Lääketieteellisen tiedekunnan strateginen toimintasuunnitelma 2021–2030

Olemme halutuin lääke- ja terveystieteellinen tiedekunta. Kärkialueemme ovat lääkekehitys, diagnostiikka sekä terveyden edistäminen. Tarjoamme laadukkaat oppimiskokemukset Suomen opiskelijaystävällisimmässä ja vanhimmassa yliopistokaupungissa. Tutkimuksemme on arvostettua sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Turun terveyskampus on tiivis yhteisö, jossa on matalat raja-aidat ja maailman huippuluokan infrastruktuurit. Teemme vahvaa yhteistyötä Länsirannikon alueella julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa koulutuksessa ja tutkimuksessa. Meillä on innostavaa opiskella ja kannustavaa työskennellä.

Innostava oppimiskokemus ja erinomaiset oppimistulokset

Monipuoliset ja laadukkaat oppimisen ja opetuksen sisällöt
 • Kehitämme opetussuunnitelmia opiskelijapalautteen, henkilökunnan kuulemisen, työelämäpalautteen ja ulkoisten arviointien (mm. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli KARVI:n arvioinnit) perusteella.
 • Systemoimme tiedekunnan palautekäytänteet ja kehitämme oppimistulosten arviointia.
 • Uudistamme mm. opetussuunnitelmien rakenteita ja sisältöjä moduulipohjaisiksi ja vastaamaan yhteiskunnan tarpeita muotoiluajattelua eli design thinkingiä hyödyntäen. 
 • Uudistamme perusopetuksen kehittämisen tukitoimintojen rakenteita. 
 • Vahvistamme monitieteistä ja moniammatillista koulutusta yhteistyössä mm. Åbo Akademin, Turun AMK:n, Novian, Suomen muiden lääketieteellisten tiedekuntien ja Turun yliopiston muiden tiedekuntien kanssa.
 • Varmistamme, että opintokokonaisuuksissa näkyvät yliopiston strategian mukaisesti kestävä kehitys, saavutettavuus, datan hallinta, avoin tiede, yhdenvertaisuus ja tutkimusetiikka. 
 • Parannamme opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua tutkimusryhmien toimintaan mm. tiedekunnan tutkijalinjojen tukemien rotaatiokuukausien, tutkimusryhmissä tehtävien opinnäytteiden ja harjoittelupaikkojen avulla. 
 • Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuksia kansainväliseen vaihtoon tai kotikansainvälistymiseen. 
 • Tiedekunnalla on neljä kansainvälistä tutkintokoulutusta, joita vahvistamme etsimällä synergiaetuja. Tarjoamme kv-opiskelijoille mahdollisuutta osallistua suomen kielen ja kulttuurin opintoihin.
Kaikkien saavutettavat, modernit oppimisen ja opetuksen menetelmät
 • Vahvistamme opetuksen digitalisointia ja opettajien digiosaamista mm. OKM:n hankkeet MEDigi ja Jobitti sekä terveysalan opettajat. 
 • Hyödynnämme opetuksessa erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia (pelillistäminen, simulointi, virtuaali- ja lisätty todellisuus, luentojen videointi, MOOCit ja verkko-opetus yleisesti) lisätäksemme osaamista vastaamaan yhteiskunnan tarpeita ja toimintamalleja. 
 • Huolehdimme opettajien pedagogisesta kouluttamisesta.
 • Huolehdimme, että meillä on mahdollisuus yksilölliseen opintojen edistämiseen ja yhdenvertaisiin opiskelumahdollisuuksiin arvioimalla opintojemme saavutettavuuden ja tukemalla opetushenkilökuntaa saavutettavuuden toteuttamisessa. 
 • Mahdollistamme erilaisia opetuskokeiluja ja niiden arvioinnin, myös lisäämällä pedagogiikan tutkimusta. 
 • Huolehdimme opiskelijoiden riittävästä ohjauksesta.
Tulevaisuuteen tähtäävä oppiminen ja koulutus
 • Vahvistamme monitieteistä opetusta monitieteisessä yliopistossa: erityisesti sote, terveysteknologia, oikeustiede, kauppa- ja taloustieteet.
 • Verkostoidumme alueen (Terveyskampus Turku) muiden korkeakoulujen kanssa. Käymme vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Osallistumme ennakointityöhön (Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia), ja seuraamme heikkoja signaaleja, palvelujärjestelmän, yhteiskunnan ja lainsäädännön muutoksia. 
 • Vahvistamme yhteyksiämme kansainvälisiin toimijoihin ja kehitämme koulutuksen kansainvälisten rahoitusten hakuprosesseja.
 • Vahvistamme opiskelijoiden ja työntekijöiden yrittäjyysosaamista ja olemme mukana Spark Finland -innovaatiotoiminnassa. 
 • Vahvistamme tiedekunnan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia kehittämällä rakenteita ja tarjoamalla mielekkäitä sisältöjä avoimeen yliopistoon, täydennyskoulutukseen ja maksulliseen palvelutoimintaan, esimerkiksi tarjoamalla koulutusta Sote-akatemian kautta
 • Kehitämme tekoälyn hyödyntämistä opetuksen toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.
Tavoitteiden seuranta
 • opiskelijoiden antamat kurssiarvioinnit
 • suoritetut opintopisteet (digiopetus, jatkuva oppiminen)
 • kandidaatti-, ja maisteri- ja lisensiaattitutkinnot
 • työelämän arvio työelämärelevanssista
 • valmistuneiden seurantakyselyt, erityisesti kansainvälisten valmistuneiden sijoittuminen
 • opettajien pedagogisen koulutuksen opintopisteet per opettaja
 • kansainvälisten vaihtojen määrä, kansainvälisten tutkintojen määrä

Korkealaatuinen ja vetovoimainen tutkimusympäristö

Monitieteisyys, kansainvälisyys ja verkostot
 • Tiedekunnalla on sisäinen tutkimuksen arvioinnin ohjausryhmä ja ulkopuolisista jäsenistä koostuva neuvottelukunta, jotka arvioivat tiedekunnan tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. 
 • Vahvistamme monitieteisyyttä tiedekunnan sisällä sekä yliopiston muiden tiedekuntien, erillislaitosten ja Terveyskampus Turun toimijoiden kanssa. 
 • Teemme vahvaa yhteistyötä teknillisen tiedekunnan ja etenkin terveysteknologian DI-koulutuksen kanssa. Yhteisinä, nousevina tutkimusteemoinamme ovat terveysteknologia ja laskennallinen lääketiede sekä teollisuusyhteistyöhankkeet.
 • Jatkamme ja kehitämme toimivaa yhteistyötämme Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa, ml. tutkimusedellytysten ja tutkimusrahoituksen tukitoiminnot.
 • Arvioimme Terveyskampus Turun toimintaedellytykset ja panostamme sen tulevaisuuden toiminnan kehittämiseen.
 • Selvitämme kansainvälisten verkostojäsenyyksien hyötyä, ja pyrimme tarvittaessa liittymään tutkimusverkostoihin, esim. EIT Health
Avoin tiede ja tutkimuksen tuki
 • Toteutamme uuden open-access-kannustejärjestelmän mm. tarjoamalla tutkijoille tukea open-access-maksuissa palkkiona rahoitushakemusten peer review -arviointituesta.
 • Varmistamme yliopiston kirjaston kanssa laajan rinnakkaistallentamisen ja tutkimusaineistojen käytettävyyden avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti. 
 • Jatkamme aktiivista toimintaa tutkimuseettisten asioiden hoidossa, myös yhteistoiminnassa Tyksin kanssa.
 • Palkkaamme lisää tutkimusrahoituksen asiantuntijoita.
 • Kehitämme grant writing- ja peer review -toimintaa.
 • Rahoituksen erityishuomio on kansainvälisen rahoituksen määrän nostamisessa: mm. pyrimme aktiivisesti luomaan EU-hakemuksissa tarvittavia verkostoja ja kannustamaan kaikkia tutkijoita rahoitushauissa.
Sujuva ja houkutteleva tutkijanura ja tutkimuksen johtaminen
 • Lisäämme siltarahoitusta uran post doc -vaiheessa
 • Tarjoamme tenure-tutkijoille ns. aloituspaketti ja kehitämme mentorointitoimintaa
 • Järjestämme erityisesti urapolun alkuvaiheessa peer review -tukea rahoitushakemuksiin
 • Aktivoimme kansainvälisiä tohtorikoulutettavia toimimaan myös opetustehtävissä ja siten edesautamme heidän integroitumistaan yliopistoyhteisöön.
 • Kehitämme akateemisen johtajuuden koulutusta kaikissa uran vaiheissa.
 • Lisäämme teollisuuden kanssa yhteistyössä toteutettavaa industrial PhD -koulutusta ja väitöskirjan jälkeen PostDocs in Companies eli PoDoCo -toimintaa.
 • Laajennamme kansainvälistä tohtorikoulutusyhteistyötä, esim. aktiivinen kaksoistutkintotoiminta ja EU-rahoitetut Marie Sklodowska-Curie Actions.
Tutkimuslaitteistot ja tutkimusaineistot
Innovaatiot
 • Takaamme Spark Finlandin toiminnan kehittäminen ja parannamme sitä kautta tutkimuksen ja kliinisen työn innovaatioiden tunnistamista.
 • Lisäämme henkilökunnan ja opiskelijoiden koulutusta innovaatiotoiminnasta.
 • Lisäämme innovaatioyhteistyötä Terveyskampus Turun toimijoiden kanssa.
 • Kehitämme Corporate Corner -toimintaa tavoitteenamme tarjota kiinnostuneille yrityksille mahdollisuuksia tutustua tiedekunnan tutkimustyöhön yhteistyöhankkeiden käynnistämiseksi.
 • Tuemme tiedekunnan toimintaan liittyviä merkittäviä tutkimuksen ja koulutuksen innovaatiohankkeita vuosittain ns. BlueSkies-rahoituksella.
Tavoitteiden seuranta
 • julkaisut tutkijan uran eri vaiheissa
 • monitieteiset yhteisjulkaisut
 • julkaisujen kansainvälisyys
 • open access- ja avoimesti saatavilla olevat ns. rinnakkaistallennetut julkaisut
 • rahoitushakemusten määrä, erikseen erityisesti kansainvälisten konsortiohakemusten ja monitieteisten rahoitushakemusten määrä
 • ulkopuolisen kilpaillun rahoituksen määrä, eriteltynä kotimaiseen ja ulkomaiseen rahoitukseen
 • peer-review-tuen käyttö ja sen vaikutus rahoitusmenestykseen
 • tutkimuksen näkyvyys mediassa (Meltwater, Altmetrics)
 • tohtorintutkintojen määrä, kansainvälisyys, suorittamisaika ja tutkijalinjojen vaikutus suorittamisaikaan
 • patentit, keksintöilmoitukset, yritysyhteistyöt, start up -yritykset
 • yksikkörajat ylittävien rahoitettujen yhteistyöprojektien määrä
   

Osaava ja hyvinvoiva yhteisö

Hyvinvoiva ja moniarvoinen yhteisö
 • Tavoitteemme on olla dynaaminen toimija, joka on halutuin lääketieteellinen tiedekunta sekä perus- että jatko- ja erikoistumiskoulutuksen opiskelijoille sekä opettajille ja tutkijoille. Mittareina käytämme kansallisia kyselyitä.
 • Osallistamme opiskelijat ja henkilökunnan kaikilla tasoilla tiedekunnan kehittämiseen.
 • Kehitämme avointa keskustelukulttuuria vaikeistakin asioista.
 • Seuraamme opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia säännöllisesti, ja siitä keskustelu on osa jokapäiväistä toimintaamme.
 • Kansainväliset opiskelijat ja tutkijat ovat osa tiedekuntaa, ja tuemme heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan ja integroitumistaan tiedekuntaan.
 • Selkeytämme tutkijan urapolkumalleja.
Osaava ja oppiva henkilöstö
 • Kehitämme opettajien pedagogisia valmiuksia, myös e-pedakoulutusta.
 • Laajennamme kansainvälistä rekrytointia.
 • Tarkastelemme tehtävien täyttöä koko tiedekunnan näkökulmasta.
 • Laajennamme tiedekunnan mentorointiohjelmaa koko yhteisöä koskevaksi.
 • Luomme mentoroinnin vaihtoehdoksi vertaistukijärjestelmän.
Avoin ja laadukas johtaminen
 • Kehitämme ja selkeytämme toimintojen läpinäkyvyyttä ja esimiestoimintaa.
 • Kiinnitämme erityistä huomiota esimiesten tukeen ja kouluttautumiseen.
 • Keräämme jatkuvaa palautetta toiminnastamme, arvioimme sen ja luomme mahdolliset korjaustoimet laajan keskustelun pohjalta.
Kestävä tulevaisuuden kampus
 • Tiedekunnan uudet, toiminnallisesti tehokkaat tilajärjestelyt luovat työ- ja opiskeluviihtyvyyttä sekä palvelevat yhteisöllisyyttä ja luovat synergiaa.
 • Vahvistamme Terveyskampus Turku -yhteistyötä niin, että kampuskansalaisuus on mahdollisimman saumatonta eli organisaatioiden rajat madaltuvat.
 • Kehitämme tiedekunnan digivalmiuksia.
Tavoitteiden seuranta
 • vuosittaiset työhyvinvointikyselyt
 • työterveyshuollon palautekeskustelut
 • opiskelijoiden hyvinvointikyselyt, kandipalaute
 • suorat keskustelut opiskelijajärjestöjen kanssa
 • esimieskoulutuksiin osallistumisen seuranta
 • pedagogiseen koulutukseen osallistumisen seuranta
 • kehityskeskustelut
 • tiedekunnan avoin palautekanava
 • hakijamäärät tiedekunnan opintoihin 
 • rekrytointien onnistumisen arviointi
 • kansainvälisen henkilökunnan ja opiskelijoiden määrät

Houkutteleva ja vaikuttava kumppani

Kumppanuuksien rakentaminen
 • Tiivistämme yhteistyötä sopimuskumppaniyritystemme kanssa.
 • Luomme uusia kumppanuuksia tiedekunnan tutkimuksen kärkialoilla.
 • Vahvistamme strategisesti yhteistyötä Terveyskampus Turun kanssa.
   
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus
 • Kehitämme yrittäjyyskoulutusta ja yrittäjämäistä toimintaa.
 • Panostamme innovaatiotoiminnan kehittämiseen.
 • Jatkamme Spark Finland -innovaatiotukitoimintaa ja kannustamme tutkijoitamme aktiivisesti hakemaan mukaan Spark Finlandin toimintaan.
 • Vahvistamme monialaista sote-koulutusta ja -tutkimusta entisestään.
   
Vaikuttavuuden vahvistaminen
 • Kehitämme terveysviestintää yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa.
 • Kannustamme tiedekunnan toimijoita osallistumaan tieteeseen pohjautuvan päätöksenteon valmisteluun ja tieteeseen pohjautuvaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 • Kehitämme koulutusta työelämäpalautteiden ja tiedekunnan neuvottelukunnalta saamamme arvion mukaan.
 • Olemme aktiivinen toimija STM:n kärkihankkeissa, mm. Biopankit, Syöpäkeskus, Neurokeskus, Lääkekehityskeskus ja Genomikeskus.
   
Tavoitteiden seuranta
 • patentit, keksintöilmoitukset, yritysyhteistyöt, start up -yritykset
 • näkyvyys mediassa (Meltwater, Altmetrics)
 • tiedekunnan keksintöaihioiden menestyminen SPARK Finland -verkostossa
 • yrittäjyyskoulutusten seuranta
 • palaute neuvottelukunnilta
 • vaikuttajatilaisuuksien palaute

Lääketieteellisen tiedekunnan strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2021–2030 perustuu Turun yliopiston strategiaan vuosille 2021–2030 ja sen toimenpideohjelmiin. Toimintasuunnitelma toteutetaan käytettävissä olevien resurssien ja erikseen tehtävän aikataulun mukaan. Dekaani raportoi toimenpideohjelman toteutumisesta johtokunnalle. Toimintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain.