Tutu-julkaisut vuonna 2019

Tutu e-julkaisut 2019

7/2019: Suomen kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat

Kuhmonen, Tuomas & Kuhmonen, Irene (2019):

Suomen kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat

Tutu e-julkaisuja 7/2019, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
70 s., ISBN ISBN 978-952-249-530-3 (print), ISBN ISBN 978-952-249-531-0 (pdf), ISSN 1797-1322.

Tämä tutkimusraportti on osa Suomen kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset (KOTIETU) -hanketta. Hankkeen tavoitteena on mallintaa ja arvioida Suomen kotieläintuotannon vaihtoehtoisten kehityspolkujen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Hankkeessa tuotetaan elintarvikealan toimijoiden strategiavalintojen ja hallinnon päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa erilaisten kotieläintuotannon intensiteettivaihtoehtojen vaikutuksista pellonkäyttöön, ympäristöön, aluetalouteen ja ulkomaankauppaan. Hankkeessa laaditaan viisi vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa Suomen kotieläintaloudesta noin vuonna 2040: kasvis-Suomi, ympäristö-Suomi, terveys-Suomi, huoltokyky-Suomi ja kotieläin-Suomi. 

Tässä raportissa esitellään tulevaisuuskuvat, jotka taustoittavat määrällisiä arvioita. Määrällisten arvioiden valmistuttua tutkimushankkeen muissa osioissa näitä tulevaisuuskuvia tullaan vielä täsmentämään ja määrällistämään. Tulevaisuuskuvat kuvaavat mahdollisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ottamatta kantaa niiden toivottavuuteen tai todennäköisyyteen. 

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Luonnonvarakeskus (Luke), Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yli-opistosta (Tutu) ja yritysten ympäristöjohtamisen oppiaine Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta (CEM). Hankkeen johtajana toimii tutkimusprofessori Arto Huuskonen Lukesta (ja Vesannolta). Ohjaus-ryhmässä ovat jäseninä Jarmo Salonen (MMM, pj.), Ilmo Aronen (Raisioagro), Tomas Gäddnäs (Snell-man), Sinikka Hassinen (Atria), Juha Lappalainen (MTK), Juha Nousiainen (Valio), Olli Paakkala (HKScan), Jyri Seppälä (SYKE), Aila Vanhatalo (Helsingin yliopisto) ja Seija Virtanen (Salaojituksen Tu-kisäätiö). 

Hanketta on rahoitettu maa- ja metsätalousministeriön Makeran varoista. Lisäksi hanketta ovat rahoittaneet A-Tuottajat, HKScan, MTK, Raisioagro, Salaojituksen tukisäätiö, Snellman ja Valio. Kiitämme rahoittajia tutkimuksen mahdollistamisesta, ohjausryhmää arvokkaista ideoista ja kommenteista ja tulevaisuudensuunnittelutuokioihin suostuneita asiantuntijoita arvokkaista näkemyksistä.

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-531-0

 

5/2019: Sustainability in Shipbuilding – Observations from Project-Oriented Supply Network in Cruise Ship Construction.

Saarni, Jouni – Heikkilä, Katariina – Kalliomäki, Helka – Mäkelä, Marileena  – Jokinen, Leena & Apostol, Oana (2019):

Sustainability in Shipbuilding – Observations from Project-Oriented Supply Network in Cruise Ship Construction.

FFRC eBooks 5/2019, Finland Futures Research Centre, University of Turku, 34 p. ISBN 978-952-249-527-3, ISSN 1797-1322.

Sustainability is one key future driver regarding which kind of changes cruise and tourism industries will face and how related ecosystem can anticipate such drivers. Sustainability-oriented innovations might emerge as a differentiation factor for suppliers as a new competitive advantage. To understand more about emerging opportunities on these topics within Finnish maritime industry, Sustainability and Transparency in Shipbuilding Networks (SUSTIS) research and development project was launched in 2015 to develop a holistic approach for sustainability in shipbuilding. As part of the project’s second phase an explorative interview study in 17 organizations was carried out among cruise ship interior related suppliers which main findings are presented in this report. The goal of the study is to summarize previous research on shipbuilding’s construction phase sustainability impacts, point out practices with linkages on sustainability. Also, perceptions of cruise industry’s future and related drivers are discussed. 

The findings of the study support previous results related to project-based industries that sustainability-oriented innovations are complex to implement into the industry’s decision-making. The tendency of the industry’s actors to focus on business-driven on-going customer projects leaves usually room for incremental initiatives. Therefore results encourage long-term development across projects and introduction of new ideas must happen in early phase. Existing quality and supply chain management information capabilities are examined and considered useful for sustainability requirements. Safety is found as a priority in social sustainability but additional diversification is possible. Results are reflected against supplier-driven agenda construction for sustainability transition.

4/2019: Alueiden älykäs erikoistuminen Suomessa. Aluekehittämisen indikaattorianalyysi.

Karppinen, Ari – Aho, Samuli – Haukioja, Teemu – Kaivo-oja, Jari & Vähäsantanen, Saku: 

Alueiden älykäs erikoistuminen Suomessa. Aluekehittämisen indikaattorianalyysi. 

Tutu e-julkaisuja 4/2019, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 167 s. ISBN 978-952-249-522-8, ISSN 1797-1322.

Alueiden älykäs erikoistuminen on Eurooppa 2020 -strategian keskeisin aluekehittämisen strateginen instrumentti pyrittäessä kestävään ja sosiaalisti osallistavaan kasvuun. Älykkään erikoistumisen avulla kehitetään kaikkien alueiden, myös maaseutualueiden, innovaatio- ja osaamispotentiaalia parantamalla alueiden sisäistä ja ulkoista vuorovaikutusta sekä yritysten uudistumis- ja kasvupotentiaalia. Haasteena on ollut älykkään erikoistumisen käsitteellistäminen, alueellisten mahdollisuuksien tunnistaminen sekä vaikutusten mittaaminen ja monitorointi. Tämän selvityksen tarkoituksena on arvioida alueiden älykästä erikoistumista indikaattoriperusteisesti Suomessa seutukunta- ja maakuntatasoilla.

https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/eBook_4-2019.pdf

3/2019: Coolest Student Papers at Finland Futures Research Centre 2017–2018. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen valittuja opiskelijatöitä 2017–2018.

Tapio, Petri – Aalto, Hanna-Kaisa – Heinonen, Sirkka – Minkkinen, Matti – Puustinen, Sari – Siivonen, Katriina & Arvonen, Anne (eds):

Coolest Student Papers at Finland Futures Research Centre 2017–2018. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen valittuja opiskelijatöitä 2017–2018.

FFRC eBook 3/2019, Finland Futures Research Centre, University of Turku. ISBN 978-952-249-507-5, ISSN 1797-1322, 192 p. 

This eBook contains the inspired and inspiring picks from the student essays written by students and student groups in the courses organised by Finland Futures Research Centre (FFRC). This year’s selection shows that brilliant new students arrive our courses. The topics range from sustainability transitions to corporate foresight, from ethics to methodology, from data business to geoengineering. Independent, constructively critical open deliberation of how futures studies should be carried out is one of the core goals of our education and a key to further development of the courses and the whole field of futures studies.

https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/eBook_3-2019-revised_0.pdf

2/2019: Precursors to a 'Good’ Bioeconomy in 2125: Making Sense of Bioeconomy & Justice Horizons. First Foresight Report of the BioEcoJust Project.

Taylor, Amos – Balcom Raleigh, Nicolas A. – Kurki, Sofi – Birmoser Ferreira-Aulu, Marianna & Wilenius, Markku:

Precursors to a 'Good’ Bioeconomy in 2125: Making Sense of Bioeconomy & Justice Horizons. First Foresight Report of the BioEcoJust Project.

FFRC eBooks 2/2019, Finland Futures Research Centre, University of Turku, 83 p. ISBN 978-952-249-521-1, ISSN 1797-1322.

The Bioeconomy today is a field full of promise, brimming with potentially transformative solutions, and developments still only in their infancy. The aim of this report has been to convey the findings of the BioEcoJust foresight research to date, and especially to highlight the core critical thinking involved in approaching the future of the bioeconomy for the next 100 years.

The BioEconomy and Justice (BioEcoJust) is funded by the Academy of Finland BioFuture 2025 programme and aims to develop a future-oriented ethical and justice framework useful in assessing long-term bioeconomy developments. The consortium has two research teams, representing Practical Philosophy (Aalto University) and Futures Studies (University of Turku).

https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/eBook_2-2019.pdf 

1/2019: Saimaannorpan suojeluun liittyvien asenteiden kehitys vuosina 2013–2018 ja Saimaannorppa Life -hankkeen vaikutukset asenneilmapiirin muutokseen.

Jaakkola, Minttumaaria – Laasonen, Salla & Vuorisalo, Timo:

Saimaannorpan suojeluun liittyvien asenteiden kehitys vuosina 2013–2018 ja Saimaannorppa Life -hankkeen vaikutukset asenneilmapiirin muutokseen

Tutu e-julkaisuja 1/2019, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 44 s.
ISBN 978-952-249-519-8, ISSN 1797-1322
 

Yksi Saimaannorppa LIFE -hankkeen tavoitteista on ollut kuvata saimaannorppaan ja sen suojeluun liittyvien asenteiden kehitystä yhtäältä pitkällä aikavälillä 1900-luvun alusta 2000-luvun alkuun ja toisaalta hankkeen aikana vuosina 2011–2016. Jälkimmäisen jakson aikana erityisen kiinnostuksen kohteena on ollut LIFE-hankkeen käytännön toimenpiteiden vaikutus mahdollisiin asenneilmapiirin muutoksiin.

Käsillä oleva raportti on jatkoa vuonna 2014 valmistuneelle, pitkän aikavälin kehitystä ja vuosien 2011–2013 asenneilmapiiriä käsitelleelle, saman tutkimusryhmän raportille. Kummankin raportin tutkimusaineiston ovat muodostaneet paikallisen sanomalehden Itä-Savon ja kansallisen median Helsingin Sanomien sanomalehtikirjoitukset sekä hankkeen tunnistamien eri sidosryhmien edustajien haastattelut.

Saatuja tuloksia on verrattu saimaannorppaa koskevaan muuhun tutkimuskirjallisuuteen. Tässä raportissa tarkastellaan asennemuutosta vuosien 2011–2012 aineistosta vuosien 2015–2016 uuteen aineistoon. Tutkimusaineisto on koostunut 357 sanomalehtiartikkelista (joista yli 86 % Itä-Savossa) ja 29 puolistrukturoidusta haastattelusta.

https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/eTutu_1-2019.pdf 

Saimaannorppa
Saimaannorpan suojelussa sidosryhmien osallistaminen suojeluprosessiin on asenneilmapiirin muutoksessa avainasemassa.
Jaakkola, Minttumaaria – Laasonen, Salla & Vuorisalo, Timo: Saimaannorpan suojeluun liittyvien asenteiden kehitys vuosina 2013–2018 ja Saimaannorppa Life -hankkeen vaikutukset asenneilmapiirin muutokseen.