Tutu-julkaisut vuonna 2017

Tutu-julkaisut 2017

1/2017: Suomen proteiinijärjestelmän vaihtoehtoiset tulevaisuudet. 

Kuhmonen, Tuomas – Ahokas, Ira – Ahvenainen, Marko –Pohjolainen, Pasi – Panula-Ontto, Juha – Kirveennummi, Anna – Auffermann, Burkhard & Kinnunen, Venla

Suomen proteiinijärjestelmän vaihtoehtoiset tulevaisuudet.

Tutu-julkaisuja 1/2017, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto. 114 s. ISBN  978-952-249-472-6 (sidottu), ISBN  978-952-249-473-3 (pdf), ISSN 1797-1284.

Tässä tutkimuksessa on suunniteltu ja arvioitu ScenoProt-hankkeelle asetetun vision toteuttavia backcasting-skenaarioita. Vaihtoehtoiset skenaariopolut yhdistävät vuoteen 2030 asetetun vision nykyhetkeen. Vision keskeiset osatavoitteet kuvaavat Suomen proteiinijärjestelmää, joka edistää nykyistä järjestelmää paremmin kansanterveyttä, ympäristökestävyyttä sekä omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Proteiinijärjestelmästä on vaikea tunnistaa murtautumiskohtaa, josta käsin systeemi olisi viritettävissä muutostilaan ja josta käsin olisi käynnistettävissä vision toteuttava monipolvinen vaikutusketju. Tähän on pyritty käyttämällä useita teorioita, aineistoja, menetelmiä ja tutkijoita. Systeemisen muutoksen hallitsemisen ja ennakoinnin suurimpia haasteita ovat tekijöiden yhteenkietoutuminen ja monitulkintaisuus. Yhteenkietoutuminen tarkoittaa, että muutoksen ajurit, sisältöelementit, juonet, tahdit, tasot ja muodot kietoutuvat toisiinsa erilaisiksi kimpuiksi, hierarkioiksi ja osajärjestelmiksi. Monitulkintaisuus puolestaan tarkoittaa, että esimerkiksi lehmä voidaan tulkita tuotantovälineeksi, ravinnon lähteeksi, biojalostamoksi, huoltovarmuuskeskukseksi, päästölähteeksi, maisemanhoitajaksi, lauman jäseneksi, persoonaksi, lemmikiksi ja riiston kohteeksi. Siksi skenaariotkin ovat vain tietyillä periaatteilla toteutettu otos rajattomasta määrästä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.
 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201903189169

Tutu e-julkaisut 2017

1/2017: Historian museo Turkuun. Osallisuusverstasprosessin tulokset.

Hario, Pasi – Parkkinen, Marjukka – Siivonen, Katriina & Tuittila, Satu 

Historian museo Turkuun. Osallisuusverstasprosessin tulokset.

Tutu eJulkaisuja 1/2017. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 49 s. ISBN 978-952-249-471-9, ISSN 1797-1322

Kaupunkilaisten osallisuus on museotyössä keskeistä. Osana uudenlaisen Historian museon suunnittelu- ja valmistelutyötä Turun kaupungin museopalvelut antoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskukselle toimeksiannon osallisuusfoorumien järjestämisestä. Työskentelylle asetettu tavoitevuosi on 2029. Maailma ja sen myötä myös museot ovat jatkuvassa muutoksessa. Osallistujien foorumeissa visioima uudenlainen Historian museo tuo neljän tulevaisuuskuvan muodossa erilaisia ajatuksia globaaleihin haasteisiin ja kykenee siten vastaamaan ajankohtaisten megatrendien mukanaan tuomiin muutoksiin. Tulevaisuuskuvat

  • Maailma Turussa, Turku maailmalla museo välittää moninäkökulmaisen, tiedollisen ja moniaistisen kokemuksen Turun ja maailman historiasta kansainvälisten yhteistyömuseoiden verkostonsa kanssa.
  • Museoiden aarrekartta on osallistava, museokävijöiden itse tekemiseen ja toimimiseen perustuva ja koko kaupunkiin jalkautuva museo. 
  • Tunne ihmisen historia saattaa nykyhetkessä museokävijöitä yhteen ja yhteistoimintaan viihtyisissä, toiminnallisissa tiloissaan samalla, kun se avaa näkymiä kompleksisiin ihmisten ja ympäristön välisiin suhteisiin eri aikoina.
  • Aikamatka kukoistavaan Turkuun kokoaa kansainvälisiä matkailijajoukkoja Turkuun ja lähiympäristöön nauttimaan museon ja paikallisten yritysten tarjonnasta.

Unelmien Historian museo elää jo ihmisten ajatuksissa. Mikäli Historian museo päätetään toteuttaa Turkuun, toimivat raportin tulokset uudenlaisen Historian museon suunnittelun tukena.
 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116243

2/2017: Clean Disruption for Abundant Futures. Neo-Carbon Energy Futures Clinique III.

Heinonen, Sirkka – Karjalainen, Joni – Parkkinen, Marjukka & Ruotsalainen, Juho 

Clean Disruption for Abundant Futures. Neo-Carbon Energy Futures Clinique III.

FFRC eBOOK 2/2017, Finland Futures Research Centre, University of Turku. 114 p. ISBN 978-952-249-474-0, ISSN 1797-1322.
 
This report presents the results of an International Symposium "Clean Disruption for Abundant Futures",  which was organised as a futures clinique of the Neo-Carbon Energy project and Summer School of the Finland Futures Academy, as well as Helsinki Node’s Millennium Forum at Museum of Contemporary Arts Kiasma, Helsinki, June 7–8, 2016.

The two-day futures clinique focused on the topics of energy, internet, clean disruption, new organisation practices and futures of communities. The objective of the event was to address possible fu-tures and related societal transition towards the convergence of energy and internet. In the clinique, abundant futures defines the stance towards futures, as ample resources would be available in such a system. This, in turn, affects social relations and communities of the future.

 The clinique generated futures dialogue that consisted of expert lectures, commenting and discus-sion, as well as intermittent working sessions in small groups. The keynote speeches gave input for the group work, where participants probed the abundant futures in six breakout groups. The four transformational scenarios of the Neo-Carbon Energy project were used as material for the groups’ foresight work. 

This dialogue and elaborations on abundant futures and renewable energy are documented in this report. Four recurring themes can be identified from the group work. Perhaps the most common is the idea of so-called “post-institutional” future of tribal-like communities. Another frequent theme is the change of the concept of work through i.e. automatisation and hybridisation of work and leisure. The third theme describes immaterial values and the significance of meaningfulness. Finally, the fourth theme identified in the results addresses the possible social drawbacks of the future. Conse-quently, the clean disruption for abundant futures is a cornucopia with huge potential, but by no means automatically only beneficial. Critical mindset is needed both for the decision phase and implementation ways of clean disruptive technologies, practices, lifestyles, and regulation.
 
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116244

3/2017: Neo-Carbon Energy World – What Opportunities for Chile? Neo-Carbon Energy Futures Clinique IV.

Heinonen, Sirkka – Vähäkari, Noora & Karjalainen, Joni: 

Neo-Carbon Energy World – What Opportunities for Chile? Neo-Carbon Energy Futures Clinique IV. 
 
FFRC eBOOK 3/2017, Finland Futures Research Centre, University of Turku. 63 p. ISBN 978-952-249-476-4, ISSN 1797-1322.

This report presents the results of the “Neo-Carbon Energy World – What Opportunities for Chile?”, a futures clinique organised at the Chilean Intellectual Property Institute INAPI in Santiago de Chile 24th October 2016, jointly by Finland Futures Research Centre of the University of Turku and Consejo Chileno Prospectiva y Estrategia (CChPE). 

Chile is a case study conducted in the foresight part of the Neo-Carbon Energy project. Chile is a country with robust renewable energy resources, which has received high attention by international investors and has led to a dramatic increase in the uptake of solar energy in the country. Chile is also a pioneer in economic development in Latin America, thanks to its steady political and economic conditions. The country keeps on investing in education to catalyze socio-economic development, but remains underpinned by the deepest inequalities in OECD countries. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116245

4/2017: Surprising Energy Futures. Neo-Carbon Energy Futures Clinique V.

Heinonen, Sirkka – Karjalainen, Joni – Parkkinen, Marjukka – Ruotsalainen, Juho & 
Zavialova, Sofia (with Sofi Kurki, Leena-Maija Laurén, Hazel Salminen & Amos Taylor) 

Surprising Energy Futures. Neo-Carbon Energy Futures Clinique V.

FFRC eBOOK 4/2017, Finland Futures Research Centre, University of Turku. 150 p. ISBN 978-952-249-477-1, ISSN 1797-1322.

This report describes the process and results of futures clinique Surprising Energy Futures: Anticipating Discontinuities and Testing Resilience of Renewable Energy World with Black Swans, held on 17 May 2017 at Sitra, Helsinki. The event was the fifth futures clinique within the foresight part of the research project Neo-Carbon Enabling Neo-Growth Society – Transformative Scenarios 2050, conducted by Finland Futures Research Centre. The aim of the event was to contribute to the four transformative societal scenarios of Neo-Carbon Energy project. The event consisted of presentations and intermittent working sessions. Dr. Karlheinz Steinmüller discussed the topic of Black Swans and VUCA World, with comments by Prof. Jarno Limnéll.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116246

5/2017: Aurinkoenergia- ja kysyntäjoustoselvitys.

Nieminen, Anne 

Aurinkoenergia- ja kysyntäjoustoselvitys.

Tutu e-julkaisuja 5/2017, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 32 s. ISBN 978-952-249-478-8, ISSN 1797-1322.

Tämän aurinkoenergiaraportin tavoitteena oli selvittää, miten aurinkoenergian käyttöä voidaan lisätä ja mitkä tekijät tällä hetkellä hankaloittavat aurinkopaneelien hankintaa ja käyttöönottoa. Selvitys on tehty yhteistyössä Turun kaupungin, Turku Energian, Turun yliopiston ja Sitran kanssa. Tutkimukseen haastateltiin Turun seudulla toimivia isännöitsijöitä ja kiinteistöstä vastaavia henkilöitä, sekä tehtiin neljä yksityishenkilöille suunnattua ryhmähaastattelua. Ryhmähaastatteluihin osallistui aurinkopaneelien omistajia, sekä niitä joilla ei paneeleja ollut. Lisäksi kahdessa aurinkoenergiaan keskittyvässä Facebook-ryhmässä tehtiin pienimuotoinen kysely aurinkoenergian hankinnasta ja palvelutarpeista. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116249

6/2017: Nuorten tulevaisuuskuvat 2067. Näkökulma suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi.

Heikkilä, Katariina – Nevala, Tuulia – Ahokas, Ira – Hyttinen, Liisa & Ollila, Johanna 

Nuorten tulevaisuuskuvat 2067. Näkökulma suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi.

Tutu e-julkaisuja 6/2017, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 75 s. ISBN 978-952-249-482-5, ISSN 1797-1322.

Nuorten tulevaisuuskuvat 2067 -tutkimushankkeessa nuorten oma ääni nostetaan kuuluviin ja he osallistuvat keskusteluun siitä, minkälaista Suomea yhdessä tavoittelemme. Tutkimushanke on osa Hämeenlinnan kaupungin koordinoimaa lasten ja nuorten Suomi 100 -juhlavuotta. Hankkeen suunnitteluvaiheessa tutkimuksen aikajänne ulotettiin 50 vuoden päähän Suomen 100-vuotispäivästä eli vuoteen 2067, ja kohderyhmäksi valittiin nuorten ikäryhmä, joka tuolloin nykyisten säädösten perusteella saavuttaa eläkeiän. Tutkimuksessa kartoitetaan ja kuvataan suomalaisten, 16–20 -vuotiaiden nuorten arvomaailman sisältöä sekä tulevaisuuteen kohdistuvia odotuksia ja asenteita selvittämällä, minkälaisia tulevaisuuskuvia nuoret pitävät itselle toivottavimpina ja todennäköisimpinä toimeentuloon, asumiseen ja elämäntapaan liittyen. 

Nuorten tulevaisuuskuvat 2067 -hankkeessa tavoitteena on rohkaista nuoria vaihtoehtoisten tulevaisuuksien aktiiviseen pohdintaan ja tuottaa sen perusteella tutkimustietoa siitä, minkälaisia asioita nuoret kokevat merkityksellisinä nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116250

7/2017: Coolest Student Papers at Finland Futures Research Centre 2016–2017. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen valittuja opiskelijatöitä 2016–2017.

Tapio, Petri – Aalto, Hanna-Kaisa – Höyssä, Maria – Minkkinen, Matti – Siivonen, Katriina – Wilenius, Markku & Arvonen, Anne (eds)

Coolest Student Papers at Finland Futures Research Centre 2016–2017. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen valittuja opiskelijatöitä 2016–2017.

FFRC eBOOK 7/2017, Finland Futures Research Centre, University of Turku. 201 p. ISBN 978-952-249-479-5, ISSN 1797-1322.

This is the second volume of our Coolest Student Papers series which was launched last year. The collection publishes inspired and inspiring picks from the student essays written by students and student groups in the courses organised by Finland Futures Research Centre (FFRC). The topics range from sustainability issues to corporate foresight, from ethics to methodology, from artificial intelligence to futures consciousness. Some of the essays take a critical stance to projects that have been carried out at the FFRC, which is something we especially wish to support. Independent, constructively critical open deliberation of how futures studies should be carried out is one of the core goals of our education and a key to further development of the courses and the whole field of futures studies.

The volume is divided to sections by the course. Each section begins with an evaluation made by the teacher after which the student essay(s) follow(s). The essays of the courses studied in Finnish language are at the end of the volume. The essays are from the international Master’s Degree Programme of Futures Studies, the Sustainable Development minor and Futures Studies minor offered in Finnish language. Our PhD programme essays are excluded as we expect postgraduates to aim directly at journal articles.
 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116251

8/2017: Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat. 

Kuhmonen, Tuomas & Kinnunen, Venla 

Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat.  

Tutu e-julkaisuja 8/2017. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 133 s. ISBN 978-952-249-487-0 (print), ISBN 978-952-249-488-7 (pdf), ISSN 1797-1322. 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu 18–30 -vuotiaiden pirkanmaalaisnuorten toimeentuloon, asumiseen ja elämäntapaan liittyviä tulevaisuudenunelmia, niiden toteutumisen haasteita ja esteitä sekä keinoja esteiden poistamiseksi. Tutkimuksen aineisto perustuu perusjoukosta tehtyyn kunnittain kiintiöityyn satunnaisotantaan, ja kysely tehtiin kirjeohjattuna sähköisenä kyselynä. Vastaajia oli 2 179, ja he edustavat tilastollisesti hyvin noin 85 000 nuoren perusjoukkoa.Nuorten unelmatulevaisuuksien toteutuminen merkitsisi nykyistä maaseutumaisempaa ja hajautuneempaa asuinpaikkarakennetta. 

Myös yrittäjyys ja ”epätyypilliset” työmuodot ovat vahvasti esillä nuorten unelmissa. Unelmien toteutumisen tiellä on lukuisia rahaan, yhteiskunnan toimintaan, työelämään, asumiseen, opiskeluun ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä haasteita ja esteitä, mutta nuorilla on myös lukuisia ehdotuksia niiden poistamiseksi.
 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116252

9/2017: Suomen proteiinijärjestelmän polkuriippuvuus ja muutoskitka. 

Kuhmonen, Tuomas – Ahokas, Ira  – Ahvenainen, Marko & Pohjolainen, Pasi

Suomen proteiinijärjestelmän polkuriippuvuus ja muutoskitka.  

Tutu e-julkaisuja 9/2017. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 52 s. ISBN 978-952-249-489-4, ISSN 1797-1322.

Tässä raportissa esitetään synteesi ScenoProt-hankkeen skenaarioita koskevasta tutkimusosuudesta narratiivimuodossa, koska loppujen lopuksi proteiinijärjestelmän tulevaisuus rakentuu refleksiivisenä, yhteisevoluutioon perustuvana prosessina. 

Ruoka- ja proteiinijärjestelmää on pohdittu historian, nykyisen murroskauden ja uusien suuntien narratiivien kautta. Uusien suuntien määrittymisen ja kilpailevien kehysten osalta tarkastelu perustuu usean lähestymistavan (kausaalikartat, tulevaisuuspyörät, systeemiset puutteet, pehmeä systeemimetodologia) yhdistämiseen. Tavoitellun muutoksen saavuttaminen edellyttää ruokajärjestelmän käsitteen vahvistumista sekä systeemisen muutoksen ymmärtämiseen ja hallintaan soveltuvia ajattelu- ja toimintamalleja.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116253

10/2017: Transformational Energy Futures. Neo-Carbon Energy Societal Scenarios.

Heinonen, Sirkka – Ruotsalainen, Juho & Karjalainen, Joni 

Transformational Energy Futures. Neo-Carbon Energy Societal Scenarios.

FFRC eBOOK 10/2017. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 69 p. ISBN 978-952-249-495-5, ISSN 1797-1322.

This report presents a set of transformative Neo-Carbon Energy scenarios within a societal context. The scenarios describe how society – social relations, culture, values, economy etc. – may change in a renewable energy system. They depict four different avenues and vistas to the world in 2050 where the energy system is decentralised, based almost 100% on renewable energy and prosumeristic citizens play a central role in a peer-to-peer fashion. The scenarios have been constructed within a Tekes-funded research project Neo-Carbon Energy in co-operation with VTT Technical Research Centre of Finland, Lappeenranta University of Technology (LUT), and Finland Futures Research Centre (FFRC) at University of Turku. The foresight part of the research project explores the futures of an economy based on a new energy system and peer-to-peer society in 2050. The project is one of the strategic research openings of Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation. 

The report also provides a list of 10 key recommendations, as a reflection to the scenarios, for various stakeholders in order to prepare for the emerging renewable energy transformation – to proactively surf on the winning side in this futures turbulence. They can be used to support and test strategies and decision-making for the transition towards renewable energy world, as well as to identify game changers – transformative leadership and pioneering actors for making this transformation happen. 

The Neo-Carbon Energy world is a radical transformation towards renewable energy and responsible lifestyles. It is a preferred future, empowered by foresight approach and proactive futures creation, resulting in robust futures resilience. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116254

11/2017: Final Neo-Carbon Energy Countdown – Ready for Renewables.

Heinonen, Sirkka – Honkapuro, Samuli – Karjalainen, Joni – Koljonen, Tiina – Ruotsalainen, Juho & Similä, Lassi 

Final Neo-Carbon Energy Countdown – Ready for Renewables.

FFRC eBOOK 11/2017. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 40 p. ISBN 978-952-249-496-2, ISSN 1797-1322.

Renewables-based Neo-Carbon Vision of the world in 2050 portrays an electrified, resilient and secure society with empowered, prosumeristic citizens who upload their surplus energy into smart grids as well as download energy when needed. The following overview on key insights of the Neo-Carbon Energy project on energy futures helps to frame the academic and societal discourse in the years to come.

Four scenarios assume a social perspective to open up very different avenues as transformative manifestations of this vision. The vision shows the pre-ferred goal – a renewables-based society – while the scenarios outline alternative expressions and pathways towards the desired vision. Finally, the actors that can make this change happen have to be identified and supported, especially in policy-making, and the role of energy markets re-thought. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116257

Kasviksia
Miten teemme Suomen proteiinijärjestelmästä kansanterveyttä, ympäristökestävyyttä sekä omavaraisuutta ja huoltovarmuutta edistävän?
Kuhmonen, Tuomas et al.: Suomen proteiinijärjestelmän vaihtoehtoiset tulevaisuudet. Tutu-julkaisuja 1/2017.