Eriikka Paavilainen-Mäntymäelle arvostettu 2021 JIBS Decade Award -palkinto

17.12.2020

Kansainvälisen liiketoiminnan apulaisprofessori Eriikka Paavilainen-Mäntymäki on saanut tutkijakollegoidensa kanssa vuonna 2011 julkaistusta artikkelista kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksen alalla maailman tunnetuimman ja arvostetuimman palkinnon.

Vuoden 2021 JIBS Decade Award -palkinto on myönnetty Journal of International Business Studies (JIBS) -lehdessä julkaistulle artikkelille Theorising from case studies: Towards a pluralist future for international business research. Kansainvälisen apulaisprofessori Eriikka Paavilainen-Mäntymäki Turun kauppakorkeakoulusta on yksi artikkelin kirjoittajista.

Palkinto myönnettiin Journal of International Business Studies -lehdessä kymmenen vuotta sitten julkaistulle artikkelille. Ehdolla oli viisi eniten viitattua JIBS-lehdessä julkaistua artikkelia. 

– Kysyntää ja painetta laadullisen menetelmäartikkelin julkaisulle kansainvälisen liiketoiminnan kentässä oli runsaasti vuonna 2011. Artikkelin syntyyn olivat myötävaikuttamassa useat tutkijat ja se toimii yhä innoittajana ja tukena laadullisille tutkimuksille, Eriikka Paavilainen-Mäntymäki kertoo.

Paavilainen-Mäntymäen ja tutkijaryhmän saama palkinto perustuu sen saamiin viittauksiin, artikkelin vaikutukseen kansainvälisen liiketoiminnan kvalitatiivisen tutkimuksen tasoon ja teoreettiseen täsmällisyyteen sekä kontekstin merkityksen painottamiseen teorian kehittämisessä.

Artikkeliin on viitattu runsaasti sekä kansainvälisen liiketoiminnan että muiden alojen, kuten markkinoinnin, yrittäjyyden, johtamisen ja innovaatioiden julkaisuissa. Viittauksien määrä on kasvanut ajan kuluessa, ja Web of Sciencen ja Social Science Citation Indexin perusteella artikkelilla on kaksinkertainen määrä viittauksia verrattuna JIBS-lehden seuraavaksi eniten viitattuun, samana vuonna julkaistuun artikkeliin. Artikkelista on tullut keskeinen viite laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäville tutkijoille ja erityisesti niille, jotka luovat uutta teoriaa tapaustutkimuksen pohjalta.

Artikkeli nosti huomattavasti kansainvälisen liiketoiminnan kvalitatiivisen tutkimuksen tasoa ja kehitti sen teoreettista täsmällisyyttä. 

– Kymmenen vuotta sitten muilla tutkimusaloilla oli arvostettuja artikkeleita, joissa määriteltiin kyseisen alan menetelmälliset laatukriteerit, mutta kansainvälisen liiketoiminnan alalla näitä ei ollut. Kriteereiden puuttuessa kansainvälisen liiketoiminnan alan julkaisuihin lähetettiin hyvin vähän laadullisia menetelmiä hyödyntäviä käsikirjoituksia, ja vain harvat niistä onnistuivat läpäisemään arviointiprosessin. Laadullisia tutkimusmenetelmiä ei juurikaan sisällytetty tohtorikoulutukseen. Artikkeli kohdisti huomion kvalitatiivisen tutkimuksen voimaan uuden teorian kehittämisessä tai jo olemassa olevien teorioiden testaamisessa ja haastamisessa. Se nosti sekä kirjoittajien että arvioijien vaatimustasoa, Paavilainen-Mäntymäki taustoittaa.

Palkintoa on jaettu vuodesta 1970

Kolmanneksi, artikkeli on merkittävä, koska se painottaa kontekstin merkitystä teorian kehittämisessä. Se kehottaa kirjoittajia erittelemään ne kontekstin ominaispiirteet, jotka vaikuttavat teoreettisiin käsitteisiin ja suhteisiin. Kontekstualisoinnin katsotaan vahvistavan kansainvälisen liiketoiminnan teorian kehittämistä.

– JIBS Decade Award on kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksen tunnetuin ja arvostetuin palkinto. Ensimmäinen palkittu artikkeli on vuodelta 1970 ja edellisen – ja ainoan kerran – palkinto on annettu suomalaiselle tutkijalle vuonna 2013 artikkelista, joka julkaistiin 2003. Palkinnon erityisyyttä lisää se, että kyseessä on kautta aikain ensimmäinen tutkimusmenetelmiin keskittyvä artikkeli, joka on saanut tämän palkinnon. Monipuolinen menetelmäosaaminen on yksi Turun kauppakorkeakoulun osaamisalueista ja olemme ylpeitä, että se on huomattu myös kansainvälisesti, sanoo kansainvälisen liiketoiminnan professori, varadekaani Niina Nummela

Tutkimusjulkaisun tiedot: Catherine Welch, Rebecca Piekkari, Emmanuella Plakoyiannaki ja Eriikka Paavilainen-Mäntymäki. Theorising from case studies: Towards a pluralist future for international business research. Journal of International Business Studies 2011; 42: 740-762. doi:10.1057/jibs.2010.55

Luotu 17.12.2020 | Muokattu 17.12.2020