Turun yliopiston palautejärjestelmät

Turun yliopistossa opiskelijoilta kerätään palautetta opintojen eri vaiheissa ja erilaisin muodoin. Alla luetellaan muutamia esimerkkejä palautejärjestelmistä.

Opintojaksopalaute

Opintojaksopalautteen keruumenetelmät vaihtelevat tiedekunnittain ja oppiaineittain. Palautetta kerätään spontaanina, opintojakson aikana käytävänä keskusteluna opettajan ja opiskelijoiden välillä, paperisena lomakekyselynä opintojakson loppuvaiheessa tai sähköisenä kyselynä esim. moodle-oppimisalustaa tai webropol-työkalua hyödyntäen. Palautteella vaikutetaan parhaimmillaan välittömästi opintojakson tai -kokonaisuuden toteuttamiseen.

Opintojen alkuvaiheen kysely

Ensimmäisen opiskeluvuoden kokemuksia kartoittavaan kyselyyn vastaavat kyseisenä lukuvuonna aloittaneet perustutkinto-opiskelijat. Kyselyssä tarkastellaan kokemuksia niin opiskeluelämästä, oppimiskokemuksista, opetuksesta kuin ohjauksestakin. Kysely toteutetaan tiedekunnittain ja laitoksittain/oppiaineittain ja sen tuloksia hyödynnetään erityisesti opintojen alkuvaiheen ohjauksen ja muiden tukipalveluiden kehittämisessä.

Kandipalaute

Valtakunnallinen Kandipalaute-kysely kohdennetaan niille opiskelijoille, jotka ovat opinnoissaan alemman korkeakoulututkinnon saavuttamisvaiheessa. Kysely tehdään siis kandidaatin tutkinnon suorittaneille tai neljä vuotta opiskelleille (aloilla, joissa kanditutkintoa ei ole). Kysely toteutetaan kaikissa yliopistoissa kahdesti vuodessa ja siihen vastataan sähköisen linkin kautta. Opiskelijapalaute on vuodesta 2015 alkaen virallinen osa yliopistojen rahoitusmallia, jolloin 3 % yliopistojen kokonaisrahoituksesta jaetaan tämän kyselyn tulosten perusteella. 

Palautteen kerääminen jatkokoulutettavilta

Tiedekunnat keräävät yhteistyössä yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen kanssa systemaattisesti palautetta tohtorikoulutuksesta sekä ylläpitävät tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittumisseurantaa. Palautetta kerätään sekä tohtorikoulutettavilta, valmistuneilta tohtoreilta että keskeisiltä sidosryhmiltä. Palautteen anti otetaan huomioon tohtorikoulutuksen kehittämisessä.

Sijoittumisseuranta

Sijoittumisseurannan avulla kerätään palautetta opinnoista ja tietoa työmarkkinoille sijoittumisesta. Tietoja on kerätty vuonna 1994 valmistuneista lähtien. Kysely lähetetään vuosittain syys-lokakuussa kaikille edellisenä vuonna ylemmän korkeakoulututkinnon tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneille. Vuosittainen tietojenkeruu antaa mahdollisuuden arvioida esimerkiksi koulutuksessa tapahtuneiden muutosten ja työmarkkinatilanteen vaikutuksia akateemisten työllistymiseen. Sijoittumisseurannan toteuttaa Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut -yksikkö. Nykyisin sijoittumisseurantaa tehdään yhteistyössä muutaman yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa.

Uraseuranta

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tilannetta seurataan myös pidemmällä aikajänteellä. Uraseuranta tuottaa tietoa työllistymisen laadusta, työuran kehittymisestä ja sen avulla saadaan myös palautetta opintojen työmarkkinarelevanssista. Suomalaisten yliopistojen ura- ja työelämäpalveluyksiköistä muodostuva Aarresaari -verkosto kerää seuranta-aineistoa joka toinen vuosi.

Muut kyselyt, seurannat ja arvioinnit

Lisäksi Turun yliopisto osallistuu erilaisiin temaattisiin kyselyihin, joita toteuttavat muun muassa Aarresaari ja Korkeakoulujen arviointineuvosto.

Opiskelijoilta tietoa ja palautetta keräävät myös YTHS ja NYYTI (opiskelijoiden hyvinvointi, terveys ja elämänhallinta), OTUS (opiskelijabarometri) sekä esimerkiksi eri alojen ammattijärjestöt (mm. Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto, Suomen Ekonomit).