Useita uusia akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita Turun yliopistoon

05.06.2013

Turun yliopistoon nimitettiin kaksi akatemiaprofessoria, neljä akatemiatutkijaa ja 15 tutkijatohtoria.

​Suomen Akatemia on tehnyt kevään akatemiaprofessorien, akatemiatutkijoiden ja tutkijatohtorien rahoituspäätökset.

Turun yliopistoon nimitettiin kaksi akatemiaprofessoria: Eva-Mari Aro ja Sirpa Jalkanen. Aro toimii tällä hetkellä molekulaarisen kasvibiologian professorina ja Jalkanen lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian professorina. Nyt nimitetyt akatemiaprofessorin tehtävät ovat vuosiksi 2014–2018.

Akatemiatutkijoiksi Turun yliopistosta valittiin neljä tutkijaa: Riikka Ihalin, Anti Vasemägi, Jeroen Pouwels ja Elias Oikarinen. Tutkijatohtoreiden tehtäviin valittiin 15 Turun yliopiston tutkijaa.

Turun yliopistossa kuusi akatemiaprofessoria

Akatemiaprofessoriksi voidaan nimittää tutkija, joka edistää tutkimusta oman tieteenalansa piirissä. Tehtävä on tarkoitettu määräaikaiseen täysipäiväiseen tutkimustyöhön. Akatemiaprofessori toteuttaa tutkimussuunnitelmaansa, johtaa tutkimusryhmänsä työtä ja antaa ohjausta nuorille tutkijoille. Turun yliopistossa on tällä hetkellä kuusi akatemiaprofessoria: Eva-Mari Aro, Sirpa Jalkanen, Anne Kovalainen, Erno Lehtinen, Craig Primmer ja Olli Raitakari.

Akatemiatutkijan viisivuotisessa tehtävässä tutkija voi pätevöityä ylimpiin tutkija- ja asiantuntijatehtäviin. Tehtävä on tarkoitettu itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, oman alan opinnäytetöiden ohjaukseen ja tutkimustyöhön liittyvään opetukseen.

Tutkijatohtorin tehtävän kolmivuotisen rahoituksen turvin lupaavimmat, äskettäin tohtorin tutkinnon suorittaneet tutkijat voivat pätevöityä ammattitutkijoiksi. Tutkijatohtoreita kannustetaan erityisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Lähtökohtana on, että rahoitettava hanke palvelee suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa tai kansainvälistä yhteistyötä.

Kevään 2013 rahoitukset Turun yliopistoon: akatemiaprofessorit, akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit

Akatemiaprofessorit, 2014–2018

professori Eva-Mari Aro
professori Sirpa Jalkanen

Akatemiatutkijat, 01.09.2013–31.08.2018

Ihalin, Riikka Annika: Isännän ja bakteeribiofilmin välisen vuoropuhelun molekulaariset mekanismit
425 005 €

Oikarinen, Elias Tapani: Erityiskysymyksiä asuntomarkkinoiden dynamiikasta
425 005 €

Pouwels, Jeroen: Yksittäisen toiminnallisen integriini inhibiittorin Sharpinin karakterisointi
425 005 €

Vasemägi, Anti: Genotyypin, ilmiasun ja kelpoisuuden välisten yhteyksien selvittäminen lohella – analyysi käynnissä olevasta luonnonvalinnasta ja sopeutumisesta
425 005 €

Tutkijatohtorit, 01.09.2013–31.08.2016

Björk, Johanna Kristina Terese: Utredning av molekylära signaleringsräckor kritiska för invasion, metastasering och läkemedelsrespons vid avancerad prostatacancer
280 000 €

Emani, Maheswara Reddy: RNA:han sitoutuvan proteiinin merkitys transkription jälkeisessä pluripotenssin säätelyssä ja solujen uusiutumisessa
280 000 €

Hautala, Johanna: Kansainvälisen tiedon jalostaminen tilassa ja ajassa
238 200 €

Hongisto, Anja Ilona: Dokumentaarinen tarinointi. Itseilmaisun etiikka ja estetiikka koilliseurooppalaisessa dokumenttielokuvassa 1990–2010
253 019 €

Hämälistö, Saara Anna-sisko: CD4+ Th17-auttajasolujen erilaistumisen epigeneettinen säätely ihmisessä
280 000 €

Jaakkola, Tomi Antero: Oikean, etä ja virtuaalisen laboratoriotyöskentelyn yhdistäminen tiedeopetuksessa (Combo-Lab)
248 243 €

Knaapila, Antti Juhani: Haihtuvien yhdisteiden rooli palkokasvien, yrttien ja mausteiden miellyttävyydessä ja käytössä
258 096 €

Kukkonen, Karin: Ruumiillisuus 1700-luvun kirjallisuudessa: Kuinka romaani pääsi jaloilleen
248 836 €

Kyrölä, Katariina: Painavat tunteet: ruumiinkuva, affektiivinen katsojuus ja feministisen etnografian mahdollisuudet
248 083 €

Kähkönen, Lottamari: Sukupuolen variaatioiden politiikka ja etiikka
254 750 €

Leinonen, Therese: Experimentella bidrag till studiet av språkideologier i Svenskfinland
237 876 €

Lotsari, Eliisa: Äärimmäisten ja vuotuisten fluviaaliprosessien vaikutukset jokidynamiikkaan
245 744 €

Niemi, Minna: Odottamisen käsite jälkikoloniaalisessa englanninkielisessä afrikkalaisessa kirjallisuudessa
217 565 €

Siljamäki, Elina: Ras-proteiinin uuden switch III -alueen biolääketieteellinen merkitys
266 871 €

Sirkiä, Päivi Maria: Ympäristöolosuhteet lajinsisäisen vaihtelun aiheuttajina
263 325 €

Lähde:

>> Suomen Akatemia, rahoituspäätökset

Hannu Aaltonen

Luotu 05.06.2013 | Muokattu 05.06.2013