Maija S. Peltola nimetty selvittäjäryhmään, joka arvioi yliopistojen hallinnollisen autonomian tilaa

30.06.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut selvittäjäryhmän, jonka tehtävänä on toteuttaa arviointi autonomian tilasta eri hallintomuotoisten yliopistojen sisällä sekä autonomian suhteesta perustuslain vaatimuksiin. Turun yliopistosta ryhmään on nimetty fonetiikan professori Maija S. Peltola.

Selvittäjäryhmän puheenjohtajana toimii OT, VTT Pekka Hallberg. Peltolan lisäksi jäseniä ovat HTT Teuvo Pohjolainen, dekaani Pia Letto-Vanamo ja professori Jussi Kivistö.

Tavoite arvioinnin tekemisestä on kirjattu pääministeri Marinin hallitusohjelmaan. Autonomian tilan lisäksi ryhmä arvioi, onko ylioppilaskunnan automaatiojäsenyydelle hyväksyttäviä ja oikeasuhtaisia perusteita perustuslaissa turvatun yhdistymisvapauden kannalta. Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt lausunnossaan asian arvioimista.

Ryhmän tehtävänä on myös arvioida, olisiko yliopistolakia tarpeen täsmentää säätiöyliopiston yhteisen monijäsenisen hallintoelimen puheenjohtajan valinnan osalta. Arviointitehtävän taustalla on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös.

Selvityksen laadinnassa hyödynnetään osallistavia työmuotoja. Selvittäjäryhmä kuulee laajasti opiskelijoita, henkilöstöä, säätiöyliopistojen perustajia, yliopistojohdon ja hallinnon edustajia sekä eri sidosryhmiä. Ryhmä luovuttaa raporttinsa ministeriölle 28.2.2021 mennessä.

Selvittäjäryhmän tukena toimii erikseen nimitettävä seurantaryhmä, johon nimetään edustajat Professoriliitosta, Tieteentekijöiden liitosta, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitosta (YHL), Opetusalan ammattijärjestöstä (OAJ), Suomen ylioppilaskuntien liitosta (SYL), Sivistystyönantajista ja Suomen yliopistojen rehtorineuvostosta (UNIFI). Peltola toimii myös Tieteentekijöiden liiton puheenjohtajana.

Luotu 30.06.2020 | Muokattu 30.06.2020