Selvitystyö kokoaa keinoja rehevöityneen Saaristomeren pelastamiseksi

08.06.2020

Professori Kalervo Väänäsen laatima kestävän kehityksen selvitystyö sisältää kolmiosaisen toimenpidesuunnitelman, jolla vähennetään meren ravinnekuormitusta. Kokonaisuutta varten on haastateltu lukuisia asiantuntijoita ja päättäjiä.

Saaristomeren Sininen KirjaOperaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri tilasi viime vuonna yhdessä Centrum Balticum -säätiön ja Saaristomeren Suojelurahaston kanssa selvitystyön alueen kestävästä kehityksestä sekä sen edellyttämistä toimenpiteistä Turun yliopiston entiseltä rehtorilta, professori Kalervo Väänäseltä. Selvitystyö on nyt valmistunut ja sen yhteydessä julkaistaan tietoteos Saaristomeren Sininen Kirja.

– Saaristomereen valuu jatkuvasti enemmän ravinteita kuin meri pystyy niitä poistamaan. Tämä ylläpitää ja voimistaa rehevöitymistä, joka pahimmillaan johtaa meren pohjan ja sen eliöstön kuolemaan. Siksi toimia ja poliittista tahtoa niiden edistämiseksi tarvitaan nyt, Väänänen kertoo.

Väänäsen laatima suunnitelma merialueen pitkäkestoisesta puhdistamisesta sisältää kolme toimenpidettä: ravinnevalumien vähentämisen, ravinteiden ja biomassan talteenoton sekä kalastuksen lisäämisen.

– Saaristomeren ja sen valuma-alueen muodostaman ekosysteemin ravinteiden määrää pystytään vähentämään muun muassa optimoimalla lannoitusta sekä oikeanlaisilla suojavyöhykkeillä. Erityisesti viljelysmaan kipsi- ja rakennekalkkikäsittelyllä on tässä merkittävä rooli. Lisäksi meren nykyistä ravinnekuormaa tulee vähentää poistamalla ravinnerikasta biomassaa ja lisäämällä kalastusta, Väänänen kertoo.

Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden uskotaan paitsi parantavan Saaristomeren tilaa myös edistävän kiertotaloutta, hillitsevän ilmastonmuutosta sekä tukevan biotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta.

 

TK

 

Luotu 08.06.2020 | Muokattu 08.06.2020