
Heikkilä Elina
Heikkinen Kaija
Heikonen Pekka
Heikkonen Terttu
Helin Janne
Henriksson Mikko
Hietala Heidi
Hukkanen Markku
Huovinen Riikka
Huttunen Esa
Huttunen Tapio
Hyrkäs Marke
Hyvärinen Irma ja Korpi Antti
Hänninen Pekka
Härkönen Jari
Jaakkola Jouko ja Ulla
Jaakkola Matti
Jaakola Jaana
Jalkanen Sirpa
Jalkanen Tero
Jumppanen Kyösti
Jumppanen Seija
Kaarnavaara-Puutio Mari
Kallio Timo Tapio
Kalliokorpi Pekka
Kanervisto Antti
Kanervisto Pekka
Kangas Marja-Liisa
Karhinen Reijo
Kirstilä Pekka
Kivilaakso Mauri
Koilisranta Helena
Koivisto Anna
Korhonen Ari Matti
Korkeakoski Olli
Kortesniemi Maaria
Koskenniemi Erkki
Koskenniemi Jaana
Koskinen Sanni
Kujala Eeva S
Kuusela Reima
Kytö Marja Anneli
Kähkönen Antti
Kähäri Veli-Matti
Laaksonen Kalle
Laijoki Ismo
Lappalainen Hannu
Lassila Olli
Laurikainen Erkki
Lehtiniemi Ceta
Lehto Jani-Matti
Lehtonen Juhani
Lehtonen Liisa
Lehtonen Olli-Pekka
Leino-Kilpi Helena
Liesegang-Aalto Marjo
Lohikoski Mikko
Louhi Meri
Loukonen Jaakko
Lukander Harri
Lumme Pirjo
Lähdemaa Jyri
Lähdeniemi Aino
Manner Tuula
Markkanen Sanna-Liisa
Mattila Rauno
Mellanen Martti
Multala Tarja
Mustelin-Niemelä Taina
Mutanen Juha-Pekka
Mäkelä Sari
Niittynen Reijo
Nuutila Pirjo
Oikonen Vesa
Oksman Pentti
Omran Tarek
Paavola Paula
Paavola Tomi
Parvio Erkki
Parvio Lauri
Parvio-Manz Sirkku
Peippo Kaija
Peltola Maija S.
Peltomäki Tapio
Pennamo Matti
Pienimäki Marit
Pirhonen Sami
Pohjola Jukka
Pohjannoro Ulla
Posti Timo
Puolijoki Hannu
Puro Tapani
Pussinen Pertti ja Anita
Päiviö Joose
Rainerma Keijo
Raitakari Olli
Rantakokko-Jalava Kaisu
Rasinkangas Jarkko
Rastimo Urpo
Remes Pekka
Reponen Elina
Roos Tuomas
Ruohonen Matti
Rönnemaa Tapani ja Anna-Maija
Saarinen Leo
Saario Eija
Saario Olli-Pekka
Salmela Heikki
Salmela Kari
Salmela Marko
Salminen Seppo
Salo Eero
Salonen Eero
Salonen Päivi
Schlossberg Marianna
Seppälä Pentti
Siren Jukka Kalevi
Sjölund Marjaana
Snellman Janne
Soini Esa
Soininen Pentti
Sointusalo Juha
Suilamo Sami
Suomi Hannele ja Markku
Suopajärvi Ritva
Suvanto Jussi
Tala-Peltomäki Tytti
Tammilaakso Sanna-Mari
Tamminen Niila
Tanner Lauri
Tapani Jussi
Tempo Orvokki
Tevaluoto Paavo
Toivanen Paavo ja Aulu
Toppari Jorma
Tuominen Tapio
Tähtinen Tommi
Ulfstedt Marja
Uurasmaa Pirkko
Vainio Irmeli
Vainio Lasse
Vainio Pekka
Vaiste Heikki
Varrela Juha
Wessman Marjukka
Viljanen Matti
Viljanen Ritva
Virta Matias
Virta Terttu
Vuola Jenni
Vuopio Jaana
Vuori Sami
Vuoriluoto Jarkko ja Hanna
Vuoriluoto Lauri
Vuorinen Ilpo
Vähäkangas Johanna
Äyräs Kirsi