Cotutelle-sopimus

Kun on tarve saada ohjausta toisesta yliopistosta, joka sijaitsee Suomen ulkopuolella, kannattaa harkita Cotutelle-sopimuksen tekemistä. Cotutelle – jota usein kutsutaan myös yhteisohjaukseksi – tarkoittaa tohtorintutkintoa, johon kuuluu väitöstutkimuksen tekemistä kahdessa yliopistossa tai korkeakoulussa kahdessa eri maassa. Väitöskirjatutkija työstää väitöskirjaansa tasapuolisesti molemmissa yliopistoissa kahden tai useamman ohjaajan yhteisohjauksessa. Cotutelle-sopimuksen toivottu tulos on molempien yliopistojen myöntämä tohtorintutkinto vain yhden väitöskirjan perusteella.

Valmisteluprosessi

Cotutelle voidaan ymmärtää laajemmassa merkityksessä tohtorintutkinnon kansainvälistymisen välineenä, ja sen tekeminen on perusteltua, kun yliopistojen välinen yhteistyö perustuu aitoon akateemiseen tutkimusyhteistyöhön ja syventää jo olemassa olevaa yhteistyötä. Sopimus voidaan solmia sellaisen Turun yliopiston hyväksymän yliopiston kanssa, jonka tohtorikoulutus vastaa laadullisesti Turun yliopiston antamaa koulutusta. Yhteistyöyliopiston tulee myös olla oman maansa tai korkeakoulujärjestelmänsä mukaisen asianomaisen viranomaisen virallisesti tunnustama.

Cotutellessa väitöskirjatutkija suorittaa opinnot samanaikaisesti molempiin yliopistoihin niiden tutkintomääräysten mukaisesti ja laatii yhden väitöskirjan, jonka on vastattava kummankin yliopiston vaatimuksia. Cotutelle-sopimuksessa sovitaan:

 • tutkinnon sisällöstä ja opintojen suorittamisesta ja määrästä kussakin yliopistossa
 • arvosteluperusteista ja -menettelyistä
 • ohjauksen järjestämisestä ja ohjausvastuun jakamisesta
 • opintojen rahoituksesta
 • väitöskirjan tarkastus-, hyväksymis- ja arvostelumenettelystä
 • tekijänoikeuksista
 • tutkinnon myöntämisestä ja tutkintotodistuksista

Väitöstutkimus voidaan jättää arvosteltavaksi Turun yliopistossa, yhteistyöyliopistossa tai molemmissa sen mukaan, mitä sopimuksessa on sovittu. Lähtökohtaisesti väitöskirjatutkija jättää väitöskirjansa arvioitavaksi ja puolustaa sitä vain toisessa tohtorintutkinnon myöntävässä yliopistossa. Edellytyksenä on, että yhteistyöyliopiston väitöskirjaa koskevat vaatimukset eivät merkittävästi poikkea asianomaisen tiedekunnan vaatimuksista. Yhteisohjausjärjestelyä koskevassa sopimuksessa ja koulutuksessa on myös noudatettava Turun yliopiston tohtorikoulutusta koskevia suosituksia.

Ennen kuin Cotutelle-sopimus voidaan allekirjoittaa, tohtorikoulutettavan on oltava kirjautuneena opiskelijaksi molemmissa yliopistoissa. Opiskeluoikeutta haetaan siis ensin normaalien hakumenettelyiden kautta. Cotutelle-sopimusta voidaan kuitenkin valmistella jo ennen opiskeluoikeuden saamista. Valmistelun aloittaminen edellyttää, että molemmista yliopistoista löytyy yhteisohjaamiseen sitoutuneet ohjaajat. Sopimus tulisi tehdä heti opintojen alussa, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta. Cotutelle-sopimus laaditaan aina tapauskohtaisesti.

Sopimuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, joko ennen koulutuksen tai yhteisohjauksen alkamista tai viimeistään opintojen alkuvaiheessa, sillä sopimuskumppanista riippuen kahden yliopiston tohtorintutkintoon liittyvien tutkintovaatimusten ja menettelyperusteiden yhteensovittaminen voi viedä aikaa.

Valmisteluprosessi etenee seuraavalla tavalla:

 1. Ohjaaja ja väitöskirjatutkija ottavat yhteyttä tiedekuntansa tohtorikoulutuksen valmistelijaan. Sopimusluonnos valmistellaan yhteistyössä asianomaisen laitoksen, tiedekunnan tohtorikoulutuksen valmistelijan ja kumppaniyliopiston kesken. Tohtorikoulutuksen valmistelijalla on päävalmistelijan rooli.
 2. Tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaava valmistelija ottaa yhteyttä Opiskelija- ja hakijapalveluihin, jossa tarkistetaan, että yhteistyöyliopisto on oman maansa tai korkeakoulujärjestelmänsä mukaisen asianomaisen viranomaisen virallisesti tunnustama. Yhteystiedot: admissions@utu.fi, lisätietoja saa kansainvälisen koulutuksen asiantuntijalta Johanna Kärjeltä.
 3. Sopimuksen pohjana suositellaan käytettävän UTU:n Cotutelle-sopimusmallia. Turun yliopiston lakipalveluita voidaan konsultoida, jos sopimukseen tulee paljon muutettavia kohtia: (legal@utu.fi).
 4. Sopimuksen allekirjoittavat Turun yliopistossa väitöskirjatutkija, ohjaaja ja dekaani.

Cotutelle-sopimuspohja