Väitös (hoitotiede): TtM Mari Mynttinen

Aika

14.4.2023 klo 12.00 - 16.00
TtM Mari Mynttinen esittää väitöskirjansa ”RESPONSIBILITIES RELATED TO ADOLESCENTS’ USE OF ALCOHOL – Perspectives of adolescents and parents” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.4.2023 klo 12 (Tyks, T-sairaala, Haartman-sali, Hämeentie 11, Turku).

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/63410608768. (Kopioi linkki selaimeen.)

Vastaväittäjänä toimii dosentti Jari Kylmä (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Mari Kangasniemi (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9191-4 (Kopioi linkki selaimeen.)

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Väitöstutkimus kuvaa nuorten alkoholin käyttöön liittyviä vastuita nuorten ja vanhempien näkökulmista. Tavoitteena oli tuottaa tietoa nuoren oman kasvun ja vastuunoton tukemiseksi sekä vanhempien valmiuksien vahvistamiseksi nuorten alkoholin käytön kysymyksissä. Vastuiden tunteminen voi auttaa nuoria kohti vastuullisia terveysvalintoja kotona, ja olla hyödyksi ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa.

Tämän monimenetelmätutkimuksen integratiivisen kirjallisuuskatsauksen mukaan vanhemman puuttuminen nuorten alkoholin käyttöön tarkoitti nuorten valvontaa, perheen sääntöjä sekä kunnioittavaa ja molemminpuolista vuorovaikutusta vanhemman ja nuoren välillä. Tutkimuksen empiirisessä osassa kuvattiin nuorten (n = 87) ja vanhempien (n = 20) haastatteluista nostettuja käsityksiä ja kokemuksia nuorten alkoholin käyttöön liittyvistä vastuista. Sekä kirjallisuuskatsaus että haastattelut analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysimenetelmällä. Lisäksi toteutettiin haastatteluaineiston deduktiivinen sekundaarianalyysi, jossa hyödynnettiin NVivo -analyysiohjelmaa. Analyysiä ohjasi Hartin moraalisten vastuiden taksonomia. Väitöstutkimuksen empiirinen osio osoitti, että nuorten monitahoiset, kehittymässä olevat vastuut kohdistuivat erityisesti omaan ja vertaisten terveydestä huolehtimiseen. Vanhemmilla oli tiedostettu ja itsestään selvä vastuu alkoholin käytön haitallisten seurausten ehkäisyssä. Moraaliset vastuut pohjautuivat perusteltuun tietoon, ja kohdistuivat roolin ja lainsäädännön mukaisiin toimiin ja niiden seurauksiin. Nuorten ja vanhempien vastuunoton tueksi tarvittiin vertaistukea ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Tulokset osoittavat, että nuorten alkoholin käyttöön liittyvät vastuut voidaan käsittää nuorten ja vanhempien yhteisenä aihealueena. Nuorten terveysvalinnoissa jaetuilla vastuilla näyttää olevan nuorten alkoholin käyttöä suojaava ja ennaltaehkäisevä olemus, kun nuoret valmistautuvat siirtymään kohti täyttä vastuutaan.