Opetusnäytteet lääketieteellisessä tiedekunnassa

Lääketieteellisessä tiedekunnassa noudatetaan opetusnäytteiden kuulemisessa ja arvostelussa seuraavia menettelytapoja.

Professorit

Professorin tehtävän hakijan tai professorin tehtävään kutsuttavan opetusnäytteen kuulee ja arvostelee dekaanin asettama valintaprosessia valmisteleva valmisteluryhmä.

Jos professorin tehtävään on enemmän kuin yksi hakija, opetusnäytteen kuuleminen voidaan rajoittaa niihin hakijoihin, jotka hakemusasiakirjojen, asiantuntijalausuntojen ja mahdollisten muiden seikkojen perusteella voivat muuten tulla kysymykseen ko. tehtävää täytettäessä. Dekaani päättää valmisteluryhmän esityksestä, ketkä hakijat kutsutaan antamaan opetusnäyte.

Dosentin arvot ja muut opettajat kuin professorit

Johtokunta siirtää tällä päätöksellä dekaanin päätettäväksi, milloin dosentin arvon hakijan edellytetään opetustaitonsa osoittamiseksi antavan opetusnäytteen. Dekaani tekee päätöksen dosenttitoimikunnan esityksestä.

Jos muun opettajan kuin professorin tehtävään on enemmän kuin yksi hakija, opetusnäytteen kuuleminen voidaan rajoittaa niihin hakijoihin, jotka hakemusasiakirjojen, asiantuntijalausuntojen ja mahdollisten muiden seikkojen perusteella voivat muuten tulla kysymykseen ko. tehtävää täytettäessä. Dekaani päättää laitoksen johtajan esityksestä, ketkä hakijat kutsutaan antamaan opetusnäyte tai vapautetaan opetusnäytteen antamisesta.

Laitoksen johtaja nimeää toimikunnan opetusnäytteen kuulemista ja arvostelua varten. Toimikuntaan valitaan 3-5 opetushenkilökuntaan (ml. dosentit) kuuluvaa jäsentä ja 1-3 opiskelijajäsentä (ml. jatkokoulutusvaiheessa olevat opiskelijat).  Tarvittaessa toimikuntaan voidaan kutsua lisäksi muita jäseniä. Laitoksen johtaja voi delegoida toimikunnan nimeämisen oppiaineen esimiehelle.

Opetusnäytteiden luonne

Kun opetusnäytteen antajia on saman tehtävän osalta enemmän kuin yksi, heidän kaikkien tulee suunnata näytteensä samalle kohderyhmälle (perustutkintokoulutus, tohtorikoulutus, ammatillinen jatkokoulutus, täydennyskoulutus), jonka professorin tehtävän osalta määrää tehtävän täyttöprosessia ohjaava valmisteluryhmä ja muun opettajan tehtävän osalta laitoksen johtaja.

Opetusnäytteet tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä järjestämään integroituna normaaliin opetus- ja meetingtoimintaan. Opetusnäytteen muoto voi olla luento, meeting-esitys, demonstraatio tai muu vastaava opetustapahtuma. Opetusnäytteen muodosta päättää professorin tehtävän osalta täyttöprosessia ohjaava valmisteluryhmä ja muun opettajan tehtävän ja dosentin arvon osalta laitoksen johtaja. Kun opetusnäytteen antajia on saman tehtävän osalta enemmän kuin yksi, heidän kaikkien opetusnäytteen muodon tulee olla sama.

Opetusnäytteen ohjeellisen keston päättää professorin tehtävän osalta täyttöprosessia ohjaava valmisteluryhmä ja muun opettajan tehtävän ja dosentin arvon osalta laitoksen johtaja.

Opetusnäytteen edellytetty kohderyhmä, muoto ja ohjeellinen kesto ilmoitetaan opetusnäytteen pitäjille samanaikaisesti, hyvissä ajoin ennen opetusnäytteen ajankohtaa.

Opetusnäytteen kuulevan toimikunnan ja professorin valintaa valmistelevan valmisteluryhmän tulee arvostella opetusnäyte asteikolla hylätty – välttävä – tyydyttävä – hyvä – kiitettävä – erinomainen.

Kaikki opetusnäytteet ovat julkisia.