Hoitotyön johtajien eettistä aktiivisuutta voidaan vahvistaa verkkokoulutuksella (Väitös: TtM Laura Laukkanen, 4.2.2022, hoitotiede)

Hoitotyön johtajien eettinen aktiivisuus lisää hoitohenkilökunnan työhön sitoutumista ja työhyvinvointia, hoidon laatua ja potilastyytyväisyyttä sekä organisaation kokonaismenestystä. TtM Laura Laukkanen tuotti tutkimuksessaan käsitteen hoitotyön johtajien eettinen aktiivisuusprofiili ja kehitti uudenlaisen verkkopohjaisen etiikan koulutuksen. Tutkimus osoitti, että johtajien eettistä aktiivisuutta voidaan tukea siihen liittyvällä verkkokoulutuksella.

Hoitotyön johtajat toimivat esihenkilöinä terveydenhuollon suurimmalle henkilöstöryhmälle, hoitotyöntekijöille. Työssään hoitotyön johtajat kohtaavat vaativia eettisiä haasteita: Miten tuottaa terveydenhuollon yhteisen arvopohjan mukaista laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa taloudellisessa niukkuudessa ja huutavassa henkilöstöpulassa sekä samalla valmistautua yhteen maan historian suurimpaan muutokseen, sote-palvelujärjestelmän uudistukseen?

– Erityisesti näinä aikoina hoitotyön johtajilla tulisi olla vahva arvopohja ja eettinen aktiivisuusprofiili. Johtajien tulisi jatkuvasti kehittää omaa etiikan osaamistaan, vaikuttaa eettisiin asioihin, tehdä tai implementoida etiikan tutkimusta sekä tunnistaa ja ratkoa eettisiä ongelmia, sanoo Turun yliopistossa hoitotieteen alalta väittelevä TtM Laura Laukkanen.

Laukkasen väitöstutkimuksen mukaan hoitotyön johtajien eettinen aktiivisuusprofiili on kuitenkin osittain matala. Hoitotyön johtajat eivät myöskään saa tälle vaativalle työlleen riittävästi tukea.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa on vielä niukasti erilaisia eettisiä tukirakenteita ja etiikan täydennyskoulutusta on johtajille tarjolla vähän, Laukkanen sanoo.

Tutkimuksessa kehitettiin uudenlainen etiikan verkkokoulutus

Laukkasen tutkimuksessa kehitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille uudenlainen eettinen tukirakenne, ainutlaatuinen tutkittuun tietoon ja suosituksiin perustuva etiikan verkkokoulutus, Etiikan Vartti, jota myös testattiin koeasetelmassa maanlaajuisesti hoitotyön johtajilla. Johtajat suorittivat verkkoympäristössä yhteensä 12 viidentoista minuutin tekstimuotoista verkkokoulutusta ja tekivät erilaisia harjoituksia ja kehittämistehtäviä.

– Tällä kuuden viikon verkkokoulutuksella pystyttiin vahvistamaan kaikkia hoitotyön johtajien eettisen aktivisuuden osa-alueita huomattavasti. Lisäksi hoitotyön johtajat kokivat koulutuksen käytettävyyden ja soveltuvuuden hyväksi, Laukkanen kertoo.

Tutkimustulokset ovat kansainvälisestikin merkittäviä, sillä aikaisempaa näyttöä hoitotyön johtajien eettisen aktiivisuuden tukemisesta ei tiedettävästi ole. Lisäksi etiikan verkkokoulutukset ovat harvinaisia.

– Hoitotyön johtajien tuottama tieto verkkokoulutuksen soveltuvuudesta on erittäin arvokasta. Etiikan Vartti koettiin soveltuvaksi tavaksi opiskella etiikkaa ja eettistä aktiivisuutta voitiin vahvistaa helposti omalta työkoneelta, työskentelypaikasta huolimatta ja vähäisillä kustannuksilla, Laukkanen lisää.

Tulokset kannustavat sote-organisaatioita hyödyntämään verkkokoulutusta

Tutkimukseen osallistuneet hoitotyön johtajat kokivat koulutuksen lisänneen heidän tietoaan hoitotyön johtamisen etiikasta. Johtajat myös toivoivat koulutuksen laajaa käyttöönottoa tulevaisuuden hyvinvointialueilla.

Laukkasen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot hyötyisivät hoitotyön johtajien eettisen aktiivisuuden tukemisesta. Etiikan vartti on yksi varteenotettava uusi keino tukea johtajien eettistä aktiivisuutta.

– Tutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää myös muiden etiikan tukirakenteiden kehittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Eettisen aktiivisuuden tukeminen tavalla tai toisella on joka tapauksessa kannattava sijoitus ja nyt hyvinvointialueiden rakenteita valmisteltaessa siihen tarjoutuu myös ainutkertainen mahdollisuus, Laukkanen päättää.

***

TtM Laura Laukkanen esittää väitöskirjansa ”The construct of the ethical activity profile of nurse managers – effectiveness of the Ethics Quarter e-learning intervention” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 4.2.2022 klo 12.00.

Yleisö voi seurata väitöstä etäyhteydellä: https://utu.zoom.us/j/67317323767

Vastaväittäjänä toimii professori Arja Häggman-Laitila (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Helena Leino-Kilpi (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: lslauk@utu.fi, p. 050 098 9111

Luotu 26.01.2022 | Muokattu 27.01.2022