style-ja-disce-hankkeiden-tutkijoita

Monitieteistä, vaikuttavaa ja kestävää huippututkimusta

Kauppakorkeakoulussa on tällä hetkellä käynnissä lähemmäs sata projektia. Erilaisia tutkimuksia, raportteja ja toimenpidesuosituksia julkaistaan tiedekunnassa vuosittain puolisentuhatta. Myös viimeaikaiset onnistumiset merkittävissä rahoitushauissa kielivät Turun kauppakorkeakoulun vaikuttavasta tutkimuksesta.  

Turun kauppakorkeakoulun tavoitteena on rakentaa kestävää ja menestyvää yhteiskuntaa. Tiedekunta tunnetaan vaikuttavasta tutkimuksesta, innostavista oppimiskokemuksista, tulevaisuusorientoituneesta ajattelusta sekä monipuolisesta yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. 

Loppuvuodesta 2018 kauppakorkeakoulu sai johtaakseen kaksi merkittävää monitieteistä tutkimushanketta. 

Kulttuurialan ja luovien alojen taloudellista kasvua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävälle Developing Inclusive & Sustainable Creative Economies (DISCE) -konsortiolle myönnettiin kolmen vuoden tutkimusrahoitus Euroopan komission tavoitellusta Horisontti 2020 -ohjelmasta. 

DISCEn pääkoordinaattorina toimii Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja yrittäjyyden laitos ja konsortiota johtaa professori Jarna Heinonen. Turun yliopistosta hankkeeseen osallistuvat myös Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö sekä humanistinen tiedekunta. 

– Hankkeessa tutkitaan kulttuurialan ja luovien alojen koulutusta, osaamisen kehittämistä ja työtä; uusia tapoja harjoittaa liiketoimintaa ja yrittäjyyttä; mahdollisuuksia parantaa alan tilastointia ja mittaamista sekä uusia tapoja ymmärtää, mistä luovan talouden kestävä kasvu muodostuu ja miksi kasvu on tärkeää. Oleellista on ymmärtää, miten luovan talouden kasvu voi olla samanaikaisesti kestävää ja ketään syrjimätöntä, Heinonen kertoo. 

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi loppuvuodesta 2018 yhdeksi Kestävän kasvun avaimet -ohjelman konsortioksi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Petri Tapion johtaman tutkimusryhmän. Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE) -hankkeessa yhdistetään ihmisten kokonaisliikunnan objektiivinen mittaus tapoihin, joilla pyritään lisäämään liikunnan määrää sekä edistämään siirtymistä auton käytöstä kestäviin kulkutapoihin, kävelyyn ja pyöräilyyn. Mittaustulokset yhdistetään kansallisten henkilöliikennetutkimuksen tuloksiin sekä yhdyskuntarakenteen tietokantoihin. 

‒ Yhdyskuntarakenne ja eri toimintojen sijoittelu vaikuttavat olennaisesti vaihtoehtoihin, joista ihmiset voivat valita. Hankkeessa tutkitaan myös ihmisten käyttäytymisen muutoksen taustalla olevia ja arjen valinnoissa näkyviä perimmäisiä motiiveja ja tunteita. Trenditieto ja skenaariot ovat kiinnostavia liikuntaliiketoiminnan kannalta, mutta myös liikkumisen julkisia palveluita tarjoavien ja infrastruktuuria rakentavien toimijoiden kannalta, Tapio sanoo. 

Kestävää luovaa taloutta edistetään monialaisella yhteistyöllä  

DISCE ja STYLE ovat laajoja vaikuttavaa tiedettä tekeviä konsortioita, joissa yhteistyöllä eri yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa on valtava merkitys. 

DISCE lähestyy kulttuurialan ja luovien alojen tutkimista ja kehittämistä monitieteisesti ja tuottaa aiheesta sekä määrällistä että laadullista tutkimustietoa. Kunnianhimoisia tavoitteita on lähdetty toteuttamaan kansainvälisessä tutkimusryhmässä. Konsortiossa tutkimusta tekevät Turun yliopiston lisäksi englantilainen King’s College London, italialainen Gran Sasso Science Institute sekä Latviassa sijaitseva Stockholm School of Economics in Riga. 

Teknologinen kehitys, digitalisaatio ja liike-elämän disruptiot tarjoavat hanketta johtavan Heinosen mukaan luovan talouden toimijoille uusia ansaintamahdollisuuksia.  

– Tutkimuksellisesti Turun yliopiston osuus keskittyy innovaatioihin ja uudenlaisiin tapoihin harjoittaa liiketoimintaa luovilla aloilla, usein palkkatyön ja yrittäjyyden rajapinnassa. DISCE tukee luovan talouden innovaatioita ja liiketoimintojen mallintamista työskentelemällä intensiivisesti alan työntekijöiden ja toimijoiden kanssa. Alan toimijat ovatkin DISCEssä merkittävässä roolissa paitsi uuden tiedon tuottajina, myös sen käyttäjinä, Heinonen kertoo. 

Konsortioon kuuluu yliopistojen lisäksi belgialainen voittoa tavoittelematon konsulttitoimisto Culture and Media Agency Europe aisbl ja Ruotsista lähtöisin oleva eurooppalaisten kulttuurikeskusten verkosto Trans Europe Halles, jotka yhdessä vastaavat kulttuurialan ja luovien alojen viestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä. 

– Teemme yhteistyötä laaja-alaisesti eri toimijoiden, kuten eurooppalaisten korkeakoulujen, päättäjien sekä luovien alojen asiantuntijoiden ja kattojärjestöjen kanssa. Yhteistyö alueellisten, kansallisten ja EU:n päättäjien kanssa takaa sen, että hankkeella on pitkäkestoiset vaikutukset ruohonjuuritasolta alkaen. 

Tutkitun tiedon avulla DISCE paitsi tuottaa lisäymmärrystä EU:n luovista talouksista, samalla myös muovaa niiden tulevaisuutta. Hanke yhdistää EU-tasoisen, luovia talouksia valottavan tilastoaineiston kymmeneen tapaustutkimukseen eri alueiden luovan talouden ekologioista. Tutkittavat luovan talouden ekologiat valitaan pohjoisesta, eteläisestä, itäisestä ja Keski-Euroopasta sekä Britteinsaarilta. 

– Laajan case-tutkimuksen keinoin DISCE valottaa luovan talouden toimintaa tarjoten käsitteellisiä ja käytännön työkaluja luovan talouden kasvun hahmottamiseksi sekä sen ymmärtämiseksi, millä tavoin kestävä ja syrjimätön kasvu voi olla yhteiskunnallisesti perusteltu ja hyvä asia, Heinonen sanoo. 

Tieteidenvälinen yhteistyö edellyttää jaettua visiota 

Siinä missä DISCE on laaja kansainvälinen EU-rahoitteinen projekti, STYLE on suuri kansallinen yhteistyöhanke. Konsortio koostuu yhteensä kuudesta osahankkeesta, joiden teemat pureutuvat muun muassa liikennekäyttäytymisen hallintaan ja liikkumisen edistämiseen, eri-ikäisten kansalaisten liikuntatottumuksiin, elämäntapoihin ja elinkaareen sekä liikkumista edistävän infrastruktuurin ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. 

– Nykyään vain kolmasosa lapsista ja nuorista sekä viidesosa aikuisista liikkuu riittävästi terveytensä kannalta. Tutkimusarvioiden mukaan kävelyn lisääminen 20 prosentilla tuottaisi 4 miljardin euron terveyshyödyt. Arkiliikunnan lisääminen on siis myös merkittävä taloudellinen kysymys, hanketta johtava Tapio kertoo. 

Tammikuussa 2019 alkaneella hankkeella on yli kolmen miljoonan euron rahoitus ensimmäiselle kolmivuotiskaudelle.  

STYLEssä törmäytetään aihepiiriin kytkeytyviä yllättäviäkin toimijoita. Turussa, Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä tehtävien interventioiden avulla konsortio pyrkii aikaansaamaan ihmisten arkiliikunnassa lisäyksen, joka näkyy liikunnallisten kulkutapojen osuuden kasvuna ja tuottaa samanaikaisesti kasvavaa liiketoimintaa. 

– Kevyen liikenteen ja liikunnan tutkimus ovat olleet melko erillisiä keskusteluja, vaikka arkiliikunnan lisääminen edellyttää kummankin ymmärtämistä. Hankkeemme tuo yhteen terveyden edistämisen, liikennesuunnittelun ja ympäristönsuojelun näkökulmat tavalla, jossa otetaan huomioon myös uudet liiketoimintamahdollisuudet. 

Turun yliopisto toteuttaa konsortiossa kaksi osahanketta, joita johtavat professori Tapio ja yliopistotutkija, dosentti Birgitta Sandberg Turun kauppakorkeakoulusta. Neljää muuta osahanketta toteuttavat UKK-instituutti, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Suomen ympäristökeskus sekä Jyväskylän yliopisto. 

– On ollut hienoa nähdä, miten koko konsortiomme on lähtenyt rohkeasti mukaan tieteidenväliseen keskusteluun. Tieteidenvälinen yhteistyö edellyttää jaettua visioita siitä, mitä olemme tekemässä. Eri tieteenalojen käsitteiden opettelu tuottaa välillä haasteita, mutta lisää ymmärrystä. Keskinäinen luottamus on yhteistyön keskeinen edellytys, Tapio päättää.