YH000023-3001 Johdanto työelämän moninaisuuteen ja työhyvinvointiin, 2 op

Kurssikuvaus ja opetus, kevät 2020

Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien perustutkinto- ja jatko-opiskelijat. Lisäksi henkilökuntakiintiö 10.

Toteutus keväällä 2020:

Koronaeopidemian takia lähiopetus on korvattu Skype-välitteisenä opetuksena.

Ajankohdat, yht. 18 h: 


17.3.2020 klo 12-14, klo 14-18, ryhmätyö 
18.3.2020 klo 10-14 
31.3.2020 klo 10-14
1.4.2020 klo 10-14

Opetus järjestetään Skypeyhteyden kautta. Henkilökohtaiset ohjeviestit lähetetty ilmoittautuneille linkeistä.

Osaamistavoitteet:
Johdanto työelämään ja työhyvinvointiin -opintojakso lähestyy työelämän ja työhyvinvoinnin aiheita käsitteellisesti, teoreettisesti ja käytännön esimerkein. Kurssi on aineopintotasoinen.

Opiskelija saa yleiskuvan työn, työelämän, työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittymisestä, sisällöstä ja merkityksestä työntekijälle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monipuolisesti työelämän hyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja niiden monimutkaisia yhteyksiä. Kurssi antaa opiskelijalle myös esimiesvalmiuksia.

Kurssin keskeinen tavoite on lisätä opiskelijoiden työelämävalmiuksia, tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän käyttää aikanaan työelämässä tilanteen vaatimalla tavalla. Työelämävalmiudet koostuvat työssä tarvittavista tiedoista, taidoista, henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidoista. Näille on ominaista, että ne ovat henkilökohtaisia ja tilannesidonnaisia ja ne jalostuvat ajan myötä. Kurssin interaktiivinen etenemistapa innostaa opiskelijoita vuorovaikutustaitojensa harjoittelemiseen.

Opiskelijan työelämään liittyvän osaamisen lisääminen ja työhyvinvointiin liittyvien valmiuksien edistäminen parantavat hänen kiinnittymistään työelämään. Opiskelijan työhyvinvointivalmiudet ja työelämään liittyvän tietouden lisääntyminen ovat yhteydessä työssä jaksamiseen ja yleiseen työhyvinvoinnin ja työelämän laadun paranemiseen.

Vastuuopettajat:
Professori (emeritus) Jyrki Liesivuori, Turun yliopisto, dosentti Paula Naumanen.

Toteutustavat:
Interaktiivinen opetus 14 h ja ryhmätyö 4 h. Kurssilla käytetään ViLLE-oppimisalustaa tehtävissä. Luennot Skypessä. Ohjeet Moodlessa.

Suoritustavat:
Oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen. 

Järjestäjä:
Turun työtieteiden keskus, TCLS

Lisätietoja: tyhe@utu.fi