KEKO1 Kestävän kehityksen integrointi ja hallinta, 10 op

Kestävä kehitys haastaa yksilöt, yhteisöt ja koko yhteiskunnan muuttamaan ajattelu- ja toimintatapojaan. KEKO1 on pakollinen osa monitieteistä Kestävän kehityksen opintokokonaisuutta KEKOa (25 op), johon on erillinen haku toukokuusta elokuulle.

KEKO1 on monitieteiseen ryhmätyöskentelyyn perustuva kurssi, joka opettaa opiskelijaa etsimään, yhdistelemään ja soveltamaan tietoa kestävän kehityksen eri näkökulmista. 

Kurssin osaamistavoitteet

Kurssilla sovelletaan kestävän kehityksen näkökulmia ja tieteellisiä tiedonhaku- ja tiedontulkintataitoja ajankohtaisten aiheiden analysoimiseen. Kurssilla opiskelija oppii:

  • luomaan kollektiivista asiantuntijuutta yhteistyössä eri tiedekuntien opiskelijoiden kanssa
  • tuntemaan kestävän kehityksen sekä poliittisena ja normatiivisena käsitteenä että tieteellisenä tutkimuskohteena
  • tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä sosiaalisen, ympäristöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta
  • tunnistamaan riippuvuussuhteita kestävän kehityksen eri osa-alueiden välillä
  • johtamaan pienimuotoisen tutkimusprojektin sisällöntuotantoa ja aikatauluja
  • tuntemaan yhden kestävän kehityksen kannalta kiinnostavan ajankohtaisen ilmiön syvällisesti
  • esittämään projektinsa tuloksia 
  • hahmottamaan omia ja toisten vahvuuksia asiantuntijana ja ryhmässä toimijana

Kurssin sisältö 

Lukuvuoden mittainen kurssi perustuu tutkivaan oppimiseen pienryhmissä. Opintojakson alkuvaiheessa kullekin ryhmälle annetaan aihe, johon liittyen ryhmä työstää projektitöitä. Luennoilla luodaan ymmärrystä kestävän kehityksen eri ulottuvuuksista. Ryhmässä määritellään yhdessä kunkin projektityön tutkimuskysymykset, päätetään miten niihin vastataan, jaetaan tehtävät, etsitään ja luodaan tietoa, keskustellaan ideoista ja löydöksistä sekä työstetään vuoden aikana neljä 20–30 sivuista tekstiä sekä ryhmän tärkeimmät oivallukset tiivistävä posteri tai muu yhteenveto.

Toteuttamistapa

Kurssin alussa opiskelijat jaetaan ryhmiin pääaineidensa perusteella niin, että ryhmistä tulee mahdollisimman monitieteisiä. Suomenkielistä tutkintoa tekeville on suomenkieliset ryhmät, englanninkielistä tutkintoa tekeville englanninkielinen ryhmä. Halutessasi voit hakeutua myös englanninkieliseen ryhmään. Kussakin pienryhmässä opiskelee enintään 10 opiskelijaa, joiden tukena toimii kaksi asiantuntijaopettajaa. Näissä ryhmissä toimitaan koko vuoden ajan. Kurssiin kuuluu viisi kaikille ryhmille yhteistä englanninkielistä luentoa sekä yhteiset englanninkieliset alku- ja loppuseminaarit. Tämän lisäksi ryhmät tapaavat lukuvuoden aikana ohjatusti 9 kertaa, aina kaksi tuntia kerrallaan. 

Ohjattuja tapaamisia on kahdenlaisia: Kunkin projektityövaiheen alussa ohjatussa tapaamisessa keskustellaan kestävän kehityksen näkökulmista ja ryhmän projektityöideoista. Jokainen projektityövaihe päättyy ohjattuun tapaamiseen jossa keskustellaan valmiista projektitöistä ja niiden tekoprosessista. 

Projektitöiden sisällön työstäminen tapahtuu itseohjautuvana ryhmätyönä ohjattujen tapaamisten välisinä 4–6 viikon jaksoina noin kerran viikossa tavaten sekä virtuaalisia työkaluja hyödyntäen. Jokainen opiskelija on vuorollaan vastuussa ryhmänsä työskentelyn johtamisesta ja keskustelee ryhmän työsuunnitelmasta opettajan kanssa. Kurssimateriaalit ja projektityöt jaetaan sekä vertaisarviointi toteutetaan Moodle-verkkoalustan kautta. 

Suoritustapa

Osallistuminen ryhmätapaamisiin, seminaareihin ja arvosteltavat projektityöt (4 kpl kirjallisia töitä ja 1 posteri). Projektitöiden lisäksi arvosanaan vaikuttaa vertaisarviointi ryhmän jäsenten kesken. 

Kurssin suoritusmerkintä: 1–5 / hylätty.

UN SDGoals