YH000023-3001 Johdanto työelämän moninaisuuteen ja työhyvinvointiin, 2 op

Kurssikuvaus ja opetus, kevät 2020

Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien perustutkinto- ja jatko-opiskelijat. Lisäksi henkilökuntakiintiö 10.

Ajankohdat ja paikka: Turun kauppakorkeakoulu, ls LähiTapiola (ls 16), paitsi 17.3. klo 14-18 (ryhmätyö) Op-salissa


17.3.2020 klo 12-18, sis pakollisen ryhmätyön, 
18.3.2020 klo 10-14
31.3.2020 klo 10-14
1.4.2020 klo 10-14

Yht. 18 h

Osaamistavoitteet:
Johdanto työelämään ja työhyvinvointiin -opintojakso lähestyy työelämän ja työhyvinvoinnin aiheita käsitteellisesti, teoreettisesti ja käytännön esimerkein. Kurssi on aineopintotasoinen.

Opiskelija saa yleiskuvan työn, työelämän, työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittymisestä, sisällöstä ja merkityksestä työntekijälle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monipuolisesti työelämän hyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja niiden monimutkaisia yhteyksiä. Kurssi antaa opiskelijalle myös esimiesvalmiuksia.

Kurssin keskeinen tavoite on lisätä opiskelijoiden työelämävalmiuksia, tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän käyttää aikanaan työelämässä tilanteen vaatimalla tavalla. Työelämävalmiudet koostuvat työssä tarvittavista tiedoista, taidoista, henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidoista. Näille on ominaista, että ne ovat henkilökohtaisia ja tilannesidonnaisia ja ne jalostuvat ajan myötä. Kurssin interaktiivinen etenemistapa innostaa opiskelijoita vuorovaikutustaitojensa harjoittelemiseen.

Opiskelijan työelämään liittyvän osaamisen lisääminen ja työhyvinvointiin liittyvien valmiuksien edistäminen parantavat hänen kiinnittymistään työelämään. Opiskelijan työhyvinvointivalmiudet ja työelämään liittyvän tietouden lisääntyminen ovat yhteydessä työssä jaksamiseen ja yleiseen työhyvinvoinnin ja työelämän laadun paranemiseen.

Vastuuopettaja:
Professori (emeritus) Jyrki Liesivuori, Turun yliopisto

Toteutustavat:
Interaktiivinen opetus 14 h ja ryhmätyö 4 h (opiskelijat jaettuna pienryhmiin). Kurssilla käytetään ViLLE-oppimisalustaa.

Suoritustavat:
Oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen. Pakollinen ryhmätyö Learning Cafe -periaatteella ja työn esittäminen.

Ilmoittautuminen:  
Kurssille otetaan 110 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä (ilm. Nettiopsussa). Yliopiston henkilökunnalle on varattu 10 paikkaa (ilm. tyhe@utu.fi). 

Järjestäjä:
Turun työtieteiden keskus, TCLS

Lisätietoja: tyhe@utu.fi