alt=""

Kehitä osaamistasi kaikille avoimilla MOOC-kursseilla

MOOCit ovat nimensä - Massive Open Online Courses - mukaisesti kaikille avoimia ja maksuttomia verkkokursseja. Ne tarjoavat joustavan tavan tutustua itsenäisesti erilaisiin tieteenaloihin ja niiden ajankohtaisiin teemoihin.

MOOC-verkkokurssit ovat yliopistojen avoimen oppimisen tarjontaa: ne tarjoavat tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja näkökulmia eri tieteenalojen ilmiöihin ja kysymyksiin. MOOCeilla voit hankkia myös käytännön taitoja. Useimmat kurssit eivät edellytä aiempia yliopisto-opintoja.

MOOCeja voit opiskella itsenäisesti oman aikataulusi mukaan. Kurssit sisältävät opiskelumateriaaleja kuten artikkeleja ja luentotallenteita, vinkkejä lisämateriaaleista ja monenlaisia oppimistehtäviä. Kurssit julkaistaan korkeakoulujen yhteisellä DigiCampus-alustalla. MOOC-kursseilla voi olla mahdollista suorittaa myös osaamismerkkejä. MOOCien toteuttamistavat ja aikataulut vaihtelevat, joten tutustu aina kurssikohtaisiin ohjeisiin DigiCampuksessa.

MOOCit voivat sisältyä myös yliopiston tutkinto-opintoihin, jolloin tutkinto-opiskelijat voivat tehdä MOOCista opintojakson suorituksen itsenäisesti opiskellen tai osallistumalla MOOCiin perustuvan opintojakson opetukseen. 

Tutkinto-ohjelmiin sisältyvien MOOC-kurssien suorittaminen on yleensä mahdollista myös kaikille kiinnostuneille avoimessa yliopisto-opetuksessa. Jos haluat tehdä MOOCista opintopisteytetyn suorituksen, saat opinto-oikeuden ilmoittautumalla opintojaksolle ja maksamalla opintomaksun, joka on enintään 15 euroa/opintopiste. AI & Cybersecurity (5 ECTS credits), Getting to Know Futures Studies (1 ECTS credit), Ilmasto.nyt - Climate.now (2 op) ja Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen (2 op) -kurssien suorittaminen on maksutonta.

Tutustu MOOCeihin!

Lisää MOOCeja eri aloilta

Oppimisanalytiikka – bittinikkaroinnista pedagogisiin toimenpiteisiin

Oppimisanalytiikan MOOC on avoin kaikille, mutta se on erityisesti kohdennettu perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstölle. 

> Oppimisanalytiikka MOOC

Johdatus Itä-Aasiaan

MOOC-kurssilla tutustutaan nyky-Itä-Aasian yhteiskuntien, politiikan, median ja talouden pääpiirteisiin, keskeisiin haasteisiin ja toimijoihihn sekä keskeisiin alueellisiin kysymyksiin.

Kurssin järjestäjät: Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, Turun yliopisto/Yliopistojen Aasia-verkosto.

> Johdatus Itä-Aasiaan MOOC

Johdatus Kaakkois-Aasiaan

Kurssi johdattaa Kaakkois-Aasian kulttuuriseen ja uskonnolliseen moninaisuuteen, nyky-yhteiskuntiin ja talouteen. Alueeseen tutustutaan eri teemojen kautta. Keskeisiä aiheita ovat talouden kehitys ja kestävän kehityksen kysymykset kuten ympäristöongelmat ja kansalaisyhteiskunta. Kurssi käsittelee myös alueellista yhteistyötä Mekong-joen alueella, Aseanin piirissä ja muuttoliikkeen hallinnassa.

Kurssin järjestäjät: Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, Turun yliopisto/Yliopistojen Aasia-verkosto.

> Johdatus Kaakkois-Aasiaan MOOC

Johdatus Etelä-Aasiaan

MOOC-kurssin keskiössä on Etelä-Aasian maiden yhteiskunnallinen, taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen muutos kolonialismin jälkeisissä kansallisvaltioissa. Se käsittelee myös alueen valtioiden vuorovaikutusta sekä alueen roolia kansainvälisessä kontekstissa. Kurssi tutustuttaa opiskelijat erityisesti Intiaan: sen talouteen, nykykulttuuriin ja ympäristökysymyksiin.

Kurssi koostuu viidestä osiosta: 

  • Johdanto Etelä-Aasiaan
  • Kolonialismista kansallisvaltioihin: Etelä-Aasian lähihistoria
  • Yhteiskunta, politiikka ja kulttuuri
  • Talous ja ympäristö
  • Etelä-Aasia globaalissa kontekstissa.

Kurssin järjestäjät: Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, Turun yliopisto/Yliopistojen Aasia-verkosto.

> Johdatus Etelä-Aasiaan MOOC

Introduction to Business in East and Southeast Asia

East and Southeast Asia has one-quarter of the world population and is a fast growing economic region. This course provides you with basic information about business and management practices in this macro-region. 

The course is based on the textbook Doing Business in Asia. The course covers various aspects of business and management practices such as location decision, market access and supply chains. Students learn about individual countries as well as regional economic integration.

The course is organized by Center for East Asian Studies, University of Turku / University Network for Asian Studies.

> Introduction to Business in East and Southeast Asia

 

Monitieteisiä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan MOOCeja

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä

MOOC-kurssilla pääset tutustumaan koulun hyvinvointiympäristön kokonaisuuteen ja osallisuuteen lapsen hyvinvoinnin perustana. Tutustu koulun hyvinvointityön toimijoiden vastuisiin ja velvollisuuksiin. Opit uutta myös mm. oppilas- ja opiskelijahuollon toiminnasta ja monitoimijaisesta yhteistyöstä osana koulun toimintakulttuuria. 

Kurssilla on mukana kouluhyvinvointityöhön liittyvien eri asiantuntijoiden näkökulmia - mukana on sekä oikeudellisten velvoitteiden että käytännön kokemusten näkökulmaa.

MOOC tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta erityisesti koulujen sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon tuleville ja nykyisille ammattilaisille.

MOOC on tuotettu Sote-akatemian, Itä-Suomen yliopiston, Savonia AMKn ja Turun AMKn yhteistyönä.

> Koulu lasten hyvinvointiympäristönä

Kulttuurihyvinvoinnin perusteet

Miten lukeminen voi edistää hyvinvointia? Millaisia rooleja taiteen ja kulttuurin ammattilaisilla voi olla nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisessa? Mitä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa voidaan tehdä, jotta taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet saataisiin käyttöön sekä henkilöstön että asiakkaiden hyvinvoinnin tukemisessa? Miten kunnat voivat seurata ja kehittää kulttuurihyvinvointia edistävää toimintaansa?

Kulttuurihyvinvoinnin perusteet MOOC perehdyttää kulttuurihyvinvoinnin alan historiaan ja kehitykseen sekä keskeisiin käsitteisiin ja monitieteiseen tutkimukseen. Opinnoissa tutustutaan kulttuurihyvinvointiin monitahoisena ilmiönä ja näkökulmana sekä kulttuurin ja taiteen sisältöjen ja menetelmien soveltamiseen eri aloilla.

Opinnot sopivat erityisesti taide-, kulttuuri- ja kasvatusalalla työskenteleville sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Opintojakso tarjoaa perustietopaketin kulttuurihyvinvoinnista myös muille kiinnostuneille ja lisätietoa kaipaaville, kuten päättäjille sekä erilaisissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille.

MOOC on tuotettu Sote-akatemian, Taikusydämen, Turun AMKn ja Kulttuurikampus Turun yhteistyönä.

> Kulttuurihyvinvoinnin perusteet

Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta?

MOOC-kurssilla voit vahvistaa omaa ammatillista osaamistasi lasten ja nuorten hyvinvointia edistävään monitoimijaiseen työotteeseen. Kurssi tarjoaa käytännön vinkkejä siitä, miten lastensuojelun näkökulmaa voi toteuttaa monitoimijaisissa verkostoissa. Opit myös perusteita lastensuojelulainsäädännön velvoitteista ja ymmärrät paremmin mikä on kunkin toimijan rooli lastensuojelutyön kokonaisuudessa.

Opinnot sopivat erityisesti kasvatusalan, sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden lastensuojelun lähialojen ammattilaisille, jotka haluavat saada tietoa lastensuojelun yhteiskunnallisesta tarkoituksesta ja tehtävästä, eri alojen ammattilaisten yhteisestä toiminnasta, lastensuojelun prosesseista ja lastensuojelulain velvoitteista.

MOOC on tuotettu Sote-akatemian, Itä-Suomen yliopiston, Savonia AMKn ja Turun AMKn yhteistyönä.

> Lastensuojelun perusteet -MOOC

Luontoperustainen hyvinvointi

Luonto ja eläimet vaikuttavat monella tavalla ihmisten hyvinvointiin ja elämään. Samalla ne tarjoavat mahdollisuuksia ammatinharjoittamiseen ja jo olemassaolevien palveluiden kehittämiseen uudenlaisilla ratkaisuilla.

MOOC-kurssilla pääset tutustumaan luontoperustaisen hyvinvoinnin perusteisiin ja toteutusvaihtoehtoihin. Kurssi tarjoaa perustietoa luonnon ja eläinten tuottamista hyvinvointivaikutuksista sekä niiden toimintamekanismeista. Tutustut luontohyvinvoinnin toimintaperiaatteisiin kentällä toimivien tahojen sekä palveluja käyttävien asiakkaiden näkökulmista. Lisäksi perehdyt luontoperustaiseen toimintaan liittyviin laatutekijöihin ja -kriteereihin. Opit myös, miten tulevaisuuden näkökulmia voi tuoda osaksi luontoperustaisen hyvinvoinnin palvelujen kehittämistä ja arviointia.

MOOC on tuotettu Sote-akatemian ja Luke Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä.

> Luontoperustainen hyvinvointi

Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla

MOOC-kurssilla pääset perehtymään siihen, miten tunnistat eri ammattilaisten rooleja moniammatillisessa työskentelyssä ja opit reflektoimaan omaa osaamistasi suhteessa toisten osaamiseen. Samalla tutustut moniammatillisuutta ohjaaviin lakeihin ja eettisiin ohjeisiin sekä ymmärrät moniammatillisuuden merkityksen osana työyhteisöä.

Kurssilla perehdyt mm. moniammatillisen yhteistyön käytänteisiin ja teoreettiseen taustaan, itseesi moniammatillisena toimijana sekä moniammatillisen yhteistyön edellytyksiin, hyöytyihin ja vaikuttavuuteen.

MOOC sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita moniammatillisen työskentelyn perusperiaatteista ja sen hyödyistä olla tukemassa henkilöä, työntekijää ja organisaatiota.

MOOC on tuotettu Sote-akatemian ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

> MOOCin esittely

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet

MOOC tutustuttaa  monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohtiin sekä monitoimijaisen yhteistyön käsitteeseen. Kurssin käytyäsi osaat tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä sekä jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa. Lisäksi opit lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja niiden tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. Ymmärrät myös lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä ja opit lapsi- ja perhepalveluiden porrasteisuudesta.

MOOC on tuotettu Sote-akatemian ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä.

> MOOCin esittely

Nuoren kohtaaminen

Suuri osa sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen ammattilaisista tekee kohtaamistyötä päivittäin. Kohtaamisen taidot voivat olla avainasemassa asiakkaiden haasteiden ratkeamisessa – ne ovat edellytys esimerkiksi sille, että nuori voi kokea saavansa apua ja tukea erilaisissa ja moninaisissa elämän haasteissa. Hyvät kokemukset voivat johtaa avun saamiseen jo varhaisessa vaiheessa, kun toisen ihmisen aito, empaattinen ja ymmärtäväinen kohtaaminen herättää toivoa ja luottamusta ammattilaisiin.

MOOC-kurssilla perehdytään siihen, millaista on hyvä tai huono kohtaaminen ja miten kohtaamistilanteeseen voi itse ammattilaisena vaikuttaa. Kurssilla käsitellään kohtaamista ammattitaitona mm. luottamuksen rakentumisen ja lapsen oikeuksien näkökulmista. Suuri osa kurssin materiaaleista on kokemusasiantuntijajärjestöjen nuorten tuottamia. Pääset tutustumaan sote-palvelujen asiakkaina olleiden nuorten kokemuksiin sekä tutkittuun tietoon ja arvioimaan kohtaamistaitojasi.

MOOC on tuotettu Sote-akatemian, Tukenasi ry:n, Auta Lasta ry:n, Osallisuuden aika ry:n ja Turun AMKn yhteistyönä.

> Nuoren kohtaaminen 

Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena

Miten vanhemman tai perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden väärinkäyttö vaikuttaa lapsen ja nuoren elämänkulkuun?

MOOC-kurssi perehdyttää nuoret hoivaajat (young carers) -ilmiön perusteisiin. Tutustut sen käsitteellisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin, hoivan käsitteeseen ja hoivaan kokemuksena.

Opiskeltuasi MOOCin ymmärrät läheisen vakavan sairauden, vamman tai liiallisen päihteiden käytön vaikutuksia lapsen tai nuoren elämässä erityisesti hoivan näkökulmasta, sekä millaisia kokemuksia ja kuormitusta ne aiheuttavat. Opit myös tunnistamaan kohderyhmän erityisen tuen tarpeen ja haavoittuvuuden. Opintojaksolla kuulet paljon nuorten empiirisiä kokemuksia hoivaajana.

MOOC on tuotettu Sote-akatemian, FinFamin ja Joensuun seudun omaishoitajat ry:n yhteistyönä.

> Nuoret hoivaajat 1

Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut

Verkkokurssikokonaisuuden toinen osa keskittyy nuorten hoivaajien asemaan yhteiskunnassa sekä palveluissa toimivan ammattilaisen rooliin ja vastuuseen.

MOOC-kurssin suoritettuasi ymmärrät nuorten hoivaajien asemaa yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä sekä nuorten hoivaajien palveluihin liittyviä tarpeita ja haasteita. Tunnistat oman roolisi ja ammattilaisen vastuun kohderyhmän tukemisessa sekä tähän ammattieettisesti velvoittavia seikkoja. Opit huomioimaan nuoria hoivaajia ja heidän tarpeitaan osana palvelujärjestelmää. Lisäksi tiedostat nuoren oman kehitysympäristön toimijoiden merkityksen nuoren hoivaajan hyvinvoinnille.

MOOC on tuotettu Sote-akatemian, FinFamin ja Joensuun seudun omaishoitajat ry:n yhteistyönä.

> Nuoret hoivaajat 2

Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen

Mitä voin tehdä tukeakseni nuorta hoivaajaa ja hänen perhettään?

Nuoret hoivaajat -kokonaisuuden viimeisessä osassa opit nuorten hoivaajien tuen tarpeista ja merkityksestä sekä tunnistamaan, kohtaamaan ja tukemaan nuoria hoivaajia saaden käytännön työkaluja heidän kanssaan työskentelyyn. Ymmärrät paitsi hoivaajien, myös muun perheen ja sairastuneiden vanhempien tuen tarpeita sekä käytännön keinoja tukea heitä.

MOOC on tuotettu Sote-akatemian, FinFamin ja Joensuun seudun omaishoitajat ry:n yhteistyönä.

> Nuoret hoivaajat 3