Maantiede ja geologia sivuaineina

Maantieteestä ja geologiasta voi kummastakin suorittaa eri laajuisia ja sisältöisiä opintokokonaisuuksia. Myös yksittäisille opintojaksoille on mahdollista osallistua tietyin rajauksin.

Maantiede

Maantieteestä voi suorittaa vapaan lyhyen (25 op) tai pitkän (60 op) sivuainekokonaisuuden, tai aineenopettajan pitkän sivuaineen, Maantiede opetettavana aineena (60 op).

Ainoastaan Maantiede toisena opetettavana aineena -sivuainekokonaisuuteen on erillinen haku. Muita sivuaineopintoja voi suorittaa ilmoittautumalla opintojaksoille etukäteen opinto-oppaassa kuvatulla tavalla. Opintojaksojen suoritusjärjestyksessä etenkin aineenopettajien on suositeltavaa noudattaa maantieteen LuK-tutkinnon ajoitussuunnitelmaa.

Hakemus maantiede toisena opetettavana aineena 60 op -opintokokonaisuus

Maantiede toisena opetettavana aineena 60 op
 • Sivuaineoikeuden hakuaika on keväisin huhtikuun loppuun mennessä
 • Sivuainekokonaisuus on tarkkaan määritelty (ks. opinto-opas tai laitoksen verkkosivujen kohta "Aineenopettajat") ja se antaa pätevyyden maantieteen oppiaineen opettamiseen peruskoulussa ja toisena opettavana aineena lukiossa
 • Koska kokonaisuuteen sisältyy sellaisia opintoja, joiden opiskelijamääriä joudutaan rajoittamaan (harjoitustyö- ja erikoiskurssit), on käyttöön otettu vuosittainen kiintiö - kiintiöön kuuluvilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa kaikki aineenopettajan sivuainekokonaisuuteen kuuluvat opinnot
 • Kiintiö on 15 opiskelijaa vuosittain
 • Hakijat ryhmitellään seuraaviin hakijaryhmiin ja opiskelijavalinta tehdään seuraavaa valintajärjestystä noudattaen:
  • Enintään 10 Turun yliopiston biologian pääaineopiskelijaa, jotka suorittavat tutkinnon aineenopettajakoulutuksessa.
  • Turun yliopistossa perustutkintoa opettajankoulutuksessa suorittavat opiskelijat.
  • Muussa yliopistossa perustutkintoa opettajankoulutuksessa suorittavat opiskelijat.
  • Erillisopinto-oikeutta hakevat.
 • Mikäli hakijaryhmien sisällä joudutaan tekemään karsintaa, ovat kriteerit seuraavat:
  • Ryhmä 1.  Valinnan ratkaisee pääaineessa suoritettujen opintopisteiden määrä.
  • Ryhmät 2–4. Hakijat asetetaan etusijajärjestykseen seuraavien opintosuoritusten perusteella:
   • hakijat, joilla on suoritettuina opettajan pedagogiset opinnot
   • hakijat, joilla on suoritettuina maantieteen perusopinnot Turun avoimen yliopiston antamana opetuksena
   • hakijoilta pyydetään erikseen motivaatiokirje, jossa he perustelevat halukkuutensa ja sitoutumisensa opintojen suorittamiseen

HUOM! MAANTIEDE TOISENA OPETETTAVANA AINEENA KOKONAISUUDEN OPINTOJA EI VOI SUORITTAA ETÄOPISKELLEN - MONET OPINTOJAKSOISTA EDELLYTTÄVÄT JATKUVAA LÄSNÄOLOA. LÄSNÄOLOVAATIMUKSET KOSKEVAT KAIKKIA KOKONAISUUTTA SUORITTAVIA OPISKELIJOITA.

Maantieteen pitkä sivuainekokonaisuus 60 op
 • Ei erillistä hakua, ilmoittautuminen opintojaksoille opinto-oppaassa kuvatulla tavalla
 • Pakollinen opintojakso MAAN6091 Johdatus maantieteeseen järjestetään ensimmäisessä periodissa
 • Muut opinnot vapaasti valittavissa maantieteen perus- ja aineopintojen luennoista ja kirjallisuuskuulusteluista
 • Harjoitustyö- ja kenttäkursseille voi osallistua vain, jos kursseilla on tilaa - varmistettava ilmoittautumisvaiheessa kurssikohtaisesti vastuuopettajalta
 • Opintokokonaisuus ei anna kelpoisuutta opettaa maantiedettä koulussa (ks. Maantiede toisena opetettavana aineena -sivuainekokonaisuus).
Maantieteen lyhyt sivuainekokonaisuus 25 op
 • Ei erillistä hakua, ilmoittautuminen opintojaksoille opinto-oppaassa kuvatulla tavalla
 • Pakollinen opintojakso MAAN6091 Johdatus maantieteeseen järjestetään ensimmäisessä periodissa
 • Muut opinnot vapaasti valittavissa maantieteen perus- ja aineopintojen luennoista ja kirjallisuuskuulusteluista
 • Harjoitustyö- ja kenttäkursseille voi osallistua vain, jos kursseilla on tilaa - varmistettava ilmoittautumisvaiheessa kurssikohtaisesti vastuuopettajalta.

 

 

Geologia

Geologiasta voi suorittaa lyhyen (25 op) tai pitkän (60 op) sivuainekokonaisuuden. Opinto-oppaassa on kuvattu sivuaineopiskelijalle suositellut perus- ja aineopintojen opintokokonaisuudet, mutta myös muita kursseja on mahdollista suorittaa joko yksittäin tai kokonaisuuden osaksi sopimalla erikseen vastuuopettajan kanssa. Opintojaksojen suoritusjärjestyksessä on suositeltavaa noudattaa geologian LuK-tutkinnon ajoitussuunnitelmaa.

Sivuaineopiskelijaksi hakevan tulee ilmoittautua sähköpostitse Geotalon palvelusihteeri Marja Maulalle (marja.maula@utu.fi). Huomaathan, että ilmoittautuminen on tärkeää hoitaa hyvissä ajoin kulkuluvan järjestämiseksi; geologian osasto opetustiloineen sijaitsee Geotalossa (Akatemiankatu 1), jonne tarvitset henkilökohtaisen kulkuavaimen.

Rajoitukset: retkeilyjen, kenttäkurssien ja harjoitustöiden osanottajien lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan, jolloin etuoikeus on geologian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla. Mikäli kurssien osanottajamäärää joudutaan rajoittamaan, on siitä mainittu ao. kurssin sisällön kuvauksen yhteydessä. Huomioithan aina myös opinto-oppaassa kuvatut opintojaksojen esitietovaatimukset.