Neo-Carbon Energy: Aurinko- ja tuulivoimalla kohti uutta energiatulevaisuutta (NEO-FORE)

”Neo-Carbon Energy” -projektissa tarkasteltiin tuuli- ja aurinkoenergiaan perustuvaa energiatulevaisuutta sekä ennakoitiin siihen liittyvää yhteiskunnallista ja taloudellista muutosta Suomessa ja globaalilla tasolla. Projekti oli Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä VTT:n yhteishanke ja sen rahoitti Tekes vuosina 2014–2017.

Neo-Carbon Energy

Projektissa kehitettiin energiajärjestelmää, jossa merkittävä osa – jopa 100 % – energiasta tuotetaan aurinko- ja tuulivoimalla ja varastoidaan synteettiseen maakaasuun. Järjestelmä olisi hiilidioksidin suhteen neutraali. Sähköenergiajärjestelmän hiilidioksidikierto voidaan sulkea, ja liikenteen sekä teollisuuden päästöt voidaan uudelleen sitoa käyttämällä ilmakehän hiilidioksidia energiajärjestelmän hiilenlähteenä. Synteettistä maakaasua voidaan jakaa jo olemassa olevassa maakaasuverkossa.

Tuuleen, aurinkoon ja synteettiseen maakaasuun perustuva energiajärjestelmä on hajautunut. Tämä muuttaa energiamarkkinoita sekä avaa mahdollisuuksia uusille liiketoimintamalleille ja arvoketjuille. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tehtävänä on ennakoida uuden energiajärjestelmän taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusosiossa luotiin yhteiskunnan yleisiä sosio-ekonomisia trendejä ja heikkoja signaaleja sekä niiden suhdetta energiajärjestelmän muutokseen. Millaisia uusia elämäntapoja ja taloudellisen tuotannon malleja hajautunut, uusiutuva energiajärjestelmä mahdollistaa? Mitkä tekijät vauhdittavat uusiutuvan energian käyttöönottoa? Mitä tarkoittaa uuskasvu ja uusi teollinen vallankumous?  Muutostekijöiden luotauksen pohjalta laaditaan neljä transformatiivista sosio-ekonomista skenaariota, joita jalostetaan yhdessä tutkijoiden, järjestöjen ja yritysten kanssa Suomessa järjestettävissä tulevaisuusklinikoissa. Globaalitasolla muutoksia tarkasteltiin erityisesti Kiinan ja Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden (Kenia, Tansania ja Etelä-Afrikka) tulevaisuuksien suhteen. Näissä maissa järjestetään tulevaisuustyöpajoja sekä asiantuntijahaastatteluja.

Taloudellisille toimijoille, kuten energiaa käyttävälle teollisuudelle tai kotimaisille start-up -yrityksille Neo-Carbon Energy -projekti luo uusia innovaatio- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Kotitalouksilla ja paikallisyhteisöillä voi olla merkittävä osuus tulevaisuuden energiajärjestelmässä: ne voivat tuottaa sähköenergiaa yleiseen verkkoon ja käyttää tuottamaansa energiaa omassa taloudellisessa tuotannossaan. Pitkällä aikavälillä aurinko- ja tuulienergia voi tarjota Suomelle merkittävän mahdollisuuden uusien työpaikkojen, vientituotteiden ja paikallisten tuotantomuotojen luomisessa.

Tutkimuskonsortion jäsenillä on tutkimusaiheesta vankka kokemus

Neo-Carbon Energy -projektia johtivat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa professori Sirkka Heinonen, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa Suomen ensimmäinen aurinkotalousprofessori Christian Breyer ja VTT:llä johtava tutkija Pasi Vainikka. Hanke jakautui energiajärjestelmiin ja yhteiskunnalliseen muutokseen liittyvään tulevaisuudentutkimukseen, energiajärjestelmien kehittämiseen sekä energiavarastoteknologioihin liittyvään teknologian kehittämiseen. Monitieteellisellä tutkimuksella luotiin korkeatasoista energiaosaamista ja rakennettiin tulevaisuuden kotimaista energiaklusteria.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta mukana olivat professori Sirkka Heinosen lisäksi projektitutkijat Joni Karjalainen, Marjukka Parkkinen ja Juho Ruotsalainen.

Hankkeen rahoitti Tekes ja se toteutettiin vuosina 2014–2017. Hanke oli yksi kolmesta uudesta Tekesin strategisesta tutkimusavauksesta, joilla pyritään luomaan uutta huippuosaamista ja tavoitellaan uusien ja merkittävien kasvualojen syntyä Suomeen.

Projektin raportteja: