Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot

Mitä tarkoittaa arkistojen hiljaisuus ja mitä arkistoista puuttuu? Kuka päättää kuka kelpaa historiaan? Voiko blogin tai twiitin arkistoida? Mitä ovat seulonta ja tietosuoja ja mitä humanistin pitäisi tietää tietojärjestelmää hankittaessa? Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot tarjoavat valmiuksia pohtia esimerkiksi näitä kysymyksiä. Monipuolisuutta opintoihin tuovat muun muassa kuuden kuukauden työharjoittelu sekä yhteistyö Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkiston kanssa.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhdessä tarjoamat maisteriopinnot luovat laaja-alaisen kuvan arkistoalan ja asiakirjahallinnan kehityksestä, teorioista ja käytännön työstä. Opinnoissa yhdistyvät teoreettinen yliopistokoulutus sekä asiantuntijakoulutus ja niissä kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden  työelämävalmiuksiin.

Haku maisteriopintoihin järjestetään joka toinen vuosi. Edellinen haku oli toukokuussa 2022 ja seuraava haku on keväällä 2024.

Kaksikieliset, humanistisesti suuntautuneet opinnot tarjoavat eväitä niin arkistoalan töihin kuin tutkijan urallekin. Opinnot tuottavat valmiudet toimia historiallisissa ja kulttuuriperintöä säilyttävissä arkistoissa sekä jokapäiväisessä organisaatioiden asianhallinnassa. Sekä paperinen että digitaalinen arkistomaailma tulevat tutuiksi.

Maisteriopinnoissa on kahdeksan pääainetta: etnologia, folkloristiikka, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia Turun yliopistossa sekä nordisk folkloristik, nordisk etnologi ja nordisk historia Åbo Akademissa.

Maisteriopinnot suorittaneet valmistuvat filosofian maistereiksi (120 op) pääaineestaan.

Opiskelijavalinnan tietosuojailmoitus

Opiskelijavalinnan tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus
 

Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan hakijoiden henkilötietojen käsittely Turun yliopiston ja Åbo Akademin arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen opiskelijavalinnassa. 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14

Laatimispäivämäärä 2.5.2022


Rekisterin nimi

Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen hakijat 2022
 

Rekisterinpitäjä 

Turun yliopisto, 20014 Turun yliopisto
 +358 29 450 5000
 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen yliopisto-opettaja Kirsi Hänninen kimaha(at)utu.fi +358 50 356 8742
 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

DPO(at)utu.fi
 

Käsittelyn tarkoitus 

Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin hakevien henkilöiden henkilötietoja käsitellään opiskelijavalinnan toteuttamiseksi. Henkilötietoja kerätään hakijan hakukelpoisuuden, opiskelijavalinnan arvioinnin ja opiskelijavalintapäätösten mahdollistamiseksi sekä hakijoiden informoimiseksi valinnan tuloksista.
 

Käsittelyperuste 

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2009) 2§:ssä asetettuun yliopiston tehtävään ja sen toteuttamiseen yleisen edun nimissä.
 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Etunimi, sukunimi, opiskelijanumero, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.  Nykyinen ja mahdollinen uusi pääaine, hakijan opiskelijastatus, kandidaatin tutkinnon valmistuminen, haettavan pääaineen perus- ja aineopintojen valmistuminen. 

Motivaatiokirje, jossa kuvataan kiinnostus, sitoutuminen, opiskelutavat, pro gradun aihepiiri-ideat ja tulevaisuuden tavoitteet. 

Liitteet: opintorekisteriote kaikilta hakijoilta ja erillisopiskelijoiksi hakevilta lisäksi tutkintotodistus.
 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käsittelevät Turun yliopiston ja Åbo Akademin henkilökunnan jäsenet, joiden työhön arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen opiskelijavalinnan käsittely kuuluu. Henkilötietoja käsittelevät arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen kehittämisen työryhmä.
 

Tiedot henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötiedot kerätään Webropol-lomakkeella, johon on käyttöoikeus rekisteristä vastaavalla yhteyshenkilöllä. Henkilötiedot säilytetään Webropol-palvelussa hakemusten käsittelyn ajan.

Tämän jälkeen ne siirretään Turun yliopiston palvelimelle. Hakemukset säilytetään kaksi vuotta.
 

Henkilötietojen tietolähteet

Hakijan itse ilmoittamat tiedot hakemuksessa ja hakemukseen liittämänsä liitteet.
 

Tiedot automaattisesta päätöksenteosta, ml. profiloinnin olemassaolosta

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profiloinnin tekemiseen.
 

Tietojen julkisuus tai salassapito

Opiskelijavalinnan asiakirjojen julkisia tietoja luovutetaan pyydettäessä JulkL:n 13 § ja 16 §:n ja tietosuojalain (1050/2018) edellytysten mukaisesti. Salassa pidettäviä tai arkaluontoisia tietoja ei luovuteta.
 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Poistamisoikeus ei yleensä ulotu henkilötietoihin, joita yliopisto käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella, yleisen edun vuoksi, tai joihin yliopistolla on muu säilyttämisvelvoite.
 

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Yliopiston henkilötietoja suojataan osana normaalia tietoturvallisuuden ylläpitämistä. Yliopiston tietotekniset järjestelmät ja palvelut on suojattu alan hyvien käytäntöjen mukaisesti asiattomalta pääsyltä, niiden toimintakyky on tarvittavassa määrin varmistettu ja niiden elinkaari on hallittu. 

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla:

https://www.utu.fi/fi/privacy/data-security-description

Lisätietoja:

Arkistoalan ja asiakirjahallinnan yliopisto-opettaja   
Terhi Kivistö, FM
puhelin: +358 50 304 3435
sähköposti: termaki(at)utu.fi

Yhteyshenkilöt oppiaineittain

Charlotta Wolff, FT, professori,​ Suomen historia
puhelin: +358 50 595 8127
sähköposti: charlotta.wolff(at)utu.fi

Anne Heimo, FT, professori, folkloristiikka
puhelin: +358 50 328 8039
sähköposti: anheimo(at)utu.fi

Helena Ruotsala, FT, professori, etnologia
puhelin: +358 50 328 9018
sähköposti: helruo@utu.fi

Paavo Oinonen, FT, yliopisto-opettaja, kulttuurihistoria
puhelin: +358 50 328 8596
sähköposti: paavo.oinonen(at)utu.fi

Janne Tunturi, FT, yliopisto-opettaja, yleinen historia
puhelin: +358 50 328 9855
sähköposti: jantun(at)utu.fi

Ann-Catrin Östman, FD, akademilektor, Nordisk historia
telefon: 02 215 4645
e-post: aostman(at)abo.fi

Fredrik Nilsson,FD, biträdande professor, Nordisk etnologi
telefon: +358 469215857
e-post: jtf.nilsson(at)abo.fi

Lena Marander-Eklund, FD, biträdande professor, nordisk folkloristik
telefon: 02 215 4841
e-post: lmarande(at)abo.fi