Väitös (taloustiede): VTM Tapio Haaga

VTM Tapio Haaga esittää väitöskirjansa ”Cost-Sharing and Access in Primary Health Care” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 03.05.2024 klo 11.00 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Matti Sarvimäki (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Mika Kortelainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on taloustiede.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9669-8

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Terveydenhuollon asiakasmaksuilla on monta roolia. Niillä pyritään ohjaamaan palvelukäyttöä ja samalla rahoittamaan terveyspalveluja, mutta toisaalta niiden halutaan olevan kohtuullisia, jotta kansalaisten mahdollisuus käyttää lakisääteisiä palveluja ei vaarantuisi. Väitöskirjan ”Cost-Sharing and Access in Primary Health Care” artikkeleissa tarkastellaan suomalaisilla rekisteriaineistoilla, onko asiakasmaksuilla ollut vaikutusta perusterveydenhuollon hoitaja- ja lääkärikäyntien määrään. Mielenkiinto kohdistuu erityisesti siihen, muuttavatko asiakasmaksut palvelukäyttöä pienituloisten keskuudessa.

Kolme artikkeleista perustuu havaintoaineistoon. Ensimmäisessä artikkelissa tarkastellaan hoitajakäyntimaksujen käyttöönoton ja poiston vaikutuksia. Toisessa artikkelissa tutkitaan, vähenikö lääkärikäyntien määrä 18-vuotissyntymäpäivänä, kun alaikäisten asiakasmaksuvapautus päättyy. Kolmannessa artikkelissa arvioidaan, lisääntyikö lääkärikäyntien määrä Helsingissä kun se vuonna 2013 poisti terveyskeskusmaksun. Neljännessä artikkelissa tarkastellaan satunnaisesti valittuihin kotitalouksiin lähetettyjen kirjeiden vaikutuksia, joissa muistutettiin oikea-aikaisen hoidon tärkeydestä ja tiedotettiin hoitajavastaanottojen muuttumisesta maksuttomiksi.

Tulosten mukaan asiakasmaksut ovat vaikuttaneet jonkin verran perusterveydenhuollon käyttöön, mutta kirjeitse lähetetyllä informaatiolla ei havaittu vaikutuksia. Asiakasmaksuilla oli myös eriarvoisuuden näkökulmasta kiinnostavia vaikutuksia, sillä pienituloisten palvelukäyttö muuttui käyntien määrässä mitattuna enemmän. Vastaavaa eroa ei kuitenkaan havaittu suhteellisissa vaikutuksissa. Tulokset ovat merkittävä lisä kansalliseen tietopohjaan koskien perusterveydenhuollon asiakasmaksujen vaikutuksia Suomessa. Tieteellisesti väitöskirjan merkittävin ansio tulee esirekisteröidyn analyysisuunnitelman käytöstä tutkimuksessa, joka perustui jo olemassa olleeseen havaintoaineistoon.
Viestintä