Turun yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten varalle

Rehtorin päätös 19.12.2012 Dno 1101/002/2012
Täydentävä rehtorin päätös 28.9.2018

1 Tausta, tarkoitus ja soveltamisala

Eettisyys on Turun yliopiston toiminnan keskeisiä arvoja. Henkilökunnalta ja opiskelijoilta tämä edellyttää rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, objektiivisuutta ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamista. Opintosuoritusten hankkiminen vilpillisin keinoin on epäeettistä eikä osoita opiskelijan todellista osaamista. Näiden sääntöjen tarkoituksena on sekä ehkäistä vilpillistä menettelyä ennalta että antaa menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyä varten.

Näitä ohjeita sovelletaan Turun yliopiston perustutkinto-opintoihin ja soveltuvin osin erillisopintoihin, avoimen yliopiston opintoihin ja täydennyskoulutuksena järjestettäviin opintoihin. Ohjeet koskevat soveltuvin osin myös vaihto-opiskelijoita, joiden osalta menettelytapataulukossa (taulukko 1) on myös vain heitä koskevia määräyksiä. Muiden yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden osalta lähtökohta on, että vilppitapauksissa sovelletaan heidän kotiyliopistonsa menettely- ja kurinpitosäännöksiä. Turun yliopisto kuitenkin päättää Turun yliopistossa suoritettavien opintojen hyväksymisestä ja arvostelusta.

Jatko-opintoihin sovelletaan pääasiassa tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelystä. Yksityiskohtainen ohje on luettavissa tutkimuseettisen neuvottelukunnan www-sivuilta (www.tenk.fi). Jos kyse on jatkotutkintojen opinnoissa ilmenneestä vilppiepäilystä eikä kyseessä ole varsinainen tieteellinen tutkimus, vaan esimerkiksi kirjatentti tai referaatti, asia käsitellään tämän, yliopiston sisäisen ohjeen mukaisesti. Plagiaatintunnistusohjelmaa käytetään sekä perus- että jatkokoulutuksessa, ja sen soveltamisesta on ohjeet erikseen luvussa 5.

Jos Turun yliopiston opiskelijan todetaan syyllistyneen vilppiin hänen opiskellessaan Turun yliopiston tutkintoon kuuluvia opintoja toisessa yliopistossa, asia käsitellään Turun yliopistossa tämän ohjeen mukaisesti toisesta yliopistosta saadun ilmoituksen perusteella. Oikeusturvan varmistamiseksi ohjetta sovellettaessa otetaan huomioon opiskelijaan toisessa yliopistossa jo mahdollisesti kohdistetut seuraamukset.

Opiskelijavalinnassa ilmenneen vilppiepäilyn selvittämisestä vastaa valintatoimikunnan tai vastaavan elimen puheenjohtaja. Hakijaan ei voi kohdistaa muita seuraamuksia kuin valintasuorituksen hylkäämisen vilpin perusteella.

2 Eettiset säännöt

2.1 Hyvä tieteellinen käytäntö

Turun yliopisto on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on määritellyt hyvän tieteellisen käytännön tunnuspiirteitä, jotka ovat luettavissa neuvottelukunnan edellä mainituilta www-sivuilta.

2.2 Hyvät käytännöt opiskelussa ja niiden edistäminen

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet koskevat tutkimuksen lisäksi myös opetusta ja opiskelua soveltuvin osin. Opiskelijoista erityisesti jatko-opiskelijoiden tulee perehtyä niihin. Tieteen etiikka koskee kuitenkin koko yliopistoyhteisöä ja sen kaikkia tutkintoa suorittavia ja muita opiskelijoita.

Hyvien käytäntöjen edistäminen tulee huomioida opiskelun alussa siten, että kyseisen alan hyvät käytännöt ja yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt käsitellään, tai opiskelijoille ainakin selvästi tiedotetaan, mistä tieto näistä asioista on saatavilla. Yliopiston tulee huolehtia, että olennainen tieto on opiskelijoiden ja opettajien saatavissa myös asiaa käsittelevien kurssien ulkopuolella. Opetuksessa ja ohjauksessa tulee varmistaa, että opiskelijat saavat ohjeet opiskelussa sallituista menetelmistä. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää ryhmätöiden ohjeistukseen, jotta sallitun yhteistyön rajat olisivat opiskelijoille selvät. Opettajan tulee puuttua havaitsemiinsa huonoihin käytäntöihin heti.

Yliopisto-opiskelijalta edellytetään myös itsenäistä vastuunottoa eettisten sääntöjen noudattamisesta. Opiskelijan oletetaan noudattavan lakia ja tietävän jo yliopistoon tullessaan perusperiaatteet siitä, mikä ei ole sallittua (mm. tenttivilppi, plagiointi, opintosuorituksen tekeminen toisen puolesta). Opiskelijan tulee tutustua saatavilla oleviin ohjeisiin ja pyytää epäselvissä tapauksissa ohjausta.

3 Eettisten sääntöjen rikkomukset

Eettisten sääntöjen eli hyvien käytäntöjen vastaisia rikkomuksia ovat piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä vakavampana tekona vilppi. Tässä luvussa mainitut rikkomusten kuvaukset perustuvat tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä Aalto-yliopiston ohjeisiin vilppitapausten käsittelemiseksi.

3.1 Piittaamattomuus hyvistä tieteellisistä käytännöistä

Piittaamattomuudella tarkoitetaan laiminlyöntejä ja huolimattomuutta tieteellisessä tutkimuksessa. Esimerkiksi muiden tekijöiden osuuden vähättely julkaisuissa, puutteellinen viittaaminen aikaisempiin tutkimuksiin ja niiden käytön tai käytettyjen menetelmien huolimaton ja harhaanjohtava raportointi voivat olla piittaamattomuutta.1

3.2 Vilpillinen menettely

Vilppiä on ennen kaikkea tahallinen, epärehellinen teko tai keino, jonka tarkoituksena on antaa väärä kuva omasta tai toisen henkilön osaamisesta. Alla on lueteltu esimerkkejä vilpin eri muodoista:

Tenttivilppi (engl. cheating on exam)

Tenttivilpillä tarkoitetaan kiellettyihin keinoihin tai apuvälineisiin turvautumista tentissä. Esimerkkejä tenttivilpistä ovat lunttaus, keskustelu ja toisen puolesta tenttiminen. Vilppiä on myös lunttaamisen yritys.

Luvaton lainaaminen eli plagiointi, (engl. plagiarism)

Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman artikkelin tai muun tekstin, tai sen osan esittämistä omana.2 Plagiointi tieteellisessä toiminnassa voi olla myös esimerkiksi kaavion tai ohjelmakoodin luvatonta lainaamista.

Tieteellisessä työssä hyödynnetään aiemmin tehtyä tiedettä, ja alan teosten hyvä tuntemus osoittaa oppineisuutta. Asianmukainen viittaustekniikka lähdeteoksiin on perusvaatimus yliopistotason opintosuorituksissa. Lisäksi tekijän on annettava oma panoksensa. Vilppiä toisen työn käyttämisestä tulee, kun käytettyä lähdettä tai lainauksen laajuutta yritetään peitellä esimerkiksi harhaanjohtavin viittauksin tai jättämällä viittaukset pois.

Autoplagiointi (engl. autoplagiarism)

Autoplagioinnilla tarkoitetaan omien töiden kierrättämistä uusissa opintosuorituksissa. Tällöin tekijä ei siis yritä esittää toisen työtä omanaan, vaan käyttää omia aiempia opintosuorituksiaan uudestaan tuomatta tätä esiin. Vilpistä on kyse, kun lainaus ei ole vähäistä, ja teko on tarkoituksellinen. Jos omia töitä (tekstiä, kuvia, kaavioita tms.) käytetään uudelleen, on alkuperäisten lähteiden lisäksi viitattava omaan aiempaan työhön.

Sepittäminen (engl. fabrication)

Sepittämistä on tekaistujen havaintojen tai tulosten esittäminen tiedeyhteisölle.3Opintosuorituksissa sepittämistä voi olla esimerkiksi virheellisen päätelmän tietoinen esittäminen oikeana.

Havaintojen vääristely (engl. misrepresentation, falsification)

Havaintojen vääristelyllä tarkoitetaan alkuperäisten havaintojen tarkoituksellista muokkaamista tai esittämistä niin, että havaintoihin perustuva tulos vääristyy.4Sepittäminen ja havaintojen vääristely ovat sellaisia vilpin muotoja, jotka opinnoissa voivat tulla eteen esimerkiksi opintoihin kuuluvassa selvitys- ja tutkimustyössä.

Anastaminen (engl. misappropriation)

Anastaminen eli toisen henkilön työn tai aineiston oikeudeton esittäminen tai esittäminen omissa nimissä5 voi tulla esille esimerkiksi ryhmätyössä.

4 Rikkomusten seuraamukset

Yliopiston opintojohtosäännön mukaan opintosuoritus hylätään, jos opiskelijan voidaan todeta sitä suorittaessaan syyllistyneen vilppiin. Tämän lisäksi dekaani tai muu tiedekunnan päättämä henkilö voi antaa opiskelijalle suullisen tai kirjallisen huomautuksen. Varsinaisia ja virallisia kurinpitokeinoja yliopistolla on käytössään vain ne, joista on säädetty yliopistolaissa (45 §):

opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän … menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo yliopiston järjestystä. Jos teko on vakava tai jos opiskelija jatkaa menettelyä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa enintään yhdeksi vuodeksi. Kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori ja määräaikaisesta erottamisesta yliopiston hallitus.
 

Myös toista opiskelijaa vilpissä avustanut opiskelija voi saada kurinpitorangaistuksen.

Taulukossa 1 on esitetty tyypillisimmät vilppitilanteet ja menettelytavat niiden yhteydessä, jotta käytännöt olisivat mahdollisimman yhtenäiset yliopiston sisällä. Esimerkkiluettelo ei ole kattava, ja kun taulukkoa sovelletaan muissa tilanteissa, lähtökohdaksi tulee ottaa se, että seuraamus on oikeassa suhteessa tekoon. Myös taulukossa ilmenevissä tilanteissa voi olla tapauskohtaista vaihtelua, minkä vuoksi seuraamuksiin on joissakin kohdissa jätetty vaihtoehtoiset menettelytavat.

Jos vilppiepäily ilmenee opintosuorituksen arvostelun tai hyväksilukemista koskevan päätöksen jälkeen, tällainenkin vilppiepäily voi johtaa aiemman päätöksen oikaisemiseen ja kurinpitotoimiin. Näissä tilanteissa on erityisesti huomattava, että myös ylemmän korkeakoulun opinnäytteiden yhteydessä sovelletaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan menettelyohjetta silloin, kun vilppiepäilyn kohteena on jo hyväksytty opinnäyte.

Taulukko_1 eri opintovilpin muotoihin liittyvistä seuraamuksista

Taulukko 1: Vilpin muodot, toimenpiteet ja sanktiot
*) Toistuvaa lunttausta ja opinnäytteen merkittävän osan suoraa kopiointia koskevia seuraamusohjeita on taulukossa tarkennettu rehtorin 28.9.2018 päätöksen mukaisesti.

5 Sähköinen plagiaatintunnistus

Yliopistolain 2 § velvoittaa yliopistoja järjestämään toimintansa siten, että tutkimuksessa, koulutuksessa ja opetuksessa noudatetaan eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Sitoutumisen näihin periaatteisiin tulee näkyä kaikessa toiminnassa. Opintosuoritusten ja julkaistavien tutkimustulosten alkuperäisyyden varmistaminen on yksi osa koulutuksen ja tutkimuksen laadunvarmistusta. Turun yliopistossa sitä tehostetaan globaaliin tiedonhakuun ja -vertailuun pohjautuvalla sähköisellä plagiaatintunnistusmenettelyllä.

5.1 Opinnäytteiden plagiaatintunnistus

Turun yliopistossa valmistuville opinnäytteille tehdään ennen töiden hyväksymistä sähköinen alkuperäisyyden tarkastus Turun yliopiston ylläpitämää plagiaatintunnistuspalvelua käyttäen. Lisensiaatintutkimuksille ja väitöskirjoille tämä tarkastusvaatimus astuu velvoittavana voimaan 1.1.2013 alkaen. Alemman ja ylemmän tutkinnon tutkielmien alkuperäisyyden sähköinen tarkastusmenettely otetaan velvoittavana käyttöön 1.8.2013 alkaen. Tarkastuksesta ja tulosten tulkinnasta vastaa opinnäytteen ohjaajana toiminut opettaja. Tarkastusmenettelystä tehdään merkintä opinnäytteeseen.

5.2 Muiden opintosuoritusten ja tieteellisten julkaisujen plagiaatintunnistus

Sähköistä plagiaatintunnistusta suositetaan lisäksi käytettäväksi perus-, aine- ja syventävien opintojen eri vaiheissa siinä laajuudessa kuin eettisen toimintatavan tavoite edellyttää. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ei ole erillinen ohjauksen tai arvostelun muoto tai tapa, vaan järjestelmä toimii apuvälineenä normaalissa ohjaus- ja arvosteluprosessissa.

Sähköistä plagiaatintunnistusta suositetaan sovellettavaksi myös Turun yliopiston tieteellisten julkaisusarjojen julkaisuprosesseissa. Julkaisusarjan omistaja voi asettaa sähköisen alkuperäisyyden varmistuksen myös ehdoksi julkaisuluvan saamiselle. Tästä vaatimuksesta tulee ilmoittaa sarjan julkaisutiedoissa. Tieteellisen julkaisun käsikirjoitukseen liitetään tarkastustodistus.

Lisäksi sähköistä plagiaatintunnistusta voidaan soveltaa myös yliopistossa laadittavan oppimateriaalin tarkastukseen.

5.3 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet plagiaatintunnistuksessa

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö on osa opintosuorituksen arvostelua. Työtä ei kuitenkaan saa tallentaa järjestelmän tietokantaan ilman opiskelijan suostumusta. Sallimalla tallennuksen opiskelija edistää tieteen etiikan toteutumista sekä suojaa omaa työtään vilpilliseltä käytöltä. Suostumustieto arkistoidaan suoritustiedon yhteyteen.

Sähköistä plagiaatintunnistusta ei saa soveltaa ryhmäopetuksessa vain osaan ryhmästä. Jos opettajan on syytä epäillä ryhmän jonkun opiskelijan syyllistyvän plagiointivilppiin, koko opetusryhmän kirjalliset suoritukset tulee tarkastaa sähköistä plagiaatintunnistusta käyttäen.

5.4 Plagiointiepäilyn käsittelyprosessi

Selvitys- ja sanktioprosessin vaiheet ja toimijat

Kaavio 1: Plagiointiepäilyn käsittelyprosessi. Toimijaroolit kuvataan luvussa 6. 

6 Menettely vilppitapauksissa

6.1. Opiskelijan oikeusturva

Opiskelijan rikkomuksia selvitettäessä on noudatettava hyvää hallintotapaa. Erityisen tärkeää on, että asia käsitellään ilman aiheetonta viivytystä ja että opiskelijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen kuin mistään seuraamuksesta päätetään. Opiskelijalle tulee varata mahdollisuus ottaa tukihenkilö mukaan henkilökohtaiseen kuulemiseen, puhutteluun tai muuhun yliopiston aloitteesta järjestettyyn asian käsittelyyn liittyvään tapaamiseen. Vilppiepäilyn käsittely ei ole julkista, mutta päätösasiakirjat pääsääntöisesti ovat. Asia saatetaan käsittelyvaiheessa asianosaisten lisäksi vain niiden henkilöiden tietoon, joiden työtehtäviin se kuuluu tai joilta on saatavissa lisäselvitystä asiaan. Opiskelijaa tulee informoida asian selvityksen etenemisestä.

6.2. Asian käsittelyn eteneminen

Taulukossa 1 ja kaaviossa 1 on kuvattu vilppitapausten käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä ja toimenpiteisiin liittyviä vastuurooleja. Tässä luvussa kuvataan kunkin roolin tehtävät vilppitapausten käsittelyprosessissa.

Opettaja

Opettajalla tarkoitetaan tässä opintojakson vastuuopettajaa/opinnäytteen ohjaajaa. Rikkomusepäily hyväksilukemista koskevassa asiassa käsitellään soveltuvin osin kuin opintosuoritusta koskeva rikkomusepäily.

Opettajan on ilmoitettava havaitsemastaan tai tenttivalvojan ilmoittamasta vilppiepäilystä tiedekuntansa vilppitapausten selvittäjälle. Epäselvissä tapauksissa opettaja ilmoittaa epäilyttävästä havainnosta ensin opiskelijalle ja varaa tälle mahdollisuuden kirjalliseen tai suulliseen selitykseen. Jos kysymyksessä on opettajan arvion mukaan korkeintaan opiskelijan vähäinen huolimattomuus tai ymmärtämättömyys, opettaja antaa ohjausta oikeista menettelytavoista ja palauttaa työn opiskelijalle korjattavaksi. Opettaja ei voi hylätä opintosuoritusta vilpin perusteella, jollei vilppiä ole ensin todettu näiden ohjeiden mukaisella selvityksellä (ks. tenttitilanteissa mahdollinen poikkeusmenettely alla). Opettaja ilmoittaa havainnostaan selvittäjälle, jos piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä tai vilpin mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Opettaja antaa oman kirjallisen selvityksensä asiasta selvittäjälle. Opintosuorituksen arvostelu jää silloin odottamaan asian selvittämistä. Jos selvityksessä todetaan, että opiskelija on menetellyt vilpillisesti, opettajan on hylättävä hänelle arvosteltavaksi palautettu opintosuoritus. Vilpin perusteella hylätyn opintosuorituksen arvosteluun voi hakea oikaisua kuten opintosuorituksen arvosteluun muutoinkin.

Vaikka vilppiepäilyn selvittäminen olisi kesken jonkun opiskelijan osalta, opettajan tulee arvostella muiden opiskelijoiden opintosuoritukset sääntöjen mukaisessa määräajassa.

Tenttitilaisuuden valvoja

Tenttitilaisuuden valvojan on puututtava havaitsemaansa lunttausepäilyyn, muuhun vilpilliseen menettelyyn tai muuhun tenttitilaisuudesta annetun ohjeen vastaiseen toimintaan. Ilmeisissä vilppitapauksissa valvoja ilmoittaa havainnostaan opiskelijalle saman tien, kehottaa opiskelijaa poistumaan tentistä ja tentti hylätään. Jos opiskelija ei näissä ilmeisissä tapauksissa kiistä vilppiä, asia ei edellytä selvitysmenettelyn käyttöä vaan ilmoitus selvittäjälle riittää. Opiskelijan oikeusturvan varmistamiseksi opiskelijalla on näissäkin tapauksissa oikeus hakea oikaisua tentin arvosteluun normaaliin tapaan tenttitulosten julkaisemisen jälkeen. Vilpin epäilystä tenttivalvoja sen sijaan kertoo opiskelijalle tentin jälkeen sekä tekee ilmoituksen opintojakson vastuuopettajalle. Ilmoitukseen hän kirjaa havainnon, opiskelijan mahdollisen selityksen ja tehdyt toimet sekä oman kirjallisen selvityksensä tapahtuneesta.

Selvittäjä

Selvittäjä on tiedekunnan opintopäällikkö tai muu opintohallinnon asiantuntija, jolle on annettu tehtäväksi tiedekunnan rikkomustapausten selvittäminen. Selvittämiseen kuuluu​ opettajan ja muiden osapuolten neuvonta menettelytavoista, selvitysten ja muun asiakirja-aineiston kerääminen, opiskelijan kuulemisen järjestäminen, osapuolten informointi ja tarvittaessa asian valmistelu dekaanille. Selvitys tehdään siinä tiedekunnassa, jonka opinnoista on kysymys. Selvittäjä voi myös tehdä itse päätöksen tavanomaisissa tenttivilppitapauksissa. Hän voi tällöinkin kuulla asiassa dekaania. Jos vilppi havaitaan ja opintosuoritus hylätään, mutta kurinpitokeinoihin ei turvauduta, opiskelijalle annetaan suullinen tai kirjallinen huomautus.

Dekaani

Jos asia tuodaan dekaanin päätettäväksi, hän päättää jatkotoimenpiteistä selvittäjän valmistelun perusteella.

Jos dekaani katsoo selvityksen perusteella, että kysymyksessä on ollut aiheeton epäilys tai vähäinen rikkomus, hän palauttaa opintosuorituksen opettajalle arvosteltavaksi.

Jos dekaani katsoo, että opiskelija on menetellyt vilpillisesti, opintosuoritus hylätään ja opiskelijalle annetaan suullinen tai kirjallinen huomautus. Jos rikkomusta ei voida pitää vähäisenä, dekaani päättää kurinpitomenettelyn aloittamisesta. Harkinnassa otetaan huomioon ainakin teon toistuvuus ja vakavuus.

Jos kysymyksessä on dekaanin harkinnan mukaan tutkimustoiminnassa tapahtunut rikkomus, dekaani esittää rehtorille tutkimuseettisen neuvottelukunnan menettelyohjeiden mukaista esiselvityksen aloittamista. Tällöin mahdollisesta kurinpitomenettelystä päätetään aikaisintaan vasta esiselvityksen valmistuttua.

Rehtori

Kurinpitomenettely/tutkimuseettisen neuvottelukunnan menettelyohjeiden mukainen menettely hoidetaan yliopistossa keskitetysti. Menettely tulee vireille, kun dekaani esittää toimenpiteisiin ryhtymistä yliopiston rehtorille. Kuripitomenettelyn/tutkimuseettisen neuvottelukunnan menettelyohjeiden mukaisen menettelyn käytännön toimista vastaavat rehtori ja yliopistopalveluiden henkilöstöhallinto, joka hoitaa myös opiskelijan ja tarvittaessa myös muiden asianosaisten kuulemisen.

Rehtori päättää siitä, tuleeko asiaan soveltaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaista menettelyä ja aloittaa esiselvitys.

Rehtori päättää yliopistolain mukaisesta varoituksesta. Jos varoitusta on pidettävä liian vähäisenä seuraamuksena, rehtori esittää opiskelijan määräaikaista erottamista hallitukselle.

Käsiteltyään asian rehtori tai hallitus palauttaa asian tiedekuntaan, jossa opintosuoritus arvostellaan tai hylätään ja hoidetaan tarvittavat muut toimenpiteet. 
 

7 Asiakirjojen laadinta, säilyttäminen ja julkisuus

Asian käsittelyn vaiheet kirjataan asian edetessä täydentyvään pöytäkirjaan, jonka aloittaa selvittäjä. Mahdollisista suullisista kuulemistilaisuuksista kirjoitetaan olennaiset asiat sisältävä erillinen muistio, jonka osapuolet allekirjoittavat. Asiakirjoja säilytetään tiedekunnan arkistossa. Pöytäkirja ja mahdolliset päätökset jatkotoimenpiteistä toimitetaan tiedoksi opiskelijan lisäksi asianomaiselle opettajalle, dekaanille sekä tarvittaessa mahdollisille muille käsittelyn osapuolille. Päätös annetaan tiedoksi myös opiskelijan kotitiedekunnan dekaanille ja selvittäjälle, jos opiskelija on toisen tiedekunnan opiskelija.

Päätösasiakirjat ovat julkisia, ellei niihin poikkeuksellisesti sisälly opiskelijan henkilökohtaisia asioita tai hänen suoritustensa sanallista arviointia. 

8 Ilmoitukset partneriyliopistoon

Eettisten sääntöjen rikkomuksista ilmoittamisesta tulee ottaa määräys kaikkiin uusiin vaihto- ja yhteistutkintosopimuksiin tai muilla tavoin varmistaa, että ilmoittamismenettely on saapuvien vaihto-opiskelijoiden tiedossa. Lähtökohta on, että todetusta vilpillisestä menettelystä ilmoitetaan aina opiskelijan kotiyliopistoon. Yliopiston KV-palvelut hoitaa ilmoittamisen keskitetysti, eli tiedekunnan osalta riittää, että se ilmoittaa asian KV-palveluihin. Myös yhteistutkintoa suorittavan opiskelijan saamasta rangaistuksesta voidaan ilmoittaa partneriyliopistoon, jos tällaisesta menettelystä on sovittu. Ilmoittamisesta päättää rangaistuksen antaja.

9 Lisätietoa

Turun yliopiston menettelyohjeita vilppitapauksissa (rehtorin päätös 19.12.2012) täydentävä rehtorin päätös 28.9.2018.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen, http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Turun yliopiston oppimisen eettiset ohjeet opettajalle ja opiskelijalle.

Turun yliopiston plagiaatintunnistuspalvelun fairUTU-sivusto.

 

Viitteet:______________________________

1 Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, s. 6

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, s. 5

3 Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, s. 5

4 Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, s. 5

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012 s. 5