Pauliina Latvala-Harvilahti profiilikuva
Pauliina
Latvala-Harvilahti
dosentti, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
erikoistutkija sr., tulevaisuuden tutkimuskeskus
digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus
Adjunct prof. Senior Research Fellow
IN SITU EU Horisontti -tutkimushanke sekä ECOCRIN tutkimusprojekti

Ota yhteyttä

+358 29 450 4988
+358 50 442 5064

Asiantuntijuusalueet

Aineettoman kulttuuriperinnön tutkimus
kulttuurinen kestävyystransformaatio
kulttuurin ja luovien alojen innovaatiot
tulevaisuudentutkimuksen menetelmät
tulevaisuusperintöverstas
kulttuurinen luontosuhde
alueellinen kehittäminen
kulttuuriperintösopimukset
kulttuuriperintöpolitiikka
arkielämä ja paikkasuhde
asiantuntijahaastattelut
muisti ja valta

Opetus

Kulttuuriperinnön tutkimus 2015-2016: - Kenttätyömenetelmät - Kansainväliset kulttuuriperintösopimukset ja kulttuuriperintöpolitiikka - Ylirajaisuus ja toiseus - Kulttuuriperintöprosessien jäljillä - Kulttuuriperintö museossa: Tieto- ja museoelämyksiä verkossa vuodesta 1918 - Liveroolipelaaminen historian kerronnallistamisen muotona

Tutkimus

2023-2026 IN SITU: Place-based innovation of cultural and creative industries in non-urban areas https://insituculture.eu/
2023-2025 ECOCRIN https://sites.utu.fi/ecocrin/
2020-2022 Itä-Suomen yliopistoon sijoittuvassa, Koneen Säätiön rahoittamassa Suotrendi-tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan soiden kulttuurista käyttöä ja kulttuuriseen luontosuhteeseen liittyviä muutoksia humanistisen ympäristötutkimuksen menetelmin. Tutkimuksessa kysytäänkin, millainen on vallitseva suotrendi ja miten se vaikuttaa soihin liittyvän uuden kulttuuriperinnön rakentumiseen. Hanke 1) paljastaa suotrendin kulttuurisia muotoja ja niiden vaikutuksia luonnonkäyttöön liittyviin arvoihin, asenteisiin ja merkityksiin soiden kulttuuriperinnön uusintamisessa, 2) tuottaa ajantasaista tietoa soiden monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, 3) tuottaa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin sovellettavaa tieteellistä tietoa soiden kulttuurisesta kestävyydestä, ja 4) osallistuu soidenkäyttöä koskevaan monitieteiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimusaineistoina käytetään 2000-luvun suokirjoituksia ja -kuvia, suourheilu- ja taidetapahtumiin osallistuvien haastattelu- ja havainnointiaineistoja, sekä kulttuurituotteita (media-aineistoja ja kirjallisuutta).
Uusimmat ja kustannusprosesissa (2020-2021) olevat julkaisut käsittelevät merisuhdetta ja paikallista osallisuutta kulttuuriperintötyössä, humanistista kaupunkitutkimusta sekä suotaiteen tekijöiden toimijuutta ekokriisin ja luontoarvojen uhkien kontekstissa.
Erikoistutkijana DYNAMO-hankkeessa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa ensimmäinen kansinvälinen julkaisuni tulee käsittelemään tulevaisuustoimijuuden kysymyksiä aineettoman kulttuuriperinnön hyödyntämisessä.
Olen tutkinut historian kerronnallistamista muistitiedon kautta sekä pohtinut arkistoaineistojen syntymisen ja tulkinnan metodologisia kysymyksiä väitöskirjassani "Katse menneisyyteen" (2005: SKS, Helsinki). Post-doc -vaiheessa erikoistuin arjen poliittista kulttuuria kuvailevan muistitiedon kysymyksiin teoksessa Kerrottu politiikka (2013: SKS, Helsinki). Kirjoitettuihin aineistoihin liittyviä metodologisia kysymyksiä käsittelee yhdessä Kirsi Laurénin ja Sami Lakomäen kanssa toimittamani "Tekstien rajoilla. Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin" -teos (2011: SKS, Helsinki). Kansainvälisestä ja monitieteisestä näkökulmasta metodologian eri aspekteja tutkiva teos "Approaching Methodology": Frog & Pauliina Latvala toim. Helen F. Leslien kanssa ilmestyi vuonna 2013 Suomalaisen Tiedeakatemian julkaisuna, teoksesta on myös aiempi verkkoversio olemassa osoitteessa: http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/RMNNewsletter_4_MAY_2012_Approaching_Methodology.pdf 
Kulttuuriperinnön erikoiskysymyksiin perehtyvä verkkojulkaisu "History Culture and Selected Past" Guest editors: Ene Kõresaar, Anne Heimo ja Pauliina Latvala julkaistiin virolaisen Folklore-lehden (2014, vol 57) erikoisnumerona http://www.folklore.ee/folklore/vol57/index.html

Julkaisut

Järjestä: