Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan hakulomakkeen täyttäminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen. Jos valintamenettelyyn kuuluu ns. toisen vaiheen valintakoe, sinut kutsutaan näihin kokeisiin henkilökohtaisesti. Alla olevista osioista löydät tiedot vuoden 2019 valintakokeista tiedekunnittain. Mikäli koe järjestetään useammassa luentosalista, tiedot hakijoiden koesaleista päivitetään kokeen tietoihin noin viikko ennen valintakoetta.

Mikäli sinulla on lukemiseste, kuten esim. näkövamma, luki- tai oppimisvaikeus tms. voit tilata valintakoemateriaalista saavutettavan version Celiasta, eli saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskuksesta. Tilaukset on tehtävä viimeistään 3.4.2019. Lisätietoa löydät tästä linkistä.

Mitä mukaan kokeeseen?
Valintakokeissa tulee olla mukana

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • kirjoitusvälineet
 • Mahdolliset muut sallitut apuvälineet (esim. laskin) on mainittu erikseen hakukohteiden valintaperusteissa.
 • Välttämättömät lääkkeet saa myös ottaa mukaan.

Valintakokeeseen luettavat materiaalit

Pääsääntöisesti ennakkoon luettavat materiaalit on kerrottu kunkin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa. Alla on listattu ne hakukohteet, joiden ennakkomateriaalit julkaistaan kevään 2019 kuluessa.

- Englannin kieli: Luettavat novellit ilmoitetaan viimeistään 29.3.2019 tiedekunnan Internet-sivulla.
- Filosofia: Valintakoemateriaali julkaistaan 18.4.2019 tiedekunnan Internet-sivuilla.
- Oikeustiede: valintakoekirjallisuus julkaistaan 10.4.2019 oikeustieteen yhteisvalinnan sivuilla.
- Poliittinen historia ja valtio-oppi: Valintakoemateriaali julkaistaan 12.4.2019 tiedekunnan Internet-sivuilla.
- Sosiaalitieteet: Valintakoemateriaali julkaistaan 15.4.2019 tiedekunnan Internet-sivuilla.
- Sosiaalityö: Ennakkomateriaalina oleva artikkelikokoelma julkaistaan 23.4. klo 12.00 Tampereen yliopiston Internet-sivuilla.
- Psykologia: Valintakoeaineisto julkaistaan 9.4.2019 klo 12.00 Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen Internet-sivuilla. Linkki aineistoon
- VAKAVA-koe: Aineisto julkaistaan VAKAVA:n Internet-sivuilla 29.3.2019.

Yhteishaun 2019 valintakokeiden ajat ja paikat

DIA-valinnan kokeet

Diplomi-insinöörivalinnan koe Turussa järjestetään tiistaina 28.5.2019 klo 10.00-14.00 Turun yliopistolla Educarium ja Publicum -rakennuksissa (Assistentinkatu 5-7).

Diplomingenjörantagningens urvalsprov ordnas i Åbo tisdagen den 28.5.2019 kl. 10.00-14.00 i Åbo universitets byggnader Educarium och

Publicum (Assistentgatan 5-7).


 

Kokelaat jaetaan saleihin sukunimen alkukirjaimen mukaan seuraavasti:

Provdeltagarna fördelas i salarna på basis av efternamnets begynnelsebokstav enligt följande:

 • Pub1: A-H
 • Pub2: I-KN
 • Pub3: KO-L
 • Pub4: M
 • Pub5: N sekä kokelaat, joille on myönnetty erityisjärjestely / samt sökande som beviljats specialarrangemang
 • Edu1: O-ST
 • Edu2: SU-U
 • Edu3: V-Ö
Humanistisen tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

Arkeologia + kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia                     

- 17.5.2019 klo 11.00 – 15.00
- Luentosalit Pub 1, Pub3 (Publicum-rakennus) ja Edu1, Edu2 (Educarium-rakennus)

 • Hakijat kokoontuvat ennen valintakokeen alkua Educarium-rakennuksen 1. kerroksen aulaan (sukunimet A-L) ja Publicum-rakennuksen 1. kerroksen aulaan (sukunimet M-Ö).
 • Hakijat, joille on myönnetty jokin erityisjärjestely, tulevat Publicumin aulaan.
 • Aulatiloista hakijat ohjataan eteenpäin koesaleihin.

 

Englannin kieli
Espanja
Italia
Pohjoismaiset kielet
Ranska
Saksan kieli           

- 22.5.2019, Yhteinen kieliaineiden koeosio klo 9.00-11.00, kielikohtainen koeosio klo 12.00-18.00
- Luentosalit IX, X, XIV (Natura-rakennus) ja XXI, XXII (Agora-rakennus)

- Hakijat saleittain:

 • Natura IX (Aadeli - Kontiainen)
 • Natura X (Koponen - Mäenpää)
 • Agora XXII (Mäkelä - Salo)
 • Agora XXI (Salomaa - Tyrväinen) 
 • Natura XIV (Tyyskä - Örn)

Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede     

- 13.5.2019 klo 12.00 – 15.00                          
- Luentosalit Pub 1, Pub 2 (Publicum-rakennus), kaikki hakijat kokoontuvat saliin Pub1 (Publicum-rakennus)

Kirjallisuustieteet                      

- 10.5.2019 klo 10.00 – 14.00 
- Luentosali IX  (Natura-rakennus), kaikki hakijat kokoontuvat luentosaliin IX (Natura-rakennus)

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri                 

- 22.5.2019 klo 12.00-18.00 (Yhteisessä kieliaineiden kokeessa vain kielikohtainen osio)
- Luentosalit IX, X, XIV (Natura-rakennus) ja XXI, XXII (Agora-rakennus)
- Salijako: ks. kielten kokeet

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen ko (Pori)           

- ei koetta                                     

Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria

- 24.5.2019 klo 10.00-12.00 (teoreettinen osio) ja klo 12.30-15.30 (analyysiosio)
- hakijat kokoontuvat ennen valintakokeen ensimmäisen osion alkua Publicum-rakennuksen 1. kerroksen aulaan, josta hakijat ohjataan koesaleihin seuraavasti:
- sukunimet A-N: Pub1-sali
- sukunimet O-Ö: Pub3-sali
- hakijat, joille on myönnetty jokin erityisjärjestely, tekevät kokeensa salissa Pub1
- salijako on sama kummassakin koeosiossa

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus               

- 22.5.2019 klo 9.00-11.00 (Yhteisessä kieliaineiden kokeessa vain yhteinen osio)
- Luentosalit IX, X, XIV (Natura-rakennus) ja XXI, XXII (Agora-rakennus)
- Salijako, ks. kielten kokeet

Kasvatustieteiden tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

> Katso ohjeita VAKAVA-koepäivälle

Huom! Erityisjärjestelyjä saaneet hakijat noudattavat henkilökohtaisessa kirjeessä ilmoitettua koesalitietoa.

 

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma (Turku)                 

- VAKAVA-koe 25.4.2019 klo 13.00-16.00. Tiedot koesaleista: Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla.

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma (Rauma)              

- VAKAVA-koe 25.4.2019 klo 13.00-16.00. Tiedot koesaleista: Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla.
- Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 10.6.2019. Aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.

- Valinnan toisen vaiheen ennakkotehtävä

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma (Turku)    

- VAKAVA-koe 25.4.2019 klo 13.00-16.00. Tiedot koesaleista: Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla.
- Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 5.-6.6.2019. Aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.             

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma (Rauma)  

- VAKAVA-koe 25.4.2019 klo 13.00-16.00. Tiedot koesaleista: Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla.
- Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 5.-6.6.2019. Aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma (Rauma)      

- VAKAVA-koe 25.4.2019 klo 13.00-16.00. Tiedot koesaleista: Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla.
- Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 3-4.6.2019. Aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.

- Valinnan toisen vaiheen ennakkomateriaali

”Maahanmuuttajataustaiset lapset varhaiskasvatuksessa: Kasvattajien näkemykset lasten taidoista ja tuen tarpeesta” (Outi Arvola – Jyrki Reunamo – Minna Kyttälä, Kasvatus 3/2017)

Turun kauppakorkeakoulun hakukohteiden valintakokeet

Kauppatieteet, Turku ja Pori

5.6.2019 klo 12.00-15.00  
 

Tiedot koeasaleista:

Turku

Turun kauppakorkeakoulu (Rehtorinpellonkatu 3):
• Luentosali 01: Erityisjärjestelyjä saaneet hakijat
• OP-Sali: Aa – Eskola E.
• Luentosali 16 Lähitapiola: Eskola T. – Harj
• Kirjaston lukusali: Harr - Huj
• Osuuskauppa-Sali: Huk - Kantola
• Elovena-Sali: Kantolu – Korpil

Agora (Yliopistonmäki):
• Luentosali XX: Korpin – Kulmala E.
• Luentosali XXI: Kulmala J. – Lahtinen S.  
• Luentosali XXII: Lahtinen V. –  Lindb

Natura (Yliopistonmäki):
• Luentosali IX: Linde – Määttä J.
• Luentosali X: Määttä T. - Paaj
• Luentosali XIV: Paak – Peltonen A.
• Natura Granö-Sali XV: Peltonen I. – Puosi

Quantum (Yliopistonmäki):
• Quantum Auditorio QA: Puosk - Rash
• Quantum Luentosali XVII: Ras – Ris

Calonia (Caloniankuja 3):
• Calonia Auditorio Cal 1: Riu – Salonen J.

Publicum (Assistentinkatu 7):
• Publicum Mauno Koivisto-Sali Pub1: Salonen L. - Tad
• Publicum Auditorio Pub3: Tai – Tyn

Educarium (Assistentinkatu 5):
• Educarium Auditorio Edu1: Tyr – Ö

Pori

Porin yliopistokeskuksen (Pohjoisranta 11 A) pääaulasta opasteet saleihin.

Kauppatieteet.fi -sivulla on vastauslomakkeen mallilomake nähtävillä jos haluat tutustua lomakkeeseen etukäteen harjoitellaksesi merkintöjä. Linkki sivustolle.

Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma                          

- 5.6.2019 klo 12.00-15.00         
- Turun yliopiston kampusalue ja Porin yliopistokeskus, TIEDOT KOESALEISTA YLLÄ

- Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelman haastattelutilaisuus erikseen kutsuttaville hakijoille Turussa 3.-4.6.2019. Aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa. Haastattelut järjestetään Turun kauppakorkeakoulussa (Rehtorinpellonkatu 3). Ilmoittautuminen pääaulassa.         

Taloustiede                   

- 29.5.2019 klo 10.00-14.00        
- Turun kauppakorkeakoulun luentosalit: OP-sali, LähiTapiola-sali ja luentosali 18
- kaikki hakijat saapuvat ennen koetta Turun kauppakorkeakoulun pääaulaan (Rehtorinpellonkatu 3), opasteet pääovelta saleihin
- kokeeseen mukaan: henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet (EI LASKINTA, ÄLYKELLOA TAI MUITA SÄHKÖISIÄ VIESTIMIÄ)

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

Biokemia         

- 15.5.2019 klo 9.00-12.00, Yliopistonmäki
- Agora-rakennuksen sali XXII

Biologia           

- 16.5.2019 klo 10.00-14.00, Yliopistonmäki        
- Kaikkiin saleihin kulku tapahtuu Natura-rakennuksen 1 krs. aulasta. Kokelaat jakautuvat saleihin sukunimen alkukirjaimen mukaan seuraavasti:

 • Natura IX: A-LE sekä ruotsiksi kokeen suorittavat ja hakijat, joille on myönnetty jokin erityisjärjestely.
 • Natura X: LI-P
 • Agora XXII: R-Ö

Biotekniikka (DIA-valinnan koe)                        

- 28.5.2019 klo 10.00-14.00
- Publicum- ja Educarium-rakennusten luentosaleissa (Assistentinkatu 5-7). 
Kokelaat jaetaan salehin sukunimen alkukirjainten mukaan seuraavasti:

 • Pub1: A-H
 • Pub2: I-KN
 • Pub3: KO-L
 • Pub4: M
 • Pub5: N sekä kokelaat, joille on myönnetty lisäaika
 • Edu1: O-ST
 • Edu2: SU-U
 • Edu3: V-Ö

Fysiikka
Matematiikka ja tilastotiede
Kemia

- Yhteinen valintakoe vain niille hakijoille, joilla ei ole ylioppilastutkintoa tai vastaavaa muuta tutkintoa.
- 17.5.2019 klo 9.00-12.00, Yliopistonmäki
- Luentosali XI, Natura-rakennus

Geologia          

- 21.5.2019 klo 9.00-12.00, Yliopistonmäki
- Natura-rakennuksen sali IX

Maantiede       

- 13.5.2019 klo 9.00-12.00, Yliopistonmäki            
- Kaikkiin saleihin kulku tapahtuu Natura-rakennuksen 1 krs. aulasta. Kokelaat jakautuvat saleihin sukunimen alkukirjaimen mukaan seuraavasti:

 • Natura IX: A-L
 • Natura X: M-R
 • Agora XXII: S-Ö sekä hakijat, joille on myönnetty jokin erityisjärjestely.

Tietojenkäsittelytieteet           

- 20.5.2019 klo 10.00-14.00, Yliopistonmäki        
- Kulku kumpaankin saliin tapahtuu Natura-rakennuksen 1 krs. aulasta. Kokelaat jakautuvat saleihin sukunimen alkukirjaimen mukaan seuraavasti:

 • sali IX: A-N sekä hakijat, joille on myönnetty jokin erityisjärjestely.
 • sali XXII: O-Ö

Tietotekniikka (DIA-valinnan koe)                     

- 28.5.2019 klo 10.00-14.00     
- Publicum- ja Educarium-rakennukset (Assistentinkatu 5-7). Kokelaat jaetaan salehin sukunimen alkukirjainten mukaan seuraavasti:

 

 • Pub1: A-H
 • Pub2: I-KN
 • Pub3: KO-L
 • Pub4: M
 • Pub5: N sekä kokelaat, joille on myönnetty lisäaika
 • Edu1: O-ST
 • Edu2: SU-U
 • Edu3: V-Ö
Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

Biolääketieteen koulutusohjelma                     

- 15.5.2019 klo 9.00-13.00
- Turun yliopiston kampusalue, TIEDOT KOESALEISTA

- Ohjeita biolääketieteen koulutusohjelman valintakokeeseen osallistuville

Hammaslääketieteen lisensiaatti

- 15.5.2019 klo 9.00-14.00          
- Turun yliopiston kampusalue, TIEDOT KOESALEISTA

- Ohjeita hammaslääketieteen koulutusohjelman valintakokeeseen osallistuville

Lääketieteen lisensiaatti

- 15.5.2019 klo 9.00-14.00            
- Turun yliopiston kampusalue, TIEDOT KOESALEISTA

- Ohjeita lääketieteen koulutusohjelman valintakokeeseen osallistuville

Terveystieteet             

- 14.5.2019 klo 12.00-16.00          
- Turun yliopiston kampusalue, TIEDOT KOESALEISTA

- Ohjeita terveystieteen koulutusohjelman valintakokeeseen osallistuville

Oikeustieteen valintakoe

Oikeustiede

14.5.2019 klo 10.00-15.00

 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteiden valintakokeet

Filosofia          

- 22.5.2019 klo 10.00-15.00
- Tiedot koesalista: Publicum-rakennus, Mauno Koivisto -luentosali (Pub 1), Publicum, Assistentinkatu 7, 1. kerros

Logopedia       

- 9.5.2019 klo 9.00-12.00
- Turun yliopiston kampusalue, TIEDOT KOESALEISTA

Poliittinen historia ja valtio-oppi                       

- 14.5.2019 klo 10.00-15.00
- Katso TIEDOT KOESALEISTA

Psykologia       

- 7.5.2019 klo 9.00-13.00
- Turun yliopiston kampusalue, TIEDOT KOESALEISTA

- Ohjeita psykologian kokeeseen osallistuville

Sosiaalitieteet

- 15.5.2019 klo 10.00-15.00          
- Katso TIEDOT KOESALEISTA Huom! Salijako päivitetty 9.5.2019

Sosiaalityö       

- 21.5.2019 klo 10.00-14.00          
- Publicum- ja Educarium -rakennukset, TIEDOT KOESALEISTA