sea view

GET READY -hanke päätökseen

26.04.2022

Kolmivuotinen GET READY -hanke on päättymässä Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa. MKK tuotti hankkeessa meri- rannikkoalueiden suunnitteluun liittyvän täydennyskoulutuksen opetussuunnitelman. Opetussuunnitelma on yleistason johdatus kestävän aluesuunnittelun periaatteisiin ja käytäntöihin. Se perustuu Itäisen Suomenlahden meri- ja rannikkoaluesuunnittelun parhaiden käytänteiden kartoitukseen. MKK vastasi kartoituksesta ja toteutti sen yhteistyössä projektipartnereiden kanssa.


Opetussuunnitelma

MKK laati meri- ja rannikkoalueiden aluesuunnittelun opetussuunnitelman, joka on tarkoitettu työelämässä toimivien ja päättäjien täydennyskoulutukseen. Opetussuunnitelma on suunnattu henkilöille, jotka työnsä puolesta osallistuvat meri- ja rannikkoalueiden aluesuunnitteluun. Erityistä pohjakoulutusta tai työkokemusta ei vaadita.

Opetussuunnitelma rakentuu neljästä erillisestä moduulista: 1) Johdatus meri-ja rannikkoalueiden kestävän käytön ja suunnittelun teoriaan ja periaatteisiin; 2) Merialuesuunnittelua tukevat menetelmät; 3) Sidosryhmien osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät käytännöt ja taidot sekä 4) Suunnitteluprosessi ja suunnitelmien toteutus. Moduulien laajuus on yhteensä 5 opintopistettä.

Opetussuunnitelma pohjautuu oppijakeskeiseen lähestymistapaan ja erilaisten oppimisympäristöjen, tehtävien ja menetelmien hyödyntämiseen opetuksessa. Tällaisista ovat esimerkkeinä erilaiset vertaisoppimisen muodot, yhteistyöprojektit, käytännön työpajat ja esimerkit, opintomatkat ja ”serious play” -metodin hyödyntäminen.  


Parhaat käytännöt

Opetussuunnitelman laatiminen pohjautui meri- ja rannikkoalueiden aluesuunnittelun parhaiden käytäntöjen kartoitukseen Itäisellä Suomenlahdella. MKK vastasi partnereiden kesken yhdessä kartoitettujen parhaiden käytäntöjen selvittämisestä. Itäisen Suomenlahden kestävän meri- ja rannikkosuunnittelun kehittämistä edistävät käytännöt määriteltiin seuraavasti: 1) Ekosysteemipohjainen lähestymistapa voidaan rakentaa olemassa olevien kansallisten suunnittelukulttuurien varaan; 2) Tulevaisuusskenaarioiden laatiminen on tehokas väline osallistaa sidosryhmiä suunnitteluun; 3) Maa-meri-vuorovaikutusten tunnistamisen kehittäminen edistää ekosysteemiin perustuvaa suunnittelua; 4) Ekosysteemipalvelujen tunnistaminen ja arvottaminen on hyödyllistä ekosysteemien ja ihmisten hyvinvoinnin välisten yhteyksien havainnollistamiseksi sekä 5) Valtioiden rajat ylittävän merialuesuunnittelun kehittäminen edistää kestävää suunnittelua Itämerellä.

GET READY -hankkeen (5/2019 - 4/2022) tavoitteena oli lisätä valmiutta vastata kestävää ympäristön käyttöä ja hoitoa koskeviin - nykyisiin ja tuleviin - haasteisiin Itäisellä Suomenlahdella. Hankekonsortiossa oli mukana suomalaisia ja venäläisiä tutkimus- ja koulutusorganisaatioita ja sitä koordinoi venäläinen ympäristöalan yritys. Ohjelma on Euroopan Unionin osarahoittama.

Lisätiedot: Sari Nyroos, projektipäällikkö

 

project logo     eu logo

Luotu 26.04.2022 | Muokattu 02.05.2022