Innovointi ja sääntely avainasemassa suomalaisen kilpailukyvyn tulevaisuudessa

24.05.2024

Pan-Eurooppa Instituutin ja Elinkeinoelämän keskusliiton yhteistyössä järjestämässä KATSE TULEVAAN -webinaarissa käsiteltiin kilpailukyvyn eri ulottuvuuksia ja tulevaisuuden haasteita. Webinaarissa esiteltiin TULEVA-hankkeen tuloksia ja syvennyttiin aiheeseen paneelikeskustelun merkeissä. Paneelikeskustelussa nousi esiin kaksi pääteemaa: innovaatioiden sekä sääntelyn merkitys.

Webinaari järjestettiin osana TULEVA-hanketta, jonka tavoitteena oli tutkia megatrendien sekä äkillisten disruptioiden aiheuttamia muutospaineita suomalaisyritysten kansainväliselle liiketoiminnalle. Hankkeessa nousi esiin, että EU-tasolla toimijoiden haasteena on ollut erityisesti tehokkaan sääntelyn luominen sekä politiikan ja elinkeinoelämän välisen dialogin parantaminen. Reilun ja tehokkaan sääntelyn luominen tunnistettiin myös pohjoismaisten toimijoiden tasolla keskeiseksi haasteeksi. Riippuvuussuhteiden vähentäminen ja sen seuraukset on toinen pohjoismaisella tasolla esiin noussut haaste. Suomalaisten toimijoiden näkökulmasta haasteita ovat tiedon jakamisen niukkuus yritysverkostoissa sekä kehitystoiminnan vähyys.

Paneelikeskustelussa Jarmo Heinonen Business Finlandilta, Antti Saarela Outokummulta, Ilkka Saarinen ulkoministeriön kansainvälisen kaupan osastolta, Johanna Sipola Keskuskauppakamarilta ja Ari Viitanen Carinafourilta syventyivät teemaan omista näkökulmistaan.

Innovaatiot nousivat paneelikeskustelussa keskeisenä vaikuttajana kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Sipola korosti, että kilpailukyky on keskeinen tekijä yritysten toimintaedellytyksille ja tulevaisuuden kilpailukyky perustuu juurikin innovointiin ja turvallisuuteen. Viitanen täydensi, että kilpailukyky on jatkuvaa kehitystä, jossa investoinnit ovat avainasemassa. Niin Viitanen, kuin Sipolakin toi esiin, että suomalaisyritysten on tärkeää tehdä asiat rohkeasti omalla tavallaan pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa. Heinonen puolestaan pohti, ovatko suomalaisyritykset passivoituneet tutkimuksen ja kehityksen osalta talouskasvun hidastuessa. Hän tiivisti, että innovaatioiden sekä osaavan muutosjohtamisen tarve on suuri.

Reilu ja tehokas sääntely oli toinen keskeinen teema, joka nousi kaikkien panelistien puheenvuoroissa esiin. Erityisesti Saarela on kohdannut työssään epäreilun sääntelyn ja markkinoiden vääristymien vaikutuksia kilpailukyvylle. Hänen mielestään juuri näihin asioihin puuttuminen on avainasemassa kilpailukyvyn säilyttämisessä. Saarinen nosti sääntelyn esiin yhtenä tärkeimmistä kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä. Hänen mielestään rajoituksien lisäksi täytyisi pohtia yhä tarkemmin, minkälaisia kannustimia voidaan luoda Suomen kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Tutustu teemaan, sekä TULEVA-hankkeen loppuraporttiin täältä.

 


 

Luotu 24.05.2024 | Muokattu 24.05.2024