Nuorten alkoholin käyttöön liittyvä jaettu vastuu voi tukea nuoria terveysvalinnoissa (Väitös: TtM Mari Mynttinen, 14.4.2023, hoitotiede)

Nuorten alkoholin käyttöön liittyvät vastuut käsitetään nuorten ja vanhempien yhteisenä aihealueena – jaettuina vastuina. Jaetuilla vastuilla voidaan tukea nuoria heidän terveysvalinnoissaan. TtM Mari Mynttinen kuvaa Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan nuorten alkoholin käyttöön liittyviä vastuita nuorten ja vanhempien näkökulmasta. 

Nuoret ja nuorten vanhemmat kokevat, että nuorten oma vastuu alkoholin käyttöön liittyen on heidän omaa vastuuta valinnoistaan, mutta myös vastuuta puuttua ja suojella ystäviään ja kavereitaan alkoholin haitoilta. Vastuu tarkoittaa sekä nuorten että vanhempien toimia nuorten ja heidän vertaistensa terveyden suojelemiseksi. Näitä toimia ovat esimerkiksi nuoren oma päätöksenteko valintatilanteessa sekä vanhemman puuttuminen nuoren alkoholin käyttöön. 

Nuoret kokevat sekä puuttumisen että rajojen asettamisen jopa toivottavana. Nuorille on tärkeää, että vanhemmat osoittavat kiinnostustaan heidän toimintaansa kohtaan. Mari Mynttisen tutkimuksen mukaan nuorten alkoholin käyttöön liittyvät vastuut voitiin jaotella myös rooli-, kapasiteetti-, kausaali- ja laillisuusvastuuksi. 

Mynttinen kuvaa väitöstutkimuksessaan nuorten ja vanhempien käsityksiä ja kokemuksia nuorten alkoholin käyttöön liittyvistä vastuista. Tutkimus on monimenetelmällinen, ja Mynttinen haastatteli siihen 87 itäsuomalaista 9.-luokkalaista nuorta. He olivat iältään 14–16-vuotiaita, sekä maaseutu- että kaupunkikoulusta. Lisäksi Mynttinen haastatteli 20 nuorten vanhempaa ja analysoi aihealueen aikaisemman kansainvälisen kirjallisuuden. 

Nuorten kehittyvä vastuunotto kohdistuu oman ja vertaisten terveydestä huolehtimiseen

Nuoret pitivät vastuutaan tärkeänä paitsi nykyisen terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta, myös pitkällä aikavälillä elämänhallinnan ja terveyden edistämisen suhteen. Sekä nuoret että vanhemmat kuvasivat, että nuoren tulee pitää huolta itsestään ja vertaisistaan. 

Nuoret myös kokivat, että he itse päättävät alkoholin käytöstään – vaikka se on vaikeaa ja edellyttää vanhempien tukea. Osa nuorista ajatteli, että nuoret osaavat kantaa vastuunsa ja tehdä terveydelleen suotuisia valintoja. Osa puolestaan koki, etteivät nuoret edes ajattele vastuitaan. 

– Haastattelemieni nuorten mukaan heidän tulisi kyetä tekemään itsenäisiä ja harkittuja päätöksiä alkoholin käyttönsä suhteen. Osa kertoi tietävänsä, mikä on oikein ja mikä väärin, osa puolestaan epäili nuorten vastuunottokykyä, Mynttinen kertoo.

Nuoret kuvasivat alkoholin käyttöä haitallisena mutta houkuttelevana. Mikäli he käyttivät alkoholia, tuli heidän hallita käyttäytymistään. 

– Nuoret ovat kehittymässä vastuullisissa terveysvalinnoissaan ja opettelevat vastuunottoa, Mynttinen muistuttaa.

Sekä nuorten että vanhempien kuvauksissa nuorten tuli tiedostaa alkoholin käyttöön liittyviä vahingollisia seurauksia ja pyrkiä välttämään niitä. Nuorten mukaan anonyymi, luottamuksellinen ja kokemusasiantuntijuuteen pohjautuva tuki olisi heidän vastuunottonsa tukemisessa parasta. 

Vanhemman vastuu on puuttumista ja reagointia nuoren alkoholin käyttöön

Nuorten alkoholin käytön kysymyksissä vanhemmat kokivat roolinsa ensisijaisena ja itsestään selvänä – tämä oli myös nuoren käsitys vanhempien roolista. Sekä nuorten että vanhempien mukaan vanhemman huolenpito, nuoren ohjaaminen ja tukeminen kohti vastuullisia valintoja ja järkeviä päätöksiä näyttäytyi vanhempien roolivastuina. Vanhemman tuli tietoisesti puuttua ja reagoida nuorten alkoholin käyttöön heidän terveytensä suojelemiseksi. Toisinaan vanhemmat tarvitsevat vastuunottoonsa tukea.  

– Vanhemmat toivovat mahdollisuuksia vertaistukeen ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Heitä on tarpeen rohkaista ja kannustaa puuttumaan nuorten alkoholin käyttöön esimerkiksi kouluterveydenhuollossa. Puuttuminen voi ennaltaehkäistä alkoholin käyttöä, Mynttinen sanoo. 

– Kansainvälisen tutkimusnäytön mukaan vanhemman puuttumiseen kuuluu avoin ja vastavuoroinen vuorovaikutus nuoren ja vanhemman välillä, yhteisesti sovitut säännöt sekä nuorten valvonta. Näitä keinoja tulisikin vaalia nuorten alkoholin käytön ennaltaehkäisyssä, Mynttinen lisää. 

Nuoret ja vanhemmat pohtivat haastatteluissa lisäksi alkoholin käytön ikärajoja ja nuoren rikosoikeudellista vastuuta. 

Väitöskirjatutkimuksen tuottamaa uutta tietoa voidaan hyödyntää nuoren oman kasvun ja vastuunoton tukemisessa sekä vanhempien valmiuksien vahvistamisessa nuorten alkoholin käytön kysymyksissä. 

– Vastuiden tunteminen voi auttaa nuoria tunnistamaan ja keskustelemaan vastuista osana heidän terveysvalintojaan sekä olla hyödyksi ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Lisätutkimus nuorten alkoholin käyttöön liittyvistä vastuista kouluterveydenhoitajien, opettajien ja nuorten erilaisten elämäntilanteiden näkökulmasta on kuitenkin tarpeen, Mynttinen summaa.


***

TtM Mari Mynttinen esittää väitöskirjansa ”RESPONSIBILITIES RELATED TO ADOLESCENTS’ USE OF ALCOHOL – Perspectives of adolescents and parents” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.4.2023 klo 12 (Tyks, T-sairaala, Haartman-sali, Hämeentie 11, Turku).

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Jari Kylmä (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Mari Kangasniemi (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Väittelijän yhteystiedot: 050 543 1967, marimyntt@gmail.com

Luotu 11.04.2023 | Muokattu 11.04.2023