Sustainable.Now (5 op)

Sustainable.Now (5 cr) on kandidaattitason peruskurssi verkossa kaikille kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta kiinnostuneille. Kestävän kehityksen periaatteet nivotaan yhteen 1,5 asteen ilmastotavoitteen kanssa. Kurssia rakennetaan vuoden 2020 aikana.

Kurssi tulee tarjoamaan tukevan tietopaketin kestävän kehityksen käsitteestä ja sen ekologisista, sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista sekä näiden välisistä yhteyksistä ja jännitteistä. Kurssin läpi kulkeva eettinen näkökulma luo pohjan tarkastella kestävää kehitystä myös poliittisena ja normatiivisena käsitteenä. Kurssi painottaa myös toimijuuden merkitystä sekä yksilön erilaisia rooleja. Opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus tarkastella oman elämäntapansa kestävyyttä yksilöllisten valintojen näkökulmasta, mutta toisaalta kestävyys- ja ilmastohaasteet esitetään myös rakenteellisena ja systeemisenä ongelmana.

Käytännön esimerkit ja case-kuvaukset havainnollistavat kestävyyshaasteita ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. Kurssin ryhmätyötehtävien kautta opiskelija syventää ymmärrystään kestävyyshaasteista ja saa vertaistukea toisilta opiskelijoilta. Ryhmätyötehtävät opettavat opiskelijalle kollektiivista ja monitieteistä tiedonmuodostusta sekä yhteistyötaitoja, jotka ovat oleellisia kestävyyshaasteiden ratkaisussa.

Sustainable.now -kurssi tulee sisältämään myös käsitepankin ja sanaston kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen keskeisistä termeistä.

Kurssi toimii sekä itsenäisenä kurssina että johdantona systeemiajattelun kurssille (Systemschange.Now). 

Turun yliopiston lisäksi kurssin suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuvat Helsingin yliopiston, Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston sekä Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston (LUT) edustajat. Kurssin monitieteinen suunnitteluryhmä on suunnitteluprosessin aikana oppinut yhteistyötä eri alojen näkemysten yhteensovittamiseksi. Olemme myös konkreettisesti kokeneet sen, miten arvokasta on monialainen tieto kestävyysongelmien ratkaisemisessa. Verkkopedagogiikan soveltaminen ja kehittäminen on myös tarjonnut oppimiskokemuksen kurssin suunnitteluun osallistuville.

Oppimistavoitteet 

  1. Opiskelija hahmottaa ilmiölähtöisesti ilmastohaasteen ja kestävän kehityksen haasteista tulevat risteävät, osin ristiriitaiset, tavoitteet sekä tilanteen moniulotteisuuden. 
  2. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen eri tavoitteiden välisiä monitieteisiä yhteyksiä ja hahmottaa erilaisia työkaluja ongelmien ratkaisuun.
  3. Opiskelija ymmärtää positiivisuuden ja ratkaisukeskeisyyden merkityksen sekä yksilöillä olevan globaalin vastuun että olemassa olevien rakenteiden muuttamisen kautta.