Pregnant woman

Raskaudenaikaisen SSRI-masennuslääkkeiden käytön riskien tutkimukselle 1,5 miljoonan dollarin rahoitus

14.02.2019

Tutkijat selvittävät jälkeläisten riskiä sairastua masennukseen, kun odottavan äidin masennusta hoidetaan selektiivisillä serotoniinin takaisinoton estäjillä eli SSRI-lääkkeillä. Lääkitystä käyttää lähes 4 prosenttia odottavista äideistä.

Turun yliopiston ja New Yorkin Columbian yliopiston yhteistutkimus sai Yhdysvaltain terveysvirasto NIH:ltä (National Institutes of Health) 1,5 miljoonan dollarin eli noin 1,3 miljoonan euron rahoituksen. Nelivuotisesta rahoituksesta puolet ohjautuu Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskukseen.

– Hankkeessa tutkitaan äidin raskaudenaikaisen SSRI-lääkkeiden käytön pitkän aikavälin riskitekijöitä jälkeläisillä. Lisäksi selvitetään, onko sikiö jossakin raskauden vaiheessa erityisen herkkä SSRI-lääkkeiden vaikutuksille, ja onko masennuslääkkeiden välillä eroja sikiön turvallisuuden kannalta, kertoo dosentti Heli Malm, joka on hankkeen päätutkija Suomessa.

Nuorten masennus on yleistynyt

Tutkimus on jatkoa mittavalle rekisteriaineistolla tehdylle tutkimukselle, jossa osoitettiin äidin raskaudenaikaisen SSRI-käytön lisäävän merkittävästi lasten riskiä sairastua masennukseen verrattuna verrokkiryhmään, jossa äitien masennusta ei hoidettu lääkkeillä. Lasten ikä alkuperäisessä seurannassa oli 1–14 vuotta. Nyt käynnistyvässä tutkimuksessa seurantaa jatketaan 21 ikävuoteen saakka, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

– Jos uudessa seurannassa toistuu tulos siitä, että äidin raskaudenajan SSRI-käyttö lisää merkittävästi masennusriskiä jälkeläisillä, joilla on jo perinnöllinen alttius sairastua, on tulos äärimmäisen merkittävä. Länsimaissa on pystytty osoittamaan, että kaikista mielenterveyden häiriöistä nimenomaan masennus on lisääntynyt nuorilla ja nuorilla aikuisilla, kertoo professori Andre Sourander.

Masennuksen hoidossa käytettävien selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien eli SSRI-lääkkeiden käyttö on lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. 

– Yhteys voisi osittain selittää sitä, miksi nuoruusiän depressio on lisääntynyt ja ollut jatkuvassa kasvussa. Tällainen tulos tarkoittaisi sitä, että raskausajan masennuksen hoidossa tulisi siirtyä enenevässä määrin masennuksen matalan kynnyksen psykososiaaliseen hoitoon, Sourander sanoo.

Uusi hoitomalli parantaa raskausajan masennuksen tunnistamista ja hoitoa

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa on kehitetty raskausajan masennuksen hoitomalli, joka perustuu tutkittuihin menetelmiin. Malliin sisältyy masennusoireiden seulonta raskauden varhaisvaiheessa ja masennusriskissä oleville äideille kohdistettu, netin ja puhelimen välityksellä toteutettava hoito-ohjelma. 

Hoito-ohjelma on edennyt pilotointivaiheeseen. Tulevaisuudessa pyritään myös seuraamaan ohjelmaan osallistuneiden äitien ja lasten psyykkisen hyvinvoinnin kehitystä. 

Lisätietoja:

Dosentti Heli Malm, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Turun yliopisto; HUS Akuutin Teratologinen tietopalvelu, Heli.Malm@hus.fi 
Professori Andre Sourander, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Turun yliopisto, andre.sourander@utu.fi

Luotu 14.02.2019 | Muokattu 05.06.2019