Asiasana: hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Sosiaali- ja terveysalan hakijat pärjäävät hyvin valintakokeen tunneälyosiossa (Väitös: MSc Anne Pienimaa, 27.10.2023, hoitotiede)

Sosiaali- ja terveysalan hakijat pärjääjät hyvin valintakokeen tunneälyosuudessa ja erityisesti tunteiden hallinnassa, osoittaa Turun yliopistossa tehty väitöstutkimus. Tunneälyn mittaaminen valintakokeessa voi auttaa valikoimaan sellaisia hakijoita, jotka pärjäävät kuormittavassa työssä.

Tutkimuksessa kehitettiin etiikan työväline kuvaamaan sairastuneiden kokemuksia hoitotyön keskeisistä arvoista (Väitös: TtM Sunna Rannikko, 19.6.2023, hoitotiede)

Pitkäaikaisten terveysongelmien määrä on kasvussa maailmanlaajuisesti. Nämä voivat aiheuttaa pysyviä ja eettisesti haastavia muutoksia yksilön elämään. TtM Sunna Rannikko tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden omakohtaisia kokemuksia hoitotyön keskeisten arvojen toteutumisesta sairastumisen jälkeisessä ajassa. 

Leikkauksessa olleiden potilaiden sekavuustilan hoidossa on puutteita (Väitös: TtM Satu Poikajärvi, 16.6.2023, hoitotiede)

Potilastietojärjestelmiin tehtyjen kirjausten perusteella potilaan sekavuustilaa ei erikoissairaanhoidossa aktiivisesti ennaltaehkäistä eikä tunnistamisen apuvälineitä käytetä, ilmenee terveystieteen maisteri Satu Poikajärven Turun yliopistoon tekemässä hoitotieteen väitöstutkimuksessa. Myös kirjauksia sekavuustilan lääkkeettömien hoitokeinojen käytöstä löytyy niukasti.

Psykiatrisen sairaalahoidon rajoittamistoimenpiteiden yhteydessä ilmenee potilaisiin ja henkilökuntaan kohdistuvia vaaratapahtumia (Väitös: TtM Jaakko Varpula, 2.6.2023, hoitotiede)

Turvallisuutta ylläpitäviksi tarkoitettujen rajoittamistoimenpiteiden, kuten eristämisen ja sidonnan, yhteydessä ilmenee vaaratapahtumia psykiatrisessa sairaalahoidossa, osoittaa Jaakko Varpula Turun yliopistoon tekemässään hoitotieteen väitöstutkimuksessa. Varpula tarkasteli tutkimuksessaan rajoittamistoimenpiteisiin liittyviä vaaratapahtumia ja niille altistavia riskitekijöitä.

Väittelijä kehitti mallin terveydenhuollon väärinkäytösten paljastamiseksi (Väitös: TtM Johanna Wiisak, 12.5.2023, hoitotiede)

TtM Johanna Wiisak tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan terveydenhuollossa tapahtuvien väärinkäytösten paljastamista ammattilaisten näkökulmasta ja kehitti väärinkäytösten paljastamisen päättelymallin. Wiisak kuvasi tutkimuksessaan myös väärinkäytösten paljastajien yksilöllisiä taustatekijöitä ja moraalista rohkeutta. Tulosten perusteella Wiisak esittää sidosryhmille ja tutkijoille ehdotuksia väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Nuorten alkoholin käyttöön liittyvä jaettu vastuu voi tukea nuoria terveysvalinnoissa (Väitös: TtM Mari Mynttinen, 14.4.2023, hoitotiede)

Nuorten alkoholin käyttöön liittyvät vastuut käsitetään nuorten ja vanhempien yhteisenä aihealueena – jaettuina vastuina. Jaetuilla vastuilla voidaan tukea nuoria heidän terveysvalinnoissaan. TtM Mari Mynttinen kuvaa Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan nuorten alkoholin käyttöön liittyviä vastuita nuorten ja vanhempien näkökulmasta. 

Työn riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkastuksissa edistäisi työkyvyn seuraamista työterveyshuollossa (Väitös: TtM Leena Uronen, 19.8.2022, hoitotiede)

Työterveyshoitaja Leena Uronen tutki väitöskirjassaan työterveyshuollon terveystarkastusten sisältöä ja kirjaamista. Erityisesti hän tutki työn psykososiaalisten riskitekijöiden kirjaamista sekä sitä, voidaanko näitä riskitekijöitä tunnistaa terveystarkastusten vapaan tekstin kirjauksista automaattisesti tekoälyn avulla. Alentuneen työkyvyn työntekijöille työterveyshoitajat kirjasivat enemmän työn psykososiaalisia riskitekijöitä. Työterveyshoitajat ohjasivat 95 prosentissa näistä tapauksista asiakkaan työterveyslääkärille.

Hoitotyön johtajien eettistä aktiivisuutta voidaan vahvistaa verkkokoulutuksella (Väitös: TtM Laura Laukkanen, 4.2.2022, hoitotiede)

Hoitotyön johtajien eettinen aktiivisuus lisää hoitohenkilökunnan työhön sitoutumista ja työhyvinvointia, hoidon laatua ja potilastyytyväisyyttä sekä organisaation kokonaismenestystä. TtM Laura Laukkanen tuotti tutkimuksessaan käsitteen hoitotyön johtajien eettinen aktiivisuusprofiili ja kehitti uudenlaisen verkkopohjaisen etiikan koulutuksen. Tutkimus osoitti, että johtajien eettistä aktiivisuutta voidaan tukea siihen liittyvällä verkkokoulutuksella.

Opettajat ja kouluterveydenhoitajat toivovat lisää keinoja mielenterveyden tukemiseen kouluissa – Verkkopohjaiset tukiohjelmat lupaava menetelmä mielenterveysongelmien varhaiseen tunnistamiseen (Väitös: TtM Pihla Markkanen, 10.12.2021, hoitotiede)

TtM Pihla Markkasen Turun yliopistossa tarkastettava väitöskirja osoittaa, että oppilaiden mielenterveyden tukemista koulun arjessa tulee vahvistaa. Opetushenkilöstö ja kouluterveydenhoitajat toivovat kouluihin lisää keinoja oppilaiden mielenterveyden tukemiseen. Verkkopohjaiset menetelmät voivat olla hyödyllisiä oppilaiden mielenterveysongelmien varhaisessa tunnistamisessa sekä mielenterveyden tukemisessa.

Tutkimuksessa kehitettiin ikääntyneiden potilaiden kunnioittavan kohtaamisen arviointiväline hoitotyössä (Väitös: TtM Jaana Koskenniemi, 3.12.2021, hoitotiede)

TtM Jaana Koskenniemi määritteli väitöstutkimuksessaan kunnioittavaa kohtelua hoitotyössä ikääntyneen potilaan näkökulmasta. Tutkimuksessa kehitettiin arviointiväline, jota testattiin ikääntyneiden sairaalapotilaiden hoidossa. Kunnioittava kohtelu ilmeni erityisesti hoitajien tavassa olla ja toimia ikääntyneiden potilaiden kanssa. Kunnioittava kohtelu oli yhteydessä potilaan terveyskokemukseen ja hoitotyytyväisyyteen.