Älykkäät kaupungit, talousmaantiede ja innovatiivinen teknologia kaupungeissa

Siirtyminen tietoyhteiskuntaan on tuonut esille tarpeita ymmärtää paremmin muutoksen mekanismeja kuten älykkäitä järjestelmiä sekä niiden kehittymistä ja merkitystä. Älykkäiden kaupunkien ja älykkäiden innovatiivisten kaupunkiteknologioiden tutkimus on monitieteistä ja pohjautuu pitkäaikaiseen aluetutkimukseen. Teknologista kehitystä kaupunkiympäristössä tutkitaan niin talouskasvun, teknologisten innovaatioiden kuin sosiaalisten ja poliittisten näkökulmien kautta.

Kaupunkikehitys, urbanismi sekä tietoverkot muuttavat jokapäiväistä elämää synnyttäen uusia keskinäisiä suhteita. Mielenkiintoiseksi kysymykseksi muodostuu, miten digitalisaatio ja älykäs teknologia kuten IoT ja AI vaikuttavat kaupunkikulttuuriin, julkisten tilojen käyttöön sekä kaupunkikehitykseen? Teknologiset innovaatiot ovat keskeisessä roolissa eritysesti kaupunkien sisäisessä kehityksessä kuten liikenteen, liikkuvuuden, jätehuollon ja suunnittelun muutosten hallinnassa.

Tutkimusalat

Langattoman informaatioteknolgian kehitys on vaikuttanut tiedon jakamiseen kaikilla maantieteellisilla tasoilla globaalin satelliittidatan tiedonvälityksestä paikallistasolle kuten rakennusten sisätilojen tietoverkkoihin. Kaupungeille, nähdään ne sitten fyysisenä tilana tai hallinnollisena rakenteena, teknologiset prosessit ovat tuoneet mukanaan kasvavia vaatimuksia, mutta samalla myös uusia mahdollisuuksia. Uudet ratkaisut, jotka tarjoavat paikkaan pohjautuvia palveluja, on nähty pääasiallisina nousevina markkinapotentiaaleina ohjelmisto- ja palvelujen kehittäjille.

Tutkimuksella on kolme painopistealaa, joiden alla kaupunkien tilaa (laajuus, prosessit ja tulevaisuuden potentiaali) analysoidaan

 • yritysten, jotka tuottavat ja myyvät digitaalisia, innovatiivisia ja/tai älykkäitä palveluja ja ratkaisuja (e-kauppa), tilallinen analyysi; tunnistaa avaintoimijat, jotka vaikuttavat kaupunkiteknologioihin
 • loppukäyttäjien käyttäytyminen, teknologioiden omaksuminen sekä tulevaisuuden muutoksiin liittyvät näkymät erilaisissa ja erilaistuvissa kansallisissa ja alueellisissa konteksteissa
 • sektori- ja sidosryhmäyhteistyön, yhteishankkeiden ja julkisen, yksityisen sektorin ja kansalaisten välisten kumppanuuksien (PPP) nykytila ja tulevat muodot: vuorovaikutus paikallis- ja kansallistason hallitusten välillä ja niiden asema kansainvälisten kriteerien muodostajien joukossa.

Tommi Inkinen

International Geographical Unionin (IGU) komission 16.13 Geography of Information, Innovation and Technology puheenjohtaja. 

Toimituskunnan johtaminen tieteellisissä aikakausjulkaisuissa

 • Journal of Open Innovation (kansainvälinen julkaisu, Springer), toimitussihteeri
 • Terra, maantieteellinen aikakauskirja (kansallinen julkaisu), päätoimittaja, 2010–2013.

Toimituskunnan jäsenyydet tieteellisissä aikakausjulkaisuissa

 • International Journal of Electronic Government Research (Web of Science, WoS)
 • Journal of Urban Technology (WoS)
 • NETCOM, Networks and Communications Studies
 • International Journal of Knowledge-Based Development (WoS)
 • Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship (WoS)
 • Terra, maantieteellinen aikakauskirja (Suomen Maantieteellinen Seura).

Tutkimushankkeet

DigiPort

Satamasidonnainen data ja sen avoin hyödyntäminen (DigiPort) -hankkeen tavoitteena on uudistaa digitalisaation ja avoimen tiedon avulla satamien liiketoimintamahdollisuuksia ja etsiä satamille ja muille logistiikka-alan toimijoille uusia keinoja hyödyntää ja hyötyä digitalisaation murroksesta liiketoiminnassaan.

Hankkeessa järjestetään koulutustilaisuuksia ja työpajoja avoimesta tiedosta satamasidonnaisille yrityksille. Avattavan datan kartoitusta ja toteutusta pilotoidaan Turun ja HaminaKotkan satamien infrastruktuurin osalta. Tässä yhteydessä määritellään sisällöt, tekniset toteutukset ja mahdolliset rajoitteet (mm. juridiset) ja motivaatio tiedon avaamiselle. Datan avausprosessin yhteydessä hanke pyrkii samalla edistämään Liikenneviraston ja satamien välistä liikennejärjestelmän avoimen tiedon jakamista koskevaa yhteistyötä.

Datan avausta varten kohdesatamille perustetaan avoimen datan palvelin ja datakatalogi. Tämän jälkeen järjestetään Hackathon hankkeessa avatun ja muun avoimen datan perusteella synnytettävien innovaatioiden kiihdyttämiseksi. Tilaisuudessa dataosaajia, ratkaisukehittäjiä ja satamatoimintojen substanssiosaajia törmäytetään kehittämään uusia ja oivaltavia ratkaisuja satamien tiedon hyödyntämiseen.

Digitalisaation vaikutuksia tulevaisuuden satamatoimintaan luodataan tuottamalla erilaisia tulevaisuusmalleja. Satamatoiminnassa tapahtuvien innovaatioiden lisäksi huomioidaan myös muun meriklusterin kehitys (mm. miehittämättömät alukset).

Hankekonsortioon kuuluvat MKK:n lisäksi Merikotka tutkimuskeskus, Kaakkois-Suomen AMK (XAMK) ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus (Tieke). Hankkeen  kesto on lokakuu 2017 - syyskuu 2019. Hanketta rahoittavat EU:n Aluekehitysrahasto, Turun ja HaminaKotkan satamat ja hankepartnerit.

Lisätietoja: Reima Helminen / Merikotka DigiPort 

Twitter: @DigiPortProject 

 Digiport_logo

Aiemmin toteutetut tutkimushankkeet

Academy of Finland: Geography and Innovative Competitiveness? Finnish Knowledge Regions in European and Global Economy. 2009–2012. Project number 127213. 

Helsinki Metropolitan Region Urban Research Program. Business perspective on innovative urban growth, parts I and II. 2014–2016. 

MAKERA (Maatilatalouden kehittämisrahasto, the development fund for agriculture, Workpackage) 2016–2017. 

 

Julkaisut

Clusters, Geographies, Economies, Innovations

[C2] Inkinen, T. (ed. 2020). Clusters, Geographies, Economies, Innovations. Journal of Open Innovation. 

https://www.mdpi.com/journal/JOItmC/special_issues/Clusters_Geographies

Sustainable Mobility and Transport

[C2] Inkinen, T, Yigitcanlar, T. & M. Wilson (eds. 2020). Sustainable Mobility and Transport. Sustainability. 

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Mobility

Start-ups, business investors and flow of music: contrasting two creative events in Helsinki, Finland.

[A3] Inkinen, T. & S. Jokela (2020). Start-ups, business investors and flow of music: contrasting two creative events in Helsinki, Finland. In Di Vita, S. & M. Wilson (eds): Planning and Managing Smaller Events: Trends and Opportunities for Downsizing Spectacle. Routledge, London. (JUFO: 3)

https://www.routledge.com/Planning-and-Managing-Smaller-Events-Downsizing-the-Urban-Spectacle/Vita-Wilson/p/book/9780367218157

Special Issue: Smart Cities and Innovative Urban Technologies

Inkinen, T., T. Yigitcanlar & M. Wilson (2019). Special Issue: Smart Cities and Innovative Urban Technologies. Journal of Urban Technology 26:2 (Routledge, WoS, JUFO:1)

Geographies of Disruption. Place Making for Innovation in the Age of Knowledge Economy

[C1]  Yigitcanlar, T. & T. Inkinen (2019). Geographies of Disruption. Place Making for Innovation in the Age of Knowledge Economy. 326 p. Springer, New York. (JUFO: 2) DOI: 10.1007/978-3-030-03207-4

https://doi.org/10.1007/978-3-030-03207-4

Smart Cities and Innovative Urban Technologies

[C2] Inkinen, T., T. Yigitcanlar & M. Wilson (2019). Smart Cities and Innovative Urban Technologies. Journal of Urban Technology 26:2, I-First. (Routledge, WoS, JUFO:1) DOI: 10.1080/10630732.2019.1594698

https://www.tandfonline.com/toc/cjut20/26/2?nav=tocList

E-capital and economic growth in European metropolitan areas: Applying social media messaging in technology-based urban analysis

[A1]  Kiuru, J. & T. Inkinen (2019). E-capital and economic growth in European metropolitan areas: Applying social media messaging in technology-based urban analysis. Journal of Urban Technology 26:2. (Routledge, WoS, JUFO: 1) DOI: 10.1080/10630732.2019.1579513

http://dx.doi.org/10.1080/10630732.2019.1579513

Knowledge-based environments in the city: Design and urban form in the Helsinki Metropolitan Area

[A1]  Ponto, H. & T. Inkinen (2019). Knowledge-based environments in the city: Design and urban form in the Helsinki Metropolitan Area. International Journal of Knowledge-Based Development 10, forthc. (Inderscience, WoS, JUFO: 1)

http://dx.doi.org/10.1504/IJKBD.2019.101004

Money matters? A qualitative study of the funding organizations as a part of smart cities and innovative development

Inkinen, T. & H. Ponto (2018). Money matters? A qualitative study of the funding organizations as a part of smart cities and innovative development. In Rodríguez Bolívar, M.P. (ed.): Smart Technologies for Smart Governments. Transparency, Efficiency and Organizational Issues, Public Administration and Information Technology 24, 169–189. Springer, New York. (WoS; JUFO: 2) DOI 10.1007/978-3-319-58577-2_9

Sectoral and technological systems of environmental innovation: The case of marine scrubber systems

Makkonen, T. & T. Inkinen (2018). Sectoral and technological systems of environmental innovation: The case of marine scrubber systems. Journal of Cleaner Production 200, 110–121. (Elsevier, WoS, JUFO: 2) DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.07.163

Variations in the adoption and willingness to use e-services in three differentiated urban areas

[A1] Inkinen, T., M. Merisalo, T. Makkonen (2018). Variations in the adoption and willingness to use e-services in three differentiated urban areas. European Planning Studies 26:5, 950–968. (Routledge, WoS, JUFO: 2) DOI: 10.1080/09654313.2018.1448756

http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2018.1448756

Containers, facilitators, innovators? The role of cities and city employees in innovative activities

[A1] Makkonen, T., M. Merisalo & T. Inkinen (2018). Containers, facilitators, innovators? The role of cities and city employees in innovative activities. European Urban and Regional Studies, 25:1, 106–118. (SAGE, WoS, JUFO: 2) DOI: 10.1177/0969776417691565

http://dx.doi.org/10.1177/0969776417691565

Cost aggregation in export logistics chain

Hämäläinen, E., E. Twrdy & T. Inkinen (2017). Cost aggregation in export logistics chain. Journal of Open Innovation 3:26, 1–14. (Springer, JUFO: 1) DOI: 10.1186/s40852-017-0077-9

How to generate economic and sustainability reports from Big Data? Qualifications of process industry

Hämäläinen, E. & T. Inkinen (2017). How to generate economic and sustainability reports from Big Data? Qualifications of process industry. Processes 5: 4, 64. (MDPI, WoS, JUFO: 1) DOI: 10.3390/pr5040064

Predicting innovative growth and demand with proximate human capital: A case study of the Helsinki Metropolitan Area

Kiuru, J. & T. Inkinen (2017). Predicting innovative growth and demand with proximate human capital: A case study of the Helsinki Metropolitan Area. Cities 64, 9–17. (Elsevier, WoS, JUFO: 2) DOI: 10.1016/j.cities.2017.01.005

Port waste management in the Baltic Sea area: A four port study on the legal requirements, processes and collaboration

Svaetichin, I. & T. Inkinen (2017). Port waste management in the Baltic Sea area: A four port study on the legal requirements, processes and collaboration. Sustainability 9:5, 699. (MDPI, WoS, JUFO: 1) DOI: 10.3390/su9050699

Economic Geography of Knowledge Intensive Technology Clusters: Lessons from the Helsinki Metropolitan Area

Inkinen, T. & I. Kaakinen (2016). Economic Geography of Knowledge Intensive Technology Clusters: Lessons from the Helsinki Metropolitan Area. Journal of Urban Technology 23:1, 95–114. (Routledge, WoS, JUFO: 1) DOI: 10.1080/10630732.2015.1090196

Knowledge-based development of city-regions: the Finnish perspective

Yigitcanlar, T., T. Inkinen & T. Makkonen (2015). Knowledge-based development of city-regions: the Finnish perspective. DisP – The Planning Review 51:3, 62–77. (Routledge, WoS, JUFO: 1) DOI: 10.1080/02513625.2015.1093352

Reflections on the innovative city: examining three innovative locations in a knowledge bases framework

Inkinen, T. (2015) Reflections on the innovative city: examining three innovative locations in a knowledge bases framework. Journal of Open Innovation 1:8, 1–23. (Springer, Scopus, JUFO: 1) DOI: 10.1186/s40852-015-0009-5

Geographical and temporal variation of regional development and innovation in Finland

Makkonen, T. & T. Inkinen (2015). Geographical and temporal variation of regional development and innovation in Finland. Fennia. International Journal of Geography 193–1, 134:147. (WoS, JUFO: 1) DOI: 10.11143/46476

Spatial scaling of regional strategic programmes in Finland: A qualitative study of clusters and innovation systems

Makkonen, T. & T. Inkinen (2014). Spatial scaling of regional strategic programmes in Finland: A qualitative study of clusters and innovation systems. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography 68:4, 216–227. (Routledge, WoS, JUFO: 1) DOI: 10.1080/00291951.2014.924551

Innovation quality in knowledge cities: Empirical evidence of innovation award competitions in Finland

Makkonen, T. & T. Inkinen (2014). Innovation quality in knowledge cities: Empirical evidence of innovation award competitions in Finland. Expert Systems with Applications 41:12, 5597–5604. (Elsevier, WoS, JUFO: 2) DOI: 10.1016/j.eswa.2014.02.010

Urban WLAN solutions in Finnish cities

Inkinen, T. & J.S. Jauhiainen (2014). Urban WLAN solutions in Finnish cities. Encyclopedia of Information Science and Technology, 6339–6346. Third edition. Information Science Reference, Hershey. DOI: 10.4018/978-1-4666-5888-2.ch623

Managing e-government: Stakeholder view from public administration service developers

Inkinen, T. & M. Merisalo (2014). Managing e-government: Stakeholder view from public administration service developers. In Rodríguez Bolívar, M.P. (ed.): Measuring e-government efficiency. The opinions of public administrators and other stakeholders, 171–189. Springer, New York. (WoS; JUFO: 2) DOI: 10.1007/978-1-4614-9982-4_10

Innovative capacity, educational attainment and economic development in the European Union: Causal relations and geographical variations

Makkonen, T. & T. Inkinen (2013) Innovative capacity, educational attainment and economic development in the European Union: Causal relations and geographical variations. European Planning Studies 21:12, 1958–1976. (Routledge, WoS, JUFO: 2) DOI: 10.1080/09654313.2012.722968)