Tiedekunnan tutkijoita ja opiskelijoita palkittiin

12.12.2012

Suomalainen Lakimiesyhdistys jakoi Oikeuskulttuurin päivänä 9.11.2012 palkintoja ja apurahoja Säätytalossa. Palkintojen ja apurahojen saajina oli myös tiedekunnan tutkijoita ja opiskelijoita.

​Suomalainen Lakimiesyhdistys jakoi
  • Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahaston ja
  • Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahaston
tuotoista palkintoja ja apurahoja yhteensä 136.850 euroa.
 

Vuoden 2011 väittelijän palkinto

Vuoden 2011 väittelijänä palkittiin OTT Eeva Nykänen Turun yliopistossa tarkastetusta väitöskirjasta "Fragmented State Power and Forced Migration. Study on Non-State Actors in Refugee Law". Teos on julkaistu vuonna 2012 Martinus Nijhoff Publishers -kustantamon julkaisemana. 
 
Kansainvälisen oikeuden alaan kuuluvan väitöskirjatutkimuksen lähtökohtana on ajankohtainen teema valtiokeskeisyyden murentumisesta. Tutkimuksessa analysoidaan, miten voimassa oleva oikeus suojaa henkilöitä, jotka joutuvat pakenemaan kotimaastaan ei-valtiollisen toimijan harjoittaman vainon vuoksi. Tarkasteltavia normistoja ovat Geneven pakolaissopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan unionin pakolaissääntely. Tutkimuksessa arvioidaan kriittisesti normiston tarjoamien suojainstrumenttien toimivuutta ja niiden taustalla olevia oletuksia sekä pyritään esittämään, miten normistoa tulisi muuttaa ei-valtiollisten toimijoiden vainoamiksi joutuvien tilanteen paremmin huomioon ottavaksi. Hyvin argumentoidussa, syvällisessä tutkimuksessa hyödynnetään erityisen ansiokkaalla tavalla kansainvälistä ja eurooppalaista ihmisoikeussääntelyä, pakolaisoikeutta sekä humanitaarista oikeutta. 
 

Lakimies-aikakauskirjan parhaan kirjoituksen palkinto

Lakimies-aikakauskirjassa vuonna 2011 julkaistun parhaan kirjoituksen palkinto myönnettiin OTT Tuomas Myllylle kirjoituksesta "Valtion ilmentymä direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen edellytyksenä: käsitteen muotoutuminen ja merkitys osana yleistä EU-oikeutta"  (LM 5/2011).

 

Oivallisten oikeustieteen maisteritutkielmien palkinnot

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot myönnettiin vuonna 2011 valmistuneista tutkielmista tiedekunnan esityksenn mukaisesti OTM Matias Kainulle ympäristöoikeuden tutkielmasta "Demokratian ja deliberaation unioni? Kansalaisjärjestöjen osallistuminen Euroopan unionin toimielinten ympäristöpäätöksentekoon ja sen vaikutukset unionin demokratisointipyrkimyksille"
 

Apurahoja

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnettiin tutkimusapuraha päätoimiseen väitöskirjatyöhön LL.M. Daniel Acquahille eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön "Intellectual Property, Developing Countries and the Law and Policy of the European Union"
 
Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen sekä sen kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opetusmatkoihin myönnettiin
OTM Aleksandra Kiskoselle velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön liittyvään vierailuun UNIDROIT-instituuttiin Roomassa
OTK Satu Saarensolalle prosessioikeuden väitöskirjatyöhön liittyvään konferenssiin Moskovassa ja
OTM Mira Turpeiselle eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön liittyvään tutkijavierailuun Firenzessä
 
Olga ja Kaarlo Oskari Laitisen Säätiön vuonna 2012 myöntämä tutkimusapuraha myönnettiin
OTK Kirsi-Maria Haloselle velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön "Sopimuksen tehottomuussääntely julkisissa hankinnoissa ja sen vaikutukset hankintayksiköissä"  ja
OTM Jenny Wacklinille velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön "Asiantuntijan vahingonkorvausvastuu"
Luotu 12.12.2012 | Muokattu 29.06.2015