Dosentuuri teknillisessä tiedekunnassa

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on 1) perusteelliset tiedot omalta alaltaan, 2) julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä 3) hyvä opetustaito.

Tieteellisen pätevyyden arvioinnissa dosentin arvoa hakevan tulee osoittaa vähintään kahden väitöskirjan verran tiedekunnan tieteelliset vaatimukset täyttäviä tieteellisiä julkaisuja laitoksen tai tiedekunnan toimintaan ja profiiliin liittyvillä aloilla.

Hakijan tieteellisen pätevyyden selvittämiseksi tiedekunta pyytää laitoksen ehdotuksen perusteella lausunnon kahdelta yliopiston ulkopuoliselta, pääsääntöisesti professoritason asiantuntijalta. Lisäksi opetustaidon arvioimiseksi hakija kutsutaan antamaan opetusnäyte.

Dosentin arvon hakeminen teknillisessä tiedekunnassa

Hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä neuvotella dosentuurihakemuksen tekemisestä dosentuurin alaan liittyvän laitoksen johtajan tai oppiaineen/tieteenalan professorien kanssa.

Laitoksella arvioidaan dosentuurin tarpeellisuus ja miten dosentuuri kytkeytyisi käytännössä laitoksen toimintaan. Laitoksen kanssa käydyissä keskusteluissa määritetään haettavan dosentuurin ala sekä suomeksi että englanniksi. 

Kirjallinen vapaamuotoinen hakemus osoitetaan Turun yliopiston rehtorille.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi 

 1. hakijan yhteystiedot, 
 2. dosentuurin ala suomeksi ja englanniksi, 
 3. kenen kanssa dosentuurista on laitoksella keskusteltu ja 
 4. selostus ansioista ja yhteistyöstä.
  - Hakijaa pyydetään kertomaan tiiviisti ne ansiot, joihin hakija vetoaa dosentin arvon saamiseksi sekä millaista konkreettista yhteistyötä hän on tehnyt ko. laitoksen/oppiaineen/tieteenalan kanssa ja mitä yhteistyötä tullaan tulevaisuudessa tekemään.

Hakemukseen liitetään alla luetellut liitteet (englanniksi).

Allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan pdf-muodossa henkilöstösihteeri Veijo Liimataiselle veijo.liimatainen@utu.fi sekä tiedekunnan osoitteeseen tech@utu.fi. Liitteet voivat olla pdf- tai zip-muodossa.

Hakemuksen liitteet

 1. Ansioluettelo
 2. Julkaisuluettelo
 3. Arvioitavat julkaisut ja erillinen luettelo ko. julkaisuista 
  - Dosentiksi hakeva valitsee tuotannostaan julkaisut (max. 10), joiden perusteella hän toivoo asiantuntijoiden arvioivan tieteellistä pätevyyttä dosentiksi. 
  - Luettelosta tulee käydä ilmi hakijan panos kunkin julkaisun osalta.
 4. Akateeminen portfolio (tarvitaan ainoastaan, jos ansioluettelo ei sisällä vastaavia, erit. opetustaidon arvioimiseen tarvittavia tietoja)

Tiedekunnan dosentuureja hakevat voivat laatia ansioluettelon Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksen mukaan ja julkaisuluettelon Suomen Akatemian ohjeen mukaisesti. Lisäksi yliopistotasolla on ohjeistettu akateemisen portfolion laatiminen.

Lisätietoja dosentin arvon hakemisesta: Hallintopäällikkö Sanna Hirvola