Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot

Mitä tarkoittaa arkistojen hiljaisuus ja mitä arkistoista puuttuu? Kuka päättää kuka kelpaa historiaan? Voiko blogin tai twiitin arkistoida? Mitä ovat seulonta ja tietosuoja ja mitä humanistin pitäisi tietää tietojärjestelmää hankittaessa? Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot tarjoavat valmiuksia pohtia esimerkiksi näitä kysymyksiä. Monipuolisuutta opintoihin tuovat muun muassa kuuden kuukauden työharjoittelu sekä yhteistyö Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkiston kanssa.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhdessä tarjoamat maisteriopinnot luovat laaja-alaisen kuvan arkistoalan ja asiakirjahallinnan kehityksestä, teorioista ja käytännön työstä. Opinnoissa yhdistyvät teoreettinen yliopistokoulutus sekä asiantuntijakoulutus ja niissä kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden  työelämävalmiuksiin.

Haku maisteriopintoihin järjestetään joka toinen vuosi. Edellinen haku oli toukokuussa 2022 ja seuraava haku on keväällä 2024.

Kaksikieliset, humanistisesti suuntautuneet opinnot tarjoavat eväitä niin arkistoalan töihin kuin tutkijan urallekin. Opinnot tuottavat valmiudet toimia historiallisissa ja kulttuuriperintöä säilyttävissä arkistoissa sekä jokapäiväisessä organisaatioiden asianhallinnassa. Sekä paperinen että digitaalinen arkistomaailma tulevat tutuiksi.

Maisteriopinnoissa on kahdeksan pääainetta: etnologia, Euroopan ja maailman historia, folkloristiikka, kulttuurihistoria ja Suomen historia Turun yliopistossa sekä nordisk folkloristik, nordisk etnologi ja nordisk historia Åbo Akademissa.

Maisteriopinnot suorittaneet valmistuvat filosofian maistereiksi (120 op) pääaineestaan.

HAKU ARKISTOALAN JA ASIAKIRJAHALLINNAN MAISTERIOPINTOIHIN

Haku Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin 2024

Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisiin arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteri­opintoihin voivat hakea maisteriopintoihin osallistuvien pääaineiden opiskelijat. Hakuaika on 6.5. – 17.5.2024.

Pääaineet ovat Turun yliopistossa folkloristiikka, etnologia, kulttuurihistoria, Suomen histo­ria sekä Euroopan ja maailman historia. Åbo Akademissa pääaineet ovat nordisk folkloristik, nordisk etnologi ja nordisk historia.  Opintoihin valitaan 15 opiskelijaa. Åbo Akademin kiintiö on 4 opiskelijaa ja Turun yli­opiston kiintiö on 11 opiskelijaa. Haussa ei ole oppiainekohtaisia kiintiöitä yliopistojen sisällä.

Myös muiden kuin em. pääaineiden opiskelijat, joilla on opiskeluoikeus Turun yliopiston hu­manisti­sessa tiedekunnassa, voivat hakea, mutta hyväksyminen vaatii pääaineen vaihdon ja tapauskohtaisesti määriteltävät pääainekohtaiset siltaopinnot eli tutkintoa täydentävät uuden pääaineen opinnot. Siltaopinnoista päättää se oppiaine, missä opiskelija suorittaa maisterin tut­kinnon. Siltaopinnoista tulee keskustella uuden pääaineen henkilökunnan kanssa ennen haku­ajan päättymistä.

Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin voi hakea myös erillisopiskelijaksi, täydennysopiskelijaksi, hakemalla suorittamaan FM-tutkintoa yhteishaussa tai jatko-opiskelijana. Nämä hakemukset otetaan huomioon, jos kiintiö ei täyty muista hakemuksista.

Maisteriopinnot ovat kaksikieliset, ja opiskelijan tulee kyetä seuraamaan opetusta suomeksi ja ruotsiksi.

Valintakriteerit

 • HuK-tutkinto on suoritettu 31.8.2024 mennessä.
 • Yhteishaussa arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin jonkin opintoihin kuuluvan pääaineen kautta hakevilta edellytetään Turun yliopiston säännöissä, että HuK-tutkinto on valmis 31.5.2024 mennessä. Vastaavasti Åbo Akademissa tutkinnon on oltava valmis 31.7.2024 mennessä.
 • Haetun pääaineen perus- ja aineopinnot on suoritettu joko pääaine- tai sivuainelaajuisina tai hakijalla on vastaavat tiedot.  Opintojen tulee olla suoritettu 31.8.2024 mennessä.
 • Jos hakija on valittu arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin, mutta HuK-tutkinto, haetun pääaineen opinnot tai vastaavat opinnot eivät ole valmiit 31.8.2024 mennessä, opinto-oikeus arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin raukeaa.
 • Opintomenestys.
 • Hakijan osoittama motivaatio. Hakemukseen liitetään motivaatiokirje.  

Hakeminen

Haku tapahtuu Webropol-lomakkeella, johon täytetään pyydetyt perustiedot, laaditaan motivaatio­kirje sekä liitetään opintorekisteriote ja muut mahdolliset liitteet. Jos opiskelu vaatii pääaineen vaihdon, hakijan tulee keskustella siltaopinnoista tulevan pääaineensa henkilö­kunnan kanssa ennen hakuajan päättymistä ja merkitä tiedot tästä hakulomakkeeseen. Linkki Webropol-lomakkeeseen avautuu 6.5.2024 arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen verkkosivuilla.

Hakulomake (lomake  avautuu 6.5.2024)
 
Motivaatiokirjeen ohje

Perehdy arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin sekä niiden sisältöihin koulutus­ohjelman verkkosivuilla ja opinto-oppaassa.

Käsittele motivaatiokirjeessäsi kaikkia viittä kohtaa. Kirjeen pituus on max 4000 merkkiä (ilman välilyöntejä).

 1. Miksi olet kiinnostunut arkistoalan ja asiakirjahallinnan opinnoista.
 2. Onko sinun mahdollista sitoutua maisteriopintojen päätoimiseen opiskeluun tavoiteajan (kaksi vuotta) rajoissa ja miten aiot sen tehdä.
 3. Millaiset aihepiirit sinua kiinnostavat pro gradu -tutkielmaasi ajatellen.
 4. Millaisena näet omat opiskelutaitosi ja -tottumuksesi eli tapasi opiskella.
 5. Millaisena näet tulevaisuutesi arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen suoritta­misen jälkeen.

Tulokset

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 20.6.2024.

Infotilaisuus opintoihin hakemisesta 22.4. klo 13.00

Tervetuloa infotilaisuuteen arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnoista ja niihin hakemisesta maanantaina 22.4.2024 klo 13.00-14.00 Arcanumissa seminaarihuoneessa A270, 2. krs, (Turun yliopisto, Arcanum, Arcanuminkuja 1, Turku).

Tarvittaessa on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta. 
Teams-linkki:
Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Click here to join the meeting
Meeting ID: 355 816 991 301 
Passcode: oCFNXP
Download TeamsJoin on the web
Learn MoreMeeting options

Opiskelijavalinnan tietosuojailmoitus

Opiskelijavalinnan tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus
 

Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan hakijoiden henkilötietojen käsittely Turun yliopiston ja Åbo Akademin arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen opiskelijavalinnassa. 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14

Laatimispäivämäärä 4.3.2024


Rekisterin nimi

Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen hakijat 2024
 

Rekisterinpitäjä 

Turun yliopisto, 20014 Turun yliopisto
 +358 29 450 5000
 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen yliopisto-opettaja Terhi Kivistö termaki(at)utu.fi +358 50 304 3435
 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

DPO(at)utu.fi
 

Käsittelyn tarkoitus 

Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin hakevien henkilöiden henkilötietoja käsitellään opiskelijavalinnan toteuttamiseksi. Henkilötietoja kerätään hakijan hakukelpoisuuden, opiskelijavalinnan arvioinnin ja opiskelijavalintapäätösten mahdollistamiseksi sekä hakijoiden informoimiseksi valinnan tuloksista.
 

Käsittelyperuste 

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2009) 2§:ssä asetettuun yliopiston tehtävään ja sen toteuttamiseen yleisen edun nimissä.
 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Etunimi, sukunimi, opiskelijanumero, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.  Nykyinen ja mahdollinen uusi pääaine, hakijan opiskelijastatus, kandidaatin tutkinnon valmistuminen, haettavan pääaineen perus- ja aineopintojen valmistuminen. 

Motivaatiokirje, jossa kuvataan kiinnostus, sitoutuminen, opiskelutavat, pro gradun aihepiiri-ideat ja tulevaisuuden tavoitteet. 

Liitteet: opintorekisteriote kaikilta hakijoilta ja erillisopiskelijoiksi hakevilta lisäksi tutkintotodistus.
 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käsittelevät Turun yliopiston ja Åbo Akademin henkilökunnan jäsenet, joiden työhön arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen opiskelijavalinnan käsittely kuuluu. Henkilötietoja käsittelevät arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen kehittämisen työryhmä.
 

Tiedot henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötiedot kerätään Webropol-lomakkeella, johon on käyttöoikeus rekisteristä vastaavalla yhteyshenkilöllä. Henkilötiedot säilytetään Webropol-palvelussa hakemusten käsittelyn ajan.

Tämän jälkeen ne siirretään Turun yliopiston palvelimelle. Hakemukset säilytetään kaksi vuotta.
 

Henkilötietojen tietolähteet

Hakijan itse ilmoittamat tiedot hakemuksessa ja hakemukseen liittämänsä liitteet.
 

Tiedot automaattisesta päätöksenteosta, ml. profiloinnin olemassaolosta

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profiloinnin tekemiseen.
 

Tietojen julkisuus tai salassapito

Opiskelijavalinnan asiakirjojen julkisia tietoja luovutetaan pyydettäessä JulkL:n 13 § ja 16 §:n ja tietosuojalain (1050/2018) edellytysten mukaisesti. Salassa pidettäviä tai arkaluontoisia tietoja ei luovuteta.
 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Poistamisoikeus ei yleensä ulotu henkilötietoihin, joita yliopisto käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella, yleisen edun vuoksi, tai joihin yliopistolla on muu säilyttämisvelvoite.
 

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Yliopiston henkilötietoja suojataan osana normaalia tietoturvallisuuden ylläpitämistä. Yliopiston tietotekniset järjestelmät ja palvelut on suojattu alan hyvien käytäntöjen mukaisesti asiattomalta pääsyltä, niiden toimintakyky on tarvittavassa määrin varmistettu ja niiden elinkaari on hallittu. 

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla:

https://www.utu.fi/fi/privacy/data-security-description

Lisätietoja:

Arkistoalan ja asiakirjahallinnan yliopisto-opettaja   
Terhi Kivistö, FM
puhelin: +358 50 304 3435
sähköposti: termaki(at)utu.fi

Yhteyshenkilöt oppiaineittain

Anne Heimo, FT, professori, folkloristiikka, puhelin: +358 50 328 8039, anheimo(at)utu.fi

Tytti Steel, FT, yliopistonlehtori, etnologia tytti-steel(at)utu.fi

Charlotta Wolff, FT, professori, Suomen historia, puhelin: +358 50 595 8127, charlotta.wolff(at)utu.fi

Maarit Leskelä-Kärki, FT, yliopistonlehtori, kulttuurihistoria, maales(at)utu.fi

Janne Tunturi, FT, yliopistonlehtori, Euroopan ja maailman historia, puhelin: +358 50 328 9855, jantun(at)utu.fi

Ann-Catrin Östman, FD, äldre universitetslektor, Nordisk historia, telefon: 02 215 4645, aostman(at)abo.fi

Lena Marander-Eklund, FD, professor, Nordisk folkloristik, telefon: 02 215 4841, lmarande(at)abo.fi

Fredrik Nilsson, FD, professor, Nordisk etnologi, telefon: +358 469215857, jtf.nilsson(at)abo.fi