Helena Leino-Kilpi profiilikuva
Helena
Leino-Kilpi
hoitotieteen laitos
Professor, PhD, MEd, RN, Fellow of the American Academy of Nursing FAAN, Fellow of European Academy of Nursing Science FEANS, Member of Academia Europea MAE, Fellow of Royal College of Nursing (UK)and Nurse director (part-time), Turku University Hospital

Asiantuntijuusalueet

Terveydenhuollon ja hoitotyön etiikka
kliininen hoitotyö
terveydenhuollon ja sen koulutuksen pedagogiikka

Biografia

Olen ammatilliselta peruskoulutukseltani erikoissairaanhoitaja (kirurginen tehohoito), kasvatustieteiden maisteri ja terveydenhuollon tohtori pääaineena hoitotiede. Vuodesta 1998 alkaen olen ollut hoitotieteen professori Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitoksella. Olen myös hoitotieteen laitoksen johtaja. Minulla on lukuisia tieteellisiä asiantuntijatehtäviä sekä omassa yliopistossa, kansallisesti että kansainvälisesti.

Vuodesta 2002 alkaen olen ollut sivutoimisena ylihoitajan Turun yliopistollisessa sairaalssa (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri), jossa tehtävääni kuuluu mm tutkimustoiminnan koordinointi. Tämä sivutoiminen tehtävä mahdollistaa läheisen kontaktin hoitotyön käytännössä toimiviin hoitotyöntekijöihin sekä useisiin työryhmiin.Opetus

Opetan sekä hoitotieteen perus- että tohtorikoulutuksessa omassa yliopistossani. Maisterivaiheessa olen vastuussa hoidon ja hoitotieteen filosofia-opintojaksojen opetuksesta. Tohtorikoulutuksessa opetan tieteenfilosofiaa, erilaisia etiikan opintojaksoja samoin kuin tutkimusmetodiikkaa.

Olen ohjannut lähes 60 valmistunutta tohtoria, joista kaikista olen hyvin ylpeä. He ovat sijoittuneet erittäin hyvin yhteiskunnassa terveydenhuoltoon ja sen koulutukseen. Ohjaan parhaillaan useita uusia tohtoriopiskelijoita sekä myös hoitotieteen post doc-vaiheen tutkijoita.Tutkimus

Olen tehnyt hoitotieteellistä tutkimusta systemaattisesti suoritettuani terveydenhuollon tohtorin tutkinnon. Olen hoitotieteen dosentti ja olen julkaissut yli 500 tieteellistä julkaisua, tutkimukseni tapahtuu kansainvälisissä ryhmissä, ryhmissä on monitieteistä yhteistyötä ja olen osallisena useissa EU-rahoitteisissa ryhmissä. Teen myös runsaasti hoitotieteen alueen tutkimusarvioita eri maissa.

Tutkimusalueeni ovat seuraavilla alueilla:

* Terveydenhuollon ja hoitotyön arvoperusta ja etiikka. Tällä alueella erityismielenkiinnonkohteei on kliininen empiirinen etiikka, sisältäen hoitotyön johtamisen ja organisaatioetiikan. Teen yhteistyötä omassa yliopistossa professori Riitta Suhosen kanssa ja olen myös jäsen EU-rahoitteisessa COST Rancare-hankkeessa, jossa tarkastellaan toteutumattoman hoidon etiikkaa.

* Potilaan voimavaroja tukeva ohjaus. Tällä alueella erityismielenkiinnonkohteeni on kliinisillä alueilla, kuten ortopedisten ja syöpäpotilaiden ohjauksessa sekä potilasohjauksen teoriaperustan kehittämisessä. Olen kehittänyt ja käyttänyt useita potilasohjaukseen tarkoitettuja instrumentteja ja eurooppalaisessa yhteistyössä suorittanut potilasohjauskäytänteiden vertailua. Tällä alueella teen yhteistyötä esimerkiksi professori Sanna Salanterän kanssa sekä osallistun voimavaraistumista tukevan ohjauskeskustelun kehittämiseen TtT Heli Virtasen kanssa. 

Kliinisellä alueella teen tutkimusyhteistyötä myös syöpähoidon moniammatillisen hoidon kehittämiseksi. Tutkimusyhteistyö kohdistuu Läntisen Syöpäkeskuksen alueelle, sitä johtaa TtT Virpi Sulosaari ja rahoittaa Työsuojelurahasto. Turun yliopiston osana ko hankkeessa on erityisesti tutkimustiedon keruu ja raportointi.

* Hoitotyöntekijöiden ja hoitoalan opiskelijoiden kompetenssi, osaaminen. Tällä alueella erityismielenkiinnonkohteeni on kompetenssin arviointi ja mittaaminen, jolla alueella olen ollut mukana kehittämässä erilaisia instrumentteja. Tällä alueella teen yhteistyötä erityisesti, dosentti, professori Riitta Meretojan kanssa.

* Terveysalan koulutuksen tuloksellisuus. Tällä alueella erityismielenkiinnonkohteeni ovat erilaiset koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnit, samoin opettajien työn arviointi. Teen yhteistyötä dosentti Mikko Saarikosken kanssa oppimisympäristöjen laadun arvioinnissa, johon arviointiin kehitetyn mittarin (Clinical Enviroment Scale CLES) kehittämistyön olen ohjannut. Olen ollut mukana kehittämässä myös kompetenssimittareita mm tehohoidon laadun, rokotusosaamisen, lääkehoidon sekä eri kliinisille alueille. 

* Parhaillaan johdan Suomen Akatemian rahoittamaa Professional Nursing Competence (ProComp)- hanketta, joka on kansainvälinen kuuden Euroopan maan tutkimushanke, jossa arvioidaan koulutuksesta valmistuvien ammatillista kompetenssia ja seurataan sen kehittymistä ensimmäisen työvuoden aikana. Tässä hankkeessa teen yhteistyötä erityisesti professori (ma) Leena Salmisen kanssa.

Olen myös Suomen vastuullinen tutkija Erasmus+- ohjelmassa Nurse Leadership. Tässä ohjelmassa olemme kehittäneet kompetenssikriteerit tohtorikoulutuksen ja post doctoral-tutkijoiden kompetenssin evaluointiin.Julkaisut

Järjestä:

Use and impact of the ANA Code: a scoping review (2024)

Nursing Ethics
Numminen Olivia, Kallio Hanna, Leino-Kilpi Helena, Stokes Liz, Turner Martha, Kangasniemi Mari
(Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2))