Mitä ja miten yliopistossa opiskellaan?

Turun yliopistossa opiskelija saa monilla aloilla melko vapaasti suunnitella itse omat opintonsa. Osa koulutuksista on taas hyvinkin tarkaan suunniteltu ja aikataulutettu. Yliopistossa opiskelijan on kuitenkin aina itse otettava päävastuu opintojensa etenemisestä.

Kysymysten ja valintojensa kanssa ei kuitenkaan jää yksin, sillä opintojen suunnitteluun ja sujuvuuteen on saatavilla monenlaista apua ja tukea – aina ensimmäisistä opiskelupäivistä valmistumiseen saakka.

Opintojen rakenne ja kesto

Turun yliopistossa on käytössä kaksiportainen tutkintojärjestelmä kaikilla muilla paitsi lääketieteellisillä aloilla (lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto).

Kaksiportaisuus tarkoittaa sitä, että perustutkinto muodostuu alemmasta korkeakoulututkinnosta (180 opintopistettä) ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta (useimmiten 120 opintopistettä).

Alempaa korkeakoulututkintoa kutsutaan kandidaatin tutkinnoksi ja ylempää maisterin tutkinnoksi. Kaikki opiskelijat, lukuun ottamatta lääketieteen alojen opiskelijoita, suorittavat siis myös alemman korkeakoulututkinnon. Opiskelijat valitaan yleensä niin, että he saavat heti oikeuden myös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Opiskelun tavoiteaika

Yhteensä 300 opintopisteen laajuisten alemman ja ylemmän korkeakoulututkintokokonaisuuksien opiskelun tavoiteaika on viisi lukuvuotta.

Tästä kolme vuotta kuluu alemman (180 opintopistettä) ja kaksi vuotta ylemmän (120 opintopistettä) tutkinnon suorittamiseen. Joidenkin tutkintojen laajuus on hieman suurempi ja silloin myös opintojen tavoitteellinen suoritusaika on pidempi.

Yliopiston tutkinnot

Turun yliopistossa opintojen eri vaiheita ovat alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tutkinto, tohtorin tutkinto ja ammatillinen jatkotutkinto.

Yliopiston tutkintojärjestelmään kuuluvat alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto sekä ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinto. Näiden lisäksi jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot sekä ammatillinen jatkotutkinto (esim. erikoislääkärin tutkinto). 

Opiskelijat valitaan yleensä niin, että he saavat heti oikeuden suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon.

Poikkeuksena on lastentarhanopettajakoulutus, johon opiskelijat valitaan suorittamaan ainoastaan ammattitehtävään valmistavaa alempaa korkeakoulututkintoa. Lääketieteen ja hammaslääketieteen alalla suoritetaan suoraan ylempi korkeakoulututkinto, joka poikkeuksellisesti on nimeltään lisensiaatin tutkinto. Oikeustieteellisen alan alempi tutkinto on nimeltään oikeusnotaarin tutkinto.

Opintojen sisältö ja suunnittelu

Yliopisto-opiskelu on itsenäistä ja vaatii opintojen suunnittelua. Motivaatio ja tavoitteellisuus ovat opintojen suunnittelun lähtökohdat ensimmäisistä opiskelupäivistä valmistumiseen ja sen jälkeiseen työllistymiseen saakka.

Opintojen suunnittelussa tukenasi ovat opintoneuvojat, opettajat ja opiskelijatuutorit.

Opintojesi suunnittelussa voit hyödyntää jo etukäteen tiedekuntien julkaisemia opinto-oppaita, joista saat samalla myös tarkemman kuvan opintojen sisällöistä elisiitä, mistä alan opinnoissa on kyse, mitä opinnoissa menestyminen sinulta edellyttää ja minkälaista osaamista opinnot rakentavat eri vaiheissa.

Sivuaineopinnot ja erillisopinnot

Sivuaineopinnot kuuluvat osana useimpiin Turun yliopiston tutkintoihin. Tiedekuntien opinto-oppaissa kerrotaan tarkemmin, kuinka paljon sivuaineita kannattaa olla ja mitkä sivuaineet ovat suositeltavia täydentämään oman pääaineen opintoja. 

Sivuaineen voit valita Turun yliopiston oppiaineista joko oman tiedekunnan tai muiden tiedekuntien tarjonnasta. Voit hakea sivuainetta myös toisesta yliopistosta. Tämän mahdollistaa suomalaisten yliopistojen keskenään solmima sopimus joustavasta opinto-oikeudesta (JOO). Turun yliopistolla on JOO-sopimus myös Turun alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. Sivuaineopinnot ovat maksuttomia. Turun yliopistossa tiedekunnat päättävät vuosittain sivuaineoikeuden saantiperusteista.

Erillisopinnot ovat tutkinnon ulkopuolisia opintoja, joita suoritetaan esimerkiksi valmistumisen jälkeen tutkinnon täydentämisajan päätyttyä.

Tutkintotodistus ja Diploma Supplement

Turun yliopistossa tiedekunnat myöntävät valmistuvalle opiskelijalle tutkintotodistuksen.

Tutkintotodistuksen liitteenä opiskelija saa automaattisesti suomenkielisen opintorekisteriotteen, englanninkielisen Diploma Supplementin ja englanninkielisen opintorekisteriotteen. Lisäksi esimerkiksi opettajaksi ja aineenopettajaksi pätevöityneet saavat erillisen kelpoisuustodistuksen ja ulkomailla vaihto-opiskelussa olleet erillisen liikkuvuustodistuksen. Kukin tiedekunta ohjeistaa valmistumisprosessissa ja tutkintotodistuksen anomisessa opiskelijoita  tiedekunnan intra-sivuilla.

Turun yliopistossa on käytössä kansainväliseen käyttöön tarkoitettu korkeakoulutodistuksen englanninkielinen liite Diploma Supplement. Turun yliopiston kaikkien syklien opiskelijat saavat valmistuessaan Diploma Supplementin automaattisesti ilman erillistä anomista. Diploma Supplement on maksuton. Diploma Supplementista käyvät ilmi tutkinnon rakenne ja laajuus, suoritettujen opintojen sisällöt pääpiirteissään sekä kuvaus kansallisesta koulutusjärjestelmästä.

Opintojen esteettömyys

Turun yliopisto kehittää opiskelun ja opetuksen saavutettavuuteen liittyviä palvelujaan ja yliopiston esteettömyyttä pitkäjänteisesti. Osallistumme aktiivisesti myös saavutettavuuden kansalliseen kehittämiseen osana Esteetön korkeakoulu -verkostoa.

Vammaisopiskelijoiden ja erilaisten oppijoiden tukena toimii esteettömyyssuunnittelija. Jos tarvitset pääsykoetta  tai opintojesi sujumista varten  erityisjärjestelyjä, voit ottaa yhteyttä estettömyyssuunnittelijaan, jolta saat tarvittaessa muutenkin ohjausta ja neuvontaa.

Yliopiston estettömyysssuunnittelija Paula Pietilän tavoitat puhelimitse numerosta 050 597 1066 tai sähköpostitse osoitteesta esteet@utu.fi

Lue lisää saavutettavuudesta!