Vanha pori

Museologian sivuaineopinnot (Pori)

Museologia antaa teoreettisen perustan ja käytännön valmiuksia museoissa ja niihin rinnastettavissa kulttuuriperintöä säilyttävissä, tulkitsevissa ja esittävissä instituutioissa tehtävälle työlle.

Museologian tarkastelun kohteena on aineellinen kulttuuri, sen arvonmuodostamisprosessi ja sen seuraukset: millaiset arvot johtavat tietyn aineellisen kulttuurin osa-alueen tiedostamiseen, esiin nostamiseen, vaalimiseen ja suojeluun ja mikä ohjaa tähän liittyviä valintaprosesseja. Tieteenä museologia on tämän työn problematisointia, analysointia ja teoreettisen taustan kehittämistä. Museoinstituutio sisältää monenlaisia ilmiöitä, joita toteuttavat omista lähtökohdistaan erilaiset yhteisölliset ja yksittäiset toimijat, museoiden lisäksi myös esimerkiksi kulttuuriympäristön suojeluorganisaatiot sekä kansalaistoiminta.

Museologian opinnot tukevat kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman muita oppiaineita.

Museologian oppiaine tekee yhteistyötä museoiden, julkisyhteisöjen ja kulttuuriperintöalan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Satakunnan Museo, Porin taidemuseo, Rauman merimuseo ja Tampereen Luonnontieteellinen museo – museokeskus Vapriikki.

Museologian opiskelu

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan aineellista kulttuuria merkitysten kantajana, dokumentoimaan esineellistettyä kulttuuria sekä problematisoimaan kulttuuriperinnön määrittelemiseen ja käyttöön liittyviä valinta- ja arvostusprosesseja. Opiskelija tutustuu kulttuuriperinnön säilyttämistä ja sen jatkuvuutta tukeviin juridisiin, yhteiskunnallisiin ja teknisiin keinoihin. Opiskelussa pyritään läheiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen museoiden kanssa, teorian ja käytännön kohtaamiseen ja hedelmällisiin ongelmanratkaisutilanteisiin niiden välillä.

Opintojen rakenne ja sisällöt

Museologian opinnot koostuvat luento- ja harjoituskursseista sekä harjoittelujaksosta. Perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  • Johdatus museologiaan 5 op  
  • Kokoelmat ja dokumentointi 5 op
  • Näyttelyt ja museopedagogiikka 5 op
  • Museot ja kulttuuriympäristö 5 op
  • Museoharjoittelu 5 op

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Porin yliopistokeskus
Siltapuistokatu 2, 2. krs, Pori

Postiosoite
Turun yliopisto
Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma
PL 124
28101 Pori