Tutu-julkaisut 2022

Tutu eJulkaisut 2022 / FFRC eBooks:

1/2022: Esteiden ja hyvien käytäntöjen merkitys kiertotalouden valtavirtaistamisessa. Turun seudun yritykset kiertotalouden edistäjinä.

Kirveennummi, Anna  & Vehmas, Jarmo (2022)

Esteiden ja hyvien käytäntöjen merkitys kiertotalouden valtavirtaistamisessa. Turun seudun yritykset kiertotalouden edistäjinä.

Tutu eJulkaisuja 1/2022
66 s.
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

ISBN 978-952-249-565-5, ISSN 1797-1322. 

Turussa on marraskuussa 2021 otettu käyttöön Kiertotalouden Tiekartta – kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa 2029. Tiekartan valmisteluvaiheessa Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus teki toteutettavuustutkimuksen, jonka jatkona Turun kaupunki on halunnut selvittää Turun seudun yritysten tunnistamia esteitä ja mahdollisuuksia kiertotalouden edistämisessä. Nyt käsillä oleva selvitys on tehty osana Alueellisten ekosysteemien kehittäminen Turun seudulla -hanketta, jota rahoittavat Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki.

Vuoden 2021 loppupuolella toteutettuun kyselyyn vastasi 22 yritystä. Yritykset olivat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja yleisin toimiala ”muu palvelutoiminta”. Mikroyritysten osuus oli huomattava. Kiertotalous oli kyselyyn vastanneille yrityksille jo vakiintunutta tai merkittävää lisäarvoa tuottavaa toimintaa, ja yritykset pitivät tulevaisuudennäkymiään kiertotalouden näkökulmasta varsin suotuisina. Kyselyssä painotettiin yritysten kohtaamia kiertotalouden esteitä ja toisaalta tunnistettuja hyviä käytäntöjä. Yritysten näkökulmia havainnoitiin kyselyn lisäksi kirjallisuuden, julkisten keskusteluiden, kehittäjätoimijoiden haastatteluiden sekä erilaisten kiertotalouteen liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-565-5

2/2022: CUBAN ENERGY SYSTEM DEVELOPMENT – Technological Challenges and Possibilities

Jyrki Luukkanen, Anaely Saunders Vázquez, Ariel Santos Fuentefría, Yrjö Majanne, Miriam Lourdes Filgueiras Sainz de Rozas & Jasmin Laitinen (editors)

CUBAN ENERGY SYSTEM DEVELOPMENT – Technological Challenges and Possibilities

FFRC eBooks 2/2022
252 p.
Finland Futures Research Centre, University of Turku 

ISBN 978-952-249-566-2 (print), ISBN 978-952-249-568-6 (pdf), ISSN 1797-1322


This eBook is a unique scientific journey to the changing frontiers of energy transition in Cuba focusing on technological challenges of the Cuban energy transition. The focus of this milestone publication is on technological aspects of energy transition in Cuba. Green energy transition with renewable energy sources requires the ability to identify opportunities across industries and services and apply the right technologies and tools to achieve more sustainable energy production systems. The eBook is covering a large diversity of Caribbean country´s experiences of new green technological solutions and applications. It includes various technology assessments of energy systems and technological foresight analyses with a special focus on Cuba.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-568-6

3/2022: CUBAN ENERGY FUTURES. The Transition towards a Renewable Energy System – Political, Economic, Social and Environmental Factors

Jyrki Luukkanen, Anaely Saunders Vázquez, Jasmin Laitinen & Burkhard Auffermann (editors)

CUBAN ENERGY FUTURES. The Transition towards a Renewable Energy System – Political, Economic, Social and Environmental Factors

FFRC eBooks 3/2022
332 p. 
Finland Futures Research Centre, University of Turku

ISBN 978-952-249-567-9 (print), ISBN 978-952-249-569-3 (pdf), ISSN 1797-1322


This eBook is a unique scientific journey to the changing frontiers of energy transition in Cuba. The focus of this milestone publication is on social, economic, political and cultural aspects of energy transition in Cuba. Green energy transition with renewable energy sources requires the ability to identify opportunities across industries and services and apply the right technologies and tools to achieve more sustainable results. This eBook is covering a large diversity of Caribbean country´s experiences and realities trying to keep up with updated energy policy debates and dialogues. It combines accessible theory, relevant energy policy analysis and data, information and vital research of current Cuban economic, social and energy systems.  

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-569-3

4/2022: FUTURO ENERGÉTICO EN CUBA. La transición hacia un Sistema Renovable de Energía – Factores Políticos, Económicos, Sociales y Medioambientales

Anaely Saunders Vázquez, Jyrki Luukkanen, Jasmin Laitinen y Burkhard Auffermann (Editores)

FUTURO ENERGÉTICO EN CUBA. La transición hacia un Sistema Renovable de Energía – Factores Políticos, Económicos, Sociales y Medioambientales

FFRC eBooks 4/2022
361 p.
Finland Futures Research Centre, University of Turku

ISBN 978-952-249-571-6 (print), ISBN 978-952-249-572-3 (pdf), ISSN 1797-1322

Este libro electrónico es un viaje científico único a las fronteras cambiantes de la transición energética en Cuba. El enfoque de la publicación está en los aspectos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales de la transición energética histórica en Cuba. La transición a la energía verde con fuentes de energía renovable requiere la capacidad de identificar oportunidades en todas las industrias y servicios, y aplicar las tecnologías y herramientas adecuadas para lograr resultados más sostenibles. Este libro electrónico cube una gran diversidad de experiencias y realidades de los países del Caribe, tratando de mantenerse al día con los debates y diálogos de política energética actualizados. Combina teoría accesible, análisis de políticas energéticas relevantes, y datos, información e investigación vital del sistema económico, social y energético cubano actual.
 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-572-3

5/2022: DESARROLLO DEL SISTEMA ENERGÉTICO CUBANO – Desafíos y Posibilidades Tecnológicas

Anaely Saunders Vázquez, Jyrki Luukkanen, Ariel Santos Fuentefría, Yrjö Majanne,
Miriam Lourdes Filgueiras Sainz de Rozas y Jasmin Laitinen (Editores)

DESARROLLO DEL SISTEMA ENERGÉTICO CUBANO – Desafíos y Posibilidades Tecnológicas

FFRC eBooks 5/2022
271 p.
Finland Futures Research Centre, University of Turku

ISBN 978-952-249-573-0 (print), ISBN 978-952-249-574-7 (pdf), ISSN 1797-1322

Este libro electrónico es un viaje científico único a las fronteras cambiantes de la transición energética en Cuba, centrándose en los desafíos tecnológicos de dicha transición. La transición a la energía verde con fuentes de energía renovable requiere la capacidad de identificar oportunidades en todas las industrias y servicios, y aplicar las tecnologías y herramientas adecuadas para lograr sistemas de producción de energía más sostenibles. Este libro electrónico cubre una gran diversidad de experiencias de los países del Caribe con nuevas soluciones y aplicaciones tecnológicas verdes. Incluye diversas evaluaciones tecnológicas de sistemas energéticos y análisis de prospectiva tecnológica con un enfoque particular en Cuba.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-574-7

6/2022: Maaseudun paikka tulevaisuuden kestävässä yhteiskunnassa

Tuomas Kuhmonen, Irene Kuhmonen & Annukka Näyhä

Maaseudun paikka tulevaisuuden kestävässä yhteiskunnassa

Tutu eJulkaisuja 6/2022
150 s.
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

ISBN 978-952-249-575-4, ISSN 1797-1322

Fossiilitalous on yli satavuotisen historiansa aikana vapauttanut ihmiskunnan paikallisten luonnonvarojen kantokyvyn rajoista, mahdollistanut ennennäkemättömän talouden ja hyvinvoinnin kasvun. Samalla kiihdyttänyt keskittymiskehitystä ja kaupungistumista ja synnyttänyt ilmastonmuutoksen. Irtaantuminen fossiilitaloudesta merkitsee valtavaa yhteiskunnallista murrosta, joka jäsentää uudelleen ruoka-, energia- ja yhdyskuntajärjestelmiä. Tässä Maaseudun paikka tulevaisuuden kestävässä yhteiskunnassa -hankkeessa (MAKE) halusimme tarkastella maaseudun roolia tässä suuressa murroksessa. Hankkeessa tuotetut visiot, kestävän yhteiskunnan ilmentymät ja kestävyysmurroksen kipupisteet voivat toimia keskustelujen ja pohdintojen herättäjinä, syy-seuraussuhteiden hahmottajina sekä nykyhetkessä tehtävien tulevaisuusvalintojen arviointiperusteina. Keskeisenä puutteena uuteen maailmanmalliin siirtymisessä on visioiden puute. Se johtaa moniin ongelmiin: muutosta ei tavoitella määörätietoisesti, ristiriitoja ei tunnisteta ja nykyisen talousmallin perustaa ei kyseenalaisteta. Fossiilitalouden jälkeinen maailman jäsentämistä ja kuvaamista koskeva työ onkin vasta aluillaan. Hanketta on rahoitettu Maaseutupolitiikan neuvosten (MANE) toimesta ja maa- ja metsätalousministeriön Makeran varoista. 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-575-4

7/2022: Landscapes of Our Uncertain Futures. Towards mapping and understanding crisis-related concepts and definitions.

Heinonen, Sirkka – Karjalainen, Joni & Taylor, Amos

Landscapes of Our Uncertain Futures. Towards mapping and understanding crisis-related concepts and definitions.

FFRC eBooks 7/2022, Finland Futures Research Centre, University of Turku
53 pages
ISBN 978-952-249-577-8, ISSN 1797-1322


This report "Landscapes of Our Uncertain Futures. Towards mapping and understanding crisis-related concepts and definitions" is published as a result of a literature review and related conceptual analysis conducted within the RESCUE Project (Real Estate in Sustainable Crisis Management in Urban Environments). In early stages of the project it became evident that in order to achieve efficient results in research and policy action efforts for sustainable urban development and crisis management, mutual understanding of key concepts and their definitions is needed. This is because identifying and grasping the major phenomena at play in our turbulent world – crisis society – may be varied, and besides there are several different definitions of them used in the literature. If, however, preliminary discussions and analyses can open up the contents and meanings of such phenomena, joint work and concluding recommendations are supported and expedited on the basis of shared understanding. A key theme in this conceptual analysis is 'crisis' and crisis-related phenomena, within the framework of the now present VUCA world. The landscapes of our uncertain futures are thus depicted, and replenished via a literature review and its key findings. These insights are meant to help paving the way for the process of creating resilient cities.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-577-8

9/2022: Coolest Student Papers at FFRC 2021–2022. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen valittuja opiskelijatöitä 2021–2022.

Hanna-Kaisa Aalto, Toni Ahlqvist, Sanna Ahvenharju, Nicolas Balcom Raleigh, Leena Jokinen, Ville Lauttamäki, Maili Marjamaa, Marjukka Parkkinen, Sari Puustinen, Katriina Siivonen, Petri Tapio, Carmen Tomas Martinez, Tero Villman & Anne Arvonen (editors)

COOLEST STUDENT PAPERS AT FINLAND FUTURES RESEARCH CENTRE 2021–2022. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen valittuja opiskelijatöitä 2021–2022.

FFRC eBooks 9/2022
Finland Futures Research Centre, University of Turku
176 p., ISBN 978-952-249-580-8, ISSN 1797-1322

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-580-8


Tärkeä osa maisteriopintojen oppimistavoitteita on osoittaa, että opiskelija pystyy itsenäiseen tutkimustyöhön ja tuottamaan tieteellistä tekstiä artikkeleiden ja muiden julkaisutapojen muodossa. Akateeminen kirjoittaminen on oma osaamisalueensa, ja vaikka sosiaalinen media ja tieteen popularisaatio asettavat erilaisia haasteita ja kanavia tutkimustulosten levittämiseen kuin perinteinen akateeminen julkaiseminen, tiedeyhteisössä vallinnee konsensus siitä, että tutkijoiden on osattava tuottaa akateemista tekstiä. Opintojen on tuettava tämän taidon kehittymistä.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on julkaissut vuodesta 2016 lähtien koosteita ansiokkaista opiskelijoiden opintojensa aikana kirjoittamista esseistä, harjoitustöistä ja muista kirjallisista opintosuoritteista. Haluamme tarjota opiskelijoille oikean julkaisukanavan ja auttaa heitä saamaan vaikka sen ensimmäisen julkaisutiedon ansioluetteloon. Tämänvuotinen julkaisumme osoittaa, että pelko opiskelijoiden kirjallisten kykyjen huonontumisesta tai taantumisesta on turhaa. Samalla se todistaa myös opettajiemme onnistuneen opiskelijoiden akateemisen kirjoittamisen taitojen harjaannuttamisessa.

Julkaisumme koostuu tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisen maisteriohjelman, Turun yliopiston kestävän kehityksen opintokokonaisuuden (KEKO) ja Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) opiskelijoiden kirjoituksista. Koska opiskelijatyöt on tehty englanniksi maisteriohjelmassa ja suomeksi KEKO- ja TVA-opinnoissa, julkaisemme työt alkuperäisellä kielellä. Sisällöllisesti aiheet vaihtelevat suuresti, mutta niitä yhdistävä tekijä on tulevaisuussuuntautuneisuus. Samalla ne kertovat tulevaisuuksien moninaisuudesta sekä mahdollisista tavoista ja keinosta ymmärtää tulevaisuuksia. Toivotan mukavia lukuhetkiä!

***

An important part of the study goals of master’s studies is that students show that they are able to make works of independent research and produce scientific texts in different forms, like articles and other publication formats. Academic writing is a skill of its own and even if social media and popularisation of science have changed the criteria of dissemination of research results compared to traditional academic publication forums, I believe that the scientific community still would agree that researchers must be able to produce scientific text. Studies have to support the development of writing skills.

Finland Futures Research Centre has published since 2016 a collection of the most prominent student papers written during their studies. FFRC wants to offer a real publication forum for students and perhaps help them to get their first publication marked on their list of publications. This year’s collection of papers shows that any fear of declining or worsening academic writing skills of students is groundless. At the same time, it shows that our teachers are succeeding in training of these skills.

Our publication consists of writings by students from our Masters Degree Programme in Futures Studies, Sustainable Development Studies at the University of Turku and Finland Futures Academy. These study programs are coordinated by FFRC. Because student papers are originally written in Finnish or English, we publish them in their original language. The contents and context of the papers vary a lot, but the common feature is futures orientation. All of them tell a story of multiple futures and of possible ways and means to understand futures. I hope You enjoy reading our book!

Turku, 18 November 2022

Juha Kaskinen
Director, Finland Futures Research Centre
 

10/2022: International Energy Research Infrastructures: Mapping the Global Landscape of Energy RIs (RISCAPE)

Knudsen, Mikkel Stein – Ferreira-Aulu, Marianna Birmoser – Shabanova-Danielyan, Elizaveta – Wang, Weiqing – Luukkanen, Jyrki & Kaivo-oja, Jari

INTERNATIONAL ENERGY RESEARCH INFRASTRUCTURES: MAPPING THE GLOBAL LANDSCAPE OF ENERGY RIS (RISCAPE)
Based on Finland Futures Research Centre’s contribution to the Horizon 2020 project European Research Infrastructures in the International Landscape (RISCAPE)

FFRC eBooks 10/2022
66 pages
Finland Futures Research Centre, University of Turku

ISBN 978-952-249-582-2
ISSN 1797-1322

This e-book is an expanded version of the Energy Domain Report originally written for the project European Research Infrastructures in the International Landscape (RISCAPE), funded by the European Union. The domain report is also available in a shorter version, as well as a single chapter in the consolidated common project report. The full project report by Asmi et al. (2019) is available at https://riscape.eu/riscape-report/ 

The book is structured into three main parts. First, a preface introduces the report and highlights the field of Research Infrastructures (RIs) in connection with Futures Research. RIs are facilities that provide resources and services for research communities to conduct research and foster innovation. Due to our long history of researching energy futures, Finland Futures Research Centre led the mapping process of energy RIs The second part of this e-book presents an expanded version of the RISCAPE Energy Domain Report with its mapping of international Energy Research Infrastructures. The final list of mapped international energy RIs contains 37 organizations. The third and last part of this e-book consists of a postface and discussion on methodological considerations that can be useful for conducting similar mapping analyses in the future.
 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-582-2

11/2022: Arkiliikkumisesta bisnestä. Kestävän liiketoimintaekosysteemin tulevaisuuskuva.

Essi Silvonen, Ira Ahokas, Leila Hurmerinta, Katariina Kiviluoto, Johanna Lamberg, Birgitta Sandberg & Petri Tapio

ARKILIIKKUMISESTA BISNESTÄ. 
Kestävän liiketoimintaekosysteemin tulevaisuuskuva.

Tutu eJulkaisuja 11/2022
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
31 s., ISBN 978-952-249-581-5, ISSN 1797-1322
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-581-5 

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE) -hankkeen tavoitteena on löytää keinoja, joilla eri ikäryhmien liikkumista voidaan lisätä siten, että ratkaisut edistävät sekä aktiivisten kulkutapojen käyttöä että liikkuvaa elämäntapaa tukevaa liiketoimintaa. Tulevaisuuden tutkimuskeskus järjesti keväällä 2021 kaksi Mental Time Travel -menetelmään pohjautuvaa työpajaa, joissa toteutettiin henkinen aikamatka liikunnallista aktiivisuutta edistävään 2030-luvun Suomeen ja pohdittiin arkiliikkumisen edistämisen muodostamia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Tuloksista syntyi tulevaisuuskuva arkiliikkumista edistävästä ekosysteemistä.

Työpajat tuottivat merkittävän määrän materiaalia, jonka tuloksena esille nousseet liiketoimintamahdollisuudet ovat syntyneet yhdistelemällä aineistosta esille nousevia ideoita, ajatuksia ja ehdotuksia. Aineistosta piirtyy rikas kuva tulevaisuuden mahdollisesta toimintaympäristöstä. Se sisältää liiketoiminnan mahdollisuuksia, joista voidaan sellaisenaan tai yhdistämällä niitä muiden yhteiskunnan toimintojen kanssa rakentaa perusteltuja liiketoimintamalleja.

Jokaisen liiketoimintamahdollisuuden osalta raportissa kuvataan myös liiketoiminnan potentiaaliset asiakkaat, ansaintalogiikka sekä liiketoiminnan toteuttamiseen tarvittavat yhteistyötahot. Liiketoimintamahdollisuuksia yhdistämällä voidaan muodostaa liiketoimintamahdollisuuksien kokonaisuuksia kestävien liiketoimintamallien ja -ekosysteeminrakentamisen pohjaksi. Toivomme, että nämä aihiot inspiroivat monialaisia toimijoita pohtimaan omia mahdollisuuksiaan toimia osana kestävää arkiliikkumista edistävää liiketoimintaekosysteemiä.


 

Panoraama Aurajoesta
Kiertotalouden esteiden merkittävyyttä arvioidessaan yritykset painottivat sellaisia esteitä, jotka liittyivät niiden toimintaympäristöön, kuten lainsäädäntöön, hallintoon, politiikkaan, kulttuuriin ja yhteistyökumppaneihin.
Tutu eJulkaisuja 1/2022: Kirveennummi & Vehmas: Esteiden ja hyvien käytäntöjen merkitys kiertotalouden valtavirtaistamisessa. Turun seudun yritykset kiertotalouden edistäjinä.