Professoriluennot 2021 hero-kuva

Professoriluento | Timo Veromaa

Suomen biolääketieteellinen tutkimus on kansainvälisesti kilpailukykyistä, mutta toisin kuin kilpailijamaissa, mittava investointi tutkimukseen ei ole johtanut vastaavaan menestykseen alan yritystoiminnassa.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen uusi InFLAMES -tutkimuksen lippulaiva on immuunijärjestelmän innovaatiokeskus, joka toimii sekä lääketieteen että talouskasvun moottorina. Lippulaivan tärkeitä tavoitteita ovat läpimurrot lääkekehityksen, diagnostiikan ja yksilöllisen lääketieteen aloilla. Innovaatiot, kansainvälistä kärkeä edustavat tutkijat, huippuluokan tutkimusinfrastruktuuri ja tiivis yliopistojen ja liike-elämän yhteistyö luovat perustan lippulaivan tutkimukselle.

Katso video:

InFLAMES - kehittyvä, immunologian huippututkimukseen perustuva täsmälääketieteen ekosysteemi

Turun yliopiston tutkimuksen yksi keskeinen profiilialue on terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys.

Suomen biolääketieteellinen tutkimus on kansainvälisesti kilpailukykyistä, mutta toisin kuin kilpailijamaissa, mittava investointi tutkimukseen ei ole johtanut vastaavaan menestykseen alan yritystoiminnassa. Koen tähän epäsuhtaan panostamisen itselleni läheiseksi ja erittäin tärkeäksi ja olinkin ilahtunut, kun minulle tarjoutui mahdollisuus tuoda osaamistani lääkekehityksen työelämäprofessorina juuri käynnistyneessä InFLAMES -lippulaivassa.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen uusi InFLAMES -tutkimuksen lippulaiva on immuunijärjestelmän innovaatiokeskus, joka toimii sekä lääketieteen että talouskasvun moottorina.  Lippulaivan tärkeitä tavoitteita ovat läpimurrot lääkekehityksen, diagnostiikan ja yksilöllisen lääketieteen aloilla. Innovaatiot, kansainvälistä kärkeä edustavat tutkijat, huippuluokan tutkimusinfrastruktuuri ja tiivis yliopistojen ja liike-elämän yhteistyö luovat perustan lippulaivan tutkimukselle.

Olen tutkijataustainen, myös muodollisen johtajakoulutuksen saanut lääkäri ja toiminut lääkealan ja terveysteknologia-alan yrityksissä johtotehtävissä 25 vuoden ajan Suomessa, USA:ssa ja Iso-Britanniassa ja lisäksi hallitusroolissa muutamassa muussakin Euroopan maassa. Kokemusta on kertynyt sangen monipuolisesti sekä yksityisistä että pörssilistatuista julkisista yhtiöistä. Päivätyöni ohessa olen ollut aktiivinen myös alan julkisen sektorin hankkeissa yritystoiminnan edellytysten kehittämisessä Suomessa.  Olen ollut mukana esimerkiksi kansallisissa osaamiskeskus-hankkeissa, HealthBIO:ssa, ja Suomen terveysalan kasvustrategian kärkihankkeissa. Erityisesti olen osallistunut kansallisen biopankkiosuuskunnan FINBB:n toiminnan käynnistämiseen ja olen edelleen sen hallituksen puheenjohtaja vsshp:n edustajana.

Terveystietokantojen ja biopankki- ja genomitiedon yhdistäminen luo tutkimukselle ja lääkekehitykselle erityisesti Suomessa valtavia uusia mahdollisuuksia. Turussa Auria biopankki on ollut uranuurtaja tässä toiminnassa ja InFLAMES-lippulaivaan kuuluu useita terveystietokantoja ja biopankkeja laajasti hyödyntäviä tutkimusryhmiä. Pieneltä osin olen itsekin EMBA-tutkinnon päättötyössä (2018) tutkinut biopankkidatan ja muun kompleksin kliinisen datan ja genomidatan integroinnin metodeja. Perehdyin  terveydenhoidossa toistaiseksi rajoitetusti sovellettuihin skaalautuviin digitaalisiin alustoihin, joita tarvitaan kliinisten tutkimusten tehostamiseen ja myöhemmin potilaiden hoidon ohjaukseen.

Ajatuksemme on, että immunologisen huippututkimuksen ja lääkeaihioiden kehittämisen sekä patentoinnin tuloksena löydetyt uudet molekyylit viedään Turussa tarjolla oleviin tautimallitutkimuksiin ja edelleen lääkekehityshankkeeksi. Toivon mukaan samalla saadaan aikaan myös menestyviä yhtiöitä, jotka voivat viedä nämä uudet hoidot kliinisiin potilastutkimuksiin ja aikanaan myös apteekin hyllylle terveyttä ja hyvinvointia tuottamaan.

Inflames - ekosysteemissä ovat mukana paikalliset, kansalliset ja kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit sekä useat muut julkiset kumppanit. Avainasemassa ovat myös turkulaiset yliopistotutkimuksesta jo syntyneet lääke- ja diagnostiikka-alan yritykset, isot kansainväliset ja suomalaiset lääkeyrityskumppanit ja luonnollisesti tutkimuksen julkiset ja yksityiset rahoittajat.

Lääkekehityksen työelämäprofessuurin tarkoituksena on tuoda lisää life science -alan yritysten käytännön tason osaamista ja innovaatio-osaamista Turun yliopistoon.  Haluamme myös lisätä yhteistyötä yliopiston ja lääkealan yritysten välillä sekä toimia mahdollistajana innovaatioiden kaupallistamisessa. Tutkijoiden tulee saada keskittyä siihen, minkä parhaiten osaavat eli tutkimukseen, kun oma roolini on herätellä tutkijoita näkemään tutkimuslöydösten potentiaali sairauksien diagnosoinissa ja potilaiden hoidossa.

Jo InFLAMESia rakennettaessa oli selvää, että yliopiston jo tarjoamien tutkimuspalvelujen lisäksi työelämäprofessorit olisivat keskeinen väline yliopistossa tehtyjen löydösten kaupallisen potentiaalin tunnistamisessa ja sopivan jatkojalostajan löytämisessä yritysmaailmasta. Työelämäprofessorit kehittävät siis yliopiston ja työelämän välistä vuorovaikutusta ja  yliopiston kannalta tavoite on vahvistaa yliopiston strategisesti tärkeitä aloja ja kasvattaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Mitä lisäarvoa tällainen uusi ekosysteemi sitten tuo? Tavoitteita on kolmella eri tasolla: tieteessä, taloudessa ja hyvinvoinnissa.

1. Ensinnäkin tieteellisellä tasolla tavoitellaan nyt jo saavutettujen tieteellisten menestyksien monistamista, kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamista ja ennen kaikkia tavoitteena on Suomen vahvimman immunologiaklusterin luominen.

Tavoittelemme tämän tutkimusalueen näkyvyyden lisääntymistä ja nyt mukana olevien tutkimusorganisaatioiden entistä vahvempaa sitoutumista - erityisesti immunologiseen tutkimukseen.

2. Toiseksi, talouden tasolla haluamme tuoda alan asiantuntemuksen liike-elämän käyttöön ja saada paikalliset innovaatiot hyötykäyttöön. Yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyöllä eli n.s. Public-Private kumppanuuksilla optimoidaan resurssit ja lisätään alueen ja yritysten houkuttelevuutta myös investointikohteina. Lippulaivan uskomme toimivan kotimaan uuden lääketeollisuuden ajurina ja suunnitellun kansallisen lääkekehityskeskuksen keskeisenä kumppanina.

3. Kolmanneksi, lisäarvo hyvinvoinnin alueella on myös keskeistä. Parantunut ja nopeutunut diagnostiikka, yksilöllisen lääketieteen kehittyminen ja soveltaminen paikallisesti sekä uusien lääkkeiden markkinoille tuominen tuovat toteutuessaan merkittävää lisäarvoa potilaille ja koko yhteiskunnalle.  Tärkeää on myös uuden sukupolven koulutus, käsittäen sekä tutkijayhteisön että teollisuuden toimijoille. Tavoitteena on myös väestötason immunologian ymmärryksen lisääminen, minkä näin COVID-19 -aikaan uskoisi lankeavan otolliseen maaperään.

Lippulaivan tieteellisenä päämääränä on tehdä läpimurtoihin tähtäävää huipputason immunologista tutkimusta. Lippulaivassa selvitetään valkosoluliikenteen ja valkosolujen erilaistumista ja erilaistumisen mekanismeja erilaisten syöpien ja tulehdustautien synnyssä. Tarkoituksena on luoda myös monimuuttujaiset data- ja biopankit ihmisen immunologista elimistä tutkimuksen käyttöön. Edelleen, tarkoitus on kehittää immunoprofilointia ja systeemisiä lähestymistapoja akuuttien ja kroonisten tulehdustautien syntymekanismin ymmärtämiseksi. Kehitämme myös uusia diagnostisia menetelmiä ja uusia hoitomenetelmiä taisteluun tulehdustauteja vastaan.

Erityisen mielenkiintoiseksi InFLAMES -lippulaivan tekee sen konkreettiset vaikuttavuustavoitteet. Tavoitteena on kehittää houkutteleva oppimisympäristö yliopiston ja yrityselämän yhteistyön parantamiseksi esimerkiksi teollisuuden työntekiijöille räätälöidyllä tohtorikoulutusohjelmalla. Edelleen, tarkoitus on lisätä tutkijoiden keksintöilmoitusten, lisensointien ja start-up -yritysten määrää immunologian alalla. Samoin tavoitteena on lisätä yliopiston ja yritysten välisiä yhteistyösopimuksia ja saada kolme lippulaivan tutkimukseen perustuvaa diagnostista testiä ja kaksi immunologista lääkettä markkinoille saakka. Haluamme tuoda suomalaiseen sairaanhoitoon konseptin räätälöidystä, henkilökohtaisesta immunologisesta lääketieteestä.  

Aikamoisia vaikuttavuustavoitteita seuraaville vuosille, mutta nyt olemme jo hyvässä vauhdissa ja näkymät ovat innostavat!

Timo Veromaa
Timo Veromaa aloitti Turun yliopistossa työelämäprofessorina huhtikuussa 2021. Työelämäprofessuurin erityisalana on lääkekehitys.

Keskeisimmät tutkimusaiheet ja asiantuntijuusalueet

  • lääkekehitys
  • kansainvälistyminen
  • innovaatiotoiminta
  • tutkimustulosten kaupallistaminen

Tutkinnot ja dosentuurit 

  • Executive MBA, Turun yliopisto 2018
  • lääketieteen tohtori, Turun yliopisto 1988
  • lääketieteen lisensiaatti, Turun yliopisto 1985