Mikael
Varjo
projektitutkija, Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
tohtorikoulutettava, Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
FM

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

arkikeskustelu
korpuslingvistiikka
nollapersoona
persoonajärjestelmä
suomi toisena kielenä
tilastolliset menetelmät
vuorovaikutuslingvistiikka

Tutkimus

Tarkastelen väitöstutkimuksessani nollasubjektin eli avoimen yksikön 3. persoonan käytön rajoja ja funktioita Arkisyn-tietokannan arkikeskusteluaineistossa. Väitöstutkimukseni tavoitteena on selvittää puhekielisen aineiston pohjalta nollasubjektilauseiden syntaktista rakennetta, tehtäviä vuorovaikutuksessa, lauseissa käytettyjen verbien luonnetta ja edellä mainittujen vaikutusta nollasubjektin viittausalaan. Käytän tutkimuksessani sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä, jotta saisin tuotettua suuresta korpuksesta mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan nollasubjektilauseista.

Julkaisut

Järjestä: