Tietoa oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinnoista

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa kaksiportaisen tutkintorakenteen tutkintonimikkeet ovat oikeusnotaari (ON, alempi korkeakoulututkinto) ja oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM, ylempi korkeakoulututkinto). Lisäksi tiedekunnassa voi Law and Information Society -maisteriojelmassa suorittaa kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen tutkinnon (MICL).

Oikeusnotaarin tutkinto

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO LAAJUUS 180 OPINTOPISTETTÄ / 3 VUOTTA

PERUSOPINNOT

AINEOPINNOT

Yht. 12 op

OIKEUDENALOJEN PERUSTEET

109 op

MUUT OPINNOT
20 op

ON-SEMINAARIVAIHE

15 op

 

Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat

12 op

 

Valtiosääntöoikeus 7 op
Eurooppaoikeus 6 op
Hallinto-oikeus 7 op
Ympäristöoikeus 7 op
Yleinen oikeustiede 6 op
Oikeushistoria 6 op

Kansainvälinen oikeus 6 op
Velvoiteoikeus 7 op Esineoikeus 7 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op
Finanssioikeus 7 op
Kauppaoikeus 7 op
Työoikeus 7 op

Rikosoikeus 8 op
Prosessioikeus 8 op
Oikeussosiologia ja kriminologia 6 op

 

 

1. TIEDEKUNNAN TUOTTAMAT OPINTOJAKSOT

Esim. harjoittelu, oikeustapauskilpailut

2. TURKU LAW SCHOOLIN OPINTOJAKSOT

3. MONITIETEISET OPINNOT

4. MUUALLA SUORITETUT OPINNOT

Esim. ylimääräiset kieliopinnot, vaihdossa suoritetut opinnot

 

I ERIKOISTUMISJAKSO

 

+

ON-TUTKINNON OPINNÄYTE

Yht. 15 op

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 24 op
Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op, Puheviestintä 2 op, Tieteellisen ja juridisen kirjoittamisen ohjaus 2 op; Ruotsin kieli: Inledning till juridisk svenska 2 op, Juridisk svenska 1 5 op ja Juridisk svenska 2 5 op; Vieraan kielen 1. vuoden opinnot 6 op

 

Oikeusnotaarin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

Tieto

 • Tuntee kansallisen, eurooppalaisen ja globaalin oikeuden perusteet ja keskinäiset suhteet
 • Hahmottaa oikeustieteellisen ajattelun teoreettiset lähtökohdat
 • Hallitsee oikeudenalojen yleisiä oppeja, periaatteita ja hahmottaa keskinäisiä vuorovaikutussuhteita
 • Hahmottaa oikeuden yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä ja ymmärtää oikeustieteen ja muiden tieteenalojen välisiä yhteyksiä

Taito

 • Osaa hankkia, jäsentää ja tuottaa oikeudellista tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti
 • Tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja osaa ratkaista niitä soveltamalla erilaisia oikeudellisia lähteitä
 • Osaa kirjallista ja suullista oikeudellista argumentaatiota
 • Kykenee rakentamaan oikeudellista tietoa ja kommunikoimaan myös toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
 • Osaa hyödyntää oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä sekä saa valmiudet jatkuvaan oppimiseen

Vuorovaikutus

 • Osaa toimia hyvän ammattietiikan edellyttämällä tavalla
 • Kykenee työskentelemään määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti sekä itsenäisesti että osana asiantuntijayhteisöä
 • Kykenee toimimaan myös kansainvälisessä ympäristössä.


ON-tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto. Sen suorittaminen kestää opetussuunnitelmien mukaisesti opiskeltuna kuusi lukukautta eli 3 vuotta.
 
ON-tutkinnon tutkintorakenne koostuu perusopinnoista, aineopinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista. Opintojen alussa suoritettavat perusopinnot antavat perustiedot normijärjestelmistä ja oikeudellisesta sääntelystä sekä oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta. Aineopinnot jakautuvat oikeudenalojen perusteisiin, muihin opintoihin sekä seminaariin. Kieli- ja viestintäopintoja ovat suomen kielen, ruotsin kielen ja vieraan kielen opinnot.

 

Oikeustieteen maisterin tutkinto

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO LAAJUUS 120 OPINTOPISTETTÄ / 2 VUOTTA

AINEOPINNOT

SYVENTÄVÄT OPINNOT

ERIKOISTUMISJAKSOT

24 op

II ERIKOISTUMISJAKSO

12 op

 

III ERIKOISTUMISJAKSO

12 op

 

 

 

MUUT OPINNOT

30  op

 

Opintotyypeistä ks. ON-tutkinto

Yht. 60 op

 

Kirjallisuus 8 op

Seminaarityöskentely 12 op

Tutkielma ja loppuseminaari 40 op

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 6 op *

(vieraan kielen toinen opintojakso, ON-tutkinnossa aloitettu kieli)

 * Mikäli opiskelija ei ole osoittanut Valtioneuvoston asetuksen yliopiston tutkinnoista (794/2004) 6 §:n mukaista ruotsin kielen taitoa oikeusnotaarin tutkinnossa tai sitä vastaavassa alemmassa korkeakoulututkinnossa, on kieli- ja viestintäopintojen laajuus 18 op, koska tällöin opiskelijan tulee suorittaa ruotsin kielen opinnot 12 op. Ylimääräiset kieliopinnot vähentävät muiden opintojen määrän 18 opintopisteeseen.
Tämä tutkintovaatimus koskee vuonna 2019 ja sen jälkeen Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan OTM-tutkintoa suorittamaan otettavia opiskelijoita.

Oikeustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • Osaa toimia asianmukaisesti erilaisissa oikeudellista asiantuntijuutta edellyttävissä yhteyksissä ja on pätevöitynyt oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin
 • On kehittynyt tieteellisessä ja kriittisessä ajattelussaan sekä kykenee hallitsemaan monitahoisia ja vaativia oikeudellisia kokonaisuuksia myös monitieteisessä kontekstissa
 • Kykenee laadukkaaseen kirjalliseen ja suulliseen argumentointiin relevantteja lähteitä ja tutkimusmetodeja käyttäen
 • Ymmärtää tutkimuseettiset kysymykset ja osaa noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä
 • On saanut valmiudet toimia vaativissa kansainvälisissä ja monitieteisissä asiantuntijayhteisöissä
 • Kykenee kehittämään omaa asiantuntemustaan ja osaamistaan työelämässä sekä tuottamaan uutta tietoa itsenäisesti ja osana asiantuntijayhteisöä

OTM-tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ja sen suorittaminen kestää opetussuunnitelmien mukaisesti opiskeltuna neljä lukukautta eli 2 vuotta.
 
OTM-tutkinnon tutkintorakenne koostuu kahdesta valinnaisesta erikoistumisjaksosta, muista opinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista sekä syventävistä opinnoista.

Tiedekunnan yleiset määräykset