Altti Lagstedtin väitös

Altti Lagstedtin väitös sai Projektiyhdistys ry:n Academic PM Award -palkinnon

22.10.2020

Liiketoiminnan prosessien digitalisoinnissa oikean menetelmän valintaan keskittyvä Altti Lagstedtin (DI, FT) väitöskirja ”Selecting the Right Method for the Right Project”, Turun kauppakorkeakoulu, on saanut tämän vuoden Projektiyhdistyksen Tieteellisen neuvottelukunnan myöntämän Academic PM Award -palkinnon. Palkitsemisen perusteena olivat mm. aiheen tutkimuksen ajankohtaisuus ja tärkeys sekä työn tuottaman uuden tiedon arvo kehittämismenetelmien valintaongelmiin. Palkinto ojennettiin Projektipäivillä 21.10.2020.

Projektiyhdistys ry:n Tieteellinen neuvottelukunta painotti valintaperusteissaan tutkimusaiheen ajankohtaisuutta ja merkitystä. Tietojärjestelmäprojektien johtaminen poikkeaa huomattavasti ”perinteisistä” suunnittele & toteuta -mallilla tehdyistä projekteista ja asiakkaan osto-osaaminen ja toimittajavalinnat ovat hankkeen onnistumisen kannalta aivan keskeisessä roolissa eikä näistä ole riittävästi tutkittua tietoa. Tutkimus esittää ja validoi uuden kehittämismenetelmien valintamallin, jolla on huomattava käytännön merkitys projektiyrityksille Suomessa sekä kansainvälisesti. Lisäksi tutkimus tuottaa uutta tietoa myös kehittämismenetelmien valintaan liittyviin ongelmiin.

Altti Lagstedt pureutuu väitöskirjassaan sovelluskehitysmenetelmien valintaan ja ottaa huomioon myös kehittämisprojektin ympäristötekijät. Väitöskirjan taustalla ovat tekijän omat kokemukset tietojärjestelmäkehitysprojekteista ja toisaalta myös tietojärjestelmäprojektien melko suuri epäonnistumistodennäköisyys. Työssä kehitettiin alustava valintamalli, joka auttaa kohdeyrityksiä arvioimaan ja valitsemaan kehittämismenetelmän heidän projektiinsa sopivaksi.

Uudenlainen lähestymistapa sovelluskehitysmenetelmän valintaan ja sen hyödyntäminen tietojärjestelmäprojekteissa lisää huomattavasti niiden onnistumisen edellytyksiä. ”Oleellista on löytää sopiva menetelmä projektille, jolloin projektin toteutus sujuu helpommin ja myös todennäköisyys onnistua kasvaa oleellisesti. Tärkeää on myös se, että kehitetyn valintamallin avulla asiakasyritykset saavat yleiskuvaa projektin luonteesta ja soveltuvista menetelmistä ilman, että heidän täytyy syvällisesti opiskella sovelluskehitysmenetelmiä.”, Lagstedt kertoo työnsä merkityksestä.

Väitöskirjatyössä Väitöskirjan aikana luotu malli on saanut myös kansainvälistä huomiota. Mallia on esitelty Euroopan tietojärjestelmätutkijoiden (ERCIS) tapaamisessa Loughborroughissa, Englannissa syksyllä 2019. Se sai myönteistä palautetta ja johti viiden yliopiston ja yhden ammattikorkeakoulun partneriverkoston luomiseen. Kevään 2020 aikana mallia on jatkokehitetty yhteistyössä Turun yliopiston ja St. Gallenin yliopiston (Sveitsi) kanssa, ja mallin jatkosta on jo kirjoitettu kaksi julkaisua (julkaistaan HICSS-konferenssissa tammikuussa 2021). Syksyn 2020 aikana, yhteistyössä yrityspartnereiden kanssa, mallin jatkokehittämiselle on valmisteilla Business Finlandin co-creation rahoituksen haku. Mukaan on otettu niin toimintaansa digitalisoivia, kuin tietojärjestelmiä kehittäviä ja konsultoivia organisaatioita.

Academic PM Award -palkintoa jakaa Projektiyhdistys ry:n Tieteellinen neuvottelukunta. Palkinto myönnetään ansiokkaasta projektialan tutkimuksesta, väitöskirjasta, opinnäytetyöstä tai opetuksen kehittämisestä. Sitä voivat hakea yliopistojen ja korkeakoulujen opettajat, tutkijat, tutkimusryhmät, tohtorin‐ tai maisterintutkinnon suorittaneet sekä akateemisen lopputyön hyväksytysti suorittaneet opiskelijat. Yhdistyksen Tieteellinen neuvottelukunta edistää tutkimukseen ja opetukseen liittyvää yhteistyötä tutkijoiden ja projektiyritysten välillä sekä tuo alan tutkimustietoa esille.

 

Väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7818-2
Lisätiedot väitöskirjasta: Altti Lagstedt, lehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, puh. +358 294 471 259, altti.lagstedt@haaga-helia.fi
Lisätietoa Vuoden projekti -kilpailusta: Projektiyhdistys ry, toimitusjohtaja Timo Saros, p. 0400 623 171, timo.saros@pry.fi .

Projektiyhdistyksen Academic PM Award -palkintoa voivat hakea yliopistojen tai korkeakoulujen opettajat, tutkijat, tutkimusryhmät, tohtorin‐ tai maisterintutkinnon suorittaneet sekä akateemisen lopputyön hyväksytysti suorittaneet opiskelijat.

Luotu 22.10.2020 | Muokattu 22.10.2020