Turun yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten varalle

Rehtori on päättänyt 23.3.2023 uusista menettelyohjeista vilppitapausten varalle (pdf). Ohjeet astuvat voimaan 1.8.2023.

1. Tausta, tarkoitus ja soveltamisala

Eettisyys on Turun yliopiston toiminnan keskeisiä arvoja. Henkilökunnalta ja opiskelijoilta tämä edellyttää rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, objektiivisuutta ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamista. Tieteen etiikka koskee koko yliopistoyhteisöä ja sen kaikkia tutkintoa suorittavia ja muita opiskelijoita. Suomessa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) määrittelyä tieteen etiikasta, ks. www.tenk.fi

Näiden ohjeiden tarkoituksena on sekä ehkäistä vilpillistä menettelyä ennalta että antaa menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyä varten. Rikkomusepäily hyväksilukemista koskevassa asiassa käsitellään soveltuvin osin samoin kuin opintosuoritusta koskeva rikkomusepäily. Ohjeita sovelletaan Turun yliopiston tutkintokoulutuksessa ja soveltuvin osin muussa koulutuksessa, esimerkiksi avoimen yliopiston opinnoissa ja erillisopinnoissa. Ohjeet koskevat soveltuvin osin myös vaihto-opiskelijoita. Näissä ohjeissa tiedekunnalla tarkoitetaan myös Kieli- ja viestintäopintojen keskusta (Kievi) ja dekaanilla myös Kievin johtajaa. Muiden korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden osalta vilppiepäily selvitetään Turun yliopistossa, mutta mahdolliset kurinpitotoimet tehdään kotikorkeakoulussa. Turun yliopisto päättää Turun yliopistossa suoritettavien opintojen hyväksymisestä ja arvostelusta.

Opintojen aikana tehtävään tutkimukseen sovelletaan TENKin ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Erityisesti väitöskirjatutkijoiden ja jo perustutkinto-opiskelun aikana tieteellistä tutkimusta tekevien tulee perehtyä TENKin ohjeisiin. Perustutkintokoulutuksen opinnäytteisiin, lisensiaatintöihin ja esitarkastusvaihetta edeltäviin väitöskirjakäsikirjoituksiin liittyvissä rikkomustapauksissa sovelletaan menettelyn osalta tätä, yliopiston sisäistä ohjetta. Esitarkastukseen jätettyjen väitöskirjakäsikirjoitusten ja väitöskirjojen osalta noudatetaan Turun yliopiston ohjeistusta: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen (https://www.utu.fi/fi/tutkimus/eettisyys/hyvan-tieteellisen-kaytannon-loukkaukset)

Jos Turun yliopiston opiskelijan todetaan syyllistyneen vilppiin hänen opiskellessaan Turun yliopiston tutkintoon kuuluvia opintoja toisessa korkeakoulussa, asia käsitellään Turun yliopistossa tämän ohjeen mukaisesti toisesta korkeakoulusta saadun ilmoituksen perusteella. Oikeusturvan varmistamiseksi ohjetta sovellettaessa otetaan huomioon opiskelijaan toisessa korkeakoulussa jo mahdollisesti kohdistetut seuraamukset. 

Turun yliopistossa on käytössä plagiaatintunnistusohjelma opiskelijoiden ohjauksen tukena sekä vilpin ennaltaehkäisemiseksi ja havaitsemisen helpottamiseksi.

Opiskelijavalinnassa ilmenneen vilppiepäilyn selvittämisessä toimitaan tiedekunnan tai yhteisvalinnan ohjeistuksen mukaisesti. Hakijaan ei voida kohdistaa muita seuraamuksia kuin valintasuorituksen hylkääminen vilpin perusteella.

2. Eettisen toiminnan edistäminen Turun yliopistossa

Tiedekunnan tulee huolehtia siitä, että hyvä tieteellinen käytäntö ja yliopiston opiskelua koskevat eettiset ohjeet (https://intranet.utu.fi/index/eettiset-ohjeet/Sivut/default.aspx) käsitellään opiskelijoiden kanssa heti opintojen alussa. Kunkin opintojakson aikana tulee varmistaa, että opiskelijat saavat ohjeet opiskelussa sallituista menetelmistä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää etäopiskelun ohjeistukseen, jotta sallitut suoritustavat ja yhteistyön rajat olisivat opiskelijoille selvät. Lisäksi tiedekunta huolehtii, että olennainen tieto yliopiston laatimista eettisistä ohjeista ja hyvän tieteellisen käytännön lähtökohdista on opiskelijoiden ja opettajien helposti saatavissa. 
Yliopisto-opiskelijalla on vastuu hyvän tieteellisen käytännön ja yliopiston eettisten ohjeiden noudattamisesta omassa opiskelussaan. Opiskelijan tulee tutustua saatavilla oleviin ohjeisiin ja pyytää epäselvissä tapauksissa ohjausta.
 

2.1 Plagiaatintunnistusjärjestelmä eettisen toiminnan tukena

Opintosuoritusten ja julkaistavien tutkimustulosten alkuperäisyyden varmistaminen on yksi osa koulutuksen ja tutkimuksen laadunvarmistusta. Turun yliopistossa sitä tehostetaan globaaliin tiedonhakuun ja -vertailuun pohjautuvalla sähköisellä plagiaatintunnistusmenettelyllä. Alkuperäisyyden tarkastuksen lisäksi plagiaatintunnistusjärjestelmä toimii apuvälineenä opintosuoritusten ohjaus- ja arvosteluprosesseissa.

Kaikille Turun yliopistossa valmistuville opinnäytteille tehdään ennen töiden hyväksymistä sähköinen alkuperäisyyden tarkastus Turun yliopiston ylläpitämää plagiaatintunnistuspalvelua käyttäen. Tarkastusmenettelystä tehdään merkintä opinnäytteeseen. Tarkastuksesta ja tulosten tulkinnasta vastaa opinnäytteen ohjaaja. Ohjeita tulosten tulkintaan on yliopiston www-sivuilla.

Sähköistä plagiaatintunnistusta suositellaan käytettäväksi myös opintojen eri vaiheissa siinä laajuudessa kuin eettisen toimintatavan tavoite edellyttää. Lisäksi sähköistä plagiaatintunnistusta voidaan soveltaa yliopistossa laadittavan oppimateriaalin tarkastukseen.

Sähköistä plagiaatintunnistusta ei saa soveltaa ryhmäopetuksessa vain osaan ryhmästä. Jos opettajan on syytä epäillä ryhmän jonkun opiskelijan syyllistyvän plagiointivilppiin, koko opetusryhmän kirjalliset suoritukset tulee tarkastaa sähköistä plagiaatintunnistusta käyttäen.

3. Eettisten sääntöjen rikkomukset

Opintosuoritukset on hankittava rehellisesti siten, että opiskelija antaa oikean kuvan osaamisestaan. Opintosuoritusten hankkiminen vilpillisin keinoin on epäeettistä eikä osoita opiskelijan todellista osaamista.

Eettisten sääntöjen eli hyvien käytäntöjen vastaisia rikkomuksia ovat piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä vakavampana tekona vilppi. Tässä luvussa mainitut rikkomusten kuvaukset perustuvat TENKin ohjeisiin hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä Turun yliopiston opintojohtosääntöön.

Eettisten sääntöjen vastaisten rikkomusten lisäksi rikkomuksena pidetään myös muiden, opintojen suorittamista koskevien sääntöjen vastaista toimintaa. Tällaista toimintaa on esimerkiksi Exam-tenttejä koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen.

Tieteellisessä toiminnassa tyypillisiä vilpin muotoja ovat:

Luvaton lainaaminen eli plagiointi (engl. plagiarism)

Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman artikkelin tai muun tekstin, tai sen osan esittämistä omana. Plagiointi tieteellisessä toiminnassa voi olla myös esimerkiksi kaavion tai ohjelmakoodin luvatonta lainaamista. 
Tieteellisessä työssä hyödynnetään aiemmin tehtyä tiedettä, ja alan teosten hyvä tuntemus osoittaa oppineisuutta. Asianmukainen viittaustekniikka lähdeteoksiin on perusvaatimus yliopistotason opintosuorituksissa. Lisäksi tekijän on annettava oma panoksensa. Vilppiä toisen työn käyttämisestä tulee, kun käytettyä lähdettä tai lainauksen laajuutta yritetään peitellä esimerkiksi harhaanjohtavin viittauksin tai jättämällä viittaukset pois.

Autoplagiointi (engl. autoplagiarism)

Autoplagioinnilla tarkoitetaan omien töiden kierrättämistä uusissa opintosuorituksissa. Tällöin tekijä ei siis yritä esittää toisen työtä omanaan, vaan käyttää omia aiempia opintosuorituksiaan uudestaan tuomatta tätä esiin. Vilpistä on kyse, kun lainaus ei ole vähäistä, ja teko on tarkoituksellinen. Jos omia töitä (tekstiä, kuvia, kaavioita tms.) käytetään uudelleen, alkuperäisten lähteiden lisäksi on viitattava omaan aiempaan työhön, jolloin kyse ei ole autoplagioinnista.

Anastaminen (engl. misappropriation)

Anastaminen eli toisen henkilön työn tai aineiston oikeudeton esittäminen tai esittäminen omissa nimissä voi tulla esille esimerkiksi ryhmätyössä tai tutkimusryhmätyöskentelyssä.

Sepittäminen (engl. fabrication)

Sepittämistä on tekaistujen havaintojen tai tulosten esittäminen tiedeyhteisölle. Opintosuorituksissa sepittämistä voi olla esimerkiksi virheellisen päätelmän tietoinen esittäminen oikeana.

Havaintojen vääristely (engl. misrepresentation, falsification)

Havaintojen vääristelyllä tarkoitetaan alkuperäisten havaintojen tarkoituksellista muokkaamista tai esittämistä niin, että havaintoihin perustuva tulos vääristyy. Sepittäminen ja havaintojen vääristely ovat sellaisia vilpin muotoja, jotka opinnoissa voivat tulla eteen esimerkiksi opintoihin kuuluvassa selvitys- ja tutkimustyössä.

 

3.1. Vilppi tieteellisessä tutkimuksessa

TENKin ohjeistuksessa määritellään vilppi tieteellisessä tutkimustoiminnassa ja kuvataan hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittely, ks. https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/htk-loukkaukset 

 

3.2. Vilpillinen menettely opinnoissa

Vilpillisellä menettelyllä tarkoitetaan tahallista tai piittaamattomuudesta johtuvaa epärehellistä toimintaa, jonka seurauksena opiskelija antaa väärän kuvan omasta tai toisen henkilön osaamisesta. Kyse on vilpistä myös silloin, kun opiskelija opintosuoritusta tehdessään toimii opettajan ohjeiden vastaisesti tai turvautuu kiellettyihin keinoihin tai apuvälineisiin. Myös tekoälyn käyttö on kiellettyä, jos opiskelija pyrkii antamaan sen avulla väärän kuvan omasta osaamisestaan.

Alla on lueteltu esimerkkejä vilpistä eri opintosuorituksissa.

Tenttivilppi (engl. cheating on exam)

 • keskustelu yksilötentissä
 • toisen avustaminen tai avun vastaanottaminen
 • lunttaaminen, myös lunttaamisen yritys
 • valmisteltu tai toistuva lunttaus
 • toisen puolesta tenttiminen
 • tenttiohjeistuksen vastainen toiminta
 • kiellettyjen keinojen tai apuvälineiden käyttö
 • luvaton yhteistyö
 • luvattomien lähteiden käyttö

Vilppi harjoitustöissä, esseissä ja muissa opintosuorituksissa

 • oman, saman työn käyttö tai osittainenkin hyödyntäminen kahdessa tai useammassa opintosuorituksessa sopimatta opettajan kanssa
 • toisen tekemän työn kopiointi tai osittainen kopiointi 
 • oman työn luovuttaminen toiselle tietoisena toisen vilppiaikomuksesta
 • luvaton yhteistyö opintosuorituksen tekemisessä
 • opintosuorituksen tekemiseen liittyvän ohjeistuksen vastainen toiminta, kiellettyjen keinojen tai apuvälineiden käyttö

Vilppi opinnäytteissä

 • opinnäytteen osan suora kopiointi (myös puutteellisesta viittaamisesta johtuva plagiointi)
 • opinnäytteen kopioiminen kokonaan tai toisen henkilön kirjoittaman opinnäytteen esittäminen omissa nimissään
 • sepittäminen tai havaintojen vääristely opinnäytetyössä
   
4. Menettely ja toimijat vilppitapauksissa

4.1. Opiskelijan oikeusturva

Opiskelijan rikkomuksia selvitettäessä on noudatettava hyvää hallintotapaa. Erityisen tärkeää on, että asia käsitellään ilman aiheetonta viivytystä ja että opiskelijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen kuin mistään seuraamuksesta päätetään. Opiskelijalle tulee varata mahdollisuus ottaa tukihenkilö mukaan henkilökohtaiseen tapaamiseen, dekaanin puhutteluun tai muuhun yliopiston aloitteesta järjestettyyn asian käsittelyyn liittyvään tapaamiseen. Vilppiepäilyn käsittely ei ole julkista, mutta päätösasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Asiakirjan julkisuus tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi pyynnöstä saada ko. asiakirjan tai siinä olevan tiedon. Asia saatetaan käsittelyvaiheessa asianosaisten lisäksi vain niiden henkilöiden tietoon, joiden työtehtäviin se kuuluu tai joilta on saatavissa lisäselvitystä asiaan. Opiskelijaa tulee informoida asian selvityksen etenemisestä.
 

4.2. Vilppiasian käsittelyn eteneminen

Tässä luvussa kuvataan kunkin toimijan vastuurooli ja tehtävät vilppitapausten käsittelyprosessissa. 

Opettaja

Opettajalla tarkoitetaan tässä opintojakson vastuuopettajaa/opinnäytteen ohjaajaa.

Opettaja ilmoittaa vilppiepäilystään selvittäjälle, jos piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä tai vilpin mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Epäselvissä tapauksissa opettaja ilmoittaa epäilyttävästä havainnosta ensin opiskelijalle ja varaa tälle mahdollisuuden kirjalliseen tai suulliseen selitykseen. Jos kysymyksessä on opettajan arvion mukaan korkeintaan opiskelijan vähäinen huolimattomuus tai ymmärtämättömyys, opettaja antaa ohjausta oikeista menettelytavoista ja palauttaa työn opiskelijalle korjattavaksi. Tällöin asia ei etene selvittäjälle, mutta opettaja voi halutessaan konsultoida selvittäjää. Opettaja ei voi hylätä opintosuoritusta vilpin perusteella, jollei vilppiä ole ensin todettu näiden ohjeiden mukaisella selvityksellä (ks. salitenttitilanteen mahdollinen poikkeusmenettely alla).

Kun opettaja katsoo aiheelliseksi ilmoittaa vilppiepäilynsä selvittäjälle, opettaja antaa oman kirjallisen selvityksensä asiasta. Opintosuorituksen arvostelu jää silloin odottamaan asian selvittämistä. Jos selvityksessä todetaan, että opiskelija on menetellyt vilpillisesti, opettajan on hylättävä hänelle arvosteltavaksi palautettu opintosuoritus. Vilpin perusteella hylätyn opintosuorituksen arvosteluun voi hakea oikaisua kuten opintosuorituksen arvosteluun muutoinkin.

Vaikka vilppiepäilyn selvittäminen olisi kesken jonkun opiskelijan osalta, opettajan tulee arvostella muiden opiskelijoiden opintosuoritukset sääntöjen mukaisessa määräajassa.

 

Erilaiset tenttitilaisuudet ja niiden valvonta

Tenttitilaisuuden valvojan on puututtava havaitsemaansa lunttausepäilyyn, muuhun vilpilliseen menettelyyn tai muuhun tenttitilaisuudesta annetun ohjeen vastaiseen toimintaan.

Salitentti (ml. sähköinen salitentti)

Ilmeisissä vilppitapauksissa valvoja ilmoittaa havainnostaan opiskelijalle saman tien, kehottaa opiskelijaa poistumaan tentistä ja tentti hylätään. Näissä tapauksissa asia ei poikkeuksellisesti edellytä selvitysmenettelyn käyttöä vaan ilmoitus ja tapahtuman kuvaus selvittäjälle riittää. Opiskelijan oikeusturvan varmistamiseksi opiskelijalla on näissäkin tapauksissa oikeus hakea oikaisua tentin arvosteluun normaaliin tapaan tenttitulosten julkaisemisen jälkeen. Vilpin epäilystä tenttivalvoja sen sijaan kertoo opiskelijalle tentin jälkeen sekä tekee ilmoituksen opintojakson vastuuopettajalle. Ilmoitukseen hän kirjaa havainnon, opiskelijan mahdollisen selityksen ja tehdyt toimet sekä oman kirjallisen selvityksensä tapahtuneesta.

Exam-tentti Turun yliopiston tiloissa

Exam-tenttitiloissa tehtäviä sähköisiä tenttejä valvotaan videotallenteiden avulla. Valvoja ilmoittaa Exam-järjestelmän ylläpitäjälle vilppiepäilystä ja ylläpitäjä ilmoittaa edelleen havainnosta tiedekunnan tai Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen (Kievi) selvittäjälle. Tästä eteenpäin katso kohta selvittäjä.

Sähköinen etätentti

Sähköisellä etätentillä tarkoitetaan joko tiettynä ajankohtana tai määritellyllä ajanjaksolla järjestettävää kuulustelutilaisuutta, joka toteutetaan sähköisessä oppimisympäristössä opiskelijan valitsemassa paikassa. Sähköisessä etätentissä materiaalien käyttöä tai ryhmätyötä ei voida valvoa tentin aikana. Tenttimuoto sopii parhaiten tilanteisiin, joissa materiaalien käyttö on vapaata ja yhteistyö ei vaaranna arvioinnin oikeudenmukaisuutta ja reiluutta. Opettaja tiedottaa sähköisen etätentin pelisäännöistä.

Selvittäjä

Selvittäjä on tiedekunnan tai Kievin opintopäällikkö tai muu opintohallinnon asiantuntija, jolle on annettu tehtäväksi tiedekunnan rikkomustapausten selvittäminen. Avoimena yliopisto-opetuksena toteutettavassa opetuksessa selvittäjänä toimii joko Kievin tai tiedekunnan opintopäällikkö tai avoimen yliopiston ja jatkuvan oppimisen osaston opintohallinnon asiantuntija, jonka tehtäviin kuuluu vilppitapausten selvittäminen. Opintopäällikkö tai muu opintohallinnon asiantuntija on selvittäjä silloin, kun opetus on tutkinto-opintoihin integroitua opetusta.

Selvittämiseen kuuluu opettajan ja muiden osapuolten neuvonta menettelytavoista, selvitysten ja muun asiakirja-aineiston kerääminen, opiskelijan kirjallinen kuuleminen, osapuolten informointi ja tarvittaessa asian valmistelu dekaanille. Selvitys tehdään siinä tiedekunnassa, jonka opinnoista on kysymys, tai Kievissä.

Saatuaan vastuuopettajalta tai valvojalta ilmoituksen vilppiepäilystä selvittäjä tutkii asian ja antaa opiskelijalle tilaisuuden tulla kuulluksi pyytämällä häneltä kirjallisen vastineen. Jos selvittäjä katsoo, että vilppiä ei ole tapahtunut, hän palauttaa suorituksen opettajalle arvosteltavaksi. Jos selvittäjä pitää vilpin tapahtumista todennäköisenä, hän valmistelee asian dekaanille, joka arvioi asian ja päättää mahdollisista jatkotoimista.

Kaikista toimenpiteistä selvittäjä tekee kirjauksen ko. asiaa varten laadittavaan pöytäkirjaan, joka täydennetään tarvittaessa asian edetessä. Pöytäkirja on vapaamuotoinen prosessin etenemisen vaiheiden ja päätösten kuvaus. Jos asian lopputulos on se, että vilppiä ei tapahtunut, pöytäkirja hävitetään.

Dekaani

Dekaani päättää jatkotoimenpiteistä selvittäjän valmistelun perusteella.

Jos dekaani katsoo selvityksen perusteella, että kysymyksessä on ollut aiheeton epäilys, selvittäjä palauttaa opintosuorituksen opettajalle arvosteltavaksi.

Jos dekaani katsoo, että opiskelija on menetellyt vilpillisesti, selvittäjä ilmoittaa opettajalle, että hänen on hylättävä opintosuoritus. Lisäksi dekaani voi harkintansa mukaan kutsua opiskelijan puhutteluun. Jos dekaani katsoo, että suorituksen hylkääminen ja mahdollinen puhuttelu eivät ole riittävä seuraamus opiskelijan teon moitittavuuteen nähden, dekaani esittää rehtorille kurinpitomenettelyn käynnistämistä.

Jos kysymyksessä on dekaanin harkinnan mukaan tutkimustoiminnassa tapahtunut rikkomus, dekaani esittää rehtorille TENKin menettelyohjeiden mukaista esiselvityksen aloittamista. Tällöin mahdollisesta kurinpitomenettelystä päätetään aikaisintaan vasta esiselvityksen valmistuttua.

Rehtori

Kurinpitomenettely/tutkimuseettisen neuvottelukunnan menettelyohjeiden mukainen menettely hoidetaan yliopistossa keskitetysti. Menettely tulee vireille, kun dekaani esittää toimenpiteisiin ryhtymistä yliopiston rehtorille. Kurinpitomenettelyn käytännön toimista vastaavat rehtori ja opintoasiainjohtaja. TENKin menettelyohjeen mukaisista käytännön toimista vastaavat rehtori ja yliopiston tutkimushallinnon asiantuntija.

Rehtori päättää siitä, tuleeko asiaan soveltaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaista menettelyä ja aloittaa esiselvitys.

Rehtori päättää yliopistolain mukaisesta varoituksesta. Jos varoitusta on pidettävä liian vähäisenä seuraamuksena, rehtori esittää opiskelijan määräaikaista erottamista hallitukselle. Hallituksen päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Hallituksen päätöksessä tulee kuitenkin todeta, pannaanko päätös toimeen lainvoimaa vailla olevana.

 

4.3. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö

Kaikille Turun yliopistossa valmistuville opinnäytteille tehdään ennen töiden hyväksymistä sähköinen alkuperäisyyden tarkastus Turun yliopiston ylläpitämää plagiaatintunnistuspalvelua käyttäen.

Sähköistä plagiaatintunnistusta suositellaan käytettäväksi myös opintojen eri vaiheissa siinä laajuudessa kuin eettisen toimintatavan tavoite edellyttää.

(Alla kuvatussa kaaviossa esitetään plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö tekstin alkuperäisyyden tarkastuksessa ja mahdollisen vilppiepäilyn käsittelyprosessi.)

 

5. Rikkomusten seuraamukset

Jos selvityksen tuloksena todetaan rikkomuksen tapahtuneen, opiskelijan opintosuoritus hylätään koko opintojakson osalta. Suorituksen hylkääminen voi olla ainoa seuraamus tilanteessa, jossa opiskelijan toiminnan moitittavuus on vähäinen. Muut mahdolliset seuraamukset ovat dekaanin puhuttelu ja yliopistolain 45§:n mukaiset varsinaiset kurinpitotoimet, joita ovat rehtorin kirjallinen varoitus tai hallituksen päättämä määräaikainen erottaminen. Seuraamukset koskevat myös toista opiskelijaa rikkomuksessa avustanutta opiskelijaa. 

Jos vilppiepäily ilmenee opintosuorituksen arvostelun tai hyväksilukemista koskevan päätöksen jälkeen, tällainenkin vilppiepäily voi johtaa aiemman päätöksen oikaisemiseen ja kurinpitotoimiin. 

Todetusta vilpillisestä menettelystä ilmoitetaan aina opiskelijan kotiyliopistoon. Tämä koskee niin kansallista kuin kansainvälistäkin liikkuvuutta. Ilmoittamismenettelyn tulee olla saapuvien opiskelijoiden tiedossa.

Väitöskirjojen osalta noudatetaan Turun yliopiston ohjeistusta: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen (https://www.utu.fi/fi/tutkimus/eettisyys/hyvan-tieteellisen-kaytannon-loukkaukset)

 

5.1. Opintosuorituksen hylkääminen

Jos selvittelyssä todetaan opiskelijan syyllistyneen rikkomukseen, opintosuoritus hylätään koko opintojakson osalta, mikäli se ei aiheuta kohtuutonta haittaa esim. potilaille tai muille ulkopuolisille tahoille.

 

5.2. Dekaanin puhuttelu

Vilppitapauksen luonteen mukaan seuraamuksena voidaan opintosuorituksen hylkäämisen lisäksi käyttää opiskelijan kutsumista dekaanin puhutteluun. Dekaanin puhuttelua käytetään aina, jos asia etenee yliopistotason käsittelyyn.

 

5.3. Rehtorin kirjallinen varoitus

Jos selvittelyssä todetaan opiskelijan teon moitittavuuden olevan muuta kuin vähäinen, opiskelijalle annetaan rehtorin kirjallinen varoitus. Esityksen rehtorille toimenpiteisiin ryhtymisestä tekee dekaani.

 

5.4. Hallituksen päättämä määräaikainen erottaminen

Jos teko on vakava tai jos opiskelija jatkaa menettelyä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa enintään yhdeksi vuodeksi.

Teon vakavuuden arvioinnissa huomioidaan mm.

 • teon toistuvuus
 • teon moitittavuus, esim. suunnitelmallisuus
 • opintosuorituksen merkityksellisyys opinnoissa
 • vilpillä saavutettu hyöty
 • plagiointitapauksissa plagioinnin laajuus ja luonne, esim. systemaattisuus ja ilmeinen välinpitämättömyys ohjeistuksesta

Määräaikainen erottaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan opiskeluoikeus päättyy määräajaksi. Erottamisen aikana opiskelija ei voi ilmoittautua yliopistoon, ei voi tehdä opintosuorituksia eikä voi valmistua. Myöskään erotetun opiskelijan utu-käyttäjätunnus ei ole voimassa.
 

6. Asiakirjojen laadinta, säilyttäminen ja julkisuus

Turun yliopiston hallintokieli on suomi, joten hallintopäätösten ja vilppiasioissa laadittavan pöytäkirjan kieli on suomi. Hallinnon palveluperiaatteen mukaisesti suomea osaamattomalle opiskelijalle päätöksen ja valmisteluasiakirjojen sisältö ja prosessin eteneminen kerrotaan englanniksi. Lisäksi opiskelija voi toimittaa omat dokumenttinsa englanninkielisinä ja hänen kanssaan voidaan asioida englanniksi.

Asian käsittelyn vaiheet kirjataan asian edetessä täydentyvään pöytäkirjaan, jonka aloittaa selvittäjä. Pöytäkirjan liitteitä ovat ilmoitus vilppiepäilystä, opiskelijan vastine ja muut mahdolliset asian kannalta relevantit asiakirjat. Asiakirjoja säilytetään tiedekunnan arkistossa yliopiston säilytysaikapäätöksen mukaisesti. Pöytäkirja ja mahdolliset päätökset jatkotoimenpiteistä toimitetaan tiedoksi opiskelijan lisäksi asianomaiselle opettajalle, dekaanille sekä tarvittaessa mahdollisille muille käsittelyn osapuolille. Päätös annetaan tiedoksi myös opiskelijan kotitiedekunnan dekaanille ja selvittäjälle, jos opiskelija on toisen tiedekunnan opiskelija. 

Kun asiassa on tehty päätös, se on julkinen, ellei siihen poikkeuksellisesti sisälly opiskelijan henkilökohtaisia asioita tai hänen suoritustensa sanallista arviointia. Joissakin tapauksissa asiakirja säilyy julkisena, jos salassa pidettävät tiedot voidaan peittää. Julkisella asiakirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, joka on pyynnöstä kenen tahansa saatavissa. Asian valmistelun ollessa kesken vain asianosaiset voivat saada tietoa asian etenemisestä.

Vaihto-opiskelijoiden osalta yliopiston kansainvälisten asioiden yksikkö hoitaa ilmoittamisen opiskelijan kotiyliopistoon keskitetysti tiedekunnasta saadun ilmoituksen perusteella. Myös yhteistutkintoa suorittavan opiskelijan saamasta seuraamuksesta voidaan ilmoittaa partneriyliopistoon, jos tällaisesta menettelystä on sovittu.

7. Lisätietoa